Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Práva a povinnosti

§ 8.

Práva členov

1.  Riadnym a zakladajúcim členom prináležia tieto práva:

 • právo hlasovať na Valnom zhromaždení
 • zrušiť členstvo bez udania dôvodu,
 • byť informovaný o aktivitách Komory,
 • prihlásiť sa na každú akciu Komory,
 • získať všetky výhody vyplývajúce z členstva (napr. zľavy za služby a produkty komory, prednostnú účasť na akciách organizovaných komorou a pod.),
 • prednostný prístup k všetkým informačným fondom komory (knihy, časopisy, databáza, atď.),
 • každý riadny člen komory má právo byť volený do štruktúr komory v zmysle stanov komory,
 • volebné právo a právo hlasovať zakladateľovi a spoluzakladateľovi vzniká dňom založenia tejto komory.

Volebné právo a právo hlasovať riadnemu členovi vzniká po 3 rokoch plynulého a neprerušeného členstva bez akýchkoľvek problémov pri plnení si členských povinností a svojej poctivo vykonávanej práci stavebného odborníka bez chýb jeho profesionálneho výkonu a bez akýchkoľvek súdnych trestných postihov hlavne z oblasti majetkovej ujmy, alebo iného trestného postihu voči jeho osobe.

§ 9.

Povinnosti členov

1.  Povinnosťou každého člena je riadiť sa týmito stanovami, všeobecne platným morálnym kódexom komory a ostatnými platnými vnútornými predpismi a nariadeniami komory. Okrem toho má ešte tieto povinnosti:

 

 • konať v zmysle schválených stanov komory;
 • zachovávať striktnú nezávislosť pri výkone kontrolných činnosti ak takúto vykonáva;
 • dodržiavať platné právne, technické a technologické predpisy pri výkone svojej odbornej kvalifikácie;
 • neprijímať nijaké dary, služby, odmeny a iné zvýhodnenia za zamlčanie, prehliadnutie, neupozornenie na nedostatky a pod., za chybné plnenie, neúplné plnenie, použitie nevhodných materiálov a pod. pri výkone dohodnutej činnosti svojich partnerov, prípadne vlastnej činnosti;
 • zúčastňovať sa aktualizačných školení najmenej 1x za 36 mesačné obdobie, resp. v lehote určenej akreditačným rozhodnutím a kvalifikačným štandardom platným SR, zúčastňovať sa odborných seminárov uskutočňovaných komorou;
 • platiť členský príspevok (od 1.12.2020 je členský príspevok dobrovoľný);
 • plniť uznesenia volených a riadiacich orgánov komory;
 • svedomito vykonávať volenú, alebo výberovú funkciu v komore;
 • vždy konať v záujme komory a pozdvihnutia jej prestíže;
 • zachovať si svoju osobnú a profesijnú bezúhonnosť.
jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.