Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: marec 2021

Prinášame Vám Webinář STAV-INVEST + JUTA: folie na šikmé střechy

Ďakujeme naším Českým partnerom a osobitne firme JUTA za poskytnutie záznamu z prednášky špičkového experta na strešné fólie pána Jana Rypla. Je to prednáška pre český okruh odborníkov, preto sa treba riadiť Slovenskými technickými normami, ale pravidlá a stavebná fyzika je rovnaká bez ohľadu na štáty a národy.

 

Dalšie on-line školenie sa plánuje na 1.4. od 08.00 hod.
Tentokrát na téma aké sú hraničné vlastnosti podstřešných fólií (PHI) pre ich použiteľnosť na streche (pre základné použitie a pre použitie pri funkcii provizórnom zakrytí strechy)

 

Naša komora od svojho vzniku v roku 2015 pomohla 162 stavbám.

Pri príležitosti vyhodnotenia našej činnosti za obdobie existencie našej Komory, t.j. od roku 2015 v oblasti pomoci verejnosti Vám predkladáme objem vykonaných posúdení a konzultácii k problematickým stavbám na Slovensku do konca roku 2020.
.
Za toto obdobie sme diagnostikovali a poradili:
rok 2020: 20 posúdení + 4 konzultácie na mieste stavby
rok 2019: 24 posúdení +  9 konzultácií na mieste stavby
rok 2018: 23 posúdení +  8 konzultácií na mieste stavby
rok 2017:  11 posúdení + 17 konzultácií na mieste stavby
rok 2016: 19 posúdení + 15 konzultácií na mieste stavby
rok 2015:   8 posúdení +  4 konzultácií na mieste stavby.
————————————————————-
Spolu : 105 posúdení + 57 konzultácií
Úhrnom sme riešili 162 prípadov problematických stavieb.
.

Podrobnejšie informácie nájdete TU.

.
Autor: Ivan Pauer

Množia sa problémy s novostavbami rodinných domov

PROJEKTANTI, STAVEBNÉ FIRMY A STAVEBNÍ DOZORI NEPODCEŇUJTE POTREBU KVALITNE VYKONÁVAŤ SVOJU PRÁCU A NEPRECEŇUJTE SVOJE VEDOMOSTI !

Minulý rok sa sme riešili 20 stavieb s rôznymi poruchami. Potešujúce je, že začínajú sa na nás obracať vlastníci bytových domov pred rozhodovaním o obnove ich bytového domu. Veľmi potešujúci a vítaný stav.

Problémom sa však stávajú novostavby rodinných domov s plochými jednoplášťovými strechami. Minulý rok sme riešili 3 novostavby vo veku 1-2,5 roku a jednu 4,5 ročnú novostavbu. Ku dnešnému dňu 9.3.2021 už evidujeme 16 problémových novostavieb s problémami plochých jednoplášťových striech, čo je zarážajúci veľmi zlý stav. Príčin je niekoľko, ale veľmi zjednodušene môžeme opodstatnene konštatovať, že ide hlavne o chyby v projekte, v realizácii a v kontrole stavebných prác a dodávok materiálu.

Pre názornosť prikladáme niekoľko fotografií čo dokáže spraviť chybný projekt, realizácia a neznalosť stavebného dozoru s jednoplášťovou strechou. Najzničenejšia konštrukcia strechy bola v spálni, v detskej izbe a v kúpeľni. Mykologický rozbor ovzdušia a povrchu konštrukcií je na konci príspevku.

Stav konštrukcie jednoplášťovej strechy po 4 rokoch užívania mladou rodinou:

Výňatok z mykologickej expertízy:

Kvalitatívna analýzavýsledky ovzdušia:

  • ovzdušie v otvore nad kuchyňou: Penicillium sp., P. olsonii, Aspergillus versicolor
  • ovzdušie v obývačke s jedálňou: Ulocladium sp., Alternaria sp., Penicillium chrysogenum, Cladosporium sp., Dematiaceae, hylohýfomacéty (bledosfarbené huby) – sterilné mycélium;
  • ovzdušie medzistrešné nad sadrokartónom: Neurospora crassa, Fusarium sp., Penicillium olsonii, Chrysosporium sp., Alternaria sp., Mucor sp., Dematiaceae;
  • vonkajšie ovzdušie na záhradnej terase pri okne od okna 200mm: Drechslera sp., Fusarium sp., Cladosporium sp., C. cladosporioides, Acremonium sp., Trichoderma sp., Penicillium sp., Dematiaceae, hyalohýfomycéty – sterilné mycélium, kvasinky;
  • ovzdušie v kuchyni: prerastené Rhizopus sp., viditeľné Dematiaceae, Penicillium sp.

 

Kvalitatívna analýza a výsledky konštrukcií domu:

  • trám v konštrukcie s viditeľnými plesňami: Penicillium spp., Ulocladium sp., Alternaria sp., Cladosporium sp.
  • trám v kuchyni s viditeľnými plesňami: Penicillium chrysogenum, Chalara sp., Alternaria sp., Dematiaceae
  • fólia v detskej izbe s viditeľnými plesňami: prerastené Rhizopus sp., viditeľné Penicillium sp., Alternaria sp., Dematiaceae (tmavosfarbené melanizované huby)
  • trám v spálni s viditeľnými plesňami: Phoma sp., Penicillium sp. P. olsonii, Dematiaceae, Ulocladium sp., Alternaria sp., Cladosporium sp.

 

Pôsobenie identifikovaných mikroorganizmov na osoby v danom kontaminovanom priestore.

Hubové zárodky môžu u zdravých predisponovaných osôb prispieť k rozvoju alergických ochorení, u pacientov s alergiou, resp. astmou môžu spôsobiť významné zdravotné ťažkosti, vrátane závažných astmatických záchvatov  až anafylkatického škového stavu a pod. Silný alergizujúci potenciál majú melanizované huby (kladospóriá, alternarie, ulokládia), ale aj penicíliá, aspergily, trichodermy a neurospory. Silnými producentmi rôznych mykotoxínov a/alebo prchavých organických látok s dráždivým účinkom na sliznice, potenciálne až rakovinotvorným účinkom, sú penicíliá aj aspergily. Aspergillus versicolor je toxická huba produkujúca karcinogénny mykotoxín sterigmatocstín. Jeho izolácia z akéhokoľvek vnútorného prostredia v budovách je považovaná za vážne hygienické riziko. Kvantitatívne  limity zárodkov plesní vo vnútornom obytnom prostredí stanovené Vyhláškou MZ SR 201/2016 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa Vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z. vo výške max. 500 KTJ/m3 boli v ovzduší tohto RD významne prekročené. Takisto vyšetrované prostredie nespĺňa kritérium neprítomnosti toxických a patogénnych (silne alergizujúcich) húb v ovzduší – viď vyššie. Toto vnútorné prostredie teda klasifikujeme ako zdravotne nebezpečné pre súčasné a pokračujúce bývanie v tomto dome bez zásadných opatrení na odstránenie súčasného stavu.

 

Toľko z mykologickej expertízy a expertízy ovzdušia v 4 ročnej novostavbe v ktorej 4 roky žila rodina s dvomi deťmi vo veku 2,5 a 4 roky. Ovzdušie sa už zapísalo na zdravotnom stave detí.

 

Autor: Ivan Pauer

V Demänovskej doline sa má opäť stavať.

Na Slovensku ožíva odpor k zástavbe Demänovskej doliny a strediska Jasná.

Trenčiansky investor pripravuje pri vstupe do Demänovskej doliny výstavbu apartmánových a rekreačných domov. Zámer je pripravený v dvoch variantoch, odhadované náklady sú minimálne 18 miliónov eur bez DPH.

Ponuku ubytovania v blízkosti turisticky atraktívnej Demänovskej doliny chce rozšíriť trenčiansky investor Real 4 Trade, ktorý tu plánuje postaviť minimálne 38 rekreačných a polyfunkčných objektov. Zámer v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) už investor predložil odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši.

Výstavba rezortu Pod Vápenicou je plánovaná v liptovskomikulášskej mestskej časti Demänová tesne pred vstupom do obce Demänovská dolina. Celková plocha zasiahnutého územia predstavuje viac ako 15 hektárov prevažne nelesnej vegetácie, pričom 60 percent výmery je vo vlastníctve investora a zvyšok v správe Slovenského pozemkového fondu.

 

Celý článok si môžete pozrieť  TU

 

Podpredseda vlády pán Holý a spol. tvoria Nový stavebný zákon

Podľa občas presiaknutých informácií, najnovšie od predsedu Slovenskej komory Architektov má mať zákon cca 2 x 100 strán. Aj to málo reakcií zo ZMOS, SKA a z médií sa nový zákon ukazuje byť ako veľmi sporný a problematický. Dokonca nám bolo naznačené, že ide o hybrid komplikovaného Českého zákona a poslednej verzie bývalého vedenia MDaV SR… Takže zasa sa opakuje lobizmus, neznalosť a neodbornosť, ktorú využíva vláda, developeri, ale aj niektorí projektanti pri tvorbe najdôležitejšieho hosotárskeho a štátneho zákona ?
_
Nepochopiteľne sa však urbanizmu vzdávajú aj mestá, ktorých sa to mimoriadne až existenčne týka a je to ich jediný a najsilnejší nástroj dlhodobého rozvoja!
_
Základom dlhodobého rozvoja obytných území je URBANIZMUS !!! Až po urbanizme nastupuje jeho technicko administratívna časť ÚZEMNNÉ PLÁNOVANIE a po ňom vykonávacia etapa STAVEBNÝ PORIADOK !!!
_
Múdri a zodpovední by sa mali vrátiť do škôl. Štáty, ktoré sa držia urbanistického plánovania svojho rozvoja ekonomicky a spoločensky rastú a štáty, ktoré ho opustili chudobnejú a zanikajú…
_
Nevidí to len ten, čo to nechce vidieť, alebo je jednoducho neznalý…

 

Trnavský kraj spúšťa systémové kontroly mostov

Na Slovensku je viac ako 8 000 mostov, pričom takmer 1 500 z nich je v zlom až havarijnom stave. Na obnovu väčšinou čakajú roky a čím je ich stav horší, tým je oprava drahšia. Trnavský kraj preto začal s podrobnou diagnostikou mostov – tá má byť kľúčom k pravidelným opravám.

Pozrite si viac v reportáži RTVS:

NAJDLHŠIE LEHOTY STAVEBNÉHO KONANIA NEMÁ SLOVENSKO !

Naši zodpovední úradníci tvrdia, že najdlhšie stavebné konania v EU má Slovensko. Nie je to pravda, majú ich v Česku 1 103 dní !

V českej televízii v pondelok 1.3.2021 odvysielali prvý blok novej relácie „Bilance – Největší ekonomické výzvy a šoky současnosti pod drobnohledem reportérů ČT. Jak velká čísla ovlivňují budoucnost malých lidí.“

 

Hneď prvý blok „Kde budeme bydlet ?“ venovali ich novému stavebnému zákonu a dopady na spoločnosť pri stavebnom konaní. Hotová katastrofa. Uvidíme, čo vymyslela vo svojom návrhu stavebného zákona komisia vicepremiéra Holého. Žiaľ, alebo uvidíme či nie našťastie, sme do tejto komisie tentokrát prizvaní neboli.

Dúfame, že to nedopadne tak, ako s rozsiahlym českým stavebným zákonom, v ktorom vyhrali všetky možné záujmy, len nie záujmy občana a skutočných odborníkov z praxe.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/14021364946-bilance/221452801250001-bilance-kde-budeme-bydlet

 

 

Kalendár udalostí
marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archív
expertízy a znalecké posudky
Odborná literatúra

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.