Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

1_NAVRH_Národnej rady Slovenskej republiky na nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti;

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

 

pre dlhoročný a súčasný nezáujem Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, teraz Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky riešiť akútne problémy v oblasti odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku v segmente prípravy, výstavby a údržby stavieb navrhujeme predložiť vláde návrh na vydanie nariadenia na prípravu a udeľovanie, preskúšanie a osvedčovanie Osobitnej odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru.

Z uvedených dôvodov Vám predkladáme tento legislatívny návrh a žiadame Vás zaoberať s nim vo vzťahu k Vláde SR vo verejnom záujme ochrany zdravia, života a majetku občanov Slovenskej republiky.

 

Návrh

nariadenia Vlády Slovenskej republiky o príprave a udeľovaní osvedčení odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru z osobitných dôvodov

 

Dôvody na schválenie nariadenia

Na Slovensku pretrváva pokles odbornosti pri príprave a uskutočňovania stavieb vo výrobnej sfére stavebníctva.

Od roku 2010 pôsobí vzdelávacia organizácia SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby pre vzdelávanie stavebných odborníkov hlavne vo výrobnej sfére uskutočňovania a prípravy stavieb.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) v roku 2013 podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní akreditovalo organizáciu SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby na vzdelávacie programy na prípravu kvalifikácií v stavebníctve:

1) majster stavebnej výroby číslo POA: 3326/2013/43/1

2) stavbyvedúci číslo POA: 3326/2013/43/2

3) stavebný dozor číslo POA: 3326/2013/43/3

4) projektant číslo POA: 3326/2013/43/4

Činnosť výrobných pracovníkov v stavebníctve nie je od roku 1992 upravená žiadnym zákonom okrem okrajovej úpravy v zákone č.50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení.

Zákon č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákon č. 455/1991 Zb. s účinnosťami od 1.7.2016 sú v rozpore s Európskymi požiadavkami a pravidlami, podľa ktorých môže pripravovať, preskúšať a vydať osvedčenie odbornej spôsobilosti len vzdelávacia organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) s pôsobením na území Slovenskej republiky.

Platný zákon č.568/2009 Zb. o celoživotnom vzdelávaní vo väzbe na zákon  č. 455/1992 Zb. o živnostenskom podnikaní počínajúc rokom 2013 po akreditovaní vzdelávacej organizácie SASDARS pre kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť Stavbyvedúci a Stavebný dozor nahradil v súčasne planom zákone č.138/1992 Zb. provizórium na vydávanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti pre výrobné stavebné živnosti a kvalifikácie Stavbyvedúci a Stavebný dozor organizáciou SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov).

Z uvedených dôvodov je vo verejnom záujme mať v príprave stavieb, počas výstavby a počas ich údržby odborne pripravených a zodpovedných kvalifikovaných stavebných odborníkov za účelom skvalitnenia stavieb a zvýšenia ich bezpečnosti.

Preto je nutné napraviť a upraviť prirodzené vzťahy jednotlivých kvalifikovaných odborníkov v stavebníctve a upraviť ich odbornú prípravu a osvedčovanie v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 455/1991 Zb. § 7 odst.1; §7a. a §22., tj. výrobných stavebných odborníkov bude pripravovať, preskúšavať, registrovať a starať a o ich celoživotné vzdelávanie akreditovaná vzdelávacia organizácia SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby a inžinierov projektantov bude spravovať ako doposiaľ SKSI Slovenská komora autorizovaných stavebných inžinierov.

 

V Nitre dňa 19.2.2017

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

 Ivan Pauer

Prezident komory

Pokračovanie : Návrh nariadenia________________________________________________

(Návrh)

Nariadenie

Vlády Slovenskej republiky o príprave a udeľovaní osvedčení odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru z osobitných dôvodov:

1) Na zabezpečenie postupu, študijnej prípravy a udeľovanie osvedčení o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon majster stavebnej výroby, stavbyvedúci a pre výkon stavebný dozor s následným udeľovaním Osvedčenia odbornej spôsobilosti pre uvedené činnosti akreditovanou organizáciou SASDARS v bode 14) prílohy č.2 Viazané živnosti, zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

2) Osobitným dôvodom je skutočnosť, že v citovanom zákone je nesúlad medzi textovou časťou zákona 455/1991 o živnostenskom podnikaní a prílohou č.2 pol. č. 14.

3) Iným dôvodom je, že Slovenská komora stavebných inžinierov je stavovská organizácia autorizovaných stavebných inžinierov a nie je vzdelávacou akreditovanou organizáciou podľa zákona č.455/1991 Zb. a zákona č.568/2001 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Pre skúšanie a vydávanie autorizačných oprávnení nie je potrebná akreditácia, pretože povolanie autorizovaný stavebný inžinier nie je živnosť. Je to slobodné povolanie.

4) Činnosť stavbyvedúceho, stavebného dozoru a stavebného inžiniera nie sú regulované povolania podľa zákona č. 138/1992 Zb. podľa §1. Odst. (5), ani podľa smerníc EU a Rady EU č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, sú to viazané činnosti a z toho dôvodu nepatria pod jurisdikciu zákona 138/1992 Zb. ale pod zákon č. 455/1991 Zb. a zákon č. 568/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5) Slovenská komora stavebných inžinierov nevydáva osvedčenia Odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho a výkon stavebného dozoru, ako to upravuje § 31. odst. 2. písm. j); zákona č.138/1992 Zb, ale vydáva Osvedčenie o vykonaní skúšky na výkon stavbyvedúci a výkon stavebného dozoru. Tento stav nie je v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. § 7 odst.1; §7a a §22.

6) Slovenská komora stavebných inžinierov nepripravuje a nevzdeláva uchádzačov o kvalifikáciu a Odbornú spôsobilosť pre výkon stavbyvedúci a pre výkon stavebný dozor podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní § 7 odst.1; §7a a §22 ani podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

7) Iným dôvodom v záujme Slovenskej republiky je pre účely tohto nariadenia skutočnosť, ktorej existencia má zásadný význam pre spoločnosť a jej zohľadnenie je z hľadiska úloh štátu oprávneným záujmom Slovenskej republiky mať bezpečné a kvalitné stavby uskutočňované kvalifikovanými odborne spôsobilými osobami, zabezpečiť osobnú zodpovednosť a zvýšenie vymožiteľnosti práva.

8) Preto všetky dotknuté útvary príslušných ministerstiev ako aj živnostenské úrady prijmú vyplývajúce opatrenia na zabezpečenie úloh z tohto nariadenia.

9) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia SKSI nevykonáva žiadne aktivity a činnosti v oblasti výrobných kvalifikácií v stavebníctve, hlavne kvalifikácií stavbyvedúci a stavebný dozor. Týmto dňom SKSI súčasne odovzdá akreditovanej vzdelávacej organizácii SASDRARS všetky zoznamy a registre vydaných osvedčení osobám vykonávajúcich činnosť stavbyvedúci a stavebný dozor.

10) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia bude vykonávať prípravné a aktualizačné vzdelávanie, preskúšanie, vydanie osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti, vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti a evidenciu s registráciu len vzdelávacia organizácia akreditovaná MŠVVŠ SR podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní § 7 odst.1; 7a a §22 písm. e) a podľa zákona č.568/2001 Z.z o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou je SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby.

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky dňa 19.2.2017

 

Ivan Pauer

Prezident komory

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.