Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Pomohli sme v stavebníkom a vlastníkom stavieb

Našimi službami sme od vzniku v roku 2015 vo forme pomoci radami, posudkami, odbornými vyjadreniami a odporúčaniami sme pomohli viacerým stavebníkom a vlastníkom stavieb z radov jednotlivcov, rodín, spoločenstiev bytov, firiem a úradom.  Veľa problémov sme pomohli vyriešiť len na počas miestnej obhliadky a konzultácie s prítomnými dotknutými stranami.

Príčiny porúch, ku ktorým nás zavolali môžeme na základe našej analýzy zhrnúť takto:

 1. Nerešpektovanie technologických predpisov a aplikačných postupov zo strany zhotoviteľa stavby stanovených výrobcom materiálu.
 2. Nerešpektovanie technických noriem EÚ a SR.
 3. Chýbajúce detailné riešenia v projektoch.
 4. Chyby v projektoch hlavne v časti konštrukcie a skladby striech, zateplenia.
 5. Nevhodne navrhnuté materiály a ich kombinácie v projektoch.
 6. Problémy s dodržiavaním technických riešení v projektovej dokumentácii počas výstavby zo strany stavbyvedúceho zhotoviteľa bez súhlasu projektanta a objednávateľa stavby.
 7. Problémy s dodržiavaním technických riešení v projektovej dokumentácii počas výstavby zo strany stavebného dozoru  bez súhlasu projektanta a objednávateľa stavby.
 8. Chýbajúci stavebný dozor na stavbe, len formálny – administratívny.
 9. Neexistencia stavebného denníku na stavbe a ak aj je, tak so záznamami o počasí a dodanom materiály na stavbu.
 10. Časté zmeny použitia materiálov oproti projektu.
 11. Zmeny vyhotovenia stavby bez vedomia stavebného úradu.
 12. Problémy s dodržiavaním technologických prestávok z dôvodu ukončenia chemických procesov „zrenia“ a stabilizácie všetkých mokrých procesov počas výstavby a po skončení výstavby.
 13. Výstavba bez kvalifikovaných remeselníkov, alebo s ich minimálnym počtom.
 14. Problémy s výmenami výťahov v bytových domoch menšie za väčšie a rýchlejšie a ich vplyv na stavebné úpravy, konštrukcie stavby a povoľovanie zmeny výťahu niektorými stavebnými úradmi.
 15. Problémy so stavebnými úpravami bytov v panelových sústavách bytových domov na úrovni statického posúdenia ich vplyvu na celú stavbu bez ohľadu na legislatívnu formu ich zrealizovania.
 16. Problémy s mikroklímou v bytoch po zateplení stavieb, vysoká vlhkosť, plesne a pod. z dôvodu chybného výpočtu, alebo aplikovania zateplenia stavieb.
 17. Problémy s nepovoleným umiestnením a vyhotovením stavby, alebo jej zmeny.
 18. Problémy s vlastníkmi bytov v bytových domoch pri schvaľovaní opráv a zabezpečovacích opatrení ich budovy.
 19. Atď.

Pretože väčšinou vlastníci a správcovia nesúhlasili so zverejnením konkrétnych údajov o stavbe, čo plne chápeme a rešpektujeme, uvádzame len veľmi orientačné údaje tých stavieb, ktorých vlastníci nemali problém s poskytnutím informácie, ale aj tak sme ich údaje zásadne zredukovali.

Rok 2015:

 1. Diagnostika zateplovania, Bytový dom, Koceľova Bratislava 2. pre správcu.
 2. Poradenstvo pred výstavbou rodinného domu, Čulenova v Cíferi.
 3. Poradenstvo pred obnovou bytového domu pre Spoločenstvo vlastníkov DUDINCE 12 b.j.
 4. Diagnostika zateplovania novostavby rodinného domu v Košiciach.
 5. Diagnostika zateplovania bytového domu, pre vlastníkov bytového domu POH Veľké Kapušany a pre správcu.
 6. Diagnostika zateplovania bytového domu Nobelova, Bratislava pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 7. Diagnostika zateplovania bytového domu Švabinského, Bratislava pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 8. Diagnostika zateplovania bytového domu, Veterná, Trnava pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.

A ďalšie 2 poradenstvá prí výstavbe novostavieb rodinných domov v Nitre.

Rok 2016:

 1. Poradenstvo pre Stavebné povolenie k stavbe Rod.Domu v obci Zemplínska Široká okr. Michalovce.
 2. Poradenstvo pri výstavbe drevenice v Podbanskom pre stavebníka.
 3. Diagnostika zateplovania bytového domu, Golianova, Trnava pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 4. Diagnostika zateplovania bytového domu, Hollého v Hlohovci pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 5. Technické poradenstvo „Zberný dvor a kompostáreň Drahňov“ pre adv. kanceláriu v Nitre.
 6. Technické poradenstvo „Kaštieľ Divín“ pre adv. kanceláriu v Nitre.
 7. Technické poradenstvo „Novostavba rodinného domu“ pre adv. kanceláriu v Bratislave.
 8. Posúdenie poškodených časti konštrukcií budovy v Košiciach po živelnej pohrome pre poisťovňu UNION.
 9. Diagnostika výstavby rodinného domu rodiny, Kozárovce pre vlastníka novostavby.
 10. Diagnostika zateplovania bytového domu Nad Laborcom v Michalovciach pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 11. Poradenstvo vlastníkom pri obnove bytového domu Nábrežie mládeže, Nitra pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 12. Diagnostika zateplenia a krovu novostavby rodiny v Nižnej Kamenici pre vlastníka stavby.
 13. Poradenstvo vlastníkom pri obnove bytového domu Sokolská v Bratislave pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 14. Diagnostika zateplovania bytového domu Spartakovská, Trnava pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 15. Poradenstvo vlastníkom pri obnove bytového domu Mierová 11, Svit pre spoločenstvo vlastníkov.
 16. Diagnostika zateplovania bytového domu a dlhodobý prieskum konštrukcií, Špačinská, Trnava pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 17. Diagnostika technického stavu budovy Zápasnícka hala, Parkové Nábrežie v Nitre pre mesto Nitra.
 18. Diagnostika technického stavu Bytového domu Ľudovíta Kubániho, Zvolen pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 19. Diagnostika technického stavu súboru budov Bytového domu Š. Moyzesa a J. Matušku, Zvolen pre spoločenstvo vlastníkov.

A ďalších  15 stavieb hlavne s vadami striech, prestavieb, zateplení a celkovej obnovy budov.

Rok 2017:

 1. Diagnostika zateplovania bytového domu Kollarova ul., Nitra pre spoločenstvo vlastníkov.
 2. Posúdenie strechy novostavby rodinného domu v Cíferi pre advokátsku kanceláriu v Trnave.
 3. Posúdenie stavebných prác obnovy budovy obecného úradu v obci Čierne pole pre Obecný úrad.
 4. Posúdenie rekonštrukcie strechy rodinného domu rodiny v Jelšovciach pre vlastníka stavby.
 5. Diagnostika bytu, balkónov a budovy po čiastočnej obnove na Sídlisku 1. Mája, Vranov nad Topľou pre dvoch vlastníkov bytu v bytovom dome.
 6. Technická pomoc v spore medzi zhotoviteľom a stavebníkom pre advokátsku kanceláriu v Leviciach.
 7. Diagnostika technického stavu Polyfunkčného domu, Palatínová v Komárne pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 8. Diagnostika technického stavu novostavby rodinného domu na ul. Vranovskej v Prešove pre advokátsku kanceláriu v Lipt. Mikuláši.
 9. Diagnostika technického stavu nadstavby ÚPSVR SR v Trebišove pre ÚPSVR SR.
 10. Konzultácia o technickom stave budovy ÚPSVR SR vo Zvolene pre ÚPSVT SR.
 11. Diagnostika technického stavu Bytového domu V. Klementisa v Trnave pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.

A ďalších  17 stavieb hlavne s vadami striech, prestavieb, statických porúch, zateplení a celkovej obnovy budov.

Rok 2018:

 1. Posúdenie stavebných prác po záruke novostavby  na Horskej ulici v Bratislave pre vlastníka stavby.
 2. Technická pomoc v spore medzi zhotoviteľom a stavebníkom pre advokátsku kanceláriu v Leviciach (pokračovanie).
 3. Posúdenie stavebných prác počas obnovy obchodnej budovy CIPI, s.r.o v Senici pre stavebníka.
 4. Diagnostika mykologického napadnutia bytu a budovy po čiastočnej obnove na Sídlisku 1. Mája, Vranov nad Topľou pre dvoch vlastníkov bytu v bytovom dome.
 5. Diagnostika technického stavu bytového domu po obnove Svätoplukova ul. v Púchove pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 6. Opakované posúdenie technického stavu a mykologické vyšetrenie rodinného domu na Vranovskej ulici v Prešove pre adv. kanceláriu v Lipt, Mikuláši.
 7. Odborná pomoc v spore o nesprávnom umiestnení stavby so zásahom do susedných vlastníckych práv v Podhájskom pre vlastníka nehnuteľností.
 8. Posúdenie stavebných prác pri rekonštrukcii, prístavbe a obnove rodinného domu v Demandiciach pre vlastníka stavby.
 9. Technická odborná pomoc pri novostavbe v Mariánke pri Bratislave, pre adv. kanceláriu v Leviciach
 10. Diagnostika technického stavu bytového domu po obnove na kukučínovej v Seredi pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 11. Diagnostika technického stavu rekonštrukcie takmer 100 ročnej hlinenej stavby v obci Kajal pre vlastníka stavby.
 12. Diagnostika technického stavu novostavby rodinného v Obci Urmince pre vlastníka stavby.
 13. Diagnostika technického stavu novostavby dvoch bytoviek v obci Veľká Máňa pre adv. kanceláriu v Nitre.
 14. Diagnostika technického stavu novostavby dvoch bytoviek Bočná ul. v Stupave pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 15. Odborná pomoc v spore o nesprávnom umiestnení stavby so zásahom do susedných vlastníckych práv v Žiline pre vlastníka nehnuteľností
 16. Odborná pomoc v spore o rozsahu vykonaných prác pre klub HC LEV Poprad a mesto Poprad, pre správcu konkurznej podstaty v Banskej Bystrici.
 17. Odborná pomoc v spore výstavby polyfunkčného objektu v Trenčíne, pre adv. kanceláriu v Nitre.
 18. Diagnostika technického stavu rekonštrukcie rodinného domu z roku 1966 v Prievidzi pre stavebníka.
 19. Diagnostika technického stavu bytového domu po obnove na ul. 1. Mája v Spišskej novej Vsi pre Spoločenstvo vlastníkov bytového domu a advokátsku kanceláriu v Prešove.
 20. Diagnostika technického stavu stavebných konštrukcií bývalej pekárne MSÚ Brezno pre mesto Brezno.
 21. Kontrolné teplo-technické posúdenie bytového domu po obnove Clementisova v Trnave pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 22. Technická pomoc v príprave výstavby „Bytový dom Capitis“ pre adv. kanceláriu v Nitre.
 23. Technická pomoc v príprave výstavby pasívneho rodinného domu v Zlíne, Česká republika pre stavebníka.

A ďalších  8 stavieb hlavne s vadami striech, prestavieb, zateplení a celkovej obnovy budov.

Rok 2019:

 1. Diagnostika technického stavu študentského domova pri SPU Nitra pre SPÚ Nitra.
 2. Odborná pomoc v spore o zásahu do susedných vlastníckych práv v Žiline pre 4 vlastníkov dotknutých nehnuteľností.
 3. Odborná pomoc v spore o zásahu do susedných vlastníckych práv v Banskej Bystrici pre adv. kanceláriu v Nitre.
 4. Technická pomoc a posúdenie prác výstavby ,,SKLADOVÁ HALA“ pre stavebníka v Galante.
 5. Diagnostika stavebných porúch v bytovom dome po obnove, Nobelova v Bratislave pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 6. Konzultácia k poruchám historickej strechy po oprave budovy gymnázia na Groslingovej v Bratislave pre gymnázium
 7. Diagnostika stavebných porúch v bytovom dome Dr.Markoviča v Novom meste nad Váhom pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 8. Technická pomoc a poradenstvo prípravy obnovy a modernizácie obalového plášťa RTVS v Bratislave pre RTVS.
 9. Diagnostika stavebných porúch striech bytového domu Kukučínova v Ružomberku pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 10. Posúdenie staticky narušenej rozostavanej prestavby rodinného domu v Tlmačoch pre stavebníka a jeho advok. kanceláriu.
 11. Diagnostika technického stavu bytového domu na ul. Medveckého, Ružmoberok pre vlastníkov bytového domu.
 12. Diagnostika technického stavu bytového domu na Letnej ul. v Poprade pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 13. Diagnostika mykologického napadnutia v bytovom dome na sídl. 1. Mája vo Vranove nad Topľou – kontrolné opakovanie.
 14. Riešenie problémov s nepovolenými stavebnými úpravami a ich dôsledkami v bytovom dome na sídl. 1. Mája vo Vranove nad Topľou so správcom, vôastníkmi a stavebným úradom.
 15. Riešenie technických problémov počas výstavby rodinného domu vo Zvončíne pre stavebníka.
 16. Odborná technická pomoc v spore o chybnej výstavbe rodinného domu v Prešove, pre advok. kanceláriu v Lipt. Mikuláši – pokračovanie.
 17. Odborné poradenstvo a posúdenie novostavby rodinných domov v  Nitrianskych Hrnčiarovciach pri Nitre pre vlastníkov novostavieb.
 18. Posúdenie prestavby rodinného domu z roku 1960 v Prievidzi pre stavebníka.
 19. Diagnostika zateplenia pasívneho rodinného domu v Martine pre vlastníka.
 20. Posúdenie staticky narušenej rozostavanej prestavby rodinného domu v Matrine.
 21. Odborná technická pomoc v spore s mestom Žilina a stavebníkom vo veci obmedzenia a zásahu do vlastníckych práv vlastníkov domov na Tulipánovej ul. v Žiline pre advokátsku kanceláriu v Bytči.
 22. Ukončenie 12 mesačného sledovania a analýza správania tepelnej izolácie 5 rokov po obnove bytového domu na Špačinskej ul. v Trnave pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 23. Technická odborná pomoc v spore o vykonané práce a ich vady pre SVB 15 v Košiciach pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.
 24. Diagnostika technického stavu bytového domu na Andovskej v Nových zámkoch pre vlastníkov bytového domu a pre správcu.

A ďalších  9 stavieb hlavne s vadami striech, prestavieb, zateplení a celkovej obnovy budov.

2020

Rozpracované 3 stavby.

 

 

 

Kalendár udalostí
marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archív
expertízy a znalecké posudky
Odborná literatúra

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.