Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

5_NÁVRH Národnej rady Slovenskej republiky zmien v zákone č. 50/1796 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), o údržbe a o vyprataní a uzatvorení stavby.

Vážená pani poslankyňa, vážený poslanec,

pre nezáujem Ministerstva dopravy a výstavby riešiť problematiku verejného záujmu mať kvalitné a bezpečné stavby, ku ktorému je nutné zaradiť aj kvalitnú údržbu stavieb a stále častejšie havarijné situácie stavieb na Slovensku, sme v tomto záujme povinní oboznámiť vás so súčasným stavom v takýchto prípadoch a navrhnúť Vám spôsob legislatívneho opatrenia, ako tento zhoršujúci stav zastaviť a napraviť.

Stále častejšie sa stretávame s vážnymi poruchami mostových konštrukcií a stavieb pozemného staviteľstva postavených hlavne v rokoch 1998 až 2016 – zatiaľ. Tento stav sme definovali už v inom sprievodnom liste pre Vás, ale musíme poukázať na nedobrú skutočnosť, ktorú potvrdzujú aj štátni úradníci na školeniach pre stavebné úrady, že cca 42 § stavebného zákona je ťažko, alebo vôbec nepoužiteľných.

Medzi tieto § patri aj dnes nevyhovujúca a nepostačujúca úprava § 86 Údržba stavby a § 96 Vypratanie stavby zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Z uvedených dôvodov a z dôvodu aktuálne havarijného stavu cestného mostu zaradeného do najvyššieho VII stupňa nebezpečenstva v obci Nižná a z dôvodu, že boli vykonané nedostatočné opatrenia verejného ohrozenia osôb na zdraví a živote Vám predkladáme tento legislatívny návrh a žiadame Vás zaoberať s s nim vo verejnom záujme ochrany zdravie, života a majetku.

 

V Nitre dňa 17.2.2017

SKSR Stavebná komora Slovenskej

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Pokračovanie___________________________________________________________________

Návrh

Národnej rady Slovenskej republiky na zmenu – novelizáciu zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o údržbe stavieb § 86 a o vyprataní a uzatvorení stavieb § 96.

 

Dôvodom v záujme Slovenskej republiky na účely tohto návrhu je skutočnosť, ktorej existencia má zásadný význam pre oprávnený verejný záujem občanov Slovenskej republiky z hľadiska úloh štátu mať bezpečné a kvalitné stavby počas ich užívania a v prípade zistenia závažných a nebezpečných porúch ohrozujúcich ich stabilitu, dynamickú a statickú bezpečnosť. Tento návrh dopĺňa, upravuje a mení vybrané časti stavebného poriadku v zákone 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v aktuálne platnom znení a to:

§ 86   Údržba stavby

(1)  Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom a technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo deštrukcie stavby, alebo jej časti, nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad v jej interiéri a v exteriéri, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia, aby nedochádzalo k znehodnoteniu alebo ohrozeniu vzhľadu stavby alebo budovy, a aby sa čo najviac udržala a predĺžila technická životnosť a užívateľnosť stavby.

(2)  Stavebný úrad v rámci svojej činnosti a miestnej pôsobnosti dohliada a eviduje vizuálny stav stavieb „od ulice“, prijíma, eviduje a rieši podnety verejnosti v tejto veci.

(3)  Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, stavebný úrad je vo verejnom záujme povinný nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok vykonaj nápravu.

(4)  Užívatelia stavby sú vo verejnom záujme povinní strpieť a umožniť vykonanie nariadenej údržby, prípadne opravu stavby. V prípade, že zhoršenie technického a vizuálneho stavu    stavby bolo spôsobené užívateľmi stavby, sú užívatelia stavby v plnom rozsahu ich zavinenia povinní sa podieľať na nákladoch na odstránení takýchto závad.

(5)  Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú vo verejnom záujme povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby, prípadne opravy stavby. V prípade, že zhoršenie technického  a vizuálneho stavu stavby bolo spôsobené užívateľmi bytov, sú užívatelia bytov v takejto stavbe povinní primerane sa podieľať na nákladoch na odstránenie takýchto závad v plnom rozsahu ich zavinenia.

(6)  Ustanovenia odseku 1 až 5 platia primerane aj pre terénne úpravy, komunikácie a plochy, prípojné siete a zariadenia, ktoré sú priľahlou súčasťou stavby podľa tohto zákona.

(7)  Vlastník stavby je povinný vykonávať pravideľnú, protokolom ukončenú odbornú technickú prehliadku alebo súdnoznalecké posúdenie všetkých vizuálne prístupných nosných a nenosných stavebných konštrukčných častí stavby počas existencie stavby   a budovy podľa druhu využitia najmenej :

 

a)  stavba a budova pre krátkodobé, dočasné a trvalé bývanie každých 5 rokov;

b)  stavba pre služby, zdravotníctvo a sklady každé 3 roky;

c)  stavba pre výrobu každé 2 roky;

d)  stavby cestných komunikácii okrem mostov a tunelov každé 2 roky;

e)  stavby cestných mostov a tunelov najmenej raz za každých 5 rokov ak nie sú staršie ako 15 rokov od povolenia ich užívania, každé 2 roky ak sú staršie ako 15 rokov           a každý 1 rok nad 50 rokov veku stavby.

 

(8)  Stavby, ich vybavenie, príslušenstvo a zariadenia, ktoré nie sú uvedené v bode (7) § 86 sa podľa ich druhu, konštrukcie, charakteru a použitia riadia osobitnými predpismi a normami.

(9)  Ak sú lehoty odbornej technickej prehliadky alebo súdnoznaleckého posúdenia stavieb uvedených v odstavci (7) tohto bodu upravené inými predpismi, riadia sa posúdenia týmito predpismi ak nie sú lehody medzi posúdeniami dlhšie ako ustanovené lehoty v odstavci (7) tohto bodu. Rozsah vykonania posúdenia stavu stavby sa uplatní v takom prípade ten, ktorý je podrobnejší.

(10)  Projektant môže určiť aj iné, kratšie lehoty vykonania odbornej obhliadky v závislosti na využitie stavby a použité konštrukčné systémy a materiály.

(11)  Vlastník reklamnej stavby je povinný zabezpečiť počas celej doby trvania reklamnej stavby jej označenie menom a priezviskom, obchodným menom, názvom, ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožňuje identifikáciu vlastníka reklamnej stavby.

(12)  Vlastník reklamnej stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (ohlásenie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať takúto stavbu v dobrom stavebnom a technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo deštrukcie stavby, alebo jej časti, nebezpečenstvo ohrozenia a obmedzenia pohybu osôb a dopravných prostriedkov v priľahlom okolí, aby nedochádzalo k znehodnoteniu alebo ohrozeniu vzhľadu stavby, a aby nerušila dopravné značenie a priľahlú dopravu a aby nerušila panorámu krajiny.

(13)  Vlastník alebo správca stavby je povinný vykonať opatrenia ustanovené v protokole odborného posudku stavu stavby a je povinný ich ohlásiť podľa tohto zákona príslušnému stavebnému úradu.

(14)  V prípade, že vlastník alebo správca stavby nevykoná opatrenia ustanovené v protokole odborného posudku stavu stavby, je stavebný úrad povinný mu tieto opatrenia nariadiť v prípade, že majú súvislosť so statickou a dynamickou bezpečnosťou stavby, alebo majú súvis s vonkajším estetickým vzhľadom, alebo môže vzniknúť ohrozenie na zdraví a živote osôb v interiéri, alebo v priľahlom exteriéri stavby, alebo budovy.

(15)  Ak vlastník stavby (aj reklamnej) alebo jej správca nevykoná opatrenia podľa nariadenia stavebného úradu, stavebný úrad nariadi vykonať tieto opatrenia inej organizácii, v provom rade riadenej miestnou samosprávou, v druhom rade verejnnou správou a v treťom rade komerčnou spoločnosťou priamym zadaním na náklady vlastníka, alebo správcu v závislosti na ich konanie a nekonanie.

(16)  Stavebný úrad nezodpovedá za prípadné vzniknuté náklady a škody ak svoje rozhodnutie o vykonaní údržby stavby vydal a vykonal podľa ustanovení § 86.

§ 96   Vypratanie a uzatvorenie stavby

(1)      Ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, nariadi stavebný úrad vlastníkovi a správcovi stavby jej vypratanie; odvolanie proti rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Ak ide o stavbu obsahujúcu byty, stavebný úrad upovedomí vlastníka stavby, aby užívateľom ohrozenej stavby zabezpečil bytovú náhradu,9).  Ak užívatelia dobrovoľne nevypracú stavbu, nariadi vlastníkovi aby zabezpečil vykonanie rozhodnutia.

 

Dopĺňa sa bod (1) :

a)  Ak stavebný úrad sám zistí zjavné poruchy stavby s podozrením, že môže ísť o poruchu ohrozujúcu stabilitu stavby alebo jej časti, vyzve vlastníka stavby, alebo jej správcu aby dal vyhotoviť odborný, alebo súdnoznalecký posudok na zistenie závažnosti poruchy s návrhom na nevyhnutné opatrenia.

b)  Stavebný úrad určí lehotu na predloženie posudku vlastníkovi (prípadne spracovateľovi) najviac do 14 kalendárnych dní podľa závažnosti stavu stavby, rozsahu a náročnosti zisťovania posudzovateľom. Vlastník, alebo správca stavby je povinný do 3 kal. dní stavebnému úradu oznámiť u koho objednal posúdenie poruchy, prípadne stavby.

c)  Ak vlastník, alebo správca stavby zistí zjavné poruchy stavby s podozrením, že môže ísť o poruchu ohrozujúcu stabilitu stavby, alebo jej bezpečnosť iným spôsobom prípadne ohrozenie okolia stavby iným spôsobom, je tento povinný dať vyhotoviť odborný, alebo súdnoznalecký posudok na zistenie závažnosti poruchy s návrhom na nevyhnutné opatrenia. Pre účely tohto zákona sa „iným spôsobom“ rozumie napr. vypúšťanie škodlivín do ovzdušia, vysoká hlučnosť a pod. do interiéru alebo exteriéru stavby.

d)  Vlastník, alebo správca stavby je po doručení posudku podľa bodu a) až c) § 96 tohto zákona povinný neodkladne vykonať opatrenia odporučené v posudku.

e)  Po doručení posudku je vlastník, alebo správca stavby povinný neodkladne, najviac však do 3 kal. dní stavebnému úradu tento posudok doručiť a písomne oznámiť aké opatrenia vykonal v súlade s odporučením v posudku a s týmto zákonom.

f)  V prípade, že stavebnému úradu doručenom posudku poruchy stavby podľa bodu a) až c) ods.(1) § 96, je stavba, alebo jej časť označená ako nebezpečná na živote, zdraví a majetku, alebo inak nebezpečná, prípadne je nebezpečná aj pre svoje okolie v rozsahu ustanovenom v posudku, je stavebný úrad povinný vlastníkovi, alebo správcovi stavby nariadiť vypratanie stavby a jej uzatvorenie tak, aby nebolo možné nepovolaným osobám na stavbu, alebo do budovy vstúpiť, pokiaľ vlastník alebo správca tak ešte neučinil.

g)  Stavebný úrad určí lehotu na vypratanie s termínom „ihneď“ pričom sa pre účely tohto nariadenia za „ihneď“ považuje lehota najviac 8 hodín od doručenia nariadenia na vypratanie a uzatvorení stavby, alebo oznámenia podľa odst. (2) § 96 tohto zákona.

h)  V prípade, že vlastník, alebo správca nevykoná navrhnuté opatrenia odporučení v posudku a ustanovenia bodu (1) v odst. c), § 96, alebo nevykoná nariadenie stavebného úradu na vypratanie a uzatvorenie stavby, má stavebný úrad vo verejnom záujme ochrany zdravia a živatoa po uplynutí lehoty v bode b) a c) ods. (1) § 96 povinnosť vypratať a uzatvoriť stavbu v súčinnosti so štátnou políciou, prípadne aj ďalšími zložkami miestnej a štátnej moci na náklady vlastníka, alebo správcu.

i)  V prípade, že vlastník, alebo správca stavby nevykoná nariadenie stavebného úradu na vypratanie a uzatvorenie stavby, môže sa dopustiť trestného činu ohrozenia záujmu a práv fyzických a právnických osôb a záujmom spoločnosti, prípadne iného súbehu porušenia zákonov prislúchajúcich k veci.

j)  Ak vznikne škoda tretej osobe z dôvodu nesplnenia si zákonnej povinnosti na strane osoby povinnej vykonať opatrenia podľa § 96 odst. (1) písm. a) až i), vzniká povinnosť plniť náhradu takejto škody nekonajúcou osobou, pričom nárok na náhradu škody poškodenému nezaniká.

k)  Ak vznikne škoda tretej osobe z dôvodu nesplnenia zákonnej povinnosti na strane osoby povinnej vykonať opatrenia podľa § 96 odst. (1) písm. a) až g), je nekonajúca osoba povinná nahradiť všetky preukazne spôsobené škody vrátane prípadnej nemajetkovej ujmy spojené v dôsledku jej nekonania.

l)  Všetky peňažné náklady spojené s vyprataním a uzatvorením stavby z dôvodu v § 96 odst. (1) tohto zákona znáša vlastník stavby.

m)  Všetky peňažné náklady spojené s jej zabezpečením, stabilizovaním, opravou a prípadne odstránením nebezpečnej stavby znáša vlastník stavby.

n)  V prípade, že vlastník stavby nespôsobil nebezpečný stav stavby a tento stav je spôsobený mimo vplyv vlastníka, náklady spojené s jej zabezpečením, stabilizovaním, opravou a prípadne s odstránením nebezpečnej stavby hradí vlastník stavby, alebo osoba, ktorá tento stav spôsobila.

o)  V prípade, že nebezpečný stav stavby spôsobila živelná pohroma, náklady spojené s jej zabezpečením, stabilizovaním, opravou a prípadne s odstránením nebezpečnej stavby hradí vlastník a štát vo verejnom záujme v súlade s § 89 tohto zákona.

p)  V prípade, že nebezpečný stav stavby spôsobil užívateľ stavby, náklady spojené s jej zabezpečením, stabilizovaním, opravou a prípadne s odstránením nebezpečnej stavby hradí tento užívateľ ako neobíditeľný nárok vlastníka stavby.

q V prípade, že nebezpečný stav stavby spôsobil vlastník stavby alebo jej správca, náklady spojené s jej zabezpečením, stabilizovaním, opravou a prípadne jej odstránenie hradí ten kto tento stav zapríčinil.

r)  Stavebný úrad nezodpovedá za prípadné vzniknuté náklady škody ak svoje rozhodnutie o vyprataní a uzatvorení stavby vydal a vykonal vo verejnom záujme podľa ustanovení 96 odst. (1).

 

(2)    Rozhodnutie o vyprataní stavby podľa odseku 1 možno oznámiť

a)  ústne pred zvolanými osobami užívajúcimi a pohybujúcimi sa v stavbe, alebo na stavbe osobou, ktorá objednala a obdržala posudok o nebezpečnom stave stavby, prípadne príslušným stavebným úradom;

b)  ústne prostredníctvom audio zariadenia umiestneného v budove prípadne v jej priamom susediacom okolí;

c)  ústne prostredníctvom audio telekomunikačného zariadenia (mobilný telefón, pevný telefón a pod.);

d)  elektronicky písmom prostredníctvom telekomunikačného zariadenia (sms, email a pod.);

e)  písomne verejnou vyhláškou príslušného stavebného úradu, s výveskou na oznamovacích tabuliach mesta, alebo obce.

f)  V prípade, že sa osoba, ktorej sa týka vypratanie a obmedzenie prístupu do, alebo na stavbu, odmietne podriadiť nariadeniu, alebo odmietne prijať oznam o nariadení (napr. nepreberie a nepodpíše prevzatie nariadenia stavebného úradu na spoločnom zvolanom stretnutí), bude takáto osoba na základe nariadenia o vyprataní a uzatvorení  stavby vyprataná štátnou políciou.

(3)     Stavebný úrad nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil. Postupuje pri tom primerane podľa odst. (1).

(4)     Vlastník alebo správca nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil. Postupuje pri tom primerane podľa odseku 1. V takomto prípade sa vlastník alebo správca riadi ustanovením § 96 odst. (2) primerane v súčinnosti so stavebným úradom, prípadne požiada stavebný úrad o nariadenie a konanie vo veci. Oznamovacia povinnosť vlastníka, alebo správcu voči stavebnému úradu týmto nezaniká !

 

§ 96a

Rozhodnutia stavebného úradu vydané podľa § 86, 87, 88, 88a, 94 a 96 sú záväzné aj pre právnych nástupcov vlastníkov stavby a ich správcov.

 

Záverečné zdôvodnenie

(1)  Iným dôvodom vo verejnom záujme a v záujme Slovenskej republiky je na účely tohto nariadenia skutočnosť, ktorej existencia má zásadný význam pre spoločnosť a jej zohľadnenie je z hľadiska úloh štátu oprávneným záujmom Slovenskej republiky mať bezpečné a kvalitné stavby a ich bezpečné dlhodobé užívanie a zabezpečiť osobnú zodpovednosť a zvýšenie vymožiteľnosti práva pri zanedbaní starostlivosti o stavby a ich prípadný kolaps.

(2)  Všetky dotknuté útvary ministerstiev ako aj živnostenské úrady prijmú opatrenia na zabezpečenie úloh z tohto nariadenia.

Tento návrh nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v zbierke zákonov.

 

V Nitre 17. 02. 2017

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Kalendár udalostí
september 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Archív
expertízy a znalecké posudky
Odborná literatúra

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.