Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

3_NÁVRH Národnej rady Slovenskej republiky zmien v zákone č. 50/1796 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), o vybraných činnostiach vo výstavbe;

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

pre dlhodobý, niekoľkoročný a súčasný nezáujem Ministerstva dopravy a výstavby riešiť problematiku verejného záujmu mať kvalitné a bezpečné stavby, ku ktorému je nutné zaradiť aj kvalitné uskutočňovanie stavieb kvalifikovanými aplikačnými v odbore vzdelanými remeselníkmi, prípravnými a riadiacimi pracovníkmi vo Vybraných činnostiach vo výstavbe.

Je všeobecne známe a je „verejným tajomstvom“, že na stavbách vykonávajú odborné remeselné práce nekvalifikovaní aplikační pracovníci (robotníci), že nie je neobvyklý výkon stavbyvedúceho napr. v odbore Pozemné stavby so vzdelaním elektrotechnik a stavebný dozor vykonáva napr. strojár…

Taktiež je všeobecne známa skutočnosť, že na stavbách už 24 rokov chýba prvostupňový priamy riadiaci kvalifikovaný pracovník Majster stavebnej výroby. Činnosť Stavebný dozor je podľa teraz platného zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) nutná len pri uskutočňovaní stavieb svojpomocou, ako pracovník riadiaci výstavbu… Len vďaka zotrvačnosti a odbornosti niektorých stavebných úradov, požiadavkám zahraničných investorov a podmienkam pre pridelenie úveru Štátnym fondom rozvoja bývania  Stavební dozori ešte úplne nevyhynuli…

Tieto legislatívne deformácie majú svoj významný vplyv na kvalitu a bezpečnosť stavieb vrátane ich údržby a obnovy, ktorá neustále v našom stavebníctve viac a viac upadá.

Z uvedených dôvodov Vám predkladáme návrh základných principiálnych legislatívnych zmien v zákone č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o vybraných činnostiach vo výstavbe a žiadame Vás zaoberať sa s nim vo verejnom záujme pripravovať a zhotovovať kvalitné a bezpečné stavby v záujme ochrany zdravia, života a majetku občanov Slovenskej republiky.

 

V Nitre dňa 20. 2. 2017

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Pokračovanie : Návrh novely____________________________________________________________

 

(Návrh)

 Návrh Národnej rady Slovenskej republiky na zmenu zákona  č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o Vybraných činnostiach vo výstavbe.

 

Dôvodom v záujme Slovenskej republiky na účely tejto vyhlášky je skutočnosť, ktorej existencia má zásadný význam pre spoločnosť a jej zohľadnenie je z hľadiska úloh štátu oprávnených záujmov Slovenskej republiky mať bezpečné a kvalitné stavby pripravované a uskutočňované kvalifikovanými osobami s osobitnou odbornou spôsobilosťou, ako aj zabezpečiť osobnú zodpovednosť a zvýšenie vymožiteľnosti práva. Tento návrh upravuje a mení vybrané časti stavebného poriadku v zákone 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a to hlavne ustanovenia:

mení sa:

§ 44 Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb

(1) zostáva pôvodné znenie

(2) Drobné a jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovanie vykonáva stavbyvedúci. Na uskutočňovanie drobných a jednoduchých stavieb a ich zmien [§ 139b ods. 1 písm. b) a c)], a ich zmien svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru a príslušného odboru podľa charakteru stavby alebo architektonického stavebného smeru alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie stavebného smeru v odbore (ďalej len „kvalifikovaná odborne spôsobilá osoba“), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.

Ruší sa pôvodné znenie § 45 a nahrádza sa nasledovne:

§ 45 Vybrané činnosti vo výstavbe

 

(1)  Vybrané činnosti, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo výstavbe (ďalej len „vybrané činnosti vo výstavbe“), sú:

 

a) projektová činnosť 2b),

b) vedenie uskutočňovania stavieb 2be),

c) aplikačné činnosti uskutočňovania stavieb 2bf),

d) kontrola prípravných činností a činností uskutočňovania výstavby 2be),

e) vybrané geodetické a kartografické činnosti 2bg) a 2bi) .

(2)  Projektovou činnosťou sa rozumie

a) vypracovanie urbanistických štúdií a urbanistickej dokumentácie,

b) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

c) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia,

d) vypracovanie projektu stavby potrebného na vydanie stavebného povolenia, ktorý musí obsahovať architektonické priestorové stvárnenie, zohľadnenie platnej urbanistickej dokumentácie zóny a územnoplánovacej dokumentácie v mieste stavby, statické posúdenie, nároky na potrebu energií a médií, projektované predpokladané odpady, projektové energetické hodnotenie, projektovaná záťaž stavby z pohľadu jej charakteru využitia a vplyvu na okolie, stanoviská stavbou dotknutých poskytovateľov energií, médií, služieb a organizácií.

e) vypracovanie vykonávacieho projektu musí obsahovať hlavne statické a dynamické výpočty a technické riešenia rozhodujúcich nosných konštrukcií stavieb so zohľadnením seizmickej záťaže v oblasti umiestňovanej stavby, geotechnických podmienok staveniska, prevádzkovú záťaž, podrobné technické riešenia osadenia a kombinovania rozhodujúcich nosných stavebných konštrukcií, podrobné technické riešenia osadenia a kombinovania rozhodujúcich doplnkových stavebných konštrukcií, podrobné technické riešenia rozhodujúcich technických zariadení budov (zdravotechnika, rozvody médií, výroba a rozvody tepla, vzduchotechnické zariadenia a rozvody, elektroinštalácie, elektronická a mechanická ochrana prevádzky projektovanej stavby, pohyblivé časti, výrobné technológie a zariadenia a pod.). Projekt musí obsahovať aj manuál minimálne základných činností nutných na prevádzku a údržbu rozhodujúcich stavebných konštrukcií a zariadení stavby.

(3) Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie:

a) organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, riadenie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu;

b) prideľovanie práce a riadenie podriadených pracovníkov a poddodávateľov, riadenie a kontrolovanie stavebných prác a iných činností podľa schváleného projektu, prípadne súboru projektov na stavenisku a na stavbe, sledovanie a vynucovanie správnosti spôsobu a postupu uskutočňovania stavby podľa projektu, technických noriem, technologických predpisov, montážnych postupov a pod., kontrola skutočne vykonaných objemov stavebných prác a dodávok vykonávaných podriadenými a poddodávateľmi, vyhotovenie výkazov o skutočne vykonaných objemov prác a dodávok, osadenie a umiestnenie stavby, alebo jej časti podľa schválenej dokumentácie stavby, sledovanie, dodržiavanie a vyžadovanie dodržiavania bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku a na stavbe, vyžadovanie a dodržiavanie protipožiarnych predpisov počas vykonávania stavby, dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a právnych predpisov vo výstavbe a ich vyžadovanie.

(4) Aplikačnými činnosťami uskutočňovania stavieb sa rozumie :

a) priame vykonávanie odborných špecializovaných manuálnych prác, ktoré spočívajú v odbornom položení, namontovaní, úprave, prípadne zmene alebo demontáži výrobkov, materiálov a tovarov ktorých konečným výsledkom je zhotovenie stavebného diela, prípadne jeho oprava, rekonštrukcia alebo zmena;

b) priame vykonávanie neodborných pomocných manuálnych prác, ktoré spočívajú v podaní, položení, asistovaní pri namontovaní, úprave, prípadne zmene alebo demontáži výrobkov, materiálov a tovarov ktorých konečným výsledkom je zhotovenie stavebného diela, prípadne jeho oprava, rekonštrukcia alebo zmena.

(5) Kontrolnými činnosťami prípravy a uskutočňovania výstavby sa rozumie :

A) Príprava výstavby – kontrolné činnosti

a) verifikovanie (kontrola a schválenie) projektu pre stavebné povolenie hlavne architektonické priestorové stvárnenie, súlad s platnou urbanistickou dokumentáciou zóny a s územnoplánovacou dokumentáciou v mieste stavby, výsledok statického posúdenia, projektované nároky na potrebu energií a médií, projektované predpokladané odpady, projektové energetické hodnotenie, projektovaná záťaž stavby z pohľadu jej charakteru využitia a jej vplyv na okolie v súlade s platnými dotknutými zákonmi, stanoviská stavbou dotknutých poskytovateľov energií, médií, služieb a organizácií.

b) verifikovanie (kontrola a schválenie) vykonávacieho projektu pre uskutočnenie – zhotovenie stavby, kompletné výpočty a záverečné vyhodnotenie statických a dynamických výpočtov rozhodujúcich nosných konštrukcií stavieb so zohľadnením seizmickej záťaže v oblasti umiestňovanej stavby, prevádzkovej záťaže, podrobné technické riešenia osadenia a kombinovania rozhodujúcich nosných stavebných konštrukcií, podrobné technické riešenia osadenia a kombinovania rozhodujúcich doplnkových stavebných konštrukcií, podrobné technické riešenia rozhodujúcich technických zariadení budov (zdravotechnika, rozvody médií, výroba a rozvody tepla, vzduchotechnické zariadenia a rozvody, elektroinštalácie, elektronická a mechanická ochrana prevádzky projektovanej stavby, pohyblivé časti, výrobné technológie a zariadenia a pod.), technické správy, plánovaný časový a vecný harmonogram výstavby, projekt organizácie výstavby na stavenisku s vplyvom na priľahlé okolie, požiarna a pracovná bezpečnosť stavby a pracovníkov počas výstavby a počas prevádzky a užívania stavby, manuál s určením základných činností nutných na prevádzku a údržbu rozhodujúcich stavebných konštrukcií a zariadení stavby.

B) Uskutočňovanie výstavby – kontrolné činnosti

a) kontrola postupu uskutočňovania aplikačných činností počas výstavby tak, aby bola stavba uskutočňovaná podľa platných predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarne predpisy, predpisy ochrany životného prostredia počas výstavby, správnosť skladovania a manipulácia s materiálom určeným pre výstavbu a technické vybavenie a zariadenie stavby, a vynucovanie ich dodržiavania,

b) sledovanie a kontrola inštalácie, prevádzky a vhodnosť použitia technického vybavenia, strojov a zariadení potrebných na výstavbu a daný účel podľa manipulačných a prevádzkových predpisov a návodov ich výrobcov na strane zhotoviteľa, a vynucovanie ich dodržiavania,

c) sledovanie a kontrola správnosti osadenia stavby a jej častí podľa schváleného projektu pre stavebné povolenie a súlad vykonávacieho projektu osadenia stavby a jej častí so schváleným projektom pre stavebné povolenie a s územným rozhodnutím, a vynucovanie ich dodržiavanie,

d) sledovanie a kontrola dodržiavania výstavby podľa technických noriem, všeobecných požiadaviek na výstavbu, súlad umiestňovaných materiálov a výrobkov do stavebných konštrukcií budúcej stavby s materiálmi a výrobkami určenými vo schválenom vykonávacom projekte a vynucovanie ich dodržiavania, prípadne vydať odborné stanovisko k návrhu na ich zmenu,

e) sledovanie a kontrola dodržiavania technologických postupov a procesov aplikačnými činnosťami počas uskutočňovania stavby predpísanými v projekte a v predpisoch výrobcov jednotlivých materiálov a výrobkov, a vynucovanie ich dodržiavanie,

f) sledovanie a kontrola postupu rozsahu všetkých činností podľa schváleného vykonávacieho projektu a harmonogramu výstavby a vynucovanie ich dodržiavanie,

g) sledovanie a kontrola výstavby podľa vykonaných vecných zabudovaných objemov a podľa čerpania finančných prostriedkov,

h) kontrola a porovnávanie finančných nárokov zhotoviteľa so skutočnosťou a odsúhlasovanie týchto nárokov, prípadne vyžadovať nápravu ak sú rozporné so skutočnosťou,

i) sledovanie a kontrola stavby počas skúšobnej doby prevádzky podľa jej projektovaných parametrov, pripomienkovanie odchýlok a vydanie odborného stanoviska,

j) záverečné vyhodnotenie stavby po stránke všetkých rozhodujúcich projektovaných parametroch uvedených v projekte pre stavebné povolenie a vo vykonávacom projekte,

k) návrh opatrení na nápravu ak sa počas uskutočňovania stavby alebo jej skúšobnej prevádzky zistia odchýlky voči projektu a trvať na ich náprave.

(6)   Vybranými geodetickými a kartografickými činnosťami sa rozumejú:

zriaďovanie a aktualizovanie geodetických bodov vytyčovacích sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavby a jej častí, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhodnutím a osadenia stavby v stavebnom povolení.

Ruší sa pôvodné znenie § 46 a nahrádza sa nasledovne:

§ 46 Projektant

(1) Základné odbory projektanta vo výstavbe:

a) urbanizmus

b) územné plánovanie

c) architekt

d) krajinný architekt,

e) pozemné stavby

f) ochrana stavebného dedičstva

g) technické zariadenie budov

i) inžinierske stavby

j) poľnohospodárske stavby

k) hydromelioračné stavby

l) lesné stavby

m) reklamné stavby

n) špeciálne stavby

o) statická a dynamická bezpečnosť stavieb

p) rozpočtár – cenár.

 

(2)   Projektovanie

a) Projektovanie stavby, štúdie, investičné zámery a pod. môže vykonávať kvalifikovaná osoba so vzdelaním a odbornosťou architekt2b), hlavne pre časť urbanizmu, územného plánovania a architektúra stavieb a ich častí a stavebný inžinier v rozsahu nadobudnutého vzdelania a odbore, hlavne pre technické riešenia, statickú a dynamickú bezpečnosť stavieb a ich častí ako autorizované osoby. Projektovanie stavby ako celku môže vykonávať architekt2b) a stavebný inžinier v rozsahu nadobudnutého vzdelania a odbore v rozsahu svojho nadobudnutého vzdelania v danom odbore a kvalifikácii, prípadne vo vzájomnej doplňujúcej spolupráci.

b) Projektovanie stavby môže vykonávať kvalifikovaná odborne spôsobilá osoba majúca osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti2be) osoba s úplným stredoškolským vzdelaním stavebného technického smeru a odboru ukončené s vysvedčením o maturite2bg), ktorá splní podmienky ustanovujúce týmto zákonom2be).

c) Kvalifikovaná osoba s osobitnou odbornou spôsobilosťou2be) môže projektovať hlavne technické riešenia stavebných konštrukcií, stavieb a ich častí v rozsahu svojho vzdelania, odbornej spôsobilosti a odboru, a projekt jednoduchej alebo drobnej stavby v zmysle §44 ods.(2). Ostatné projekty ako samostatný projektant môže vyhotoviť osobitne odborne spôsobilá osoba2be) ak nadobudne v preukázanej projektovej činnosti prax najmenej 10 rokov a a osoba, ktorá splní podmienky ustanovujúce týmto zákonom2be) a 2bf).

d) Projektant zodpovedá za projekt a všetky ním navrhnuté technické riešenia, navrhnuté materiály a technológie, technologické postupy, návrhy projektových riešení v súlade a podľa platných technických noriem a predpisov, všeobecnými požiadavkami na stavby, statickú a dynamickú bezpečnosť stavebného diela, uskutočniteľnosť navrhnutých riešení, navrhnuté riešenia v súlade s bezpečnostnými predpismi, predpismi a normami na ochranu života a zdravia osôb a ostatných noriem a predpisov dotknutých budúcim stavebným dielom vrátane požiadaviek stanovených stavebným úradom. aplikované vo vyhotovenom projekte, alebo jeho časti. Dielčie, doplňujúce časti projektu iných odborov a špecializácií ak také projekt obsahuje, môže projektant zadať externému projektantovi, ktorý spĺňa podmienky projektovania 2b) a 2be).

e) Projektant zodpovedá za vyhotovenie projektu alebo jeho častí v rozsahu svojej kvalifikovanej odbornosti 2b, 2be),alebo preukázaním osobitnej odbornej spôsobilosti 2be). Za dielčie, doplňujúce časti projektu iných odborov a špecializácií ak také projekt obsahuje, zodpovedá každý externý projektant samostatne.

f) Ak je projektantom organizácia, musí mať táto v plnom pracovnom pomere zodpovedného zástupcu (zodpovedný projektant) s stavebný inžinier v rozsahu nadobudnutého vzdelania v odbore2b), alebo osobu a osobitnou odbornou spôsobilosťou2be) pre hlavný vykonávaný odbor projektovania diela.  Dielčie, doplňujúce časti projektu iných odborov a špecializácií ak také projekt obsahuje, môže organizácia objednať u externého projektanta spĺňajúceho podmienky projektovania2b) a 2be).

g) Projektové práce môže vykonávať len projektant, ktorý je preukázateľne primerane poistený zo zodpovednosti vykonávanej kvalifikácie a odboru aj po dobu poskytovanej lehoty záruky (relevantná informácia napr. potvrdenie poisťovacej organizácie, alebo kópia dokladu o poistení a pod., musí byť súčasťou projektu v jeho dokladovej časti).

h) Projektové práce môže vykonávať len projektant s osvedčením o pravidelnej aktualizácii odborných vedomostí najmenej 1x za 36 mesiacov ukončenej osvedčením o úspešnom absolvovaní a vykonaní skúšky 2bi). Platnosť osvedčenia o úspešnom preskúšaní je 36 mesiacov od dňa vystavenia.

i) Projektant musí mať nadobudnuté vzdelanie v odbore a splnené podmienky pre registráciu2be), alebo osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti2be) registrované v organizácii2bh), ktorá mu osvedčenie vystavila a vyhlási ich za neplatné. V prípade, že bol projektant pri aktualizačnom preskúšaní neúspešný, skúšajúca organizácia mu osvedčenie späť nevydá.

j) Projektantovi, ktorý spôsobil svojim chybným projektom závažnú škodu, alebo súbor škôd, alebo opakovanú škodu alebo škody, organizácia vydávajúca osvedčenie2bh), toto osvedčenie neodkladne odoberie. Odobraté osvedčenie môže byť projektantovi vydané späť až po splnení zákonných podmienok pre vrátenie alebo vystavenie nového2be).

Ruší sa pôvodné znenie § 46a a nahrádza sa nasledovne:

§ 46a Aplikačný stavebný pracovník

a) Pre účely tohto zákona pri uskutočňovaní stavby môžu kvalifikované odborné aplikačné činnosti vykonávať len osoby so vzdelaním v príslušnom technickom stavebnom odbore.

b) Týmito osobami sú osoby, ktoré úspešne absolvovali stredoškolské odborné technické vzdelanie2bg), s výučným listom pre danú kvalifikovanú odbornosť.

 • základné aplikačné kvalifikácie:
 • murár
 • murár obkladač
 • murár dláždič
 • tesár
 • stolár
 • strechár, pokrývačklampiarinštalatér (voda, kanalizácia, kúrenie, plyn)
 • elektromechanik (elektroinštalatér)
 • montér suchých stavieb,
 • železobetonár (armovač)
 • stavebný zámočník
 • montér informačných a telekomunikačných systémov a zariadení
 • maliar
 • izolatér
 • podlahár

c) Iné aplikačné odborné kvalifikácie, ktoré sú obsiahnuté v projekte stavby a ktoré musia spĺňať kvalifikačné a odborné kritériá nutné pre výkon danej činnosti a odbornosti musia spĺňať kvalifikovanú odbornosť podľa ustanovenia písm. a) tohto § 46a ods. (a).

d) Dokladom o získanom stupni vzdelania a odboru je výučný list2bg).

e) Osoby bez akéhokoľvek technického stavebného vzdelania, resp. osoby nespĺňajúce podmienky vykonávania kvalifikovaných odborných aplikačných činností môžu na stavbe vykonávať len pomocné neodborné aplikačné činnosti pod dohľadom kvalifikovaných osôb vlastniacich výučný list pre danú činnosť, alebo pod dozorom majstra stavebnej výroby alebo stavbyvedúceho.

f) Aplikační stavební pracovníci sa musia zúčastňovať periodického celoživotného aktualizačného vzdelávania z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia, technologických a montážnych aplikačných postupov a ostatných odborných špecifických činností (napr. viazanie bremien, pokrývanie striech, zváranie a pod.) v rozsahu svojej odbornosti a špecializácie najmenej 1 krát za 24 mesiacov s vydaním osvedčenia o účasti a úspešnom preskúšaní2bi). Platnosť osvedčenia o úspešnom preskúšaní je 24 mesiacov od dňa vystavenia.

g) Aplikační stavební pracovníci, ktorí sa nezúčastnia aktualizačného vzdelávania a budú na preskúšaní neúspešní môžu na stavbe vykonávať len pomocné neodborné aplikačné činnosti pod dohľadom kvalifikovaných osôb vlastniacich výučný list pre danú činnosť. Takýto pracovník má právo požiadať vzdelávaciu organizáciu u ktorej pri skúške neuspel požiadať o opravné preskúšanie.

Ruší sa pôvodné znenie § 46b a nahrádza sa nasledovne:

§ 46b   Majster stavebnej výroby

a) Podmienkou uskutočňovania – zhotovenia každej stavby je každodenné vedenie a riadenie prác výlučne pod organizačným, technickým priamym vedením aplikačných stavebných pracovníkov kvalifikovanou odborne spôsobilou osobou Majster stavebnej výroby.

b) Kvalifikáciu Majster stavebnej výroby vykonáva fyzická osoba s trvalým bydliskom na Slovensku a krajinách Európskej únie so vzdelaním v príslušnom technickom stavebnom odbore. Touto osobou je osoba, ktorá úspešne absolvovala úplné stredoškolské odborné technické vzdelanie2bg) ukončené štátnou skúškou s maturitným vysvedčením pre daný odbor, alebo osoba s technickým stavebným vzdelaním na II stupni s diplomom Bc. (bakalár), Mgr. (Magister) alebo stavebný inžinier2bg) a ktorá splnila podmienky pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti2be).

c) Odborne spôsobilá osoba vykonávajúca činnosť Majster stavebnej výroby musí byť registrovaná v centrálnom registri2bh)

d) Prítomnosť a činnosť Majstra stavebnej výroby na stavenisku je povinná denne po celú dobu uskutočňovania stavby.

e) Majster stavebnej výroby musí mať pre vykonávanie tejto kvalifikácie platné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti2be).

f) Majster stavebnej výroby podľa pokynov stavbyvedúceho, technologických postupov, montážnych podmienok, technických noriem, projektu a harmonogramu priamo organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti pridelených aplikačných stavebných pracovníkov na stavenisku a na stavbe, vynucuje si ich plnenie a zodpovedá za svoju činnosť. Vedie celkovú a individuálnu pracovnú evidenciu v rozsahu vykonanej pridelenej práce.

g) Majster stavebnej výroby je povinný dávať svojim podriadeným pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe.

h) Sleduje a vytvára v súlade s nadriadenými podmienky pre dodržiavanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku a na stavbe, a vynucuje si ich dodržiavanie.

i) Sleduje a vytvára v súlade s nadriadenými podmienky pre dodržiavanie protipožiarnych bezpečnostných opatrení a vynucuje si ich dodržiavanie.

j) Dáva príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné alebo nebezpečné a je povinný vynucovať ich uskutočnenie..

k) Je povinný vykázať cudziu osobu zo staveniska a z každého pracoviska na stavbe.

l) Je povinný vynucovať na zabudovanie len tie materiály do stavebného diela, ktoré sú predpísané v projekte a ktoré spĺňajú technické podmienky pre zabudovanie platné na území Slovenskej republiky. Bez súhlasu alebo príkazu stavbyvedúceho nesmie zabudovať iný materiál ako v projekte určený.

m) Je povinný vykonávať priebežnú kontrolu aplikačných prác vykonávaných jeho podriadenými pracovníkmi.

n) Je povinný vykonať okamžitú nápravu ak zistí chybné aplikačné práce, ak hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, alebo zdravia osôb na stavenisku, je povinný vykonať okamžité protipožiarne opatrenia ak hrozí riziko požiaru, alebo ak už požiar začal a je povinný zabezpečiť protipožiarny zásah.

o) Je povinný vykonať okamžité opatrenia na ochranu majetku, materiálov, technologických zariadení, stavebných a montážnych strojov a zariadení na stavenisku a pod. pred poškodením, znehodnotením alebo odcudzením a je povinný vynucovať ich uskutočnenie.

p) Je povinný vykonávať pravidelné zápisy do stavebného, prípadne montážneho denníku ak ho tým poveril stavbyvedúci a súhlasil s tým objednávateľ, resp. jeho zástupca stavebný dozor.

q) Majster stavebnej výroby je povinný zúčastňovať sa periodického celoživotného aktualizačného vzdelávania z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia, technologických a montážnych postupov, nové materiály, riadiacich zručností, právne minimum a ostatných odborných špecifických činností v rozsahu svojej odbornosti a špecializácie najmenej 1 krát za 24 mesiacov s vydaním osvedčenia o účasti a úspešnom preskúšaní2bi). Platnosť osvedčenia o úspešnom preskúšaní je 24 mesiacov od dňa vystavenia.

r) Majster stavebnej výroby, ktorý sa z preukazne objektívnych dôvodov nezúčastní aktualizačného vzdelávania, alebo bude na preskúšaní neúspešný nemôže do doby opravného preskúšania vykonávať činnosť samostatne. Majster stavebnej výroby, ktorý sa nezúčastní aktualizačného vzdelávania alebo bol pri preskúšaní neúspešný má právo požiadať vzdelávaciu organizáciu2bi) u ktorej pri skúške neuspel požiadať o opravné preskúšanie. V takomto prípade do doby úspešného preskúšania registrátor2bi) zadrží a preruší platnosť osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a pracovník bude môcť na stavbe vykonávať len asistenčné činnosti pod dohľadom kvalifikovanej osoby vlastniacej osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti pre činnosť Majster stavebnej výroby alebo Stavbyvedúci.

Ruší sa pôvodné znenie § 46c a nahrádza sa nasledovne:

§ 46c   Stavbyvedúci

a) Uskutočňovanie – zhotovenie každej stavby sa uskutočňuje výlučne pod organizačným, riadiacim, technickým a metodickým pod vedením priamo kvalifikovanou odborne spôsobilou osobou s osvedčením osobitne odborne spôsobilá osoba pre výkon Stavbyvedúci2be).

b) Kvalifikáciu stavbyvedúci vykonáva fyzická osoba s trvalým bydliskom na Slovensku a krajinách Európskej únie za splnenia zákonných podmienok.Touto osobou je osoba, ktorá úspešne absolvovala úplné stredoškolské odborné technické vzdelanie2bf) ukončené štátnou skúškou s maturitným vysvedčením pre daný odbor alebo osoba s technickým stavebným vzdelaním na II stupni s diplomom Mgr. (Magister) alebo stavebný inžinier2bg) a ktorá splnila podmienky pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti2be).

c) Odborne spôsobilá osoba vykonávajúca činnosť stavbyvedúci musí byť registrovaná v centrálnom registri vzdelávacej organizácie2bh).

d) Stavbyvedúci organizačne, metodicky a technicky osobne riadi prípravu, zahájenie, postup a ukončenie stavby. Stavbyvedúci môže túto činnosť vykonávať prostredníctvom majstra stavebnej výroby. V prípade, že stavbyvedúci riadi viac ako jednu stavbu, je stavbyvedúci povinný riadiť uskutočňovanie stavby prostredníctvom majstra stavebnej výroby podľa druhu a odboru stavebnej činnosti.

e) Stavbyvedúci je povinný riadiť výstavbu podľa predpísaných technologických postupov, montážnych podmienok, technických noriem, projektu a harmonogramu priamo organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné nevyhnutné činnosti uskutočňovania výstavby. Organizuje, riadi a metodicky vedie podriadených pracovníkov a poddodávateľov stavebných prác a materiálov na stavenisku a na stavbe, vynucuje si ich plnenie a zodpovedá za svoju činnosť. Vedie evidenciu vykonaných prác a finančného plnenia.

f) Stavbyvedúci je oprávnený určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, prípadne ich nariaďuje.

g) Je povinný riadiť a vynucovať vykonávanie stavebných činností v súlade so schváleným harmonogramom výstavby, projektom organizácie výstavby a predpísanými technologickými postupmi.

h) Preberá stavebné výrobky, zisťuje ich vhodnosť a určuje ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku, prípadne poveruje touto činnosťou majstra stavebnej výroby a kontroluje ju.

i) Koordinuje poradie stavebných prác v súlade s projektom, technologickými postupmi, platnými technickými normami a inými dotknutými predpismi uskutočňovanou stavbou.

j) Sleduje a vytvára v súlade s nadriadenými podmienky pre dodržiavanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku a na stavbe, a vynucuje si ich dodržiavanie.

k) Sleduje a vytvára v súlade s nadriadenými podmienky pre dodržiavanie protipožiarnych bezpečnostných opatrení a vynucuje si ich dodržiavanie.

l) Dáva príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné alebo nebezpečné a je povinný vynucovať ich uskutočnenie..

m) Je povinný vykázať cudziu osobu zo staveniska a z každého pracoviska na stavbe.

n) Je povinný vynucovať na zabudovanie len tie materiály do stavebného diela, ktoré sú predpísané v projekte a ktoré spĺňajú technické podmienky pre zabudovanie platné na území Slovenskej republiky. Bez súhlasu alebo príkazu projektanta a investora nesmie zabudovať iný materiál ako je v projekte určený.

o) Je povinný vykonávať priebežnú kontrolu aplikačných prác vykonávaných jeho podriadenými pracovníkmi.

p) Je povinný vykonať okamžitú nápravu ak zistí chybné aplikačné práce, ak hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, alebo zdravia osôb na stavenisku, je povinný vykonať okamžité protipožiarne opatrenia ak hrozí riziko požiaru, alebo ak už požiar začal a je povinný zabezpečiť protipožiarny zásah.

q) Je povinný vykonať okamžité opatrenia na ochranu majetku, materiálov, technologických zariadení, stavebných a montážnych strojov a zariadení na stavenisku a pod. pred poškodením, znehodnotením alebo odcudzením a je povinný vynucovať ich uskutočnenie.

r) Je povinný vykonávať pravidelné zápisy do stavebného, prípadne montážneho denníku ak ho tým poveril stavbyvedúci a súhlasil s tým objednávateľ, resp. jeho zástupca stavebný dozor.

s) Je povinný vykonávať pravidelné zápisy do stavebného, prípadne montážneho denníku, prijíma a rešpektovať požiadavky a pokyny stavebného dozoru, autorského dozoru projektanta, prípadne pokyny oprávnených štátnych inštitúcií, osobitne štátnej stavebnej inšpekcie a štátneho stavebného dohľadu.

t) Stavbyvedúci nesmie vykonávať svoju činnosť a zúčastniť sa na uskutočňovaní stavby ak nebolo vydané platné stavebné povolenie, alebo stavba nebola ohlásená a stavebný úrad nevzniesol žiadne námietky prípadne nevzniesol žiadne požiadavky. V prípade účasti a vykonávania činnosti na uskutočňovaní nelegálnej stavby znáša stavbyvedúci zodpovednosť pre porušenie verejného záujmu podľa tohto zákona a zákona samého.

u) Stavbyvedúci je povinný zúčastňovať sa periodického celoživotného aktualizačného vzdelávania z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia, technologických a montážnych postupov, nové materiály, riadiacich zručností, technické normy, právne minimum a ostatných odborných špecifických činností a vedomostí a špecializácie najmenej 1 krát za 24 mesiacov s vydaním osvedčenia o účasti a úspešnom preskúšaní2bi). Platnosť osvedčenia o úspešnom preskúšaní je 24 mesiacov od dňa vystavenia.

v) Stavbyvedúci, ktorý sa z preukazne objektívnych dôvodov nezúčastní aktualizačného vzdelávania, alebo bude na preskúšaní neúspešný nemôže do doby opravného preskúšania vykonávať činnosť samostatne. Stavbyvedúci, ktorý sa nezúčastní aktualizačného vzdelávania alebo bol pri preskúšaní neúspešný má právo požiadať vzdelávaciu organizáciu2bi) u ktorej pri skúške neuspel požiadať o opravné preskúšanie. V takomto prípade do doby úspešného preskúšania registrátor2bi) zadrží a preruší platnosť osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a pracovník bude môcť na stavbe vykonávať len asistenčné činnosti pod dohľadom kvalifikovanej osoby vlastniacej osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti pre činnosť Stavbyvedúci.

Ruší sa pôvodné znenie § 46d a nahrádza sa nasledovne:

46d Stavebný dozor

a) Stavebný dozor stavebníka je podmienkou pre uskutočňovanie každej stavby, ktorá prešla povoľovacím konaním, alebo bola predmetom ohlásenia.

b) Kvalifikáciu Stavebný dozor vykonáva osobne fyzická osoba s trvalým bydliskom na Slovensku a krajinách Európskej únie. Touto osobou je osoba, ktorá úspešne absolvovala úplné stredoškolské odborné technické vzdelanie2bg) ukončené štátnou skúškou s maturitným vysvedčením pre daný odbor alebo osoba s technickým stavebným vzdelaním na II stupni s diplomom stavebný inžinier2bg) a ktorá splnila podmienky pre nadobudnutie osobitnej odbornej spôsobilosti2be).

c) Prítomnosť a činnosť stavebného dozoru je povinná po celú dobu prípravy a uskutočňovania stavebného diela. Stavebný dozor preberá od zhotoviteľa, resp. jeho zástupcu, stavbyvedúceho každú zakrývanú časť stavebnej konštrukcie, každú ucelenú časť stavebnej konštrukcia a stavby a ukončené kompletné stavebné dielo.

d) Stavebný dozor je účastníkom stavebného konania od prípravy projektu a stavby až po konečné odovzdanie stavby objednávateľovi, prípadne užívateľovi stavby ak išlo o opravu, rekonštrukciu, modernizáciu, obnovu, prístavbu alebo prestavbu.

e) Ak stavebný dozor vykonáva organizácia, musí mať v riadnom pracovnom pomere zodpovedného zástupcu (stavebný dozor) osobu osobitne odborne spôsobilú2be) pre hlavný vykonávaný odbor výkonu stavebný dozor.  Dielčí výkon stavebného dozoru iných odborov a špecializácií ak také projekt obsahuje, môže organizácia objednať u externého stavebného dozoru spĺňajúceho podmienky pre stavebný dozor2be).

f) Stavebný dozor môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba, ktorá je preukázateľne primerane poistená zo zodpovednosti vykonávanej kvalifikácie a odboru aj po dobu poskytovanej lehoty záruky (relevantná informácia napr. potvrdenie poisťovacej organizácie, alebo kópia dokladu o poistení a pod., musí byť súčasťou projektu v jeho dokladovej časti).

g) Stavebný dozor môže vykonávať len osoba s osvedčením o pravidelnej aktualizácii odborných vedomostí najmenej 1x za 24 mesiacov ukončenej osvedčením o úspešnom absolvovaní a vykonaní skúšky 2bi). Platnosť osvedčenia o úspešnom preskúšaní je 24 mesiacov od dňa vystavenia.

h) Stavebný dozor vykonáva technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení stavebného zákona) kontrolnú činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy.

i) Stavebný dozor vykonáva technickú, vecnú a cenovú kontrolnú činnosť počas uskutočňovania stavby.

j) Stavebný dozor musí mať osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti registrované vo vzdelávacej organizácii2bi), ktorá mu osvedčenie vystavila. V prípade, že bol stavebný dozor pri aktualizačnom preskúšaní neúspešný, skúšajúca organizácia2bi).mu osvedčenie späť nevydá.

k) Sleduje spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia.

l) Dozerá na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov ako aj na ich odborné uskladnenie.

m) Kontroluje dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka vykonáva zápisy o odchýlkach a vyžaduje nápravu.

n) Vynucuje odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak ich nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

o) Dohliada na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky vzhľadom na okolie – či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy.

p) Je oprávnený dať pra­covníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stav­by, život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.

q) Sleduje vedenie stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia.

r) Stavebný dozor je povinný zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu projektovej prípravy, uskutočňovania, odovzdanie a kolaudovanie stavby.

s) Priebežne kontroluje časti diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, sleduje preberanie prác a eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku, vyžaduje doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu.

t) Dáva súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce alebo podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác aj zastaviť.

u) V spolupráci s autorom projektu rieši technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje investora tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby.

v) Výkonom stavebného dozoru nesmie byť poverený pracovník organizácie, ktorá dodáva alebo vyko­náva na stavbe stavebné práce, prípadne organizácie, ktorá je poddodávateľom stavebných prác a dodávok.

w) Sleduje dodržiavanie zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a vyžaduje jej plnenie.

x) Po ukončení stavby preberá od zhotoviteľa podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby.

y) Zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a vynucuje a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb. Pre stavebníka zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia.

z) Stavebný dozor nesmie vykonávať svoju činnosť a účasť na uskutočňovaní stavby ak nebolo vydané stavebné povolenie, alebo stavba nebola ohlásená a stavebný úrad nevzniesol žiadne námietky prípadne nevzniesol žiadne požiadavky. V prípade riadenia a účasti na uskutočňovaní nelegálnej stavby znáša stavebný dozor osobnú zodpovednosť pre porušenie zákona.

aa) Kontroluje vecnú a cenovú správnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov, aby sa stavebníkovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované.

bb) Stavebnému dozoru, ktorý spôsobil svojim chybným konaním závažnú škodu, alebo súbor škôd, alebo opakovanú škodu alebo škody, organizácia vydávajúca osvedčenie o odbornej spôsobilosti neodkladne odoberie toto osvedčenie a registrátor ho označí za neplatné. Odobraté osvedčenie môže byť vydané späť až po splnení zákonných podmienok pre vrátenie alebo vystavenie nového osvedčenia.

cc) Kontroluje vypratanie staveniska a vynucuje vypratanie.

dd) Stavebný dozor je povinný zúčastňovať sa periodického celoživotného aktualizačného vzdelávania z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia, technologických a montážnych postupov, nové materiály, riadiacich zručností, technické normy, právne minimum a ostatných odborných špecifických činností a vedomostí v rozsahu svojej odbornosti a špecializácie najmenej 1 krát za 36 mesiacov s vydaním osvedčenia o účasti a úspešnom preskúšaní2bi). Platnosť osvedčenia o úspešnom preskúšaní je 36 mesiacov od dňa vystavenia.

ee) Stavebný dozor, ktorý sa z preukazne objektívnych dôvodov nezúčastní aktualizačného vzdelávania, alebo bude na preskúšaní neúspešný môže nemôže do doby opravného preskúšania vykonávať činnosť samostatne. Stavebný dozor, ktorý sa nezúčastní aktualizačného vzdelávania alebo bol pri preskúšaní neúspešný má právo požiadať vzdelávaciu organizáciu2bi) u ktorej pri skúške neuspel požiadať o opravné preskúšanie. V takomto prípade do doby úspešného preskúšania registrátor2bi) zadrží a preruší platnosť osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a pracovník bude môcť na stavbe vykonávať len asistenčné činnosti pod dohľadom kvalifikovanej osoby vlastniacej osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti pre činnosť Stavebný dozor.

Dopĺňa sa § 46e nasledovne:

§ 46e   Geodet a kartograf stavby

Geodet a kartograf stavby sú zodpovední za riadne zriadenie a aktualizáciu geodetických bodov, vypracovanie návrhu vytyčovacich sietí, vybudovanie vytyčovacích sietí, vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačenie existujúcich podzemných vedení na povrchu, meranie a zobrazenie predmetov skutočnej realizácie stavby v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.

Dopĺňa sa § 46f nasledovne:

§ 46f   Stavebný a montážny denník

A)  Stavebný denník

Stavebný denník je bezpodmienečnou povinnou technicko-administratívnou, právnou a realizačnou stavebnou dokumentáciou.

Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa pre­vzatia staveniska vykonávať denné zápisy do sta­vebného denníka (ďalej len „denník“) o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva.

Denník sa skladá z úvodných listov, z den­ných záznamov a príloh.

Úvodné listy hlavne obsahujú:

 1. základný list, v ktorom sú uvedené názov a sídlo investora, generálneho projektanta, do­dávateľov investora a zmeny týchto údajov,
 2. identifikačné údaje  stavby   podľa   projektovej dokumentácie,
 3. prehľad zmlúv, včítane dodatkov a zmien,
 4. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajú­cich sa stavby,
 5. zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a do­plnkov,
 6. zoznam všetkých dodávateľov stavby, alebo jej časti ktorej sa denník týka,
 7. prehľad skúšok každého druhu.

Denné listy hlavne obsahujú:

 1. prvý originálny list zápisu, prvá kópia prvého listu a druhá kópia prvého listu,
 2. poradové číslo listu a strany s identifikáciou prvého originálu a prvej a druhej kópie,
 3. miesto pre zápis dátumu a času vykonania zápisu,
 4. miesto pre zápis.

Listy príloh obsahujú:

 1. poradové číslo prílohy,
 2. miesto pre zápis názvu a stručného obsahu prílohy a doklady ku stavbe.

Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plne­nie zmluvy najmä:

a) údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie,

b) údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy,

c) drobné technické zmeny nemajúce vplyv na rozhodujúce stavebné konštrukcie a konštrukcie zabezpečujúce statickú a dynamickú bezpečnosť a stabilitu stavby, ktoré môže zhotoviteľ a objednávateľ cestou denníka odsúhlasiť aj ako dodatok ku zmluve s určením jeho poradového čísla,

d) všetky návrhy a požiadavky zhotoviteľa a objednávateľa vo veci uskutočňovania stavby v plnom rozsahu, ak zmluva medzi oboma stranami tento rozsah neobmedzuje, alebo inak neupravuje,

e) v denníku v časti príloh sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom zhotovení v prvopise alebo odpise ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o územné rozhodnutie, rozhodnutie o prípustnosti stavby, zmluvy, záznamy, výkresy a osobitné výkresy dokumentujúce odchýl­ky od projektovej dokumentácie. Na každom zázname sa uvedie, či je uložený u stavbyvedúceho alebo u stavebného dozoru objednávateľa, prípadne iné miesto jeho uloženia,

f) záznam o aktuálnom dennom počasí pri zahájení stavebných prác a pri ich ukončení,

g) aktuálny denný stav pracovníkov vykonávajúcich práce na stavbe vrátane ich profesijnej odbornosti,

h) rozsah vykonaných prác v deň zápisu, ich množstvo a druh,

i) zápis o neštandardných postupoch uskutočnenia prác hlavne, spôsob, dôvod a výsledok,

j) stručný zápis o mimoriadnej udalosti ak sa nejaká stala napr. pracovný úraz, poškodenie stavebnej konštrukcie, alebo jej časti, dodaný vadný materiál,

k) zápis o vykonaných kontrolách, ich účel, rozsah a kým boli vykonané.

(l) Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až do skončenia stavebných prác ale hlavne do dňa odovzdania úplne ukončenej stavby do užívania objednávateľovi stavby.

(2) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby:

a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,

b) stavebná inšpekcia,

c) geodet a kartograf stavby,

d) stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,

e) projektant a projektant čiastkových projektov stavby

f) zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,

g) osoba vykonávajúca stavebný dozor,

h) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku.

(3) Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpi­suje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásad­ne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potreb­né záznamy v denníku stavebný dozor objednávateľa, pracovník hlavného projektanta poverený vý­konom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a financujúcej banky.

(4) Stavbyvedúci je v denníku povinný vyzvať objednávateľa (stavebný dozor) na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

(5) Ak stavebný dozor objednávateľ vykonáva občasne, je stavbyvedúci povinný určiť lehotu preverenia na 3 pracovný deň ak nebude v zmluve dohodnuté inak. V prípade, že stavebný dozor v určený termín preverenie zakrývaných častí neuskutoční má sa za to, že súhlasí s vykonanými prácami a zhotoviteľ ich môže zakryť.

(6) Ak stavebný dozor objednávateľ vykonáva denne, je stavbyvedúci povinný určiť lehotu preverenia na nasledujúci pracovný deň s určením hodiny zahájenia ak nebude v zmluve alebo v denníku dohodnuté inak. V prípade, že stavebný dozor v určený termín preverenie zakrývaných častí neuskutoční má sa za to, že súhlasí s vykonanými prácami a zhotoviteľ ich môže zakryť.

(7) Ak sa stavebný dozor na preverenie prác v urče­nej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vy­zvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vyko­nané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

(8) Objednávateľ (stavebný dozor) je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, ná­mietky, návrhy a pod.). Ak stavebný dozor je na stavbe určený ako denný stavebný dozor, v takom prípade je stavebný dozor kontrolovať stavebný denník denne. Súhlas so zápisom stavbyvedúceho potvrdzuje svojim podpisom aj bez akéhokoľvek zápisu.

(9) Autorský dozor (projektant) je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom podľa potreby pripájať svoje stanovisko (súhlas, ná­mietky, návrhy a pod.). Autorský dozor sleduje hlavne priebeh uskutočňovanie stavby v súlade s jeho projektom.

(10) Autorský dozor (projektant) je povinný vyjadrovať sa v denníku k navrhovaným technickým zmenám zhotoviteľa a v prípade potreby vydá stanovisko ako ich bude riešiť, alebo ich vyriešil.

(11) Ak stavbyvedúci s vykonaným zá­znamom stavebného dozoru alebo hlavného projektanta nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsa­hom záznamu súhlasí.

(12) Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

(13) Stavebný dozor je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.

(14) Na rozsiahlych stavbách alebo na obzvlášť zložitých stavbách sa môžu viesť samostatné den­níky pre jednotlivé objekty alebo pre tie časti stavby, na samostatnom odovzdaní ktorých sa objednávateľ so zhotoviteľom v zmluve do­hodli. V takom prípade zhotoviteľ vedie pre celý rozsah svojej dodávky prehľad všetkých denníkov.

(15) Dohodou vyjadrenou zápisom do staveb­ného denníka sa môže tiež meniť alebo dopĺňať zmluva, pokiaľ zmluva takúto možnosť ustanovuje. V takom prípade zápis podpíšu pracov­níci oprávnení na také úkony a pokiaľ je zápis označený ako dodatok zmluvy s uvedením poradovým číslom..

(16) Stavebný denník musí zhotoviteľa objednávateľ uschovávať najmenej 10 rokov od odovzdania a prevzatia ukončenia stavby a všetkých jej častí, alebo odo dňa ukončenej právoplatnej kolaudácie.

B) Montážny denník

(1) Montážny denník je nevyhnutnou technicko-administratívnou realizačnou stavebnou dokumentáciou.

(2) V montážnom denníku sa zaznamenávajú údaje o priebehu uskutočňovanie montážnych prác a dodávok minimálne v rozsahu :

a) odovzdanie staveniska, alebo miesta montáže stavebníkom, alebo zhotoviteľom ak montážnik je poddodávateľom zhotoviteľa v rámci uskutočňovania stavebného diela a prevzatie staveniska, alebo montážneho miesta montážnikom (Stavbyvedúci, alebo šéfmontér, ďalej len montážnik),

b) odovzdanie základných výškových a smerových bodov montážneho miesta ak sa vyžaduje v projekte,

c) zápis dátumu o zahájení montážnych prác na stavebnom diele,

d) zápis o počasí, teplota, vlhkosť, vietor, dážď a pod.,

e) počet pracovníkov montážnika na stavbe a ich profesie,

f) názov montážnika a počet jeho pracovníkov,

g) vykonávané práce a dodávky montážnikom, druh a množstvo, prípadne jeho poddodávateľov,

h) chyby na vykonaných prácach, alebo dodávkach,

h) havarijné stavy,

i) požiadavky stavebníka, alebo zhotoviteľa na montážnika,

j) požiadavky montážnika na stavebníka, alebo zhotoviteľa,

k) návrhy dodatkov,

l) operatívne nákresy drobných technických úprav,

m) oznam montážnika o ukončení častí zakrývaných stavebných konštrukcií a výzva na ich prevzatie stavebníkom,

n) oznam montážnika o ukončení celého stavebného diela, alebo jeho ucelenej časti a výzva na prevzatie, prípadne na zahájenie kolaudačného konania,

o) iné dôležité záznamy majúce vplyv na zhotovenie, ukončenie a budúce užívanie zmontovaného diela.

(3) Montážny denník vedie montážnik zastúpený stavbyvedúcim, alebo šéfmontérom od prvého dňa prevzatia staveniska až do skončenia všetkých montážnych prác, resp. do úplného ukončenia montovaného diela, alebo plne funkčného zmontovaného celku schopného samostatného užívania.

(4) Do montážneho denníka sú oprávnené robiť zápisy tieto ďalšie osoby:

a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,

c) geodet, prípadne kartograf stavby,

d) hlavný projektant a projektant čiastkových projektov stavby,

e) osoba vykonávajúca dozor príslušného stavebného úradu,

f) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku,

g) inšpektor bezpečnosti práce,

h) Národný inšpektorát práce.

(5) Iným dôvodom v záujme Slovenskej republiky je na účely tohto nariadenia skutočnosť, ktorej existencia má zásadný význam pre spoločnosť a jej zohľadnenie je z hľadiska úloh štátu oprávneným záujmom Slovenskej republiky mať bezpečné a kvalitné stavby uskutočňované kvalifikovanými odborne spôsobilými osobami, zabezpečiť osobnú zodpovednosť a zvýšenie vymožiteľnosti práva.

(6) Všetky dotknuté útvary ministerstva ako aj živnostenské úrady prijmú opatrenia na zabezpečenie úloh z tohto nariadenia.

 

Táto novela nadobúda účinnosť dňom ……..2017

 

Prechodné obdobie 12 mesiacov od právoplatnosti tejto novely.

 

V Nitre dňa 20.2.2017

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

Ivan Pauer

Prezident SKSR

 

___Vlastné od čiarou___________________________________________________________

 

Dopĺňa sa do zákona pod čiarou:

2be) § 7 ods.(1) a (2), § 7a ods.(1) a (2), v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v znení a § 2; § 14 zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov.

2bf) § 22 ods.(1) písm. e), f) a ods. (2), zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov alebo § 2; § 14 zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov.

2bg) Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a 184/2009 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2bh) Registratúrnou organizáciou osôb s osvedčením o odbornej spôsobilosti pre výrobnú sféru uskutočňovania stavieb je akreditovaná vzdelávacia organizácia podľa §14, ods.(11) zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov.

2bi) § 2; § 14 zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov – aktualizačné vzdelávanie

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

Ivan Pauer

Prezident SKSR

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.