Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

2_NÁVRH Národnej rady Slovenskej republiky zmien v zákone č. 138_1992 Zb o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch;

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

 

pre dlhoročný a súčasný nezáujem Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, teraz Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republky riešiť akútne problémy v oblasti odbornosti, kvality  a bezpečnosti stavieb na Slovensku v segmente prípravy, výstavby a údržby stavieb Vám predkladáme návrh na zmenu v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, t.j. pre projektantov stavebných inžinierov.

Súčasný kritický stav s odbornosťou v stavebníctve je nutné napraviť a upraviť prirodzené vzťahy jednotlivých kvalifikovaných odborníkov v stavebníctve a upraviť ich odbornú prípravu a osvedčovanie v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 455/1991 Zb. § 7 odst.1; §7a. a §22. a   v zákone č.138/1992 Zb. v platnom znení.

 

Dôvody na návrh zmien v zákone č. 138/1992 Zb.

V Slovenskom stavebníctve pretrváva pokles odbornosti pri príprave stavieb a vo výrobnej sfére uskutočňovania stavieb.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) v roku 2013 podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní akreditovalo organizáciu SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby na vzdelávacie programy na prípravu kvalifikácií v stavebníctve:

1) majster stavebnej výroby číslo POA: 3326/2013/43/1

2) stavbyvedúci číslo POA: 3326/2013/43/2

3) stavebný dozor číslo POA: 3326/2013/43/3

4) projektant číslo POA: 3326/2013/43/4

Činnosť výrobných pracovníkov v stavebníctve nie je od roku 1992 upravená žiadnym zákonom okrem okrajovej úpravy v zákone č.50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení.

Zákon č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. s účinnosťami od 1.7.2016 sú v rozpore s Európskymi požiadavkami a pravidlami, podľa ktorých môže pripravovať, preskúšať a vydať osvedčenie odbornej spôsobilosti len vzdelávacia organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) s pôsobením na území Slovenskej republiky.

Platný zákon č.568/2009 Zb. o celoživotnom vzdelávaní vo väzbe na zákon  č. 455/1992 Zb. o živnostenskom podnikaní počínajúc rokom 2013 po akreditovaní vzdelávacej organizácie SASDARS pre kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť Stavbyvedúci a Stavebný dozor nahradil v súčasne planom zákone č.138/1992 Zb. provizórium na vydávanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre výrobné stavebné živnosti a kvalifikácie Stavbyvedúci a Stavebný dozor organizáciou SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov).

V zákone 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch je tiež legislatívna zvláštnosť a to rozpor medzi týmto zákonom a medzinárodnými dohodami o uznávaní vzdelania a odbornosti.

Podľa zákona č. 138/1992 Zb. každý stavebný inžinier, ktorý chce vykonávať projekčnú činnosť musí mať autorizačný sľub v stavovskej komore inžinierov SKSI.

Podľa tohto zákona č. 138/1992 Zb je autorizačný sľub a povinné členstvo v SKSI nadradené nad a štátnu skúšku s diplomom, pretože v súčasnosti stavebné úrady podľa teraz platnej legislatívnej úpravy uznávajú projekt pre schvaľovacie konanie len s autorizačnou pečaťou vydanou SKSI. Toto považujeme, tak ako mnohí členovia SKSI za diskrimináciu, nezmysel a vydieranie !

Odporúčame prerokovať aj otázku „zákonného“ spochybňovania štátnej skúšky a univerzitného diplomu stavebných inžinierov nadriadením autorizačným sľubom v stavovskej organizácii a platiť jej za tento sľub.

Navrhujeme ponechať v SKSI registratúru stavebných inžinierov – projektantov s ostatnou činnosťou súvisiacou o ich profesionálnym rastom a ochranou profesných ich záujmov, ako dobrovoľných členov tak, akou je podstata a účel zákona č. 138/1992 Zb.

Z uvedených dôvodov je vo verejnom záujme mať v príprave stavieb, počas výstavby a počas ich údržby odborne pripravenýh a zodpovedných kvalifikovaných stavebných odborníkov za účelom skvalitnenia stavieb a zvýšenia ich bezpečnosti.

Preto je nutné napraviť a upraviť prirodzené vzťahy jednotlivých kvalifikovaných odborníkov v stavebníctve a upraviť ich odbornú prípravu a osvedčovanie v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 455/1991 Zb. § 7 odst.1; §7a. a §22., tj. výrobných stavebných odborníkov bude pripravovať, preskúšavať, registrovať a starať sa o ich celoživotné vzdelávanie akreditovaná vzdelávacia organizácia SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby a stavebných inžinierov projektantov bude spravovať ako doposiaľ SKSI Slovenská komora autorizovaných stavebných inžinierov.

Z uvedených dôvodov Vás týmto vo verejnom záujme ochrany zdravia, života a majetku občanov Slovenskej republiky žiadame zaoberať s týmto návrhom.

V Nitre dňa 19.2.2017

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

Ivan Pauer

Prezident komory

_________________________________________________________________________________________

(Návrh)

Návrh Národnej rady Slovenskej republiky na zmeny v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

 

Návrh zmien:

1.  V zákone č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zrušiť v § 1. Odst.(1) písm. d) časť vety cit.: „na výkon činnosti stavbyvedúceho, na výkon činnosti stavebného dozoru“.

Dôvod :

a) Stavbyvedúci a stavebný dozor bol do zákona č.138/1992 Zb. vložený len núdzovo a dočasne po zrušení socialistického zákona o odbornej spôsobilosti pre výrobné činnosti v stavebníctve. Činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru mala byť riadená a spravovaná iným zákonom, ktorý zákonodarca doposiaľ nevytvoril.

b) Čo je však dôležité, zákon č. 138/1992 Zb. podľa §1. Odst. (5) jasne a nepochybne spravuje a riadi činnosť regulovaných povolaní cit.: „Regulovanými povolaniami podľa tohto zákona sú povolania architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier v rozsahu uvedenom v § 4, 4a a 5.“ (Medzi iným stavebný inžinier v smernici EU nie je regulované povolanie.). Autorizovanými osobami sú osoby tvoriace autorizované dielo a autorizovaným dielom v tejto súvislosti je projektová činnosť architekta a stavebného inžiniera, ktorá je nevýrobnou prípravnou činnosťou tvorby stavebných diel.

c) Stavbyvedúci, stavebný dozor a majster stavebnej výroby nie sú regulovanými povolaniami ! Sú to vyslovene a nespochybniteľne kvalifikácie činné výlučne vo výrobnej – realizačnej sfére stavebnej činnosti riadiace a kontrolujúce výstavbu stavebných diel vykonávané ako živnosť, alebo zamestnanec. Netvoria ani okrajovo produkt spadajúci pod tvorbu autorského diela, alebo pod vecnú jurisdikciu zákona č. 138/1992 Zb.

d) Majster stavebnej výroby a projektant konštruktér bol pri tvorbe zákona 138/1992 Zb. úplne vynechaný a dnes na stavbách a projekciách akútne chýbajú. Ich činnosť a odbornú spôsobilosť upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

2.  V zákone č. 138/1992 v § 5. Odst. (2) odstrániť ustanovenie písm. „g) vykonávanie stavebného dozoru“.

Dôvod :

Vykonávanie činnosti kvalifikácie stavbyvedúci a stavebný dozor nie je autorská činnosť stavebného inžiniera alebo architekta a nie je ani jej vedľajšou súčasťou. Aj samotný zákon č. 138/1992 Zb. túto činnosť definuje ako živnosť.

Autorizovaní architekti a autorizovaní stavební inžinieri vykonávajú svoju činnosť ako slobodné povolanie v rámci ktorého vykonávajú autorský dozor projektanta, ktorý sa v posledných rokoch zamieňa a neoprávnene zlučuje ako stavebný dozor, čo je diametrálne odlišná činnosť a zodpovednosť za ňu!

Ak by sa ponechalo toto ustanovenie, prejudikovalo by sa, že stavebný dozor môže vykonávať inžinier absolvent aj bez nevyhnutnej predchádzajúcej niekoľkoročnej praxe uskutočnenej priamo na stavbách najprv ako riadiaca kvalifikovaná osoba majster stavebnej výroby, potom stavbyvedúci tak, ako to vyžaduje  EU v požiadavkách na odbornosť vo výstavbe.

Odbornú výrobnú činnosť na stavbách kvalifikácií majster stavebnej výroby, stavbyvedúci a kontrolnú činnosť stavebný dozor môže vykonávať len osoba po nadobudnutí kvalifikácie absolvovaním odbornej prípravy štúdiom, preskúšaním a napokon vydaním osvedčenia Odbornej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a  zákonom č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Ostatné do detailu to isté ako v bode 1.

 

3.  V zákone č. 138/1992 v znení neskorších predpisov, v § 31. Odst. (2) písm. j) zrušiť časť vety cit.: „oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, na stavebný dozor„.

Dôvod :       Do detailu ten istý ako v bode 1. v časti „Návrh zmien“.

 

4)  V zákone č. 138/1992 v § 31. Odst. (4) zrušiť časť vety cit.:   „ výkon činnosti stavbyvedúceho a na stavebný dozor a „. 

Dôvod :       Do detailu ten istý ako v bode 1. v časti „Návrh zmien“.

 

5)  V zákone č. 138/1992 v § 31. Odst. (5) písm.b) zrušiť časť vety cit.: „vo výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru„.

Dôvod :       Do detailu ten istý ako v bode 1. v časti „Návrh zmien“.

 

V súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní § 7 odst.1; §7a a §22. odbornú spôsobilosť pre živnostenské podnikanie v neregulovaných povolaniach pripravuje, vzdeláva a vydáva vzdelávacia organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Majster stavebnej výroby, Stavbyvedúci, Stavebný dozor a Projektant konštruktér a tiež stavebný inžinier nie sú regulovanými povolaniami v EU a ani na Slovensku viď tiež zákon 138/1992 Zb. §1. Odst. (5).

 

Táto novelizácia zákona nadobúda účinnosť dňom vydania v zbierke

 

 

V Nitre dňa 19.2.2017

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

van Pauer

Prezident komory

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.