Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque
Expertízy a posudky porúch
Archív
Odborná literatúra

Odborné akcie

SKSR spoluzaložila výskumný, expertízny a znalecký ústav

Už cca 2 roky nám naši odborní partneri z oblasti práva, stavebníctva a zdravotníctva odporúčajú spojiť sa s nejakými výskumnými a znaleckými organizáciami. Po zvažovaní a predbežnom súhlase prezídia boli uskutočnené prípravné kroky s Košickým partnerom na vytvorenie spoločného znaleckého ústavu.

Na základe uznesenia a poverenia Valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2020 naše združenie Stavebná komora Slovenskej republiky ukončilo prípravu spoločného znaleckého ústavu s Košickým partnerom v rámci spoločnosti s ručením obmedzeným a s činnosťami aj mimo stavebníctvo. Zachovalo sa nezáväzné profesionálne partnerstvo a budúca spolupráca.

 

Podľa poverenia Valného zhromaždenia sa naše združenie stalo sa spoluzakladateľom neziskovej organizácie:

VEZUS – SKSR VÝSKUMNÝ EXPERTÍZNY A ZNALECKÝ ÚSTAV STAVEBNÝ

pri Stavebnej komore Slovenskej republiky n.o.

V súčasnosti sa zabezpečujú administratívne a technické podmienky práce. Praktická činnosť ústavu bude zahájená dňom 18. 01.2021 !

 

V dňoch 12.11. a 13.11.2019 sa uskutočnila jubilejná konferencia SZBD

V dňoch  12.11. a 13.11.2019 sa uskutočnila slávnostná odborná a jubilejná konferencia Slovenského zväzu bytových družstiev v hoteli Permon vo Vysokých Tatrách.

Krátko z histórie SZBD:

Slovenský zväz bytových družstiev vznikol na základe uznesenia ustanovujúceho zjazdu dňa 16. decembra 1968 a svoju aktívnu činnosť začal dňom 1. januára 1969.

Predchadzájúca činnosť Československého bytového družstevníctva bola riadená Ústrednou radou družstiev Praha, ktorá až do vzniku Slovenského zväzu bytových družstiev organizačne i odborne riadila bytové družstevníctvo.

Záujmové združenie vzniklo schválením založenia združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi v roku 1992 a prijalo názov Slovenský zväz bytových družstiev.

Okrem iného bol program zameraný hlavne na témy:

 • návrhu stavebného zákona,
 • platnej legislatíve súvisiacej s činnosťou členských  družstiev  SZBD v oblasti výkonu správy,
 • produktoch a službách v oblasti poistenia podľa rámcovej dohody s ASP a. s.,
 • produktoch z oblasti úverovania, podpôr a poskytovania dotácií
 • nových právnych predpisoch predkladaných Ministerstvom spravodlivosti SR,
 • aplikácii energetickej legislatívy v praxi,
 • nových trendoch a poznatkoch súvisiacich s komplexnou obnovou bytových domov,
 • aplikácii zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • poznatkoch z kontrol vykonávaných SOI

Ing. Vojtech Molnár

Ivan Pauer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odovzdanie certifikátu členstva SZBD v Stavebnej komore SR

 

 

 

V úvode slávnostného kultúrneho a spoločenského programu pri príložitosti 50 výročia vzniku združenia bytového družstevníctva predseda predstavenstva pán Ing. Vojtech Molnár odovzdal ocenenia zaslúžilým a významným členom bytových družstiev.

Autor: Ivan Pauer

Odborná konferencia Zväzu bytových družstiev.

V dňoch 16. a 17. okt.2018 sme sa na pozvanie Zväzu bytových družstiev aktívne zúčastnili odbornej konferencie o problematike správcovstva v hlavných témach :

 • platnej legislatíve súvisiacej s činnosťou členských  družstiev  SZBD v oblasti výkonu správy,
 • nových trendoch a poznatkoch súvisiacich s komplexnou obnovou bytových domov,
 • cenovej regulácii v tepelnej energetike,
 • ochrane osobných údajov u správcov bytových domov,
 • produktoch z oblasti úverovania, podpôr a poskytovania dotácií,
 • produktoch a službách v oblasti poistenia podľa rámcovej dohody,
 • a viesť diskusiu o spoločných témach.

Náš prezident pán Ivan Pauer mal príspevok o vzťahoch stavebného dozoru so správcom pri obnove obytných budov. Prednáška na stiahnutie TU. V Mnohých témach a počas diskusií sa stále objavovala nevraživosť medzi súkromnými združeniami správcov, združeniami spoločenstiev vlastníkov a bytovými družstvami čo z pohľadu našej komory považujeme za zbytočné problémy vedúce k nejednotnosti názorov v pripomienkovaní zákonov o bývaní a výstavbe na ich vlastnú škodu. Tento stav považujeme za kontraproduktívny pre všetky tieto združenia ale aj pre nás stavbárov, pretože tieto zákony spolu pomerne úzko súvisia. Padli už názory, že chýba jednotnosť, kompromis a jeden partner ktorý bude presadzovať záujmy správcov pri tvorbe a pripomienkovaní zákonov. Tu vidíme priestor pre zjednotenie s nami, stavbármi v komisii pre bytovú politiku a v legislatívnej komisii. Stojí za úvahu odložiť vzájomný antagonizmus,  zjednotiť naše sily a začať novú spoluprácu v legislatívnej oblasti. 

Ďalšími odbornými témami a prednášajúcimi boli:

Aplikačná prax  zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a  doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a koncepčné zámery v oblasti bývania – Ing. Miloš Hajdin,  riaditeľ odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja MDV SR

Efektívna a kvalitná obnova bytovej budovy s podporou ŠFRB – Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania

Cenová regulácia v tepelnej energetike – Ing. Mária Marková, riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky ÚRSO

Ochrana osobných údajov u správcov bytových domov – JUDr. Lucia Bezáková Kopná, Úrad na ochranu osobných údajov SR;

Poznatky SOI z vykonaných kontrol v oblasti energetiky – Ing. Štefan Dubovský, riaditeľ odboru, Ústredný inšpektorát SOI;

Novela zákona o stavebnom sporení 2018 a jej vplyv na financovanie obnovy bytových domov – JUDr. Katarína Niňajová, poradkyňa člena predstavenstva PSS, a. s., pre právnické osoby;

Poistenie podľa Rámcovej dohody s Allianz – SP, a. s., Bratislava – Ing. Milan Holinďák, vedúci oddelenia, Allianz – SP, a.s.

Dodávky od SPP – Ing. Erich Gaďo, riaditeľ sekcie, SPP, a. s.

Vzdelávací program – Správa bytového fondu – Mgr. Lucia Gembešová, viceprezidentka AINOVA

Současné problémy spojené s výkonem správy družstevních nájemních bytů z pohledu SČMBD – Ing. Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD;

Poznatky z aplikačnej praxe uplatňovania Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla – Ing. Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia, s.r.o.

Poznatky z aplikácie zákona o konkurze a reštrukturalizácii a exekučného zákona, novela Občianskeho zákonníka, upomínacie konanie, dražby – JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

Mini fotogaléria:

Hotel Permon-pohľad z okna o 7:45 ráno…

 

Záver prvého dňa konferencie.

 

Sekretariát SKSR.

V4 LOGISTICS FORUM dňa 15.6.2018-1

Na osobné pozvanie pána ministra zahraničných vecí a ekonomiky Maďarskej republiky pána Péter Szijjártó sa vedenie našej komory zúčastnilo medzinárodného fóra krajín V4 o súčasnosti, blízkej budúcnosti a trendoch v logistike krajín V4 (Maďarsko – hostiteľ, Česká republika, Slovenská republika a Poľská republika.

Konferencia poskytla rozhodujúcim subjektom z vlády, politiky, obchodu, priemyslu, výskumu a občianskej spoločnosti vynikajúcu platformu na diskusiu o naliehavých otázkach logistického sektora, ako sú elektromobilita, vozidlá s vlastným pohonom, inteligentné riešenia, dopravný koridor sever-juh alebo alternatívne technológie pohonných hmôt / riadenie kritickej infraštruktúry. Hlavným cieľom podujatia bolo zhromaždiť odborníkov na vysokej úrovni v tomto odvetví, ktorí budú mať príležitosť diskutovať o tom, ako sa budú môcť v krajinách V4 rozvíjať systémy inteligentnej dopravy, ktoré sú odolné voči budúcnosti a udržateľné.

Podujatie, medzi iným veľmi kvalitne obsahovo a organizačne, bolo veľmi dobre pripravené a prinieslo veľa zaujímavých informácií o súčasnom stave a nových požiadaviek na dopravné spojenia medzi našimi krajinami rámci V4. Opätovne sa vracia myšlienka zintenzívniť a rozvinúť dopravu nákladov po železnici, pretože doprava po cestných komunikáciách má svoje kapacitné, technické a ekologické limity zrejme na hranici možností našich krajín. Zaujímavé informácia názory na oživenie železničnej dopravy a návrhy na možné riešenia mal zástupca Českej republiky. Maďarský zástupca informoval o zintenzívnení stavebných prác na dostavbe diaľničných úsekov so Slovenskom.

Zástupca skupiny MOL taktiež prezentoval zaujímavé trendy a smerovanie ropného priemyslu podľa ktorého dochádza k zmene priorít v produkcii palív, ktoré pomaly a isto strácajú prioritné postavene. Pozornosť a produkcia sa zameriava na rozvoj „bielej“ chémie, elktromobility  a i.

Hostiteľ pre účastníkov fóra v rámci akcie pripravil aj sprievodný program spojený so sobotňajšími rozjazdami a nedeľňajším pretekom kamiónových ťahačov. V rámci tohto programu sa predviedli ťahače v „akcii“, testovacie jazdy ťahačov s účastníkmi fóra a záverom motorkári predviedli dych vyrážajúce akrobacie na svojich strojoch.

V4 logistické fórum prinieslo veľa tém na zamyslenie a riešenie súčasného stavu a budúcnosti spolupráce medzi našimi krajinami.

Prezídium SKSR.

Niekoľko postrehov z fóra vo fotografii:

H.E. Cengelová Ladislava MDaV SR

H.E. Cengelová Ladislava MDaV SR

H.E. Marek Chodkiewicz (tbc) Undersecretary of State Ministry of Infrastructure

Ladislav Dudáš, Vice Chairman of the National Motorway Company SR – vpravo

Foto: SKSR

Sprievodný program:

  

Foto: SKSR
september 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.