Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Môže stavebný úrad poskytnúť fotokópie z projektu stavby ?

Problémy s poskytovaním kópií z projektu stavby z archívu stavebného úradu.

Stále častejšie sa nám a tiež iným občanom stáva, že niektoré stavebné úrady odmietajú žiadateľovi podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, vyhotoviť kópie projektovej dokumentácie, alebo jej časti. Stavebné úrady svoje rozhodnutie o nevyhovení žiadosti žiadateľa o vyhotovenie kópií z projektu stavby opierajú o dôvod, že môže dôjsť k porušeniu nejakého zákona a k zneužitiu alebo poškodeniu práv k duševnému vlastníctvu autora projektu, alebo autorských práv autora projektu, preto z projektu neumožnia vyhotovovať kópie, ale umožnia maximálne nahliadnutie…

Toto zdôvodnenie niektorých stavebných úradov nie je právne ničím podložené, pretože neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by ukladala stavebným úradom povinnosť chrániť niekoho práva k duševnému vlastníctvu, alebo autorské práva!

Povinnosť ochrany takýchto práv nevyplýva ani zo štatútu stavebného úradu, alebo mestského úradu, neupravuje ich ani zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon, ani zákon, Zákon NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení…

Niektorí projektanti a niektoré stavebné úrady majú problém s rozlíšením, čo je duševné vlastníctvo a čo je autorské právo autora autorského diela.  Duševné vlastníctvo upravujú zákony č. 435/2001 Z. z. – Patentový zákon, vyhláška č. 223/2002 Z. z. – Vyhláška, ktorou sa vykonáva Patentový zákon a 517/2007 Z. z. – Zákon o úžitkových vzoroch. Projektová dokumentácia stavby, alebo architektonická projektová dokumentácia nespadá ani pod jedu z týchto právnych úprav – zákonov! 

Projekt stavby a autorské práva k projektu stavby, alebo k architektonickému dielu upravuje zákon č. 138/1992 Zb. autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon.

 

Právne predpisy a úpravy, ktoré upravujú autorské práva projektanta:

 1)

Zákon č. 138/1992 Zb. v § 13 Použitie a povaha písomností, určuje:

(1) Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti architektov a inžinierov, sú pre úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný podpis pôvodcu a odtlačok jeho úradnej pečiatky;

Toto ustanovenie jasne definuje, že projekt stavby je verejná a verejne dostupná listina. Vyhotovenie kópie verejnej listiny nie je žiadnym zákonom obmedzené, naopak je možné ju zverejňovať a robiť kópie ako napr. stavebné povolenie a v niektorých prípadoch je dokonca povinnosť Stavebného úradu alebo mestského úradu verejnú listinu aj zverejniť! Takže opäť zdôvodenie stavebného úradu, že v záujme ochrany práv autora projektu pred možným zneužitím neobstojí, naopak je to obštrukčné konanie úradu, ktoré môže byť v niektorých špecifických prípadoch považované aj za protizákonné, napr. v oblasti trestného práva alebo v rozpore so zákonom č. 160/2015 Civilný sporový poriadok a žiadateľ špecifikuje účel použitia kópie projektu pre iné úradné konanie, napr. vypracovanie posudkov, záchrana alebo oprava stavebného alebo architektonického diela a pod.

2)

Zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon upravuje v:

§ 3 „dielo“ ods.

(6) Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.

§ 21 Vyhotovenie rozmnoženiny diela

(1) Vyhotovenie rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela alebo jeho časti z originálu diela alebo z rozmnoženiny diela.

(2) Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä tlačou, maľbou, kresbou, prepisom, fotograficky alebo iným podobným postupom, záznamom alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo technologického postupu umožňujúceho digitálne zachytenie diela alebo stavbou, ak ide o architektonické dielo

§22 Verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva

(3)   Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený prevod sa považuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.

§ 33 Vzťah autorského práva k vecným právam

(8)   Zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, je povinný umožniť autorovi tohto diela dohľad nad zhotovením stavby, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami zhotoviteľa stavby

§41 Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve

(2)   Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vyhotovenie rozmnoženiny architektonického diela stavbou a na verejné rozširovanie odplatným prevodom vlastníckeho práva hmotnej trojrozmernej rozmnoženiny diela výtvarného umenia, ktorá nemá formu rytiny alebo reliéfu.

§ 42 Vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu

Do autorského práva nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

§52 Použitie architektonického diela

Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním bezodplatným prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo vo forme stavby, zobrazenia stavby alebo plánu stavby na účel obnovy stavby. Obnovou sa rozumie súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, úprava alebo rekonštrukcia stavby alebo jej časti s cieľom zachovať umeleckú hodnotu stavby alebo jej funkčné využívanie.

§ 53

do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom, technickým predvedením alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo v rozsahu nevyhnutnom na účel zabezpečenia

a) verejnej bezpečnosti,

b) priebehu správneho konania, trestného konania alebo súdneho konania alebo

c) rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku;

§ 56

do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, technickým predvedením alebo verejným prenosom prostredníctvom technického zariadenia na účel opravy alebo ukážky funkčnosti a vlastností tohto zariadenia.

Na Slovensku nie je zákon, ktorý znemožňuje vyhotovovať kópie z projektu stavby zvlášť, keď žiadateľ definuje pre aké účely kópie projektu potrebuje.

Zákon č. 138/1992 Zb. a  zákon č. 185/2015 Z.z. nezakazujú vyhotovovať kópie z projektu, naopak zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, kópie z projektu stavby umožňuje vyhotoviť, a to bez zásahu do duševného vlastníctva, resp. autorského práva…

 

Upozornenie:

Zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon, zakazuje vyhotovovať kópie autorského diela bez súhlasu autora diela pre komerčné účely, napr. pozmeňovanie autorského diela a jeho následný predaj.

*

Upozornenie:

Oprava, údržba alebo záchrana architektonického diela, alebo stavby, nie je zásahom do práv autora projektu (§56 zák. 185/2015 Z.z.) !

 

 3)

Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

§ 133

Orgány územného plánovania a stavebné úrady, ktoré evidujú, ukladajú územnoplánovaciu dokumentáciu a dokumentáciu stavieb, sú povinné umožniť právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky nazerať do tejto dokumentácie a robiť z nej výpisy; pritom sú povinné urobiť opatrenia, aby nazretím do dokumentácie nebolo porušené štátne, hospodárske alebo služobné tajomstvo, ako ani zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.

Záverom:

Neobstojí žiadna výhovorka o ochrane duševného vlastníctva alebo autorských práv projektanta stavby, prečo nemôže byť projektová dokumentácia žiadateľovi predložená.

Naopak, § 133 zákona č. 50/1976 Zb. jasne prikazuje dokumentáciu stavby žiadateľovi predložiť ! Stáva sa, že stavebný úrad oznámi, že projektovú dokumentáciu nemá, alebo má z nej torzo. Podľa našich skúseností, ale aj skúseností zo súdnej praxe sa stratená dokumentácia zvyčajne nájde po žalobe na stavebný úrad pre porušenie zákona č. zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení novely č. 515/2003 Z. z. včítane prílohy a marení zabesbečujúcich, prípadne záchranných prác stavby pred hroziacim nebezpečenstvom vysokej škody, jej znehodnotenia, prípadne všeobecného ohrozenia…

*

Upozornenie:

Toto vysvetlenie nie použiteľné pre právne úkony, je len informatívnou pomôckou pre právneho zástupcu stavebníka, projektanta a stavebné úrady! Naša organizácia a autor vysvetlenia nezodpovedajú za použitie tohto vysvetlenia bez právneho zástupcu dotknutej strany.

 

Autor: Ivan Pauer

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.