Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Predmet činnosti a ciele Komory

 • Základným predmetom a cieľom činnosti komory je aktívne napomáhať rozvoju stavebníctva zvyšovaním záujmu o nadobudnutie odbornej kvalifikácie a zvyšovanie odborných vedomostí podľa Slovenských zákonov v súlade s Európskymi odporúčaniami a svetovými štandardami. Pre tento účel a cieľ podporuje, prípadne sama vykonáva vzdelávanie pre nadobudnutie kvalifikácie a odbornosti v stavebníctve, ktoré vyžaduje záverečné preskúšanie a vydanie certifikátu, odbornej spôsobilosti alebo iné osvedčenie potvrdzujúce absolvovanie takéhoto štúdia a jeho úspešné ukončenie podľa platných predpisov a zákonov na území Slovenskej republiky (ďalej len SR).
 • Podporuje, alebo sama vykonáva a priebežné periodické – aktualizačné vzdelávanie v stavebníctve, ktoré vyžaduje záverečné preskúšanie a vydanie certifikátu, odbornej spôsobilosti alebo iné osvedčenie potvrdzujúce absolvovanie takéhoto štúdia a jeho úspešné ukončenie podľa platných predpisov a zákonov na území SR.
 • Zabezpečuje celoživotné vzdelávanie stavebných odborníkov zamerané na kontrolné, prípravné, realizačné, ukončovacie procesy a administratívne činnosti v stavebníctve v súlade s platnými predpismi.
 • Pre zlepšenie kvality stavebnej činnosti, legislatívy, starostlivosti o jestvujúce stavby, bez ohľadu na ich vek, stav a vlastníka komora vykonáva tematické semináre, školenia, konferencie a kongresy s prípadným kultúrnym doplňujúcim programom pre širokú odbornú a laickú verejnosť na ktorých oboznamuje o najnovších trendoch vo výstavbe, legislatíve, v technických predpisoch a normách, v technológiách, v technologických predpisoch, v ochrane stavebného a technického dedičstva, v starostlivosti o stavby, o možnostiach predĺženia technickej a morálnej životnosti stavby a i.
 • Aktívnou osvetou (semináre, kongresy, prezentačné dni, výstavy a pod.) oboznamuje laickú a odbornú verejnosť o neobíditeľnej a nezastupiteľnej potrebe, dôležitosti a význame vykonávania všetkých stavebných činností kvalitnými, periodicky vzdelávanými a preskúšanými kvalifikovanými stavebnými odborníkmi od projektovej prípravy, cez prípravu, administráciu a realizáciu všetkých výrobných, distribučných a aplikačných činností len kvalifikovanými majstrami stavebnej výroby, kvalifikovanými stavbyvedúcimi, kvalifikovanými remeselníkmi za účasti autorského dozoru projektanta a neustálej kontroly kvalifikovaného stavebného dozoru.
 • V súlade s platnými zákonmi, technologickými predpismi, normami, a ostatnými predpismi eviduje a vyhodnocuje kvalitatívnu úroveň vykonaných stavebných diel, alebo ich častí a oboznamuje s výsledkami verejnosť v rámci svojej publikačnej, prednáškovej a osvetovej činnosti.
 • Dbá a presadzuje aby priame výkonné technické a riadiace činnosti v administrácii v úradoch riešiacich stavebnú činnosť vykonávali len kvalifikovaní stavební odborníci periodicky vzdelávaní a preskúšaní v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 • V záujme udržiavania a zvyšovania kvality v stavebníctve vykonáva kontrolnú činnosť prác svojich členov a vyškolených absolventov v rozsahu ich získanej kvalifikácie.
 • Vykonáva kontrolnú činnosť vykonávania praxe osôb s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti, alebo osobitnej odbornej spôsobilosti prípadne osôb s certifikátom o vykonávaní takejto činnosti, alebo iným obdobným osvedčením potvrdzujúcim odbornú spôsobilosť.
 • Vykonáva kontrolnú činnosť vhodnosti a kvality materiálu navrhnutého a aplikovaného stavebného materiálu, výrobku a lebo konštrukcie do stavebného diela. Navrhuje, odporúča alebo vyžaduje nápravu v prípade zistenia chýb. Na tento účel v najväčšej možnej miere využíva vedomostný potenciál svojich členov, prípadne si prizve iných externých expertov alebo spolupracuje so špecializovanými pracoviskami mimo komoru ak takéto sama nemá.
 • Ochraňuje práva a kvalitatívne záujmy investorov – stavebníkov, vlastníkov stavieb, užívateľov stavieb a stavieb historického, alebo inak spoločenského významu.
 • Ochraňuje práva a kvalitatívne záujmy projektantov, zhotoviteľov stavieb, živnostníkov, remeselníkov, výrobcov materiálov, výrobcov konštrukcií, výrobcov zariadení a doplnkov vo všetkých oblastiach stavebníctva a investičného procesu.
 • Zastupuje a obhajuje morálne, hospodárske, právne a odborné záujmy svojich členov.
 • Vykonáva poradenskú činnosť z oblasti prípravy, uskutočňovania a užívania stavieb.
 • Vykonáva kontrolnú činnosť stavebných a doplnkových materiálov používaných na stavbách.
 • Uskutočňuje semináre, kongresy, konferencie, odborné prezentácie a kultúrne akcie pre stavbárov a odborníkov stavebníctvom dotknutých, nevylučujúc aj súbeh týchto akcií.
 • Spolupracuje, prípadne sama vykonáva diagnostiku technického stavu stavebných diel, expertízne činnosti a odborné posúdenia a stanoviská v oblasti stavebníctva; súdnoznaleckú činnosť členmi, alebo pracovníkmi oprávnenými na takúto činnosť; výskum v oblasti stavebníctva.
 • Spolupracuje s podobnými profesijnými, stavovskými, živnostenskými, zamestnávateľskými organizáciami a združeniami v SR a v zahraničí.
 • Nadväzuje medzinárodné styky s profesijnými organizáciami v zahraničí za účelom spolupráce, rozvoja a preberania skúseností zo vzdelávacej, kontrolnej a poradenskej činnosti v stavebníctve.
 • V rámci odborných aktivít podporuje spoločenské a kultúrne styky medzi svojimi členmi a ostatnými združeniami a spoločnosťami. Uskutočňuje tematické odborné exkurzie – zájazdy.
 • Spolupracuje s orgánmi štátnej a miestnej správy pri príprave kvalifikovaných odborných rozhodnutí v oblasti realizácie a kontroly stavebných prác, dodávok a tvorby legislatívy.
 • Prispieva k rozvoju vzdelávania a nadväzuje spoluprácu s univerzitami, strednými odbornými školami so stavebným zameraním, učňovskými a remeselnými školami so stavebným zameraním na tvorbe a skvalitňovaní obsahu študijných programov, prípadne na akreditácii študijných odborov so stavebným zameraním a odborov stavebníctvom dotknutých. Tieto vzťahy uzatvára s menovanými ustanovizňami na území SR a v zahraničí.

 

 • Komora je založená v súlade s § 2, zákona č.83/1990 s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky
jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.