SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Naša komora poukazuje na nezdravé vzťahy v stavebníctve a problémy s osvedčeniami o odbornej spôsobilosti vydávaných Slovenskou komorou Stavebných inžinierov.

Slovenská komora stavebných inžinierov – SKSI po máji t.r. opäť obvinila Stavebnú komoru Slovenskej republiky – SKSR z neoprávneného používania svojho názvu, z neoprávnenej podobnosti činnosti, z priživovania sa na dobrom mene komory SKSI a z vyjadrovania sa k stavebníctvu v médiách. Podľa včera doručenej výzvy zmocnenej advokátskej kancelárie SKSI, právo informovať verejnosť o stavebníctve a stavebných inžinieroch podľa zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch a architektoch  prináleží len komore stavebných inžinierov SKSI. Na tento dokument advokátskej kancelárie a SKSI naša komora náležite a včas odpovie.  (Dokument právnickej kancelárie a poverenie SKSI je pod článkom.) Stále nevieme prečo nás  SKSI neustále z čohosi obviňuje a hlavne nášho prezidenta! Alebo vieme?

Ukazuje sa, že pre SKSI je dlhodobým problémom existencia a činnosť našej komory, pretože už prvom medializovanom obvinení dňa 24. 05. 2018 prostredníctvom TASR v článku OTS: „Tlačová správa SKSInepravdivých a zavádzajúcich skutočnostiach,“ na ktoré sme nereagovali,  Slovenská komora stavebných inžinierov spochybňovala našu profesijnú činnosť, záujem pomáhať stavebníctvu a obvinila protiprávneho konania aj s ďalšími mimoriadne nevhodnými osobnými vyjadreniami. Sme presvedčení, že treba spoločnými silami riešiť prehlbujúce problémy v stavebníctve, ktorých je stále viac a nie vytýkať jeden druhému jeho názov, alebo kto sa môže v médiách ku stavebníctvu vyjadrovať, alebo nemôže.

Pre vysvetlenie širokej verejnosti aj touto cestou pripomíname, že naša Stavebná komora SR je občianskym, stavovským a dobrovoľným združením a je aj členom komisií na úrovni NRSR a MDaV SR. Komora je riadne zriadená a registrovaná podľa platných zákonov Slovenskej republiky v súlade s EU legislatívou. Neobmedzujeme fyzické a právnické osoby v ich združovaní a činnosti, nenanucujeme nikomu povinné členstvo aby po 4 či 9 rokoch odborného štúdia so štátnou skúškou mohol vôbec svoju odbornosť vykonávať a nikomu nebránime aby sa akýmkoľvek spôsobom vyjadril k problémom v stavebníctve.  Naopak, naša komora od svojho vzniku ponúka spoluprácu každému, kto má záujem zlepšiť nelichotivý stav v stavebníctve a v jeho legislatíve. Medzi iným sme  v roku 2015, 2016 a 2017 písomne a osobne ponúkli vedeniu SKSI spoluprácu, ale nemali o ňu záujem.

Konanie komory stavebných inžinierov nás presvedčilo, že sme sa vydali správnou cestou v prvoradom úsilí vrátiť systém a odbornosť na Slovenské stavby, zvýšiť kvalitu projektov a do stavebnej legislatívy zaviesť systém, vymožiteľnosť, jednoznačnosť a Urbanizmus, t.j. dlhodobý širokospektrálny rozvoj pre obyvateľov v Slovenských mestách a obciach. Pomenúvame problémy v stavebníctve pravým menom a poskytujeme aj konkrétne návrhy na riešenia na nápravu hlavne v oblasti legislatívneho poriadku, vzdelávania, kvality a bezpečnosti na stavbách.

Žiaľ aj z vlastných praktických skúseností musíme konštatovať, že Slovensko má totálne zanedbané celoživotné vzdelávanie v stavebníctve, ktoré sa v spolupráci s Ministerstvom školstva mohlo zaviesť a postupne zdokonaliť už od roku 2013, keď boli pre vzdelávaciu organizáciu vydané akreditácie na unikátne vzdelávacie programy pre kvalifikácie  Stavebný dozor, Stavbyvedúci, Majster stavebnej výroby a Projektant (konštruktér). Pre odmietavé stanoviská SKSI so závesom MDaV SR, MV SR nebola už zo strany MŠVVaŠ SR akreditovaná aj skúšobná komisia, čím sa príprava a celoživotné vzdelávanie týchto výrobných kvalifikácií v stavebníctve podľa akreditovaných programov stali bezpredmetné a pripravené vzdelávanie sa neuskutočňovalo a neuskutočňuje.

Tento nezmyselný stav spôsobil, že organizácia, ktorá nespĺňa podľa živnostenského zákona a zákona o celoživotnom vzdelávaní vôbec nič, môže na trojdňovom seminári „pripravovať“ uchádzačov o kvalifikáciu Stavbvedúci a Stavebný dozor vrátane preskúšania. Absolventovi seminára SKSI vydá, cit.: „Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti“ pre živnosť Stavbyvedúci alebo Stavebný dozor… Takáto definícia v stavebnom zákone nikdy neexistovala a neexistuje, takže vzniká otázka, akú právnu váhu a hodnotu má tento dokument pre jeho držiteľa, úrady a v súdnych sporoch. Za čo vlastne držiteľ Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti zaplatil stovky Eur? Výsledok v praxi je taký, že znalci a technici už nestíhajú riešiť problémy na stavbách a nie len to.

Šesťročnú korešpondenciu od všetkých uvedených organizácií, v ktorej sa odvoláva jedna na druhú s dôvodmi prečo sa nedá zmeniť nezmyselný právny stav máme k dispozícii.

Záverom môžeme len hádať, ako dlho budeme naprávať už spôsobené škody v Slovenskom stavebníctve a koľko bude ich odstraňovanie stáť Slovenského daňového poplatníka doterajší prístup zodpovedných úradníkov a funkcionárov v spomenutých organizáciách len preto aby chránili kohosi záujmy. Najvážnejšie škody sú však spôsobené v povedomí laickej verejnosti, ktorá stavbárov už považuje za podvodníkov, čo nič nevedia a berú za to nič veľké, aj keď malé peniaze a to len vďaka bezbrehému klientelizmu a ochrane chaotického legislatívneho stavu, ktorý niekomu vyhovuje a ktorý kvalitných stavbárov vyhnal a vyháňa do zahraničia.

Nech si teraz celá odborná a laická verejnosť spraví sama úsudok a zváži, či je dôležitejšie chrániť záujem nejakých skupín alebo vplyvných jednotlivcov, nezmyselne sa hádať o názve a činnosti inej organizácie pretože ktosi má s ňou nejaký problém, alebo je rozumnejšie v prospech občanov a tohto štátu spájať svoje vedomosti a zručnosti bez ohľadu na to, či sa niekto niekomu páči alebo nie.

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Výzva právneho zástupcu SKSI :

Chýbajúca kontrola stavebných projektov predražuje stavby!

Tlačová správa zo dňa 29.11.2018

V posledných dňoch sa objavili závažné problémy s konštrukciou mostu SNP v Bratislave a dnes vyšla informácia, že práve rekonštruovaný most v Martine má výrazne väčšie poškodenia, ako predpokladal projekt, na základe ktorého bola vysúťažená jeho obnova.

Pre životnosť a bezpečnosť mostov sú mimoriadne dôležité pravidelné priebežné odborné obhliadky všetkých konštrukčných častí, od ich pravidelnej údržby a včasného odstraňovania zistených porúch. Tieto pravidelné kontroly a priebežné opravy znižujú riziká kolíznych stavov mostov a tiež znižujú technickú a finančnú náročnosť generálnych opráv.

Je zarážajúce, že až počas stavebných prác zhotoviteľ zisťuje, že poruchy mostu v Martine sú vo väčšom rozsahu, ako rieši projekt. Takáto situácia, ktorá pre chyby v projekte aj tejto stavby prinútila objednávateľa prerušiť stavebné práce a dať prerobiť projektovú dokumentáciu v posledných cca 20 rokov na Slovenských stavbách už vôbec nie je neobvyklá.

Medzi inými sa vynára aj otázka, ako prebiehala príprava a kontrola projektu, keď sa až po verejnom obstarávaní počas vykonávania stavebných prác zistí, že v projekte nie sú obsiahnuté všetky problémy mostu. Ako mohol byť takýto projekt podkladom pre výber stavebnej firmy a schválenie ceny prác vo verejnom obstarávaní?

Stavebná komora v tejto súvislosti opätovne poukazuje na ďalšiu dieru v Slovenskej legislatíve pre stavebníctvo, a to na chýbajúce odstupňovanie projektovej prípravy ale hlavne na chýbajúcu, zákonom upravenú povinnú kontrolu projektovej dokumentácie pred podaním na stavebné konanie, do výberového alebo verejného obstarávania, hlavne však pred zahájením stavebných prác. Kontrolou projektu by sa určite predišlo k pozastaveniu výstavby pre jeho chyby, a tiež by sa predišlo oddialeniu termínu ukončenia prác so zvýšením pôvodnej ceny. Povinnosť kontrolovať projekty, ako aj iné kontrolné procesy a osobnú zodpovednosť vo výstavbe sme na Slovensku už mali, ale v prvej polovici deväťdesiatych rokov boli v legislatíve úspešne zlikvidované.

Je už niekoľko hodín „po dvanástej“, ale je nevyhnutné aby sa zodpovední štátni úradníci a politici prestali správať k stavebníctvu a k stavbám ako k rožkom v predajni alebo ako k tovaru na tvorbu zisku. Viac ako dve desiatky rokov na Slovensku chýba systém, kontrola a poriadok v stavebníctve od projektovej prípravy až po odovzdanie stavby. Aj preto tu teraz máme rastúci trend problémov s bezpečnosťou mostov, s budovami aj v štátnom vlastníctve, stále častejšie sa stretávame s problematickými projektmi, chýba účinná kontrola všetkých stavebných činností a v stavebníctve prakticky neexistuje osobná zodpovednosť, atď, atď.

Máme za to, že je skutočne najvyšší čas sa správať k mostom, cestám, verejným budovám a vôbec ku stavbám infraštruktúry konečne zodpovedne. Sú to stavby pre nás všetkých bez ohľadu na spoločenské postavenie. Stavby treba pravidelne odborne kontrolovať, udržiavať a opravovať aby nám bezpečne súžili zvlášť, keď sa Slovenskej ekonomike výborne darí, aby sme jedného dňa neboli prekvapení, že opäť nejaký most, alebo budova zabíjali, prípadne len spadli… K výrobe áut na Slovensku sa nikto takto nezodpovedne nespráva ako ku stavebníctvu…

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

 

Linky na články:

Most nad železnicou v Leviciach stále – roky neopravujú.

Vo spravodajstve TV Markíza dňa 23.11.2018 sa vrátili k nebezpečnému mostu – nadjazdu nad železnicou. Roky kompetentní vedia o havarijnom stave, boli podané petície za jeho opravu, opravy síce prebiehali ale nie tie, ktoré mali chrániť a obnoviť nosné konštrukcie, hlavne armatúru mostu. Odkladanie drobných a malých opráv spôsobuje rast a rozširovanie poškodzovania mostových a vôbec stavebných konštrukcií, potom sa nečudujme, čo sa deje s aj s mostom v Leviciach, v Nitre, v Šali, Hlohovci a inde na Slovensku. Najkrajšie je, že hovorkyňa ministerstva vyhlási, že most je opäť vysúťažený, ale preverujú ešte projektovú dokumentáciu…. To dali do súťaže neskontrolovanú dokumentáciu ? Podľa čoho potom určili cenu rekonštrukcie? Budeme znovu rušiť súťaž alebo sa spravia dodatky k projektu a cene? TV reportáž :

Ivan Pauer

24.11.2018

Rozhovor prezidenta SKSR Ivana Pauera s redaktorkou Hospodárskych novín

Dňa 22.11.2018 redaktorka Hospodárskych novín pani Púpavová položila Ivanovi Pauerovi niekoľko otázok ohľadom problémovej stavebnej pamiatky, mostu SNP v Bratislave, an ktorom sa zistilo niekoľko závažných porúch. Pre nedostatok priestoru pre celý rozhovor v HN Vám poskytujeme kompletné znenie otázok a odpovedí.

 

Dobrý deň pán Pauer,

chcela by som sa opýtať na stav Mostu SNP. Aký je váš názor na to, že sa objavili celé skorodované časti?

Na každom moste a stavebnej konštrukcii sa po čase – rokoch intenzívneho používania objavia väčšie, či menšie poruchy, v tomto prípade skorodované časti. Preto sa pri tomto zistení objavuje niekoľko otázok Prvou otázkou je, ako a v akých intervaloch sa vykonávali priebežné a podrobné technické obhliadky mostu a na akej odbornej úrovni. Druhá otázka je s akým výsledkom sa tieto kontroly vykonali a ako výsledky vyhodnotil a naložil s nimi správca a vlastník mostu. Treťou zásadnou otázkou je, ako často a v akom rozsahu sa zistené poškodenia stavebnej konštrukcie opravovali. Štvrtou otázkou je či a ako boli udržiavané a vymieňané súčasti mosta ktoré je nutné pravidelne meniť, napr. ložiská, sedlá a pod. Ďalšou otázkou je, ako boli prideľované peniaze na údržbu a opravy mostu, atď.

Stáva sa to často pri takýchto významných mostoch?

Intenzita objavovania porúch na mostoch a stavebných konštrukcií je závislá na intenzite dopravy, zaťažovania a preťažovania konštrukcie ale hlavne pravidelnej bežnej odbornej prevádzkovej údržby a včasného odstraňovania závažnejších porúch konštrukcií. Som presvedčený, že čím častejšie sa budú odstraňovať malé poruchy konštrukcií, tým menej často sa budú objavovať veľké poruchy, alebo havárie. Samozrejme za predpokladu, že sa budú vykonávať odborné technické obhliadky a poruchy sa budú odborne odstraňovať, čo je najefektívnejšie pre zamestnanosť a úsporu peňazí za veľké, rozsiahle nárazové opravy ako bude asi aj táto.

Je podľa vás štandardný postup, že nechali doslovne diery v moste a ľudia ho ďalej používajú?

Rozhodne toto štandardný postup nie je, ale ukazuje sa, že začína byť v posledných rokoch stále častejší. Zodpovední pracovníci na vysokých postoch sa neustále chvália, ako sa Slovenskej ekonomike darí, peňazí je dosť, počúvame, že aj na údržbu aspoň, kde tu, ale prečo sa takýmto problémom nepredchádza už nevysvetľuje nikto. Neustále hasíme problémy tvorením ešte väčších problémov, v tomto prípade je to ďalší most… Nešetríme náhodou peniaze tam, kde nemáme, alebo je tu problém s plánovaním a prerozdeľovaním peňazí z rozpočtu.

Kedy most spĺňa podmienky, aby sa z bezpečnostných dôvodov uzavrel?

Most splní podmienku na uzatvorenie vtedy, keď budú jeho kľúčové konštrukcie tak narušené, že budú ohrozovať samotný most a verejnosť pohybujúcu sa po moste a v jeho okolí. Toto však musia posúdiť stavební špecialisti pre konštrukcie mostov a statiku. 

Existuje podľa vás riziko, že v prípade ďalšieho ignorovania by mohol dopadnúť ako v Janove?

Takéto riziko sa nedá vylúčiť ak sa budeme k verejným stavebným konštrukciám chovať tak, ako sa posledných 25 rokov ku nim chováme, a to nie len ku tomuto mostu! Toto by si mali uvedomiť všetci zodpovední pracovníci a politici! Nedá sa donekonečna len brať, používať verejné stavby bez pravidelnej kontroly, údržby, bežných opráv a generálnych opráv. Všimnime si, že za posledných možno 10 rokov nám narastá množstvo problémov takmer v každom rezorte. V stavebníctve to vnímame veľmi citlivo, pretože sa jedná o bezpečnosť nás všetkých a nejde len o naše zdravie, ale každý zodpovedný sa tvári, že ide len o maličkosti. Som zvedavý, kedy bude ďalšia fatálna nehoda nejakej stavby, aby sa k stavebníctvu zodpovední štátni úradníci a politici prestali správať ako predajni s rožkami a k tvorbe zisku za ich predaj, asi nejde o problém, ktorý sa ich a verejnosti netýka . Viac ako dve desiatky rokov na Slovensku chýba systém a poriadok v stavebníctve, ktorého dôsledky teraz máme v problémových mostoch, tam v železniciach, inde v chátrajúcich budovách v štátnom vlastníctve. Je hodinu po dvanástej aby sme zachraňovali čo sa dá, bude to však stále drahšie ak sa zodpovední nezobudia, Ivan Pauer 22.11.2018

 

Ďakujem za odpovede. Veľmi si vážim, že ste si našli čas.

Niektoré detaily z láuky:

 

 

 

 

 

Zdroj foto: www.bratislava.dnes24.sk

Autor:

Ivan Pauer

Nezmyselné útoky na našu komoru spôsobil odchod 5 členov z SKSR. K 20.11.2018 máme 531 riadnych a 1364 pridružených členov.

Vážení členovia našej komory a verejnosť,

niektorí členovia našej komory, ktorí sú súčasne ako fyzické osoby v inej komore „zo zákona“ a v združení veľkých stavebných a výrobných firiem si vyhradili byť zverejnení na našom portáli. Pretože počet týchto požiadaviek v poslednom období mierne narastal hlavne zo strany projektantov (celkom 5. členov), náš Úrad komory so súhlasom jej prezídia operatívne rozhodol zrušiť uverejnené mená osôb a inovovaný – doplnený zoznam do prehodnotenia valným zhromaždením  nezverejní. Túto novú situáciu a pre niektorých členov aj osobnostne citlivú budeme riešiť na riadnom VZ našej komory dňa 25. 02.2019.

Pri tejto príležitosti touto cestou ďakujeme všetkým členom našej komory, že napriek určitej diskriminácii a nevôli ich „materských“ organizácií u nás zotrvali.

Z nepochopiteľných dôvodov ktosi opäť v októbri spustil druhú vlnu ohováračskej kampane proti nám (prvá v máji a v júni 2018) u niektorých našich členov, právnických osôb ale aj partnerov o ktorých je známe, že s nami spolupracujú, alebo idú spolupracovať. Najnovšie sa objavujú pod nepravdivými menami urážajúce maily na mediálne vyjadrenia prezidenta našej komory o jeho neodbornosti, ktoré poskytol médiám na ich žiadosť s odporúčaním pisateľov, aby sme sa nemiešali do kompetencií iných čo o veciach a problémoch v stavebníctve vedia viac. Len na okraj uvádzame, že za celú históriu mediálnych výstupov naša komora nedostala ani jedno negatívne stanovisko z verejnosti, naopak stále viac sa na nás občania, firmy a úrady obracajú so žiadosťami o pomoc…

Prosíme touto cestou autorov e-mailov, aby vo svojej kritike boli vždy konkrétni a nie všeobecní, pretože kritika pomôže zlepšiť prácu nie len prezidenta, ale celej našej komory. O nekonkrétne vyjadrenia nie je záujem, ukazuje to len na zúfalé konanie a bezmocnosť ich autorov, alebo autora. Je to z určitého pohľadu smiešne a primitívne, ale môžeme každého ubezpečiť, že aj túto „kampaň“ a zrejme aj budúce prežijeme, ako všetky predchádzajúce.

Naša komora síce nemá 25 ročnú históriu a tisíce nedobrovoľných členov, aby vôbec mohli vykonávať svoju odbornú prácu, pre ktorú po absolvovaní niekoľkoročného štúdia vykonali štátne  skúšky s maturitným vysvedčením, alebo štátnice s univerzitným diplomom, ale 531 riadnych dobrovoľných členov má pre nás oveľa vyššiu hodnotu, ako niekoľko tisíc členov s povinným členstvom.

Náše niekoľkoročné pretrvávajúce úsilie je  spájať stavebných odborníkov v celospoločenskom záujme a nie ich nezmyselne rozdeľovať na menšie, alebo väčšie záujmové skupiny a kasty, čo vyhovuje niektorým politikom a ich donorom, aby si tvorili a deformovali zákony pre stavebníctvo a verejnosť len vo svoj prospech. Tento dlhoročný roztrieštený stav má za následok devastáciu nášho stavebníctva, klesajúcu úroveň odbornosti, ničenie životného prostredia a sadenie skladových hál s montovňami do ornej pôdy namiesto sadenia poľnohospodárskych plodín a namiesto výsadby stromov v lesoch ich vyrubujú a na ich mieste sadia hotely a lyžiarske vleky, keď naše hory trpia stále väčším nedostatkom snehu.

Dokedy bude tento hlúpy, sebazničujúci a verejnosť poškodzujúci stav pretrvávať ?

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Útok Hackera na naše E-mail adresy.

Oznamujeme našim cteným členom a verejnosti, že v týchto dňoch boli niektoré naše e-mailové adresy napadnuté a je je z nich odosielaná pošta rôznym adresátom s obsahom, ktorý sme dali analyzovať a taktiež sa experti pokúsia zistiť iniciátora tohto činu.

Prosíme týmto našich členov a ctenú verejnosť aby nám nahlásili prípady  doručenú poštu s podozrivým obsahom z našich adries:

akcie@stavebnakomora.sk

prezident@stavebnakomora.sk

stavebnyzakon@stavebnakomora.sk

urad@stavebnakomora.sk

konferencia@stavebnakomora.sk 

seminar@stavebnakomora.sk 

info@stavebnakomora.sk 

 

Podozrivý obsah podľa informácie providera by mala byť z obdobia 16.09.2018 do 20.11.2018

Ďakujeme za pochopenie.

 

Sekretariát SKSR,

20.11.2018

Kalendár udalostí

december 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.