Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

SKSR – Návrh vyhlášky na odbornú prípravu a osvedčovanie odbornej spôsobilosti

SKSR – naša komora dňa 12.11.2016 poslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) návrh na vyhlášku o príprave kvalifikácií a osvedčovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (ukázať) pre kvalifikácie :

Majster stavebnej výroby, Stavbyvedúci, Stavebný dozor a Projektant.

Je to reakcia na ďalšie, pokračujúce zmäkčovanie požiadaviek na odbornosť v stavebníctve v poslednej novele zákona 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) platnej od 1.1.2016 a novely zákona č. 455/1991 Zb. (Živnostenský zákon) platnej od 1.7.2016 a zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

_________________________________________________________

Dôvody

Vzhľadom na roky pretrvávajúci pokles odbornosti vo výrobnej sfére stavebníctva pri uskutočňovaní stavieb a neustále zmäkčovanie požiadaviek na prípravu, preskúšanie a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti si Vám dovoľujeme poukázať na nenormálny stav prípravy pracovníkov pre odbornú spôsobilosť a legislatívny chaos pri vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré od 1.7.2016 prakticky nie je potrebné mať, postačuje len osvedčenie o vykonaní skúšky od nevzdelávajúcej a neakreditovanej organizácie. Preto si Vám dovoľujeme navrhnúť riešenie pre nápravu tohto stavu a osobnú konzultáciu vo veci vysvetlenia prípadných nejasností a objasnenia súčasného stavu odbornej prípravy a odbornosti na stavbách.

Na Slovensku od roku 2010 pôsobí vzdelávacia organizácia SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby (SASDARS) pre vzdelávanie stavebných odborníkov hlavne vo výrobnej sfére uskutočňovania a prípravy stavieb. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) v roku 2013 túto asociáciu podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní akreditovalo na vzdelávacie programy pre odbornú spôsobilosť kvalifikácií v stavebníctve.

SASDARS však toto akreditované vzdelávanie, preskúšanie a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a podľa zákona č. 568/2009 Z.z. „o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nevykonáva a nemôže vykonávať pre dlhodobý odmietavý postoj Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) s pozadím ochrany záujmov SKSI Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je stavovskou organizáciou autorizovaných stavebných inžinierov t.j. projektantov, ktorá len preskúšava a vydáva osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výrobné a kontrolné kvalifikácie stavebníctva stavbyvedúci a stavebný dozor.

Záverom:

Súčasne platný Zákon č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov vôbec nerieši nadobudnutie kvalifikácie stavbyvedúci a stavebný dozor odbornou prípravou štúdiom vo vzdelávacej organizácii akreditovanej MŠVVŠ SR s následným preskúšaním a vydaním Osvedčenia odbornej spôsobilosti výrazne väčšej obce stavebných technikov a inžinierov vo výrobnej sfére stavebníctva a nerieši ani priebežné celoživotné aktualizačné vzdelávanie pracovníkov vo výrobnej a kontrolnej sfére v súlade so zákonom č.568/2009 Zb. a požiadavkami EU.

Vzhľadom na uvedené sme MDVRR SR predložili návrh na nariadenie ministra (vyhláška), ktorý bude dočasne riešiť tento neudržateľný legislatívny stav a upadajúci stav odbornosti na stavbách a upadajúcu vymožiteľnosť práva v tejto oblasti. Nariadenie ministra by malo účinnosť do schválenia nového stavebného zákona a doby navrhnutej zmeny zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Súčasne sme ministerstvu predkladložili aj návrh na zmeny a opravu zákona č. 138/1992 Zb. vedúce k reálnej praxi v stavebníctve, zastaveniu klesajúceho trendu odbornosti na stavbách a k zvýšeniu odbornosti, osobnej zodpovednosti a vymožiteľnosti práva voči oprávneným osobám uskutočňujúcim stavby a vykonávajúcim ich kontrolu.

Čkáme zatiaľ na reakciu MDVRR SR.

V Nitre 14.11.2016

Ivan Pauer

Prezident SKSR

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.