Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Obnova bytového domu z pohľadu jeho bezpečnosti

.

Ak chceme mať bezpečne a kvalitne obnovené bytové domy, alebo ak sa ktosi rozhodne vykonať v spoločných bytových domoch vykonať akékoľvek prestavby, nadstavby, prístavby, zmeny v stavebných konštrukciách panelových sústav a železobetónových rámových nosných konštrukcií (skeletov napr. z rokov 1948 a viac) musia byť posúdené v súlade s platnými Slovenskými technickými normami a eurokódmi, hlavne :

a) STN EN 1990:2002 (73 0031 ) Eurokód – Zásady navrhovania konštrukcií, určuje zásady a požiadavky na bezpečnosť, používateľnosť a trvanlivosť konštrukcií, popisuje zásady ich navrhovania a overovania a uvádza pokyny pre súvisiace hľadiská spoľahlivosti konštrukcií.

b) STN EN 1991-1-1:2007-05 Eurokód, Zaťaženia konštrukcií Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia; Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov, vyhotoviť aj statický posudok na vyhodnotenie vplyvu zmien na statickú bezpečnosť bytového domu, a jeho časti.

c) STN EN 1992-1-1 + A1/NA: 2015 (73 1201), Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií Časť 1-1 Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy a ďalšími dotknutými STN EN, zvlášť, keď budova je umiestnená na problematickom podloží.

d) STN ISO 13822:2012-04 (STN 73 0038) Táto medzinárodná norma poskytuje obecné požiadavky a postupy hodnotenie existujúcich konštrukcií (budov, mostov, priemyslových stavieb, atď.), ktoré vychádzajú zo zásad spoľahlivosti konštrukcií a z následkov ich poruchy. Podkladom je ISO 2394.

e) STN 73 4301 Táto norma platí pre navrhovanie a projektovanie budov na bývanie a obytných častí budov členených na: a)bytové domy; b)rodinné domy; c)polyfunkčné bytové domy; d) nové byty vrátane nových bytov v nadstavbách, prístavbách a v budovách s iným primárnym účelovým využitím. Teplotné a vlhkostné parametre vnútorného prostredia v bytoch.

 

To znamená, že ak sa majú vykonať, vykonávajú sa, alebo boli vykonané akékoľvek zásahy do nosných stavebných konštrukcií stavieb, osobitne pri panelových sústavách do všetkých stavebných konštrukcií okrem kovovo-plastových bytových jadier, musí byť celá budova statikom zmapovaná – skontrolovaná, musia byť zakreslené všetky stavebné zmeny voči pôvodnému projektu a vyhotoveniu, a musí byť stavba statikom prepočítaná z pohľadu vplyvu týchto zmien na stavbu so zahrnutím všetkých existujúcich zmien.

 

1.  Každý seriózny projektant obnovy domu, alebo projektant plánovaných zmien domu od roku 2010 by sa mal riadiť uvedenými technickými predpismi – normami a eurokódmi. Žiaľ, málo kto to tak robí, mnohé stavebné úrady túto povinnosť nekontrolujú a nevyžadujú, nech už je dôvod akýkoľvek, kontrolujú len či je nejaké vyjadrenie statika ku projektovanej konkrétnej zmene.

 

Takmer vo všetkých prípadoch sa projektanti a úrady odvolávajú na normu ETAG, ktorá nevyžaduje takéto posúdenie budovy pred zateplovaním. Predpisujú to však iné právne a technické pravidlá a predpisy, ktoré by mal projektant vo svojom projekte zohľadniť. Ak sa takéto opatrenia zanedbávajú, v mnohých prípadoch neskôr pridaním hmotnosti a zmenou pôsobenia síl na konštrukciu budovy vznikajú nové trhliny pre nerovnomerné sadanie, alebo iný pohyb budovy. V tejto súvislosti musím upozorniť, že každá trhlina v stene znamená nezvratnú poruchu steny bez ohľadu na to, či je nosná, alebo nenosná, vždy je to určitý stupeň jej oslabenia, ktoré sa nedá v mieste trhliny opraviť do pôvodnej kompaktnosti, pevnosti a tuhosti. Cez trhliny potom preniká kondenz, teplý, alebo studený vzduch, pri zmene parciálnych tlakoch vzniká vlhnutie v bytoch a neskôr tvorba plesní v tom lepšom prípade…

 

2.  Čo sa týka samotného schválenia obnovy domu stavebným úradom máme za to, že povinnosťou stavebného úradu je mať kompletnú projektovú dokumentáciu k obnove budovy, teda aj komplexné statické posúdenie budovy obsahujúce všetky stavebné úpravy a zmeny v bytoch z dôvodu zachovania statickej bezpečnosti budovy, čo ukladá aj zákon č. 50/1976 Zb. v aktuálne platnom znení okrem iného aj §47 ods. k) bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi..; § 48 ods. (5) Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a..; § 66 ods. (3) písm. c) dodržanie príslušných technických predpisov,… §66 ods. (4) písm. c) predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov… §66 ods. (4) písm. g) spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby (poznámka: vzťahuje sa aj na zmeny stavby!)…

To znamená, že projekt musí byť vyhotovený v súlade platných technických predpisov uvedených v úvode a samozrejme aj ďalších, objekt musí byť posúdený s podrobnými statickými výpočtami podľa zákona zákon č. 50/1976 Zb. v aktuálne platnom znení a samozrejme podľa príslušných technických predpisov – noriem.

 

Záverom,
v rámci predprojektovej prípravy by mal každý projektant a jeho statik komplexne posúdiť všetky zmeny v budove v rámci odbornej obhliadky budovy pred vyhotovením projektu obnovy v rozsahu projektu a v jeho cene.

 

Ak projekt komplexné posúdenie budovy s vplyvom nových konštrukcií, ako zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy, navrhované zásahy do stavebných konštrukcií a doterajšie stavebné úpravy v bytoch bez ohľadu na ich legálnosť neposúdi, môže byť projekt považovaný za projekt neúplný a nevhodný pre stavebné povolenie. Nie je pritom dôležité, či si projektant takéto posúdenie započítal do ceny projektu, alebo nie! Zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon jasne hovorí, že stavby musia byť bezpečné a zdravé.

 

Žiaľ nie všetky stavebné úrady poznajú a vyžadujú komplexné statické posúdenie v zmysle uvedených technických noriem – eurokódov, preto niekedy tieto prípady ex post riešime s nimi aj my, prípadne vyšetrovateľ a prokuratúra, ak je podozrenie z porušenia zákonnosti, alebo ohrozenia bezpečnosti stavby.

 

UPOZORNENIE:

Uvedené informácie nenahrádzajú žiadne právne a technické predpisy platné na území Slovenskej republiky! Je to jen nezáväzná orientačná pomocná informácia na zlepšenie úrovne prípravy stavieb a je na projektantoch, investoroch a úradníkoch, či sa pri svojej práci budú niečim z nej riadiť!

Autor: Ivan Pauer

 

 

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.