Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Ivan Pauer, profil prezidenta

Životopis                                                        

Narodil sa v Nitre dňa 8.12.1955.

Vzdelanie:

 • Základné vzdelanie absolvoval na Základnej deväťročnej škole Chmeľová dolina v Nitre.
 • Úplné stredné odborné vzdelanie ukončil maturitnou skúškou na Strednej priemyselnej škole stavebnej, Cabajská cesta v Nitre.

Vykonávané odbornosti v rámci odboru pozemného staviteľstva:

 • Profesionálnu činnosť začal už v roku 1975 popri hlavnom zamestnaní  ako pomocný majster stavebnej výroby a neskôr ako majster stavebnej výroby (Mestský stavebný podnik Nitra), následne od roku 1986 pokračoval ako stavbyvedúci
 • Od roku 1979 začal vykonávať činnosť staveného dozoru v rámci funkcie samostatný investičný referent (DUSLO n.p.Šaľa s pokračovaním v iných vtedajších podnikov).
 • Priebežne vykonáva diagnostiku závad bytových panelových domov, navrhuje riešenie na ich odstránenie a vyhotovuje odborné posudky pre vlastníkov, stavebníkov, správcov, alebo súdy.
 • V rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonáva stavebný dozor hlavne pri obnove stavieb doposiaľ.

Funkčné zaradenie a kvalifikácie:

 • 1975-XI.1977 samostatný rozpočtár a samostatný projektant DRUPOS s.v.d. Nitra,
 • 1977-XII.1978 samostatný prípravár a cenár hlavnej stavebnej výroby HSV  Hydromeliorácie š.p. Nitra,
 • 1978-XI.1979 samostatný referent investičnej výstavby a stavebný dozor Duslo s.p. Šal’a;
 • 1979-1981 samostatný referent investičnej výstavby a stavebný dozor Bioveta š.p. Nitra;
 • 1981-1982 vedúci investičnej výstavby a stavebný dozor Bioveta š.p. Nitra;
 • 1982-1986 samostatný referent investičnej výstavby a stavebný dozor, vedúci strediska investičnej výstavby CEVA servis k.p. pracovisko ACZ Nitra;
 • 1986-1987 vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby samofinancovacím ekonomickým systémom JRD Hybe;
 • 1987-1988 vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby samofinancovacím ekonomickým systémom Agrochemický podnik š.p. Zvolen;
 • 1988-1989 vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby samofinancovacím ekonomickým systémom Státní statky š.p. Český Krumlov;
 • 1989-1990 vedúci pridruženej kovovýroby, zavádzanie pridruženej výroby samofinancovacím ekonomickým systémom Agrochemický podnik š.p. Čadca;
 • 1990-1995 súkromné podnikanie v oblasti navrhovanie, výroba a montáž oceľoých konštrukcií;
 • 1995-1998 Oceľové konštrukcie spol.s.r.o., riaditeľ podniku;
 • 1993-2007 stavebný dozor súbežne s hlavnou činnosťou vo vtedajších zamestnaniach.
 • 1999-2017 – konateľ spoločnosti GiPA system, spol.s r.o. a výkon stavbyvedúci, projektovanie a výkon stavebného dozoru vykonávaná v rámci spoločnosti;
 • 2010-doposiaľ prezident SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby, aktívna činnosť vo vyhotovovaní odborných posudkov.
 • 2015-doposiaľ prezident a člen legislatívneho, poradenského a expertízneho odboru SKSR, aktívna činnosť vo vyhotovovaní odborných posudkov a odborných vyjadrení.

Aktuálne aktivity:

 • Je autorom akreditovaného vzdelávacieho a aktualizačného vzdelávacieho systému pre stavebníctvo jediného v rámci krajín V4.
 • Píše odborné články o problematike obnovy bytových domov a ich porúch pre vydavateľstvo JAGA v periodiku Správa budov, vo vydavateľstve V.O.Č. pre periodikum SPÁVCA. Sám sa priebežne zúčastňuje odborných školení potrebných na vykonávanie svojej činnosti.
 • Píše odborné stanoviská k aktuálnej problematike výstavby a stavebníctva pre rôzne denníky a webové portály.

Zakladateľ a člen odborných, vzdelávacích, profesných a stavovských organizácií:

 • Rok 2010 – založil „SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby“, ktorá medzi iným školí stavebných dozorov a stavbyvedúcich ako jediná organizácia na Slovensku podľa akreditovaných vzdelávacích programov a kvalifikačných štandardov, ktorých je sám autorom. Pomáha stavebným dozorom a stavebníkom v riešení ich problémov so stavebnou činnosťou.
 • Rok 2013 – založil Slovenskú stavebnú a technickú akadémiu SSATA.
 • Rok 2015 – založil Stavebnú komoru Slovenskej republiky SKSR.
 • Od roku 2016 je členom parlamentného výboru pre výstavbu, dopravu a cestovný ruch pri NR SR
 • Rok 2020 – spoluzakladateľ Výskumný, expertízny a znalecký ústav pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o.
 • V roku 2018 až 2020 bol členom konzultačnej komisie pre nový stavebný zákon MDaV SR.
 • Rok 2020 – člen predsedníctva Inštitút sociálno–ekonomických otázok (ISEO) o.z.
 • Od roku 2020 je členom dvoch komisií pre technické normy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Iná odborná činnosť:

 • Viac rokov prednáša na rôznych konferenciách o kontrolných činnostiach a spôsoboch kontroly pri uskutočňovaní a obnove stavieb, o diagnostikovaní porúch stavieb a legislatíve pre stavebníctvo.
 • Od roku 2010 sa v rámci organizácie SASDARS špecializuje na poradenstvo, kontrolu vykonaných zateplovacích systémov hlavne z pohl’adu ich prípravy a realizácie, zisťovanie po záručných závad zateplení (ETICS) na základe dodatočných požiadaviek vlastníkov na nestranné posúdenie v sporoch, zisťovanie statických závad bytových panelových domov a riešenie ich odstránenia.
 • Je autorom akreditovaných vzdelávacích programov pre odbornú spôsobilosť a kvalifikácie podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákona č. 568/2001 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
 • Je autorom kvalifikačných štandardov vypracovaných v roku 2012 podľa zákona č. 568/2001 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
 • Je autorom a predsedom úzkej odbornej špecializovanej komisie pre alternatívny stavebný poriadok (zákon), ktorý ešte v roku 2012 ponúkol vláde SR s tým, že návrh je potrebné ešte dopracovať pre potreby vlády.

 

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.