Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Stavebný denník, je potrebný ?

Vzor strán v stavebnom denníku:

A) Stavebný denník podľa § 46d zákona 50/1976 Zb. verzia 2019 platná od 1.10.2019

(1) Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

(2) Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.

(3) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy, a to dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a urobené opatrenia, tieto ďalšie osoby:
a)  osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad,
b)  geodet a kartograf stavby,
c)  stavebník alebo jeho splnomocnený zástupca a vlastník stavby, ak nie je stavebníkom,
d)  projektant a projektant čiastkových projektov stavby,
e)  zhotoviteľ (dodávateľ) stavby,
f)   osoba vykonávajúca stavebný dozor,
g)  osoba vykonávajúca štátny dozor,
h)  koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku

Koniec aktuálneho znenia

Poznámka SKSR:

K danému uvádzame, že vďaka desiatkam zmien od roku 1995 kontrolné systémy vo výstavbe takmer zanikli a žiadnej tzv. odbornej organizácii chránenej zákonom to akosi nevadí. Kontroly projektov zanikli úplne. Úprimne, kto má rád kontrolu a rád nesie zodpovednosť, že?

Zákon 50/1976 Zb. najmenej 13 rokov už striktne neprikazuje povinnosť viesť stavebný denník a nie je ani pod sankciou ak ho strany nevedú. Z toho vyplýva, že zákon síce ešte ako tak upravuje, čo a ako má byť v stavebnom denníku, na čo slúži a kto si v ňom môže vylievať srdce, ale je výlučne dobrovoľnou vecou, či ho strany vedú, alebo nie. Povinnosť viesť stavebný denník vzniká len v prípade, že príslušný stavebný úrad v stavebnom povolení určí viesť stavebný denník, alebo sa zmluvné strany v zmluve dohodnú, že niekto z nich bude viesť stavebný denník, v akom rozsahu a akým systémom.

B) Stavebný denník podľa odporúčania našou komorou

Upozornenie:

Uvedené ustanovenia sú len odporúčaním Stavebnej komory SR. Stavebná komora nenesie právnu a hmotnú zodpovednosť za prípadné škody nesprávnym použitím našich odporučení, alebo v sporoch ak odborno-právny názor v stavebných veciach právneho zástupcu alebo súdu je iný.

Komentár vedeniu stavebného denníka podľa SKSR:

Pre vlastnú ochranu stavebníka a zhotoviteľa odporúčame viesť denne stavebný denník, pretože to nakoniec môže byť jediný kľúčový dokument pre identifikáciu príčin nedostatkov stavby. Napriek tomu, že sa na Slovensku sa používa viac aj dobrých tzv. systémov kontroly a riadenia výstavby, ktorý popisuje aj ako viesť stavebný denník, ale ani jeden nie je zákonom ustanovený a nárokovateľný, rep. právne záväzný, ani nami nižšie odporúčaný.

Ako viesť stavebný denník:

(1) Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník (ďalej len „denník“).

(2) Stavebný denník vedie stavbyvedúci ak stavbu uskutočňuje firma podľa § 44 ods. (1) zákona č.50/1976 Zb. alebo stavebník ak jednoduchú stavbu uskutočňuje svojpomocne podľa § 44 ods. (2) zákona č.50/1976 Zb.

a)  Zápisy musia byť vedené od prvého dňa odovzdania a prevzatia staveniska ak stavbu uskutočňuje firma alebo od prvého dňa prípravných prác ak sa jednoduchá stavba uskutočňuje svojpomocne.

b)  Zápisy sa vedú od prvého dňa až do skončenia stavebných prác.

(3) Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy o dielo najmä:

– údaje o časovom postupe prác a ich akosti,

– zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie,

– údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác

– údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy.

(4) Stavebník je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky žiadosti, príkazy a pod.).

(5) V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

(6)Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím prác po úplnom dokončení stavebného diela.

(7) Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

(8) Úvodné listy obsahujú:

a) základný list, v ktorom sa uvedie:

– názov a sídlo stavebníka,

– názov a sídlo hlavného prípadne generálneho projektanta,

– názov a sídlo zhotoviteľa

– názov a sídlo poddodávateľov zhotoviteľa

– zmeny týchto údajov,

b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,

c) prehľad zmlúv,

d) dodatky k zmluvám

e) zmeny zmlúv,

f) zoznam dokladov týkajúcich sa stavby,

g) zoznam úradných opatrení týkajúcich sa stavby

h) zoznam dokumentácie stavby,

i) zoznam zmien a doplnkov dokumentácie stavby,

j) prehľad skúšok každého druhu.

(9)   Denné záznamy sa píšu do knihy s pevnými očíslovanými listami, a dvomi perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na samostatné voľné listy minimálne s dvomi priepismi (kópiami) očíslovanými a dátumovanými zhodne s originálom.

(10)   V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom zhotovení – buď v prvopise alebo odpise – ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o územné rozhodnutie, rozhodnutie o prípustnosti stavby, zmluva, záznamy, výkresy a osobitné výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej dokumentácie. Na každom doklade sa uvedie, či je uložený u stavbyvedúceho alebo u technického dozoru, prípadne iné miesto jeho uloženia s presnou identifikáciou miesta.

(11)   Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca (majster stavebnej výroby) zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Voľné miesta je potrebné zabezpečiť proti dodatočným retroaktívnym zápisom preškrtnutím a podpisom kto preškrtol.

(12) Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy v denníku stavebný dozor, pracovník hlavného alebo generálneho projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné kontrolné orgány štátnej správy a moci a na to splnomocnení zástupcovia stavebníka, zhotoviteľa a prípadne kontroly financujúcej banky.

(13)   Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom poverenej osoby zástupcu stavebníka, stavebného dozoru alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

(14)   Ak stavebný dozor nesúhlasí s vykonaným záznamom stavbyvedúceho, alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.

(15) Ak je na stavbe stály stavbyvedúci, je povinný stavebnému dozoru predložiť denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Stavbyvedúci nemá právo odnímať zo stavebného denníka žiadnu stranu so zápisom, alebo bez neho!

(16) Stavbyvedúci, resp. jeho zamestnávateľ-stavebná firma stavebný denník s prvými priepismi (kópiami) zápisu o dianí na stavbe musí archivovať spolu s vykonávacím projektom stavby a realizačným projektom skutočného vyhotovenia stavby po dobu 10 rokov. Po tejto dobe, alebo v prípade zániku zamestnávateľa – stavebnej firmy musí firma odovzdať archivovanú dokumentáciu oblastnému štátnemu archívu.

(17) Ak je na stavbe stavebný dozor, stavbyvedúci musí stavebnému dozoru predkladať stavebný denník každý deň, najneskôr raz za 3 pracovné dni !

(18) Stavebný dozor je povinný vykonávať každodennú, najneskôr raz za 3 dni kontrolu zápisov v stavebnom denníku, zaznamená svoje stanovisko k zápisu stavbyvedúceho a k dianiu na stavbe, a odníma pre svoju archiváciu druhý priepis (kópiu) záznamov v denníku !

(19) Ak je na stavbe len občasný stavebný dozor, je zhotoviteľ povinný do 3 pracovných dní preukazným spôsobom vyzvať stavebný dozor, alebo stavebníka na kontrolu priebehu vykonávania stavebných prác a predložiť mu stavebný denník na kontrolu a vykonanie zápisu. Stavebník – stavebný investor si odoberie a ponecháva pre svoju archiváciu prvý originál záznamov v denníku.

(20) Ak stavebník, alebo ním určený stavebný dozor s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný vykonať zápis so svojimi námietkami do stavebného denníka, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu stavbyvedúceho súhlasí.

(21) Na rozsiahlych stavbách alebo na obzvlášť zložitých stavbách sa vedú samostatné denníky pre jednotlivé objekty, alebo pre tie časti stavby, na samostatnom odovzdaní ktorých sa odberateľ so zhotoviteľom v zmluve dohodli. V takom prípade zhotoviteľ vedie pre celý rozsah prehľad všetkých denníkov svojho plnenia.

(22) Pri stavebných prácach jednoduchej stavby – rodinného domu sa môže stavebný denník viesť zjednodušene tak, že sa denné záznamy môžu nahradiť jedným záznamom za obdobie najviac sedemdňové.

(23) Dohodou vyjadrenou zápisom do stavebného denníka sa môže tiež meniť alebo dopĺňať zmluva o dielo, pokiaľ táto zmluva umožňuje jej zmenu ako dodatok ku zmluve prostredníctvom stavebného denníka a v akom rozsahu. Pokiaľ zápis do denníka špecifikovaný, ako dodatok ku zmluve podpíšu pracovníci oprávnení na takéto právne úkony s vecným a finančným dopadom a pokiaľ je zápis označený, ako zmena zmluvy považuje sa takýto dodatok za právoplatný.

(24) Ak sa prostredníctvom stavebného denníka uzatvárajú dodatky ku zmluve, neplatí pravidlo premlčania súhlasu alebo nesúhlasu jednej zo strán, ak sa ku takémuto dodatku v určenej lehote druhá dotknutá strana nevyjadrí. S dodatkom uzatvoreným v stavebnom denníku musia jednoznačne svojim podpisom a stanoviskom súhlasiť obe strany, inak je dodatok neplatný !

(25) Stavebný denník uschováva zhotoviteľ a stavebný dozor najmenej 10 rokov od odovzdania a prevzatia prác. Po tomto období sa s projektom stavby odovzdáva do oblastného archívu, resp. sa s ním naloží podľa aktuálne platnej legislatívy o archivácii.

(26) Stavebný denník uschováva stavebník od odovzdania a prevzatia prác – stavebného diela po celú dobu existencie stavebného diela spolu s realizačnou dokumentáciou skutočného vyhotovenia stavby.

Upozornenie:

Uvedené ustanovenia sú len odporúčaním Stavebnej komory SR. Stavebná komora nenesie právnu a hmotnú zodpovednosť za prípadné škody nesprávnym použitím našich odporučení, alebo v sporoch ak odborno-právny názor v stavebných veciach právneho zástupcu alebo súdu je iný.

Autor SKSR, Ivan Pauer

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.