Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

NAŠE SLUŽBY a odmena

Naša komora vykonáva služby pre širokú verejnosť len v súlade so stanovami komory a ďalšími zákonmi platnými v Slovenskej republike. Výňatok z rozsahu činnosti zo stanov komory:

 • Vykonáva kontrolnú činnosť vhodnosti a kvality materiálu navrhnutého a aplikovaného stavebného materiálu, výrobku, alebo konštrukcie do stavebného diela a ich umiestnenie v stavebnom diele. Navrhuje, odporúča alebo vyžaduje nápravu v prípade zistenia chýb. Na tento účel v najväčšej možnej miere využíva vedomostný potenciál svojich členov, prípadne si prizve iných externých expertov alebo spolupracuje so špecializovanými pracoviskami mimo komoru, ak takéto sama nemá.
 • Ochraňuje práva a kvalitatívne záujmy investorov – stavebníkov, vlastníkov stavieb, užívateľov stavieb a stavieb historického, alebo inak spoločenského významu.
 • Ochraňuje práva a kvalitatívne záujmy projektantov, zhotoviteľov stavieb, živnostníkov, remeselníkov, výrobcov materiálov, výrobcov konštrukcií, výrobcov zariadení a doplnkov vo všetkých oblastiach stavebníctva a investičného procesu.
 • Vykonáva poradenskú činnosť z oblasti prípravy, uskutočňovania a užívania stavieb.
 • Vykonáva kontrolnú činnosť stavebných a doplnkových materiálov používaných na stavbách.
 • Spolupracuje, prípadne sama vykonáva diagnostiku technického stavu stavebných diel, expertízne činnosti a odborné posúdenia a stanoviská v oblasti stavebníctva; súdnoznaleckú činnosť členmi, alebo pracovníkmi oprávnenými na takúto činnosť v súlade so zákonom č. 160/2015 Občiansky sporový poriadok; výskum v oblasti stavebníctva.

Vyhlásenie.

Z dôvodu podnetu Slovenskej komory stavebných inžinierov listom č. 416/2021 zo dňa 12.03.201 na Ministerstvo Vnútra SR, ktorom naše združenie obviňuje z nekalej obchodnej súťaže, nedovoleného podnikania, zneužívania údajnej podobnosti nášho názvu s názvom komory stavebných inžinierov, priživovanie sa na dobrej povesti  komory stavebných inžinierov, požiadavky na zmenu názvu nášho združenia, zákaz mediálne vystupovať a odpovedať na otázky médií a ďalšie a ďalšie naše údajné hriechy, ktoré údajne pácha naše združenie,  nám Ministerstvo Vnútra SR doručilo rozhodnutie pod č. listu SVS-OVS3-2021/016323-002 v ktorom nás vyzvalo na okamžitú nápravu, pretože inak naše združenie ministerstvo rozpustí.

Naši právnici na po analýze listu Ministerstva Vnútra SR vyhotovili pre daný právny stav odpoveď a doručili ju Ministerstvu vnútra, v ktorej sme upozornili, že prišlo zo strany komory stavebných inžinierov k ďalšej šikane a pokusu na odstránenie nášho združenia, teraz prostredníctvom zneužitia Ministerstva Vnútra SR, keď sa jej to za 6 rokov našej existencie nepodarilo inými spôsobmi.

V tejto súvislosti sme povinní oznámiť, že Odmeny za niektoré služby, ktoré pre širokú verejnosť, súdy, vyšetrovateľov a úrady vykonávame sú príjmom pre udržanie činnosti a na uspokojenie nevyhnutných nákladov na prevádzku komory, pričom nikto z členov vedenia komory tieto výnosy nezneužíva na osobné obohatenie, dokonca svoju prácu vykonávame bez nároku na mzdy. 

Odmeny nie stabilné, kalkulujú sa individuálne, ako dohoda o odmene. Čiastočne stabilné sú len tarify určené Vyhláškou č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vždy v aktuálne platnom znení ku dňu objednania Odborného vyjadrenia (OV), alebo Znaleckého posudku (ZP). Úkony neobsiahnuté v smernici sa odmeňujú po odsúhlasení odmeny dohodou.

 

Prezídium SKSR

 

 

VYKONÁVACIA SMERNICA SKSR VS č.: 10-2023

o odmene za služby.

 

Obsah:

Technické poradenstvo, odborné vyjadrenie alebo znalecké posúdenie stavby alebo jej časti a iné služby upravené touto smernicou a stanovami SKSR.

 

Účel SKSR VS č. 10-2023

V súlade so stanovami SKSR poskytuje a vyhotovuje Zápis z obhliadky stavby, Odborné stanovisko, Odborný posudok, Odborné vyjadrenie, prípadne Znalecký posudok vyhotovený členom SKSR, diagnostikuje poruchy stavby, alebo jej časti, zabezpečuje alebo sama vykonáva laboratórne skúšanie a zisťovanie, expertízne činnosti.

Vzhľadom na potrebu reagovať na rast požiadaviek na posudzovanie a rozsah posudzovania zo strany širokej verejnosti a úradov, rast vstupných cien réžií a externých služieb, zmeny hlavne v  Zákone č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení, zvyšovanie náročnosti vykonávania obhliadok, diagnostiky a vyhodnocovania chýb a porúch,  bola komora nútená aktualizovať rozsah tejto činnosti, ceny a odmeny za svoje služby.

Prezídium SKSR dňa 17.06.2023 na svojom mimoriadnom zasadnutí v otázke poskytovaných služieb rozhodlo, že dňom 30.06.2023 rozhodnutím prezídia SKSR končí platnosť smernice č. VS – 09/2022 a dňom 01.07.2023 nadobúda platnosť “VYKONÁVACIA SMERNICA SKSR VS č. 10-2023. Smernica sa v prioritne riadi Vyhláškou č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vždy v aktuálne platnom znení ku dňu objednania Odborného vyjadrenia (OV), alebo Znaleckého posudku (ZP). Úkony neobsiahnuté v smernici sa odmeňujú po odsúhlasení odmeny dohodou.

Postup pri preberaní žiadosti o technické poradenstvo:

Objednávateľ sa oboznámi vopred so znením VS č. 10-2023 na portáli komory podľa, ktorej sa napokon rozhodne. Žiadateľ písomne, alebo ústne osloví komoru a požiada o predbežný návrh odmeny.

Vzhľadom opätovný rast neuhradených faktúr Prezídium rozhodlo, že návrh na odmenu žiadateľ fakticky potvrdí doručením svojej písomnej objednávky osobne, poštou, kuriérom, alebo elektronickou cestou, čím sa súčasne zaväzuje zaplatiť zálohu na odmenu vo výške 50% predbežnej odmeny a prevziať OV, prípadne ZP po úhrade druhej polovice odmeny.

Prípadné nevyhnutné a vyvolané naviac práce a náklady nad rámec pôvodne dohodnutej odmeny je riešiteľ povinný žiadateľovi oznámiť pred ich vykonaním. Takéto naviac práce s navýšením odmeny riešiteľ môže vykonať len po preukaznom súhlase žiadateľa (písomne). V prípade nesúhlasu riešiteľ ukončí prácu do momentu vzniku potreby na naviac práce v rozsahu zistení k akým do toho času dospel.

V prípade, že komora vykoná pre zadávateľa službu, ktorej výsledok nebude vyhotovenie dokumentov, a služba bude v hodnote menej alebo vo výške 500,- € zadávateľ vykoná úhradu hotovosti proti dokladu, v ostatných prípadoch zaplatí predbežnú dohodnutú odmenu predom na účet komory.

Objednávka môže byť doručená poštou, kuriérom, osobne na adresu : SKSR o.z., Strmá ulica 616/26, 949 01  Nitra, alebo elektronicky na e-mailovú adresu poruchy@stavebnakomora.sk.

 

Výška odmeny:

01.0  Odborné posúdenie poruchy stavby písomným vyhodnotením na úrovni OV alebo ZP:

 1. V odmene sú zahrnuté činnosti:
 1. Prevzatie a prvotné oboznámenie s dokumentáciou (hod.): ……………………..  19,92 €
 2. Štúdium materiálu/dokumentácie (hod.): ……………………………………………… 19,92 €
 3. Účasť na obhliadke (hod.): …………………………………………………………………….19,92 €
 4. Vypracovanie ZP/OV (hod.): ………………………………………………………………….19,92 €
 5. Hotové výdavky (tlač, viazanie, fotodokumentácia, ubytovanie, stravné na ceste a i.): podľa skutočnosti.
 6. Výjazd – súčet tam a späť (km): ………………………………………………………………. 0,38 €
 7. Náhrada straty času, prípadne odmena za vedenie vozidla (hod.): ……………. 13,38 €
 8. Nahliadnutie do registrov alebo archívov (hod.): ……………………………………..  6,64 €
 9. Príprava na pojednávanie alebo výsluch (hod.): ………………………………………. 33,19 €
 10. Účasť na pojednávaní (hod.): ………………………………………………………………… 19,92 €
 11. Účasť na pojednávaní, ktoré bolo odročené: ……………………………………………. 19,92 €
 12. Príplatok za okamžité riešenie – pracovné dni: …………………………………………. 40,00%
 13. Príplatok za okamžité riešenie v neprac. dňoch: ……………………………………….. 90,00%
 14. Redukcia za OV (-%) ……………………………………………………. -30,00 % z odmeny za ZP
 15. V prípade nevyhnutnej potreby vykonať merania, skúšky, výpočty statiky, teplotechnických vlastností stavebných konštrukcií, geodetické, kartografické, geotechnické práce a pod., prizvanie ďalšieho experta, znalca a pod. sa cena primerane zvyšuje  o tieto náklady.

 

2.  Za každú fotografiu, nákres, vyobrazenie a pod. v základnom do rozmere 9 x 6 cm sa ku odmene účtuje sadzba 1,50 €/ kus cm a nad tento rozmer do rozmeru 13 x 9 cm sa účtuje sadzba 2,00 €/kus. Fotografie rozmeru nad 13 x 9 cm do 21 x 29,5 cm sa účtuje sadzba 5,00 €/ kus.

 

02.0   Odborná technická obhliadka poruchy stavby bez písomného vyhodnotenia :

 1. od 300,- € / hod. posúdenie jednej  až dvoch problematických častí stavby ak je žiadateľom fyzická osoba – nepodnikateľ na svoj rodinný dom, pripadne inú doplňujúcu stavbu rodinného domu na priľahlom pozemku. Za každú ďalšiu aj začatú hodinu príplatok 50,00 €.
 1. od 450, € / hod. posúdenie jednej  až dvoch problematických častí stavby ak je žiadateľom podnikajúca fyzická, alebo právnická osoba, združenie, spoločenstvo a pod. Za každú ďalšiu aj začatú hodinu príplatok 50,00 €.

Poznámka:

 1. V odmene nie sú dopravné náklady a ďalšie spojené náklady (ubytovanie, stravne a i.) !
 2. V odmene nie sú náklady za meranie, skúšky, výpočty, nákresy a pod..

 

03.0   Laboratórne analýzy a skúšky vzoriek

Mikrobiologické, biologické a pod. vyšetrenia pre ochranu zdravia v byte, pracovisku alebo v rod.dome od 800,00 €/1. Cena je závislá na rozsahu, spôsobe odberu vzoriek, dopravy vzoriek a cien externých laboratórií.

 

 04.0   Samostatné kontrolné meranie jednotlivých konštrukcií stavby

100,00 €/hod/1-2 osoby za každú začatú hodinu kontrolného merania vlhkosti, teploty materiálov a priestoru a nedeštrukčné zisťovanie armovacej výstuže v stavebných konštrukciách do hr. konštrukcie 150 mm bez protokolu a zakreslenia, len miestnu lokalizáciu s vyznačením miesta. V odmene nie sú cestovné náklady.

05.0   Vyhotovenie sondy alebo odber vzoriek tepelnej izolácie z exteriéru budovy s ich vyšetrením:

 1. 170,00 €/2 sondy-odbery na stene budovy bez nákladov na lešenie, alebo manipulačnú plošinu, bez laboratórnej skúšky zisťovania použitého materiálu  a bez náhradného materiálu na prekrytie a zabezpečenie miesta sondy;
 2. 170,00 €/2 sondy-odbery na streche budovy bez nákladov na lešenie, alebo manipulačnú plošinu a bez laboratórnej skúšky zisťovania použitého materiálu  a bez náhradného materiálu na prekrytie a zabezpečenie miesta sondy;

Poznámka:

V odmene nie sú cestovné náklady a náklady balenie a doručenie vzorky do laboratória.

06.0   Konzultácie, alebo osobná účasť na súdnom pojednávaní v oblasti stavebnej problematiky

          ak riešiteľom OV alebo ZP je tretia osoba a nie naša komora:

 1. 100,00 €/každá začatá hodina – konzultácia v technických veciach stavby;
 2.  50,00 €/každá začatá hodina na prípravu pred pojednávaním.

Poznámka:

V cene nie sú dopravné a ostatné spojené režijné náklady.

07.0   Konzultácie za účasti právnika v oblasti stavebnej technicko-právnej problematiky

 1. 100,00 € / každá začatá hodina.
 2. 100,00 € / za  každú začatú administratívnu hodinu právnika komory pre spracovanie písomností vo veci posudkov a stanovísk v právnych veciach nad ich základnú odmenu.
 3. 100,00 € / každá začatá hodina technického špecialistu.

Poznámka:

Právne úkony našich spolupracujúcich právnických kancelárií sa riadia ich sadzobníkmi a sadzobníkmi SAK, prípadne osobnou dohodou. V úkonoch nie sú režijné náklady a náklady na dopravu.

 

08.0  Poradenstvo a pomoc počas technicko-administratívnej prípravy stavby

 1. 0,5 – 1,5 % z rozpočtovej ceny diela.
 2. 100,00 € /osoba/každá začatá hodina.

 Zľavy:

09.0    Zľavu z odmeny za niektoré služby je možné uplatniť na žiadosť zadávateľa OV alebo ZP v prípade, že sa jedná o chybnú realizáciu diela členom SKSR, alebo posudok objednáva člen SKSR, SKA, KKS, CSS, EPS, CKS, SKSI, odborné, alebo stredné technické školy zamerané na stavebníctvo a v prípadoch ak :

 1. zľava 10,00 – 20,00 % ak je vlastník rodinného domu, alebo bytu ako nepodnikajúca fyzická osoba preukazne v komplikovanej finančnej situácii (poberá sociálnu výpomoc, dôchodca s výškou dôchodku pod 550,00 €/mesiac, alebo;
 2.  30,00 % ak je vlastník rodinného domu, alebo bytu ako nepodnikajúca fyzická osoba preukazne v komplikovanej finančnej situácii invalidný dôchodca s výškou dôchodku pod 600,00 €/mesiac.

10.0   Zľavu z odmeny je možné uplatniť na žiadosť zadávateľa OV alebo ZP ak sa jedná o živelnú pohromu, alebo o škodu zapríčinenú prírodným javom, geologické poruchy, zemetrasenie, požiar povodeň v nezáplavovom území a iné nepredvídateľné javy spôsobujúce poškodenie stavby nezavinené vlastníkom :

 1. zľava 10,00 – 20,00 % ak je vlastník rodinného domu, alebo bytu ako nepodnikajúca fyzická osoba preukazne v komplikovanej finančnej situácii (poberá sociálnu výpomoc, dôchodca s výškou dôchodku pod 550,00 €/mesiac, alebo;
 2. 30,00 % ak je vlastník rodinného domu, alebo bytu ako nepodnikajúca fyzická osoba preukazne v komplikovanej finančnej situácii invalidný dôchodca s výškou dôchodku pod 600,00 €/mesiac.

11.0   Zľava z odmeny za konzultáciu:

 1. zľava 10,00 – 20,00 % ak je vlastník rodinného domu, alebo bytu ako nepodnikajúca fyzická osoba preukazne v komplikovanej finančnej situácii (poberá sociálnu výpomoc, dôchodca s výškou dôchodku pod 550,00 €/mesiac, alebo;
 1. 30,00 % ak je vlastník rodinného domu, alebo bytu ako nepodnikajúca fyzická osoba preukazne v komplikovanej finančnej situácii invalidný dôchodca s výškou dôchodku pod 600,00 €/mesiac.

 

Záver:

Práce a služby neobsiahnuté v tejto smernici vykonané v rozsahu predmetu činnosti komory vykonávame vždy v rozsahu podľa osobitnej dohody a dohody o odmene.

 

Rozhodnutím prezídia SKSR zo dňa 17.06.2023 dňom 01.07.2023 platí “VYKONÁVACIA SMERNICA VS SKSR č. 10-2023”.

 

Ivan Pauer

Prezident komory

Dňa 20.06.2023

 

 

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.