Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Vyhlásenia a výzvy SKSR

Smutná udalosť: havária lietadla s Ruskými umelcami súboru ALEXANDROVCI

Celú našu kultúrnu spoločnosť zarmútila informácia o havárii lietadla s významnou časťou speváckeho umeleckého súboru ALEXANDROVCI. Ich umenie spájalo všetkých kultúrnych ľudí bez rozdielu na ich národnosť, štátnu príslušnosť, rasu a odbornosť. Naša komora ku tejto smutnej udalosti v tento pre nás kresťanov významný sviatočný deň zaslala Veľvyslanectvu Ruskej federácie kondolenčný list s prianím prejavenia úprimnej sústrasti ich pozostalým príbuzným.

Kondolenčný list našej komory Veľvyslanectvu Ruskej federácie:

Pripomeňme si ich slávnu Kalinku:

SKSR vypracovala a poslala na MDVRR SR návrh o vybraných činnostiach vo výstavbe

SKSR – naša komora dňa 5.12.2016 poslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) návrh na vyhlášku o vybraných činostiach vo výstavbe .

Pôvodný Zákon č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bol do dnešného dňa zmenený už 38 krát čo v mnohých prípadoch spôsobilo jeho výrazné znefunkčnenie a radikálne znížilo a neustále znižuje pokles požiadaviek na kvalitu a odbornosť príprava a uskutočňovania stavieb. Dávame Vám do pozornosti súčasný nedobrý stav v Slovenskom stavebníctve spôsobený dlhodobou klesajúcou požiadavkou na odbornosť aj vo všetkých remeselných profesiách a riadiacich pracovníkov v príprave a na uskutočňovaní stavieb priamo na staveniskách. Dlhodobý pokles kvality stavieb a odbornosti na stavbách, je spôsobený hlavne chybami v legislatíve, t.j. v zákone č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení poslednej úpravy platnej od 1.1.2016, zákona č. 138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení od 1.7.2016 a schvaľovanom návrhu zákona a zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v platnom znení od 1.7.2016.

Pre výrobnú stavebnú činnosť uskutočňovania stavieb sa ani v posledných zmenách uvedených zákonov nevyžadujú kvalifikovaní remeselníci, ani prvostupňové riadenie stavebných prác vo svete všeobecne známym Majstrom stavebnej výroby a nevyžaduje sa ani príprava a odborná spôsobilosť stavbyvedúcich a stavebných dozorov v súlade s §7, §7a odst.č.1; č.2. a § 22, odst.1 písm. c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v znení zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov. Pre tento chýbajúci legislatívny základ už roky klesá kvalita uskutočňovania stavieb a záujem o výuku remesiel v celom spektre stavebných činností. Doterajšia legislatíva nevyžaduje ani periodické odborné aktualizačné vzdelávanie projektantov a ostatných zodpovedných riadiacich a kontrolných pracovníkov na stavbách so záverečným preskúšaním tak, ako je to bežné vo svete.

 

Úrad SKSR

6.11.2016

 

SKSR pripravila a poslalla MDVRR SR návrh vyhlášky o projektovej príprave

SKSR – naša komora dňa 28.11.2016 poslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) návrh na vyhlášku o príprave projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavieb.

Pôvodný zákon č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) po desiatkach zmenách od roku 1993 v znení poslednej úpravy platnej od 1.1.2016 v mnohých prípadoch radikálne znížil a neustále znižuje nároky a požiadavky na rozsah, kvalitu a odbornosť projektovej prípravy a kontrolu uskutočňovania stavieb podľa projektu. Stavebný zákon len vágne predpisuje čo má stavebník so žiadosťou o stavebné povolenie alebo na ohlásenie stavebnému úradu predložiť. Súčasný legislatívny stav nevyžaduje aby stavebník, prípadne zhotoviteľ musel vyhotoviť realizačnú dokumentáciu. Na druhej strane však v  § 103 zákon požaduje na stavebníkovi aby realizačnú dokumentáciu udržiaval a archivoval po celú dobu existenciu stavby… Tento stav, hlavne neexistencia realizačnej dokumentácie má významný negatívny vplyv na kvalitu stavby, jej bezpečnosť a životnosť. Neobíditeľným dôsledkom je tiež fakt, že prakticky zaniká zodpovednosť projektanta, stavbyvedúceho a stavebného dozoru za chyby stavby a následná vymožiteľnosť práva.

 

Úrad SKSR

29.11.2016

SKSR popripravila a poslala MDVRR SR návrh vyhlášky k zákonu 138/1992 Zb.

Naša komora pripravila a poslala MDVRR SR návrh vyhlášky dočasne upravujúcu zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch upravujúcu preskúšanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti kvalifikácii stavbyvedúci a stavebný dozor.

Zákony č.138/1992 Zb. a č. 455/1991 Zb. s účinnosťami od 1.7.2016 v rozpore s Európskymi požiadavkami a pravidlami podľa ktorých môže pripravovať, preskúšať a vydať osvedčenie odbornej spôsobilosti len vzdelávacia organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) s pôsobením na území Slovenskej republiky a v rozpore
s vlastnými ustanoveniami zákona č. 455/1991 Zb. v § 7 ods. 1; § 21; § 22 ods. 1 písm. e) znižujú odborné požiadavky, prípravu a osvedčovanie kvalifikácií „Stavbyvedúci“ a „Stavebný dozor“.
Podľa § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. poslednej úpravy platnej od 1.7.2016 už nie je pre výkon a živnosť kvalifikácií „Stavbyvedúci“ a „Stavebný dozor“ vyžadovaná odborná spôsobilosť a príprava na ňu vo vzdelávacej organizácii podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1.7.2016 podľa prílohy č.2 zákona č. 455/1991 Zb. „Živnostenský zákon“ postačuje osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti, alebo preukázanie osvedčenia o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti (v legislatíve SR „osobitná“ odborná spôsobilosť neexistuje) podľa § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona č.138/1992 Zb. o SKSI, t.j. stavovskou nevzdelávajúcou organizáciou, ktorá združuje a upravuje činnosť projektantov a ktorá nie je akreditovanou vzdelávacou organizáciou podľa zákona č. 568/2009 Z. z.

SKSI od roku 2009 do 1.7.2016 nevydávala osvedčenie odbornej spôsobilosti, vydávala len osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre živnostenské podnikanie „Stavbyvedúci“ a „Stavebný dozor“, čo nie je a nebolo osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti a ani osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. „Živnostenský zákon“. Tento chaotický stav môže spôsobiť aj spochybnenie všetkých doposiaľ vydaných osvedčení, stavebných povolení a zodpovednosti za prípadné spôsobené škody od roku 2009 z titulu takýchto osvedčení.

Otázkou zostáva či má naše ministerstvo skutočný záujem skvalitňovať odbornú úroveň v stavebníctve a bezpečnosť stavieb, alebo sa jedná len o zachovanie komerčných záujmov SKSI a jej niektorých jedincov.

 

Prezídium SKSR

15.11.2016

SKSR pripravila a poslala návrh vyhlášky o odbornej spôsobilosti k zákonu 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

SKSR – naša komora dňa 12.11.2016 poslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) návrh na vyhlášku o príprave kvalifikácií a osvedčovaní osobitnej odbornej spôsobilosti pre kvalifikácie :

Majster stavebnej výroby, Stavbyvedúci, Stavebný dozor a Projektant.

Je to reakcia na ďalšie, pokračujúce zmäkčovanie požiadaviek na odbornosť v stavebníctve v poslednej novele zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) platnej od 1.1.2016 a novely zákona č. 455/1991 Zb. (Živnostenský zákon) platnej od 1.7.2016 a zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Vzhľadom na roky pretrvávajúci pokles odbornosti vo výrobnej sfére stavebníctva pri uskutočňovaní stavieb a neustále zmäkčovanie požiadaviek na prípravu, preskúšanie a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti poukazujeme na nenormálny stav prípravy pracovníkov pre odbornú spôsobilosť a legislatívny chaos pri vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktoré od 1.7.2016 prakticky nie je potrebné mať, postačuje len osvedčenie o vykonaní skúšky od nevzdelávajúcej a neakreditovanej organizácie (SKSI). Preto sme navrhli ministerstvu riešenie pre nápravu tohto stavu a osobnú konzultáciu vo veci vysvetlenia prípadných nejasností a objasnenia súčasného stavu odbornej prípravy a odbornosti na stavbách.

Na Slovensku od roku 2010 pôsobí vzdelávacia organizácia SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby (SASDARS) pre vzdelávanie stavebných odborníkov hlavne vo výrobnej sfére uskutočňovania a prípravy stavieb. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) v roku 2013 túto vzdelávaciu asociáciu podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní akreditovalo na vzdelávacie programy pre odbornú spôsobilosť skôr uvedených kvalifikácií v stavebníctve.

SASDARS však toto akreditované vzdelávanie, preskúšanie a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a podľa zákona č. 568/2009 Z.z. „o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nevykonáva a nemôže vykonávať pre dlhodobý odmietavý postoj Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) s pozadím ochrany záujmov SKSI Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je stavovskou organizáciou autorizovaných stavebných inžinierov t.j. projektantov, ktorá len preskúšava a vydáva osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výrobné a kontrolné kvalifikácie stavebníctva stavbyvedúci a stavebný dozor.

Teraz čakáme na reakciu MDVRR SR.

 

Úrad komory

14.11.2014

Výzva politikom, politickým stranám a stavbárom

Výzva politikom, politickým stranám a stavbárom

Zverejnená Tlačová správa TASR

V minulom roku 2015 sa znovu objavilo niekoľko problematických stavieb, ktoré znovu odhalili desaťročia trvajúcu problematickú situáciu v Slovenskom stavebníctve a stavieb financovaných nie len z verejných, ale aj súkromných zdrojov.

Takmer 41 doplnení, noviel, zmien a 38 problematických až nefunkčných paragrafových ustanovení teraz platného stavebného zákona, len v časti stavebného poriadku, svedčí o nestabilite legislatívnej, neprehľadnosti a komplikovanej použiteľnosti v praxi. Tento roky problematický a nestabilný legislatívny stav pre stavebníctvo umožňuje výstavbu prakticky bez akejkoľvek zákonnej kontroly a regulácie. Súčasný legislatívny stav tiež nevyžaduje uskutočňovať všetky odborné a remeselné činnosti na stavbách výlučne kvalifikovanými a odborne spôsobilými osobami vzdelanými v danom odbore. Jednoznačne nevynucuje ani kvalitu a zodpovednosť za svoje konanie a bezpečnosť stavieb. Súčasný legislatívny stav umožňuje zahmlievanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov a zneužívanie dominancie objednávateľa, čo často vedie k zneužívaniu menších dodávateľov a následne k nevymožiteľnosti práva a náhrady škôd.

Tiež je tu nezanedbateľná otázka desiatky rokov neuzákoneného systémového urbanistického plánovania na úrovni štátu, krajov, okresov, miest, obcí a zón. Absencia urbanistického plánovania spôsobila, že z územného plánovania sa stal „trhací kalendár“ na riešenie momentálnych potrieb a záujmu investora bez principiálneho pohľadu na urbanistický rozvoj krajiny a rozvoj spoločnosti v horizonte najmenej 15-20 rokov.

Na Slovensko prichádza jedna z najvýznamnejších investícií s významným vplyvom na našu ekonomiku, hospodárstvo a zamestnanosť. Je to však aj príležitosť zásadne napraviť a ozdraviť legislatívu pre Slovenské stavebníctvo a tak zabezpečiť jeho morálny, odborný, technický a ekonomický rozvoj.

Stavebníctvo ako významná súčasť národného hospodárstva potrebuje jasnú legislatívu a riadenie samostatným ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. Naše stavebníctvo nemôže byť ako druhoradý prívesok súčasťou iných štátnych centrálnych úradov odvolávajúc sa na akési prevádzkové úspory. Preto ako jedno z významných pozitívnych riešení pre naše stavebníctvo navrhujeme politickým stranám a budúcej vláde, ktorá vzíde z nastávajúcich volieb, aby zaradili ako jeden zo svojich prvých a najvýznamnejších vládnych programov vytvorenie samostatného ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a schválenie skutočne nového progresívneho zákona o Urbanizme, zákona o Územnom plánovaní a zákona o Stavebnom poriadku. Tieto zákony musia byť vytvorené výlučne na báze odbornosti, jednoduchosti, zrozumiteľnosti a rešpektujúce tradičné vzťahy v stavebníctve umožňujúce zvyšovať odbornosť, kvalitu, zodpovednosť, bezpečnosť stavieb, vymožiteľnosť práva v stavebníctve a rozvoj celej našej spoločnosti. Stavebníctvo nie je len o obchode a politike! Stavebníctvo je hlavne o stavebnom poriadku a o základných systémových legislatívnych technickoadministratívnych pravidlách pre celé stavebníctvo a hospodárstvo Slovenska !

SKSR – Stavebná komora Slovenskej republiky v záujme zvyšovania kvality Slovenského stavebníctva a zastavenia odborného a kvalitatívneho prepadu v celom jeho priereze týmto ponúka odbornú pomoc a spoluprácu pri príprave nového legislatívneho zámeru a tvorbe skutočne novej legislatívy pre stavebníctvo. SKSR pri tvorbe novej legislatívy pre naše stavebníctvo privíta podporu aj od ostatných nečlenských organizácií v komore a živnostníkov, pretože sú to zákony s konečným dopadom na nás všetkých občanov Slovenska.

Prezídium SKSR dňa 04.01.2016

Stanovisko prezidenta SKSR k dianiu okolo neho a stavby Galandia

V posledných hodinách po zverejnení článkov týkajúcich sa Galandie v Novom čase a v Pravde sa niektorí čitatelia nie zrovna mierumilovne vyjadrujú k mojej osobe a hrozia kadejakými žalobami a „ukrižovaním“. Úvodom považujem za potrebné vysvetliť, že je faktom skutočnosť, že mnohé stavby na Slovensku sú v problémoch a ja osobne nevidím dôvod to donekonečna utajovať a nepriznať si v to celom spektre Slovenskej spoločnosti od hora dolu. Stavebníctvo je v morálnych, kvalitatívnych, cenových, legislatívnych a finančných problémoch. Je to dané hlavne záujmami, ktoré nemajú nič spoločné s „právom kvalitnej a bezpečnej stavby“.

Po vstupe do EU a prijatím množstva nariadení a odporučení, ktoré nie raz boli aj zle pochopené, zle preložené alebo účelovo pozmenené sa medzi iným stalo, že „stavba sa stala tovarom v regáli obchodu“ a nie atypickým stavebným dielom tvoreným vždy na inom mieste, v iných miestnych podmienkach a z iných materiálov. Až keď je stavba dokončená, plne funkčná a riadne skolaudovaná, môžeme pripustiť, že je tovarom a potom nech si s ňou obchoduje, kto chce a ako chce. To malo zrejme aj za následok, že zo stavebného zákona sa od roku 1993 a hlavne v období prístupovej prípravy do EU, stal „trhací kalendár“ bez jasných pravidiel, zodpovednosti a kontroly.Stiahnutý tzv.nový stavebný zákon bol ešte benevolentnejší, ako tento doterajší v realite takmer nefunkčný.

Ďalším problémom je roky trvajúci tlak na najnižšiu cenu v celej sfére našej spoločnosti a vo všetkom. Pripravili sme sa o vlastné zdroje stálych príjmov do štátneho rozpočtu, stali sme sa závislými na pekne zabalených lacnejších dovozoch až sme si zlikvidovali aj zbytky vlastnej tovarovej produkcie pre vlastnú spotrebu, teda aj v stavebníctve.Týmto sa samozrejme znížili vnútorné finančné zdroje na vlastný priemyselný rozvoj a zdroje na vnútornú spotrebu čo radikálne znížilo prostriedky na investovanie do seba a teda do vlastného stavebného a priemyselného rozvoja. Výsledok ? Celospoločenský tlak na najnižšie ceny !

Je tu ešte neobíditeľný faktor tlaku investorov na rýchlosť výstavby nehľadiac na klimatické podmienky v čase výstavby, prirodzené technologické postupy a prirodzené správanie sa chemických procesov zrenia stavebných materiálov zabudovávaných do stavieb. Preto sa nečudujme, že kvalita sa zo Slovenska vytráca a veľmi ťažko sa vracia späť. Kvalita je drahšia ako lacné tovary a služby aj v stavebníctve.

Toľko na vysvetlenie situácie a na úvod pre lepšie pochopenie k dianiu v stavebníctve na Slovensku a aj k pohľadu a k situácii Galandie. Nikdy som nespochybňoval a nespochybňujem prácu projektanta, ale len potvrdzujem sám seba pre médiá, že : „Je potrebné uskutočniť rozsiahlu diagnostiku stavebných konštrukcií, taktiež je potrebné prehodnotiť projektované riešenia kombinácií materiálov a ich skladieb na stavbe. Tiež odporúčam posúdiť projektovanú vhodnosť navrhovaných a použitých materiálov pre mimoriadne vysokú vlhkosť vnútorného priestoru a zloženie výparov v objekte a ich vplyv na stavebné konštrukcie. A ešte : „Nie je možné tiež obísť posúdenie podložia stavby a pôvodný projektovaný návrh zakladania stavby, keď je známe, že stavba pravdepodobne nerovnomerne sadá. Ide o to posúdiť, ako sa projektant pri návrhu zakladania vysporiadal s výsledkami geologického prieskumu. Je potrebné tiež porovnať projekt stavby s realitou.“

Môžem celú kritizujúcu verejnosť ubezpečiť, že keď bude prokuratúra, resp. kriminálka vyšetrovať aj tento prípad, prvé čo spraví bude preverovať projekt v celom jeho komplexnom riešení, potom porovná projekt so skutočným vyhotovením, potom preverí čo robil stavebný dozor a potom bude zisťovať ako konal investor a zhotoviteľ po stanoviskách dozoru. Len som konštatoval čo je v takýchto prípadoch potrebné vykonať, pretože takéto postupy sa aj z mojej osobnej skúsenosti dejú a vyšetruje sa vtedy úplne všetko, napríklad aj to či bol vyhotovený nejaký prevádzkový predpis a predpis o údržbe a či ho prevádzkovateľ dodržiaval… Je pritom jedno, či to bude táto stavba, alebo nejaká iná, aj tie ktoré sa už vyšetrujú. Je to zložité a komplikované zisťovanie, ale v tomto prípade si dovolím konštatovať, že skôr, alebo neskôr sa vyšetrovanie tiež uskutoční bez ohľadu, či som niečo povedal, alebo napísal. Som potom zvedavý či aj vyšetrovateľov bude niekto žalovať za spochybňovanie projektantov, realizátorov a majiteľov stavieb, teda ja tejto.

Je na škodu, že ako absolútne prvého som elektronicky požiadal o stanovisko pána primátora Galanty o poskytnutie informácií k problematike Galandie, ale ku dnešnému dňu som sa odpovede nedočkal, pritom tento problém len zdedil. Stále si myslím, že bolo rozumnejšie zverejniť hneď predbežné stanovisko statika, ktoré viedlo k zatvoreniu prevádzky a nie sa odvolať na udržiavacie práce pod „hlavičkou“ aby sa nešírila „poplašná správa“… Práve toto spôsobilo pravý opak a poškodilo možno pôvodný dobrý úmysel, pretože bolo len otázkou času, kedy niekto z úradu,a lebo z poslancov vynesie na verejnosť toto posúdenie. Čo sa týka sádrokartónov v bazénových priestoroch, videl som rôzne 4 prípady za posledných 6 rokov, a všetky sádrokartóny zlyhali… Len v kúpeľniach ako tak vydržali.

Taktiež je tu otázka, akú oceľ a jej ochranu navrhoval projektant a aká je v skutočnosti na stavbe, aký bol navrhovaný spôsob údržby oceľovej konštrukcie a ako bola udržiavaná naozaj. No a čo sa týka mojich informácií okolo Galandie nie som celkom bez nich. Sám som videl plesne, priehyby podhľadov a cítil enormnú vlhkosť v bazénovej hale minulý rok a tiež tento, nehovoriac o sporadických informáciách v poslednom období.

Záverom teda len toľko, že aj z vlastnej skúsenosti ja osobne nepodceňujem žiadne varovné signály poruchy stavebnej konštrukcie a už vôbec nie akékoľvek varujúce stanovisko statika, nech je to ktokoľvek. Moje vyjadrenia aj tie čo som napísal a podpísal majú svoje rácio a nikoho tým neobviňujem, neznevažujem, len vidím a poznám ako sa postupuje pri vyšetrovaní a čo všetkých zúčastnených aj v tomto prípade čaká a asi neminie. Je to len konštatovanie a odporúčanie v dobrom v záujme ochrany stavby a ľudí a hľadanie príčin aby sa mohli uskutočniť zodpovedajúce opatrenia.

Na Slovensku je to raz tak, vinný je vždy ten, kto poukáže na problém… Čo sa týka citovania mojich vyjadrení v médiách, ani jedno mi neposlalo na autorizáciu svoj výsledný produkt, aj keď boli o to žiadaní…

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Nitra : 15.12.2015
Kalendár udalostí
november 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archív
Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.