Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque
Expertízy a posudky porúch
Archív
Odborná literatúra

1_NAVRH_Národnej rady Slovenskej republiky na nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti;

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

 

pre dlhoročný a súčasný nezáujem Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, teraz Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky riešiť akútne problémy v oblasti odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku v segmente prípravy, výstavby a údržby stavieb navrhujeme predložiť vláde návrh na vydanie nariadenia na prípravu a udeľovanie, preskúšanie a osvedčovanie Osobitnej odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru.

Z uvedených dôvodov Vám predkladáme tento legislatívny návrh a žiadame Vás zaoberať s nim vo vzťahu k Vláde SR vo verejnom záujme ochrany zdravia, života a majetku občanov Slovenskej republiky.

 

Návrh

nariadenia Vlády Slovenskej republiky o príprave a udeľovaní osvedčení odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru z osobitných dôvodov

 

Dôvody na schválenie nariadenia

Na Slovensku pretrváva pokles odbornosti pri príprave a uskutočňovania stavieb vo výrobnej sfére stavebníctva.

Od roku 2010 pôsobí vzdelávacia organizácia SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby pre vzdelávanie stavebných odborníkov hlavne vo výrobnej sfére uskutočňovania a prípravy stavieb.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) v roku 2013 podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní akreditovalo organizáciu SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby na vzdelávacie programy na prípravu kvalifikácií v stavebníctve:

1) majster stavebnej výroby číslo POA: 3326/2013/43/1

2) stavbyvedúci číslo POA: 3326/2013/43/2

3) stavebný dozor číslo POA: 3326/2013/43/3

4) projektant číslo POA: 3326/2013/43/4

Činnosť výrobných pracovníkov v stavebníctve nie je od roku 1992 upravená žiadnym zákonom okrem okrajovej úpravy v zákone č.50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení.

Zákon č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. s účinnosťami od 1.7.2016 sú v rozpore s Európskymi požiadavkami a pravidlami, podľa ktorých môže pripravovať, preskúšať a vydať osvedčenie odbornej spôsobilosti len vzdelávacia organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) s pôsobením na území Slovenskej republiky.

Platný zákon č.568/2009 Zb. o celoživotnom vzdelávaní vo väzbe na zákon  č. 455/1992 Zb. o živnostenskom podnikaní počínajúc rokom 2013 po akreditovaní vzdelávacej organizácie SASDARS pre kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť Stavbyvedúci a Stavebný dozor nahradil v súčasne planom zákone č.138/1992 Zb. provizórium na vydávanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre výrobné stavebné živnosti a kvalifikácie Stavbyvedúci a Stavebný dozor organizáciou SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov).

Z uvedených dôvodov je vo verejnom záujme mať v príprave stavieb, počas výstavby a počas ich údržby odborne pripravených a zodpovedných kvalifikovaných stavebných odborníkov za účelom skvalitnenia stavieb a zvýšenia ich bezpečnosti.

Preto je nutné napraviť a upraviť prirodzené vzťahy jednotlivých kvalifikovaných odborníkov v stavebníctve a upraviť ich odbornú prípravu a osvedčovanie v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 455/1991 Zb. § 7 odst.1; §7a. a §22., tj. výrobných stavebných odborníkov bude pripravovať, preskúšavať, registrovať a starať a o ich celoživotné vzdelávanie akreditovaná vzdelávacia organizácia SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby a inžinierov projektantov bude spravovať ako doposiaľ SKSI Slovenská komora autorizovaných stavebných inžinierov.

 

V Nitre dňa 19.2.2017

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

 Ivan Pauer

Prezident komory

Pokračovanie : Návrh nariadenia________________________________________________

(Návrh)

Nariadenie

Vlády Slovenskej republiky o príprave a udeľovaní osvedčení odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru z osobitných dôvodov:

1) Na zabezpečenie postupu, študijnej prípravy a udeľovanie osvedčení o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon majster stavebnej výroby, stavbyvedúci a pre výkon stavebný dozor s následným udeľovaním Osvedčenia odbornej spôsobilosti pre uvedené činnosti akreditovanou organizáciou SASDARS v bode 14) prílohy č.2 Viazané živnosti, zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

2) Osobitným dôvodom je skutočnosť, že v citovanom zákone je nesúlad medzi textovou časťou zákona 455/1991 o živnostenskom podnikaní a prílohou č.2 pol. č. 14.

3) Iným dôvodom je, že Slovenská komora stavebných inžinierov je stavovská organizácia autorizovaných stavebných inžinierov a nie je vzdelávacou akreditovanou organizáciou podľa zákona č.455/1991 Zb. a zákona č.568/2001 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Pre skúšanie a vydávanie autorizačných oprávnení nie je potrebná akreditácia, pretože povolanie autorizovaný stavebný inžinier nie je živnosť. Je to slobodné povolanie.

4) Činnosť stavbyvedúceho, stavebného dozoru a stavebného inžiniera nie sú regulované povolania podľa zákona č. 138/1992 Zb. podľa §1. Odst. (5), ani podľa smerníc EU a Rady EU č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, sú to viazané činnosti a z toho dôvodu nepatria pod jurisdikciu zákona 138/1992 Zb. ale pod zákon č. 455/1991 Zb. a zákon č. 568/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5) Slovenská komora stavebných inžinierov nevydáva osvedčenia Odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon stavebného dozoru, ako to upravuje § 31. odst. 2. písm. j); zákona č.138/1992 Zb, ale vydáva Osvedčenie o vykonaní skúšky na výkon stavbyvedúci a výkon stavebného dozoru. Tento stav nie je v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. § 7 odst.1; §7a a §22.

6) Slovenská komora stavebných inžinierov nepripravuje a nevzdeláva uchádzačov o kvalifikáciu a Odbornú spôsobilosť pre výkon stavbyvedúci a pre výkon stavebný dozor podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní § 7 odst.1; §7a a §22 ani podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

7) Iným dôvodom v záujme Slovenskej republiky je pre účely tohto nariadenia skutočnosť, ktorej existencia má zásadný význam pre spoločnosť a jej zohľadnenie je z hľadiska úloh štátu oprávneným záujmom Slovenskej republiky mať bezpečné a kvalitné stavby uskutočňované kvalifikovanými odborne spôsobilými osobami, zabezpečiť osobnú zodpovednosť a zvýšenie vymožiteľnosti práva.

8) Preto všetky dotknuté útvary príslušných ministerstiev ako aj živnostenské úrady prijmú vyplývajúce opatrenia na zabezpečenie úloh z tohto nariadenia.

9) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia SKSI nevykonáva žiadne aktivity a činnosti v oblasti výrobných kvalifikácií v stavebníctve, hlavne kvalifikácií stavbyvedúci a stavebný dozor. Týmto dňom SKSI súčasne odovzdá akreditovanej vzdelávacej organizácii SASDRARS všetky zoznamy a registre vydaných osvedčení osobám vykonávajúcich činnosť stavbyvedúci a stavebný dozor.

10) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia bude vykonávať prípravné a aktualizačné vzdelávanie, preskúšanie, vydanie osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti, vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti a evidenciu s registráciu len vzdelávacia organizácia akreditovaná MŠVVŠ SR podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní § 7 odst.1; 7a a §22 písm. e) a podľa zákona č.568/2001 Z.z o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou je SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby.

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky dňa 19.2.2017

 

Ivan Pauer

Prezident komory

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.