Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Cenník za služby – VYKONÁVACIA SMERNICA SKSR VS č.: 09-2020/06 o odmene za služby

Cenník za služby – VYKONÁVACIA SMERNICA SKSR VS č.: 09-2020/06 o odmene za služby

Názov VS:  Technické poradenstvo, odborné posúdenie, stanovisko alebo vyjadrenie stavby alebo jej časti a iné služby upravené touto smernicou a stanovami SKSR.

VYKONÁVACIA SMERNICA SKSR VS č. 09-2020/06

Účel VS:

V súlade so stanovami SKSR poskytuje a vyhotovuje Zápis z obhliadky stavby, Odborné stanovisko, Odborný posudok, Odborné vyjadrenie, prípadne Znalecký posudok vyhotovený členom SKSR, diagnostikuje poruchy stavby, alebo jej časti, zabezpečuje alebo sama vykonáva laboratórne skúšanie a zisťovanie, expertízne činnosti.

Vzhľadom na potrebu reagovať na rast požiadaviek na posudzovanie a rozsah posudzovania zo strany verejnosti, rast vstupných cien réžií a externých služieb, zmeny hlavne v  Zákone č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení, zvyšovanie náročnosti vykonávania obhliadok, diagnostiky a vyhodnocovania chýb a porúch,  bola komora nútená aktualizovať rozsah tejto činnosti, ceny a odmeny za svoje služby.

Prezídium SKSR dňa 27.05.2020 na svojom mimoriadnom zasadnutí v otázke poskytovaných služieb rozhodlo, že dňom 30.05.2019  končí platnosť smernice č. VS – 08/2018/05 a dňom 01.06.2019 nadobúda platnosť “VYKONÁVACIA SMERNICA SKSR VS č. 09/2020/06. Úkony neobsiahnuté v smernici sa odmeňujú po odsúhlasení odmeny dohodou.

Postup pri preberaní žiadosti o technické poradenstvo:

Objednávateľ sa oboznámi vopred so znením VS č. 09-2020/06 na portáli komory podľa, ktorej sa napokon rozhodne. Žiadateľ písomne, alebo ústne osloví komoru a požiada o predbežný cenový návrh. Konečný návrh ceny potvrdí svojim listom alebo elektronickou cestou návrh odmeny za naše služby, prípadne súhlas s odmenou podľa tejto smernice potvrdí úhradou zálohovej faktúry alebo vinkuláciou na účet.

Prezídium komory vzhľadom rast neuhradených faktúr rozhodlo, že až do odvolania bude plniť len tie objednávky, ktorých zadávateľ zaplatí predbežnú dohodnutú odmenu predom na účet komory, alebo vinkuluje odmenu na účte. Prípadné dohodnuté naviac náklady nad rámec pôvodne dohodnutej odmeny vyplatí zadávateľ doručovateľovi pri prevzatí posudku, alebo podľa osobitnej dohody.

V prípade, že komora vykoná pre zadávateľa službu, ktorej výsledok nebude vyhotovenie dokumentov, a služba bude v hodnote menej alebo vo výške 500,- € zadávateľ vykoná úhradu hotovosti proti dokladu, v ostatných prípadoch zaplatí predbežnú dohodnutú odmenu predom na účet komory, alebo vinkuluje odmenu na účte.

Objednávka môže byť doručená poštou, kuriérom, osobne na adresu : SKSR o.z., Strmá ulica 616/26, 949 01  Nitra, alebo elektronicky na e-mailovú adresu poruchy@stavebnakomora.sk.

Novinka:

Základný cenník služieb :

1.0       Odborné posúdenie poruchy stavby písomným vyhodnotením :

 • a) od 600,- € za posúdenie jednej až dvoch problematických častí – porúch/chýb rodinného domu, prípadne inú doplňujúcu stavbu k rodinnému domu na priľahlom pozemku ak je žiadateľom nepodnikajúca fyzická osoba. Za každú ďalšiu posudzovanú poruchu je odmena 500,- €;
 • b) od 800,- € za posúdenie jednej až dvoch problematických častí – porúch/chýb stavby, prípadne doplnkovej stavby k hlavnej stavbe na priľahlom pozemku ak je žiadateľom podnikateľský subjekt živnostník, alebo právnická osoba, združenie, spoločenstvo, obec a pod. Za každú ďalšiu posudzovanú poruchu je odmena 700,- €;
 • c) v prípade potreby vykonať merania, skúšky, fotodokumentáciu, výpočty, skúmanie projektovej  dokumentácie, prizvania ďalšieho experta, znalca a pod. sa cena primerane zvyšuje  o ceny externého spracovateľa;
 • d) v cene sú dopravné náklady len do vzdialenosti 30 km od sídla organizácie, neúčtujú sa;
 • e) dopravné náklady nad 50 km sa počítajú v celom rozsahu podľa bodu 16.0 tejto smernice;
 • f) za každú fotografiu, náčrtok, vyobrazenie a pod. nad základný počet 6 ks sa účtuje sadzba 1,00 €/ kus nad rozmer 4 x 5 cm do rozmeru 8 x 12 cm. Nad rozmer 8,5 x 12,5 cm do 21 x 29,5 cm sa účtuje sadzba 3,50 €/ kus

2.0       Znalecké posúdenie poruchy stavby písomným vyhodnotením :

 • a) od 750,- € za posúdenie porúch/chýb stavby. Konečná odmena sa riadi cenníkom znaleckých prác v zmysle pravidiel Ministerstva spravodlivosti SR.

3.0       Odborná technická obhliadka poruchy stavby bez písomného vyhodnotenia :

 • a) od 250,- € / posúdenie jednej  až dvoch problematických častí stavby ak je žiadateľom fyzická osoba – nepodnikateľ na svoj rodinný dom, pripadne inú doplňujúcu stavbu rodinného domu na priľahlom pozemku.
 • b) od 350, € / posúdenie jednej  až dvoch problematických častí bytovej stavby, alebo stavby na podnikanie a jej príslušenstvo ak je žiadateľom podnikajúca fyzická osoba, alebo právnická osoba, združenie, spoločenstvo, úrad a pod.

Poznámka:

 • 1) v cene sú dopravné náklady do vzdialenosti 30 km od sídla organizácie, nad 30 km sa počíta celá vzdialenosť.
 • 2) V prípade, že bude potrebné vykonať merania, skúšky, fotodokumentáciu, výpočty, skúmanie projektovej  dokumentácie, prizvania ďalšieho experta a pod. nevydáva sa žiadny záväzný konečný výsledok hodnotenia! V takom prípade komora odporučí zadávateľovi dať si vyhotoviť písomné vyhodnotenie.

4.0       Laboratórne analýzy a skúšky vzoriek

 • a) od 750,00 €/1 vyšetrenie bytu/rod.domu – analýzu mikrobiologické, biologické a pod. pre ochranu zdravia v závislosti na rozsah, spôsob a časovú náročnosť vyhotovenia;
 • b) od 750,00 €/1 skúška – analýza.alebo skúška technická vo veci technických vlastností stavby, jej časti alebo prvku v závislosti na rozsah, spôsob a časovú náročnosť vyhotovenia;
 • c) od 850,00 € znalecké posúdenie o vyšetrení .

Poznámka:

 • v cene nie sú dopravné, prípadne ostatné režijné náklady;
 • konečná cena je závislá na cene za činnosť prípadného externého laboratória alebo skúšobne.

5.0       Vyhotovenie kontrolného rozpočtu stavby alebo jej časti, alebo rozbor cien z predloženého pôvodného rozpočtu, alebo výkazu výmer :

 • a) 500,00 do 80 položiek a bez rozboru cien;
 • b)      6,25 € za každú ďalšiu položku bez rozboru cien;
 • c)      8,10 € za každý rozbor ceny položky.

6.0       Kontrolné meranie jednotlivých konštrukcií stavby

 • a) 100,00 €/hod/1-2 osoby za každú začatú hodinu kontrolného merania jednotlivých konštrukcií stavby alebo v mieste stavby fyzickým meraním množstevných výmer materiálov a vykonaných prác (geometrické a objemové merania bez režijných nákladov – doprava, ubytovanie a pod.).
 • b) 50,00 €/hod/ za každú ďalšiu osobu potrebnú pri meraní.
 • c) 80,00 €/hod/osoba a prístroj – nedeštrukčné zisťovanie armovacej výstuže v stavebných konštrukciách do hr. konštrukcie 150 mm bez protokolu a zakreslenia, len miestne zisťovanie s vyznačením miesta (bez režijných nákladov – doprava, ubytovanie a pod.).
 • d) 120,00 €/hod/osoba a prístroj – nedeštrukčné zisťovanie armovacej výstuže v stavebných konštrukciách do hr. konštrukcie 200 mm s protokolom a zakreslením lokalizovaného kontrolovaného miesta, s vyznačením miesta (bez režijných nákladov – doprava, ubytovanie a pod.).
 • e) Kontrolné geodetické meranie stavby, alebo jej častí podľa cenníka za geodetické práce.

Poznámka:

 • v cene nie sú dopravné náklady, náklady na ubytovanie a pod.

7.0       Meranie vlhkosti:

 • a) 80,00 €/každá začatá hodina za meranie a záznam vlhkosti ovzdušia v interiéri stavby.
 • b) 80,00 €/každá začatá hodina za meranie a záznam vlhkosti stavebných konštrukcií stavby.

Poznámka:

 • v cene nie sú dopravné, náklady na ubytovanie a pod.

8.0       Odber mikologických a biologických vzoriek so stavebnej konštrukcie:

 • a)   20,00 € jedna balená mykologická vzorka vrátane expedície do laboratória.
 • b)   20,00 € jedna balená biologická vzorka vrátane expedície do laboratória.

Poznámka:

 • v cene nie sú dopravné náklady, náklady na ubytovanie a pod.

9.0       Odber vzoriek vzduchu v interiéri stavby pre mikologické alebo mikrobiologické vyšetrenie

 • a) od 600,00 € v rodinnom dome alebo v byte v bytovom dome a ich laboratórne vyšetrenie;
 • b) od 600,00 € v priemyselnom objekte a ich laboratórne vyšetrenie;
 • c) od 900,00 € v objekte s nebezpečnými chemickými a inak škodlivými látkami pre zdravie a ich laboratórne vyšetrenie;

Poznámka:

 • v cene nie sú dopravné, náklady na ubytovanie a pod.

10.0    Vyhotovenie sondy alebo odber vzoriek tepelnej izolácie z exteriéru budovy s ich vyšetrením:

 • a) 170,00 €/2 sondy-odbery na stene budovy bez nákladov na lešenie, alebo manipulačnú plošinu a bez laboratórnej skúšky zisťovania použitého materiálu  a bez náhradného materiálu na prekrytie sondy;
 • b) 170,00 €/2 sondy-odbery na streche budovy bez nákladov na lešenie, alebo manipulačnú plošinu a bez laboratórnej skúšky zisťovania použitého materiálu a bez náhradného materiálu na prekrytie sondy;
 • c) od 270,00 € dodatočné zisťovanie lepenia dodatočného zateplenia (ETICS) inšpekčnou kamerou, alebo termovíziou s vyhodnotením;
 • d) od 680,00 € laboratórne posúdenie izolantu v ťahu, šmyku a vlhkosti dodatočného zateplenia;
 • e) od 700,00 € laboratórne posúdenie všetkých vrstiev skladby dodatočného zateplenia nad izolantom (tmely, lepidlá, penetrácie, omietky, farbivá;
 • f) od 500,00 € strojný odber z tuhej stavebnej konštrukcie (železobetónov, betón-asfaltov, pálená hlina a pod.)
 • g) od  20,00 € balenie a expedícia poštou jednej vzorky do skúšobne;
 • h) spätné prekrytie s materiálom po vyhotovení sondy podľa skutočných nákladov na prácu a materiál ak sa tak strany           dohodnú, resp. ak ich neprekryje pôvodný zhotoviteľ.

Poznámka:

 • v cene nie sú dopravné náklady, náklady na ubytovanie a pod.

11.0   Konzultácie, alebo osobná účasť na súdnom pojednávaní v oblasti stavebnej problematiky

 • a) 80,00 €/každá začatá hodina – konzultácia v technických veciach stavby;
 • b) 53,40 € /každá začatá hodina – účasť na súdnom pojednávaní vo veciach  dokumentov vyhotovených SKSR.
 • c) 80,00 €/každá začatá hodina – písomné vyjadrenie k písomnostiam druhej stany právneho alebo technického sporu.

Poznámka:

 • v cene nie sú dopravné náklady, náklady na ubytovanie a pod.

12.0   Konzultácie za účasti právnika v oblasti stavebnej technicko-právnej problematiky

 • a) 100,00 € / každá začatá hodina po úvodnom 30 min. oboznámení sa s problémom;
 • b) 100,00 € / za  každú začatú administratívnu hodinu právnika pre spracovanie písomností vo veci posudkov a stanovísk v právnych veciach nad ich základnú odmenu, t.j. nad 8 hodín, ak nebude medzi klientom a právnikom dohodnuté inak;
 • c)  80,00 € / každá začatá hodina technického špecialistu po úvodnom 30 min. oboznámení sa s problémom.

Poznámka:

Právne úkony našich spolupracujúcich právnických kancelárií sa riadia ich sadzobníkmi a sadzobníkmi SAK, prípadne osobnou dohodou. V úkonoch nie sú režijné náklady a náklady na dopravu.

13.0  Kontrolná a dozorná činnosť pre investora na stavbe

 • a) 1,0 –   3,0 % z ceny diela – rodinné a bytové domy pod správou SVB, SZBD, SBD podľa rozsahu a dohody.
 • b) 3,0 – 10,0 % z ceny diela – ostatné stavby podľa rozsahu a dohody.
 • c) 100,00 € / každá začatá hodina technického špecialistu od príchodu na stavenisko na vykonanie občasnej kontroly

Poznámka:

 • v cene nie sú dopravné náklady, náklady na ubytovanie a pod.

14.0  Poradenstvo a pomoc počas technicko administratívnej prípravy stavby

 • a) 0,5 – 1,5 % z rozpočtovej ceny diela.
 • b) 100,00 € /osoba/každá začatá hodina.
 • c) 150,00 /osoba/každá začatá hodina mimo sídla do 100 km.

15.0  Náhrada za dopravu, ubytovanie a ostatnú réžiu

 • a) 0,55 € / km dopravné náklady (obsahuje cenu aj za cestu späť) alebo 0,275 € / km jedným smerom. Sadzba sa aktualizuje podľa priemernej výšky ceny PHM za 3 mesiace (kvartál).
 • b) Náklady na ubytovanie, prípadne zvýšené náklady na stravu sa účtujú podľa platnej vyhlášky.
 • c) Iné náklady spojené s výjazdom v závislosti na rozsah činnosti v mieste konania sa účtujú v súlade s platnými zákonmi a smernicami. Pri výjazde nad 150 km a práca na mieste nad 3 hod. (bez obedovej prestávky a zákonnej prestávky na ceste) sa účtujú minimálne ubytovacie náklady vo výške 45,00 €/osoba/noc.

16.0    Zľava z odmeny za niektoré služby v prípade, že sa jedná o chybnú realizáciu diela členom SKSR a SASDARS, alebo posudok objednáva člen SKA, KKS, CSS, EPS, CKS, SKSI, odborné a technické školy zamerané na stavebníctvo:

1) Posudok, alebo odborné stanovisko k poruche na:

 • a) rodinnom dome vo vlastníctve fyzickej osoby je zľava 5,00 – 20,00 %, alebo nepodnikateľ v komplikovanej finančnej situácii;
 • b) ostatných stavbách zľava 5,00 – 10,00 %;
Poznámka:
Na služby poskytované externým dodávateľom sa zľava nevzťahuje!
Zľava nie je nárokovateľnou položkou ceny!

17.0    Zľava z odmeny za niektoré služby v prípade, že sa jedná o živelnú pohromu, o škodu zapríčinenú prírodným javom, geologické poruchy, zemetrasenie, požiar alebo iné obdobné nešťastie nezavinené vlastníkom,  povodeň v nezáplavovom území a iné prírodné neočakávané, ťažko predvídateľné javy spôsobujúce poškodenie stavby:

Posudok, alebo odborné stanovisko k poruche na:

 • a) rodinnom dome vo vlastníctve fyzickej osoby je zľava 5,00 – 20,00 %, alebo nepodnikateľ v komplikovanej finančnej situácii;
 • b) ostatných stavbách zľava 5 – 10,00 %;
 • c) + 5,00 až 10,00 % zvýšenie zľavy výlučné právo prezidenta v prípadoch nepodnikajúcich fyzických osôb v nepriaznivej finančnej a sociálnej situácii s najmenej dvomi rodiny s deťmi, alebo rodinný príslušník má platný preukaz ZŤP.
Poznámka:
Na služby poskytované externým dodávateľom sa zľava nevzťahuje!
Zľava nie je nárokovateľnou položkou ceny!

18.0   Zľava z odmeny za konzultáciu:

 • a) osobná v technických veciach na pracovisku v Nitre – 20,00 % , ak služby budú nad rámec rozsahu základnej ceny;
 • b) osobná v technických veciach mimo pracovisko v Nitre – 10,00 %, ak služby budú nad rámec rozsahu základnej ceny;
 • c) + 10,00 % zvýšenie zľavy výlučné právo prezidenta v prípadoch nepodnikajúcich fyzických osôb v nepriaznivej finančnej a sociálnej situácii s najmenej dvomi rodiny s deťmi, alebo rodinný príslušník má platný preukaz ZŤP.
Poznámka:
Na služby poskytované externým dodávateľom sa zľava nevzťahuje!
Zľava nie je nárokovateľnou položkou ceny!

19.0 Zľava z odmeny za služby pre členov:

A)  našej komory a členom SZBD Slovenský zväz bytových družstiev:
       1.  za posudky a prieskumy – 10% 
       2. za poradenstvo, konzultácie a účasť na schôdzi vlastníkov – 20%
B)  ZLSBD Združenie pre lepšiu správu bytových domov, KOBD Združenie pre podporu obnovy bytových domov, ZSaUN Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností:
       1.  za posudky a prieskumy – 10% 
       2. za poradenstvo, konzultácie a účasť na schôdzi vlastníkov – 20%
Poznámka:
Na služby poskytované externým dodávateľom sa zľava nevzťahuje!
Zľava nie je nárokovateľnou položkou ceny!

22.0   Iné platené služby v oblasti problematiky stavebníctva

 • Práce a služba neobsiahnuté v tejto smernici vykonané v rozsahu predmetu činnosti komory vykonávame vždy podľa osobitnej dohody o rozsahu a odmene.

Rozhodnutím prezídia SKSR zo dňa 27.06.2020 dňom 1.06.2020 platí “VYKONÁVACIA SMERNICA VS SKSR č. 09-2020/06”.

Prípady objednané a neukončené ku dňu 01.06.2019 sa riadia smernicou VS – 08-209/05.

Dňom  31.05.2020 zaniká platnosť smernice VS – 08-2018/05”.

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Dňa 29.06.2020

Kalendár udalostí
október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Archív
Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.