Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

5_NÁVRH Národnej rady Slovenskej republiky zmien v zákone č. 50/1796 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), o údržbe a o vyprataní a uzatvorení stavby.

Vážená pani poslankyňa, vážený poslanec,

pre nezáujem Ministerstva dopravy a výstavby riešiť problematiku verejného záujmu mať kvalitné a bezpečné stavby, ku ktorému je nutné zaradiť aj kvalitnú údržbu stavieb a stále častejšie havarijné situácie stavieb na Slovensku, sme v tomto záujme povinní oboznámiť vás so súčasným stavom v takýchto prípadoch a navrhnúť Vám spôsob legislatívneho opatrenia, ako tento zhoršujúci stav zastaviť a napraviť.

Stále častejšie sa stretávame s vážnymi poruchami mostových konštrukcií a stavieb pozemného staviteľstva postavených hlavne v rokoch 1998 až 2016 – zatiaľ. Tento stav sme definovali už v inom sprievodnom liste pre Vás, ale musíme poukázať na nedobrú skutočnosť, ktorú potvrdzujú aj štátni úradníci na školeniach pre stavebné úrady, že cca 42 § stavebného zákona je ťažko, alebo vôbec nepoužiteľných.

Medzi tieto § patri aj dnes nevyhovujúca a nepostačujúca úprava § 86 Údržba stavby a § 96 Vypratanie stavby zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Z uvedených dôvodov a z dôvodu aktuálne havarijného stavu cestného mostu zaradeného do najvyššieho VII stupňa nebezpečenstva v obci Nižná a z dôvodu, že boli vykonané nedostatočné opatrenia verejného ohrozenia osôb na zdraví a živote Vám predkladáme tento legislatívny návrh a žiadame Vás zaoberať s s nim vo verejnom záujme ochrany zdravie, života a majetku.

 

V Nitre dňa 17.2.2017

SKSR Stavebná komora Slovenskej

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Pokračovanie___________________________________________________________________

Návrh

Národnej rady Slovenskej republiky na zmenu – novelizáciu zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o údržbe stavieb § 86 a o vyprataní a uzatvorení stavieb § 96.

 

Dôvodom v záujme Slovenskej republiky na účely tohto návrhu je skutočnosť, ktorej existencia má zásadný význam pre oprávnený verejný záujem občanov Slovenskej republiky z hľadiska úloh štátu mať bezpečné a kvalitné stavby počas ich užívania a v prípade zistenia závažných a nebezpečných porúch ohrozujúcich ich stabilitu, dynamickú a statickú bezpečnosť. Tento návrh dopĺňa, upravuje a mení vybrané časti stavebného poriadku v zákone 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v aktuálne platnom znení a to:

§ 86   Údržba stavby

(1)  Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom a technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo deštrukcie stavby, alebo jej časti, nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad v jej interiéri a v exteriéri, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia, aby nedochádzalo k znehodnoteniu alebo ohrozeniu vzhľadu stavby alebo budovy, a aby sa čo najviac udržala a predĺžila technická životnosť a užívateľnosť stavby.

(2)  Stavebný úrad v rámci svojej činnosti a miestnej pôsobnosti dohliada a eviduje vizuálny stav stavieb „od ulice“, prijíma, eviduje a rieši podnety verejnosti v tejto veci.

(3)  Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, stavebný úrad je vo verejnom záujme povinný nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok vykonaj nápravu.

(4)  Užívatelia stavby sú vo verejnom záujme povinní strpieť a umožniť vykonanie nariadenej údržby, prípadne opravu stavby. V prípade, že zhoršenie technického a vizuálneho stavu    stavby bolo spôsobené užívateľmi stavby, sú užívatelia stavby v plnom rozsahu ich zavinenia povinní sa podieľať na nákladoch na odstránení takýchto závad.

(5)  Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú vo verejnom záujme povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby, prípadne opravy stavby. V prípade, že zhoršenie technického  a vizuálneho stavu stavby bolo spôsobené užívateľmi bytov, sú užívatelia bytov v takejto stavbe povinní primerane sa podieľať na nákladoch na odstránenie takýchto závad v plnom rozsahu ich zavinenia.

(6)  Ustanovenia odseku 1 až 5 platia primerane aj pre terénne úpravy, komunikácie a plochy, prípojné siete a zariadenia, ktoré sú priľahlou súčasťou stavby podľa tohto zákona.

(7)  Vlastník stavby je povinný vykonávať pravideľnú, protokolom ukončenú odbornú technickú prehliadku alebo súdnoznalecké posúdenie všetkých vizuálne prístupných nosných a nenosných stavebných konštrukčných častí stavby počas existencie stavby   a budovy podľa druhu využitia najmenej :

 

a)  stavba a budova pre krátkodobé, dočasné a trvalé bývanie každých 5 rokov;

b)  stavba pre služby, zdravotníctvo a sklady každé 3 roky;

c)  stavba pre výrobu každé 2 roky;

d)  stavby cestných komunikácii okrem mostov a tunelov každé 2 roky;

e)  stavby cestných mostov a tunelov najmenej raz za každých 5 rokov ak nie sú staršie ako 15 rokov od povolenia ich užívania, každé 2 roky ak sú staršie ako 15 rokov           a každý 1 rok nad 50 rokov veku stavby.

 

(8)  Stavby, ich vybavenie, príslušenstvo a zariadenia, ktoré nie sú uvedené v bode (7) § 86 sa podľa ich druhu, konštrukcie, charakteru a použitia riadia osobitnými predpismi a normami.

(9)  Ak sú lehoty odbornej technickej prehliadky alebo súdnoznaleckého posúdenia stavieb uvedených v odstavci (7) tohto bodu upravené inými predpismi, riadia sa posúdenia týmito predpismi ak nie sú lehody medzi posúdeniami dlhšie ako ustanovené lehoty v odstavci (7) tohto bodu. Rozsah vykonania posúdenia stavu stavby sa uplatní v takom prípade ten, ktorý je podrobnejší.

(10)  Projektant môže určiť aj iné, kratšie lehoty vykonania odbornej obhliadky v závislosti na využitie stavby a použité konštrukčné systémy a materiály.

(11)  Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby.

(12)  Vlastník reklamnej stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (ohlásenie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať takúto stavbu v dobrom stavebnom a technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo deštrukcie stavby, alebo jej časti, nebezpečenstvo ohrozenia a obmedzenia pohybu osôb a dopravných prostriedkov v priľahlom okolí, aby nedochádzalo k znehodnoteniu alebo ohrozeniu vzhľadu stavby, a aby nerušila dopravné značenie a priľahlú dopravu a aby nerušila panorámu krajiny.

(13)  Vlastník alebo správca stavby je povinný vykonať opatrenia ustanovené v protokole odborného posudku stavu stavby a je povinný ich ohlásiť podľa tohto zákona príslušnému stavebnému úradu.

(14)  V prípade, že vlastník alebo správca stavby nevykoná opatrenia ustanovené v protokole odborného posudku stavu stavby, je stavebný úrad povinný mu tieto opatrenia nariadiť v prípade, že majú súvislosť so statickou a dynamickou bezpečnosťou stavby, alebo majú súvis s vonkajším estetickým vzhľadom, alebo môže vzniknúť ohrozenie na zdraví a živote osôb v interiéri, alebo v priľahlom exteriéri stavby, alebo budovy.

(15)  Ak vlastník stavby (aj reklamnej) alebo jej správca nevykoná opatrenia podľa nariadenia stavebného úradu, stavebný úrad nariadi vykonať tieto opatrenia inej organizácii, v provom rade riadenej miestnou samosprávou, v druhom rade verejnnou správou a v treťom rade komerčnou spoločnosťou priamym zadaním na náklady vlastníka, alebo správcu v závislosti na ich konanie a nekonanie.

(16)  Stavebný úrad nezodpovedá za prípadné vzniknuté náklady a škody ak svoje rozhodnutie o vykonaní údržby stavby vydal a vykonal podľa ustanovení § 86.

§ 96   Vypratanie a uzatvorenie stavby

(1)      Ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, nariadi stavebný úrad vlastníkovi a správcovi stavby jej vypratanie; odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Ak ide o stavbu obsahujúcu byty, stavebný úrad upovedomí vlastníka stavby, aby užívateľom ohrozenej stavby zabezpečil bytovú náhradu,9).  Ak užívatelia dobrovoľne nevypracú stavbu, nariadi vlastníkovi aby zabezpečil vykonanie rozhodnutia.

 

Dopĺňa sa bod (1) :

a)  Ak stavebný úrad sám zistí zjavné poruchy stavby s podozrením, že môže ísť o poruchu ohrozujúcu stabilitu stavby alebo jej časti, vyzve vlastníka stavby, alebo jej správcu aby dal vyhotoviť odborný, alebo súdnoznalecký posudok na zistenie závažnosti poruchy s návrhom na nevyhnutné opatrenia.

b)  Stavebný úrad určí lehotu na predloženie posudku vlastníkovi (prípadne spracovateľovi) najviac do 14 kalendárnych dní podľa závažnosti stavu stavby, rozsahu a náročnosti zisťovania posudzovateľom. Vlastník, alebo správca stavby je povinný do 3 kal. dní stavebnému úradu oznámiť u koho objednal posúdenie poruchy, prípadne stavby.

c)  Ak vlastník, alebo správca stavby zistí zjavné poruchy stavby s podozrením, že môže ísť o poruchu ohrozujúcu stabilitu stavby, alebo jej bezpečnosť iným spôsobom prípadne ohrozenie okolia stavby iným spôsobom, je tento povinný dať vyhotoviť odborný, alebo súdnoznalecký posudok na zistenie závažnosti poruchy s návrhom na nevyhnutné opatrenia. Pre účely tohto zákona sa „iným spôsobom“ rozumie napr. vypúšťanie škodlivín do ovzdušia, vysoká hlučnosť a pod. do interiéru alebo exteriéru stavby.

d)  Vlastník, alebo správca stavby je po doručení posudku podľa bodu a) až c) § 96 tohto zákona povinný neodkladne vykonať opatrenia odporučené v posudku.

e)  Po doručení posudku je vlastník, alebo správca stavby povinný neodkladne, najviac však do 3 kal. dní stavebnému úradu tento posudok doručiť a písomne oznámiť aké opatrenia vykonal v súlade s odporučením v posudku a s týmto zákonom.

f)  V prípade, že stavebnému úradu doručenom posudku poruchy stavby podľa bodu a) až c) ods.(1) § 96, je stavba, alebo jej časť označená ako nebezpečná na živote, zdraví a majetku, alebo inak nebezpečná, prípadne je nebezpečná aj pre svoje okolie v rozsahu ustanovenom v posudku, je stavebný úrad povinný vlastníkovi, alebo správcovi stavby nariadiť vypratanie stavby a jej uzatvorenie tak, aby nebolo možné nepovolaným osobám na stavbu, alebo do budovy vstúpiť, pokiaľ vlastník alebo správca tak ešte neučinil.

g)  Stavebný úrad určí lehotu na vypratanie s termínom „ihneď“ pričom sa pre účely tohto nariadenia za „ihneď“ považuje lehota najviac 8 hodín od doručenia nariadenia na vypratanie a uzatvorení stavby, alebo oznámenia podľa odst. (2) § 96 tohto zákona.

h)  V prípade, že vlastník, alebo správca nevykoná navrhnuté opatrenia odporučení v posudku a ustanovenia bodu (1) v odst. c), § 96, alebo nevykoná nariadenie stavebného úradu na vypratanie a uzatvorenie stavby, má stavebný úrad vo verejnom záujme ochrany zdravia a živatoa po uplynutí lehoty v bode b) a c) ods. (1) § 96 povinnosť vypratať a uzatvoriť stavbu v súčinnosti so štátnou políciou, prípadne aj ďalšími zložkami miestnej a štátnej moci na náklady vlastníka, alebo správcu.

i)  V prípade, že vlastník, alebo správca stavby nevykoná nariadenie stavebného úradu na vypratanie a uzatvorenie stavby, môže sa dopustiť trestného činu ohrozenia záujmu a práv fyzických a právnických osôb a záujmom spoločnosti, prípadne iného súbehu porušenia zákonov prislúchajúcich k veci.

j)  Ak vznikne škoda tretej osobe z dôvodu nesplnenia si zákonnej povinnosti na strane osoby povinnej vykonať opatrenia podľa § 96 odst. (1) písm. a) až i), vzniká povinnosť plniť náhradu takejto škody nekonajúcou osobou, pričom nárok na náhradu škody poškodenému nezaniká.

k)  Ak vznikne škoda tretej osobe z dôvodu nesplnenia zákonnej povinnosti na strane osoby povinnej vykonať opatrenia podľa § 96 odst. (1) písm. a) až g), je nekonajúca osoba povinná nahradiť všetky preukazne spôsobené škody vrátane prípadnej nemajetkovej ujmy spojené v dôsledku jej nekonania.

l)  Všetky peňažné náklady spojené s vyprataním a uzatvorením stavby z dôvodu v § 96 odst. (1) tohto zákona znáša vlastník stavby.

m)  Všetky peňažné náklady spojené s jej zabezpečením, stabilizovaním, opravou a prípadne odstránením nebezpečnej stavby znáša vlastník stavby.

n)  V prípade, že vlastník stavby nespôsobil nebezpečný stav stavby a tento stav je spôsobený mimo vplyv vlastníka, náklady spojené s jej zabezpečením, stabilizovaním, opravou a prípadne s odstránením nebezpečnej stavby hradí vlastník stavby, alebo osoba, ktorá tento stav spôsobila.

o)  V prípade, že nebezpečný stav stavby spôsobila živelná pohroma, náklady spojené s jej zabezpečením, stabilizovaním, opravou a prípadne s odstránením nebezpečnej stavby hradí vlastník a štát vo verejnom záujme v súlade s § 89 tohto zákona.

p)  V prípade, že nebezpečný stav stavby spôsobil užívateľ stavby, náklady spojené s jej zabezpečením, stabilizovaním, opravou a prípadne s odstránením nebezpečnej stavby hradí tento užívateľ ako neobíditeľný nárok vlastníka stavby.

q V prípade, že nebezpečný stav stavby spôsobil vlastník stavby alebo jej správca, náklady spojené s jej zabezpečením, stabilizovaním, opravou a prípadne jej odstránenie hradí ten kto tento stav zapríčinil.

r)  Stavebný úrad nezodpovedá za prípadné vzniknuté náklady škody ak svoje rozhodnutie o vyprataní a uzatvorení stavby vydal a vykonal vo verejnom záujme podľa ustanovení 96 odst. (1).

 

(2)    Rozhodnutie o vyprataní stavby podľa odseku 1 možno oznámiť

a)  ústne pred zvolanými osobami užívajúcimi a pohybujúcimi sa v stavbe, alebo na stavbe osobou, ktorá objednala a obdržala posudok o nebezpečnom stave stavby, prípadne príslušným stavebným úradom;

b)  ústne prostredníctvom audio zariadenia umiestneného v budove prípadne v jej priamom susediacom okolí;

c)  ústne prostredníctvom audio telekomunikačného zariadenia (mobilný telefón, pevný telefón a pod.);

d)  elektronicky písmom prostredníctvom telekomunikačného zariadenia (sms, email a pod.);

e)  písomne verejnou vyhláškou príslušného stavebného úradu, s výveskou na oznamovacích tabuliach mesta, alebo obce.

f)  V prípade, že sa osoba, ktorej sa týka vypratanie a obmedzenie prístupu do, alebo na stavbu, odmietne podriadiť nariadeniu, alebo odmietne prijať oznam o nariadení (napr. nepreberie a nepodpíše prevzatie nariadenia stavebného úradu na spoločnom zvolanom stretnutí), bude takáto osoba na základe nariadenia o vyprataní a uzatvorení  stavby vyprataná štátnou políciou.

(3)     Stavebný úrad nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil. Postupuje pri tom primerane podľa odst. (1).

(4)     Vlastník alebo správca nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil. Postupuje pri tom primerane podľa odseku 1. V takomto prípade sa vlastník alebo správca riadi ustanovením § 96 odst. (2) primerane v súčinnosti so stavebným úradom, prípadne požiada stavebný úrad o nariadenie a konanie vo veci. Oznamovacia povinnosť vlastníka, alebo správcu voči stavebnému úradu týmto nezaniká !

 

§ 96a

Rozhodnutia stavebného úradu vydané podľa § 86, 87, 88, 88a, 94 a 96 sú záväzné aj pre právnych nástupcov vlastníkov stavby a ich správcov.

 

Záverečné zdôvodnenie

(1)  Iným dôvodom vo verejnom záujme a v záujme Slovenskej republiky je na účely tohto nariadenia skutočnosť, ktorej existencia má zásadný význam pre spoločnosť a jej zohľadnenie je z hľadiska úloh štátu oprávneným záujmom Slovenskej republiky mať bezpečné a kvalitné stavby a ich bezpečné dlhodobé užívanie a zabezpečiť osobnú zodpovednosť a zvýšenie vymožiteľnosti práva pri zanedbaní starostlivosti o stavby a ich prípadný kolaps.

(2)  Všetky dotknuté útvary ministerstiev ako aj živnostenské úrady prijmú opatrenia na zabezpečenie úloh z tohto nariadenia.

Tento návrh nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v zbierke zákonov.

 

V Nitre 17. 02. 2017

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

Ivan Pauer

Prezident SKSR

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.