Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

4_NÁVRH Národnej rady Slovenskej republiky zmien v zákone č. 50/1796 Zb. (stavebný zákon) o projektovej dokumentácii

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

pre nezáujem Ministerstva dopravy a výstavby riešiť problematiku verejného záujmu mať kvalitné a bezpečné stavby, ku ktorému je nutné zaradiť aj kvalitnú projektovú prípravu stavieb sme v tomto záujme povinní oboznámiť vás so súčasným stavom v tomto segmente činnosti a navrhnúť Vám spôsob legislatívneho opatrenia, ako tento zhoršujúci stav zastaviť a napraviť.

Pôvodný Zákon č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) po desiatkach zmenách v znení poslednej úpravy platnej od 1.1.2016 v mnohých prípadoch radikálne znížil a neustále znižuje požiadavky na kvalitu, rozsah, obsah a odbornosť projektovej prípravy a kontrolu uskutočňovania stavieb podľa projektu. Dávame Vám preto do pozornosti súčasný nedobrý stav v projektovej príprave stavieb, ktorému napomáhajú aj nejasné a nedôsledné legislatívne požiadavky na projekty stavieb pri stavebnom konaní a počas uskutočňovania stavieb. Stavebný zákon len vágne predpisuje čo má stavebník so žiadosťou o stavebné povolenie alebo na ohlásenie stavebnému úradu predložiť, cit. napr.:

§ 58 Žiadosť o stavebné povolenie

(1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby. (Pozn. neuvádza aký predpis a aká dokumentácia!)

Stavebný zákon po množstve úprav už nešpecifikuje v akom rozsahu a na akej technickej úrovní má byť vyhotovený projekt stavby pre stavebné povolenie a vôbec neprikazuje a neupravuje, že pre uskutočňovanie stavby je potrebný realizačný projekt a po ukonšení stavby má byť vypracovaný projekt skutočného vyhotovenia stavby. V § 103 však stavebný zákon prikazuje cit.: „Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.“

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

takýchto a podobných rozporov a nejasností vo veci projektu stavby je viac, preto Vám navrhujeme a žiadame Vás do doby schválenia naozaj nového stavebného zákona schváliť minimálnu nepolitickú, nestranícku, neobchodnú ale výlučne odbornú doplňujúcu a upresňujúcu zmenu v zákone č.50/1976 Zb., ktorou položíte základy pre zvýšenie bezpečnosti stavieb, zodpovednosti projektantov, úradnej kontroly v stavebnom konaní a pri uskutočňovaní stavieb.

Z uvedených dôvodov Vám predkladáme tento legislatívny návrh a žiadame Vás zaoberať s nim vo verejnom záujme ochrany zdravia, života a majetku občanov Slovenskej republiky.

Sme pripravení na osobné stretnutie s Vami a na vysvetlenie potrieb kvalitnej projektovej prípravy alebo prijať vylepšenia a spresnia tohto návrhu.

 

V Nitre dňa 21.2.2017

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Pokračovanie___________________________________________________________________

Dôvody

zmien a doplnenia Zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v časti projektovej prípravy a projektovej dokumentácie stavieb.

Pôvodný zákon č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) po desiatkach zmenách od roku 1993 v znení poslednej úpravy platnej od 1.1.2016 v mnohých prípadoch radikálne znížil a neustále znižuje nároky a požiadavky na rozsah, kvalitu a odbornosť projektovej prípravy a kontrolu uskutočňovania stavieb podľa projektu. Stavebný zákon len vágne predpisuje čo má stavebník so žiadosťou o stavebné povolenie alebo na ohlásenie stavebnému úradu predložiť, cit.:

 

§ 57 Ohlásenie stavebnému úradu

(1)    Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(Poznámka: neurčuje na akom stupni spracovania projektu, projektovú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie, alebo realizačný projekt – v akom rozsahu a v akej mierke?)

(2)    Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

          (Poznámka: neurčuje na akom stupni spracovania projektu, projektovú štúdiu, projekt pre stavebné povolenie – v akom rozsahu a merítku, alebo realizačný projekt – v akom rozsahu a v akej mierke? Kým overenú projektovú dokumentáciu?)

 

§ 58 Žiadosť o stavebné povolenie

(1)      Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby.

(Poznámka: podľa akého predpisu má byť vypracovaná dokumentácia, aká dokumentácia dokladová vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu?)

 

§ 60 Stavebné konanie

(1)     Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

(Poznámka: aká dokumentácia, dokladová vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu?)

(2)     Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník

a) nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou,

b) nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58 ods. 2 až 4,

c) nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1,

d) neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia,

e) vzal žiadosť o stavebné povolenie späť,

f) začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť

 

(Poznámka: aká dokumentácia, dokladová vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu?)

 

§ 63

Dokumentáciu jednoduchých a drobných stavieb preskúma stavebný úrad aj z hľadiska záujmov, ktoré hája orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov, a to najmä vtedy, ak na posúdenie postačia všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vydané podľa tohto zákona, alebo iné predpisy. Stavebný úrad oznámi dotknutým orgánom začatie stavebného konania; tieto orgány si môžu posúdenie vyhradiť, sú však povinné oznámiť svoje stanovisko najneskoršie pri ústnom pojednávaní alebo v lehote určenej podľa § 61 ods. 3 a 5.

(Poznámka: akú dokumentáciu, dokladovú vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu?)

 

§ 64

(1)     S orgánmi štátnej správy a s účastníkmi, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní sa opatrili pred jeho začatím, obmedzí stavebný úrad prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej sa ich požiadavky splnili.

(Poznámka: v akej dokumentácii, dokladovej vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu?)

 

Stavebné povolenie

§ 66

(4)    V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej určí:

a)  predloženie podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby, ktorá je potrebná na kontrolu dodržania podmienok určených na vyhotovenie stavby,

(Poznámka: aká je to podrobnejšia dokumentácia? Dokladová vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu?)

 

Oddiel 7

UŽÍVANIE STAVIEB

Kolaudácia stavieb

§ 81

(1)     V kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

(Poznámka:  akej dokumentácie, dokladovej vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu?)

(4)     S kolaudačným konaním sa môže spojiť konanie o zmene stavby (§ 68), pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

(Poznámka:  akej dokumentácie, dokladovej vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu?)

 

§ 87 Nevyhnutné úpravy

(2)     Ak sa na uskutočnenie nevyhnutnej úpravy vyžaduje dokumentácia alebo iné podklady, stavebný úrad uloží vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku ich predloženie v určenom rozsahu a lehote. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti môže stavebný úrad obstarať potrebnú dokumentáciu alebo podklady na náklady povinného. Po ich zabezpečení stavebný úrad nariadi vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu jej uskutočnenia.

(Poznámka:  aká dokumentácia, dokladová vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu? Aká je to potrebná dokumentácia?)

(3)     Ak nevyhnutná úprava, ktorá sa má nariadiť, nevyžaduje dokumentáciu alebo iné podklady, uloží stavebný úrad vlastníkovi stavby alebo stavebného pozemku vykonanie úpravy a určí rozsah, spôsob, podmienky a lehotu jej uskutočnenia.

(Poznámka:  akú dokumentáciu, dokladovú vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu?)

 

Konanie o dodatočnom povolení stavby

§ 90

(2)     V rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky pre zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, pre odborné vedenie prác a bezpečnosti, včítane okolitých stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky pre archivovanie dokumentácie.

(Poznámka:  akej dokumentácie, dokladovej vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu?)

 

(4)     Stavebný úrad môže v podmienkach rozhodnutia o odstránení stavby

e) uložiť povinnosť odovzdať dokumentáciu stavby na účely evidencie a archivovania.

(Poznámka:  akú dokumentáciu, dokladovú vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu alebo všetko spolu?)

 

§ 103

Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu.

(Poznámka:  akú dokumentáciu skutočného realizovania, dokladovú vyjadrení úradov, posudky, stavebné a montážne denníky, projekt skutočného realizovania ako o má uložiť keď mu nikto ani zákon neukladá taký projekt vyhotoviť? Alebo uschováva všetko spolu?)

§ 104

(2)     Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave. Pokiaľ nie je nevyhnutné vyhotoviť úplnú dokumentáciu skutočného realizovania stavby, uloží stavebný úrad iba vyhotovenie zjednodušenej dokumentácie (pasport stavby).

(Poznámka:  akú dokumentáciu skutočného realizovania, dokladovú vyjadrení úradov, posudky, projekt a v akom rozsahu alebo všetko spolu? Aká je to zjednodušená dokumentácia, v akom rozsahu a čo obsahuje?)

 

Záverom.

Vyššie uvedené definície potreby dokumentácie pre stavebné konanie a stavebnú činnosť spôsobujú nejasnosti v požiadavkách na rozsah administratívnej dokumentácie pre potreby stavebného konania, výstavby, údržby, kolaudovaní a v konaní o dodatočnom stavebnom povolení. Z tohto titulu často prichádza k problémom v administratívnej úradnej fáze schvaľovacom konaní  hlavne počas výstavby od jej zahájenia po ukončenie.

Projekt pre stavebné povolenie je len administratívno-technickou „dokumentáciou“ stavby pre jej osadenie v danom území na základe ktorej stavebné úrady stavbu povolia, alebo nepovolia.

V súčasnej stavebnej praxi už roky chýba nutnosť vyhotoviť a schváliť realizačný projekt na ktorý sa odvoláva aj stávajúci stavebný zákon, dokonca ho vyžaduje archivovať alebo vyhotoviť na stavbu už roky existujúcu ak nebola vyhotovená pred výstavbou nepovolenej stavby.

Tento nejasný rozporný stav bez potreby výstavby podľa realizačného projektu má negatívny vplyv na postup výstavby a jej priebežnú technickú kontrolu stavebným dozorom a v konečnom dôsledku na kvalitu a technickú životnosť stavieb.

Prax z posudzovania skolabovaných konštrukcií stavieb, alebo stavieb celých, prípadne ich častí, súdnymi znalcami a expertmi ukazuje veľmi komplikovanú a zdĺhavú cestu zisťovanie príčin kolapsu stavieb, alebo ich častí, čo nie v jednom prípade spôsobuje nemožnosť objektívne vyšetriť haváriu a jej príčiny.

Na základe vyššie uvedených dôvodov navrhujeme schváliť a vykonať navrhované zmeny a opravy zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

 

V Nitre dňa 21.2.2017


SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky

Ivan Pauer

Prezident SKSR

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.