Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: august 2021

Zmena v odmeňovaní za niektoré naše platené služby

UPOZORNENIE.

Z dôvodu podnetu Slovenskej komory stavebných inžinierov listom č. 416/2021 zo dňa 12.03.201 na Ministerstvo Vnútra SR, ktorom naše združenie obviňuje z nekalej obchodnej súťaže, nedovoleného podnikania, zneužívania údajnej podobnosti nášho názvu s názvom komory stavebných inžinierov, priživovanie sa na dobrej povesti  komory stavebných inžinierov, požiadavky na zmenu názvu nášho združenia, zákaz mediálne vystupovať a odpovedať na otázky médií a ďalšie a ďaľšie naše údajné hriechy, ktoré údajne pácha naše združenie, doručilo nám Ministerstvo Vnútra SR rozhodnutie pod č. listu SVS-OVS3-2021/016323-002 v ktorom nás vyzvalo na okamžitú nápravu, pretože inak naše združenie ministerstvo rozpustí.

Naši právnici na základe analýzy listu Ministerstva Vnútra SR vyhotovili pre daný právny stav a doručili Ministerstvu vnútra podrobnú odpoveď k ďalšej šikane zo strany komory stavebných inžinierov a pokusu na odstránenie nášho združenia teraz prostredníctvom Ministerstva Vnútra SR, keď sa jej to za 6 rokov našej existencie nepodarilo inými spôsobmi.

Aby sme dali právne a vecne plne za dosť požiadavke Ministerstva Vnútra SR, dňom 1. 9. 2021 rušíme zverejňovanie informácií o výške odmien za niektoré naše platené služby. Odmeny za niektoré služby už nebudú stabilné, budú sa kalkulovať individuálne, ako dohoda o odmene.

Prezídium SKSR

Aktuálne problémy so zmluvnými cenami stavebných diel.

Problém so zmluvnou cenou stavebného diela pri nestálosti cien vstupov.

V tomto období rastu cien sa na nás obracajú stavebné firmy s otázkou čo majú robiť pri aktuálnom rýchlom raste cien materiálov na stavebnom trhu oproti zmluvnej cene o dielo.

 

V danom prípade nemôžeme poskytnúť záväzné právne stanovisko, pretože takéto stanoviská nie sú v našej kompetencii. Môžeme však predložiť len  náš nezáväzný názor vychádzajúci z vlastnej praxe a praxe našich členov a partnerov.

Otázkou je, či stavebná firma uzatvorila pevnú cenu, alebo cenu dohodou. Ak uzatvorila pevnú cenu a v zmluve nie poznámka možnosti úpravy ceny vplyvom vyššej moci napr. poškodenie diela živelnou pohromou, znehodnotenie meny, inflácia a pod. na ktorú nemajú účastníci zmluvy vplyv, takom prípade je stavebný fiema – zhotoviteľ vydaný na milosť a nemilosť objednávateľa, pretože so zmenou ceny dolu, alebo hore musí nepochybne a preukazne súhlasiť.

Ak sa jednalo o cenu len podľa rozpočtu bez ustanovenia, že cena je pevná, a že cena je predpokladaná prípadne orientačná, v takom prípade môže zhotoviteľ požadovať zvýšenie ceny z dôvodu mimo jeho dosah z vyššej moci aj na súde. V takom prípade by mal objednávateľ uzatvoriť dodatok o zmene ceny. Z našej skúsenosti v takýchto prípadoch pred súdom sa zachováva cena práce a mení sa cena vstupov mimo práce. V prípade súdneho konania sa potom operuje stanoviskom znalca z oblasti tvorby cien v stavebníctve.

Z praxe môžeme konštatovať, že pri uzatváraní zmluvy je pre zhotoviteľa stavby najlepším riešením nepristupovať na pevné ceny, ale na ceny kalkulované, dohodou s dovetkom, že cena sa upravuje v závislosti na inflačnom koeficiente NBS a kvartálne ceny materiálov podľa schváleného časového a vecného harmonogramu výstavby s tým, že objednávateľ stavebného diela sa zaväzuje tieto objektívne úpravy ceny zaplatiť. Do kalkulovanej ceny je vhodné započítať aj úrok banky ak zhotoviteľ zobral na seba preklenovací úver od svojej banky. Toto je zvlášť dôležité pri plnení zmluvy o dielo, keď objednávateľ neposkytuje zálohu na výstavbu.

Zo skúseností taktiež môžeme konštatovať, že oceňovanie stavebných činností štandardnými priemernými cenami rôznych oceňovacích systémov s objektívne prirodzeným časovým sklzom cenovej úrovne zvyčajne cca 3 mesiace oproti vývoju na trhu prináša malým firmám problémy. Preto môžeme odporúčať, aby cenár-kalkulant firmy tvoril vlastné firemné ceny podľa skutočných firemných réžií (správna a výrobná), odvodov, normočasov a aktuálnych cien materiálov a energií podľa kalkulačného vzorca  položky napr. URS a nie podľa rozpočtu k projektu.

Rozpočet stavby, ktorý je súčasťou projektu je vhodné  brať do zreteľa maximálne len, ako podklad pre výpočet vlastnej ceny, pričom v posledných rokoch vo viacerých prípadoch sledujeme značné nepresnosti vo výpočtoch výkazu výmer a niekedy nereálnosť cien niektorých stavebných prác a dodávok poskytovaných malými firmami podľa štandardných štatistických – priemerných cien databáz kalkulačných systémov… Preto je vhodné, každý projekt odborne preveriť, či sú objemy, plochy, kusy, metre atď správne vypočítané, či rozpočtár zahrnul všetky práce a dodávky a ak sú zistené rozdiely, tak na ne osobitne preukazne upozorniť objednávateľa a tieto zahrnúť do ceny diela ako cena mimo rozpočet pre chyby v rozpočte.

Do zmluvy o dielo odporúčame uviesť, že cena je vyhotovená ako kalkulovaná predbežná cena diela v cenovej úrovni ku dňu jej vyhotovenia, alebo ku dňu podpisu zmluvy (sú to „zadné dvierka“ zhotoviteľa pre budúcu úpravu ceny z titulu „vyššej moci“).

V prípade, že pre časovú tieseň nie je možné preveriť správnosť výkazu výmer, býva zvykom uzatvoriť cenu prác a dodávok len, ako jednotkové ceny týchto prác a dodávok, bez uvedenia jednotlivých objemov, ale s uvedením celkovej ceny diela, ako ceny orientačnej, alebo predbežnej. Zvlášť je to dôležité pri rekonštrukciách a prácach na stavebných pamiatkách.

UPOZORNENIE!

Tento názor Vám poskytujeme, ako praktické skúsenosti bez právnej zodpovednosti a záruky. V prípade konfliktu s objednávateľom diela je potrebné obrátiť sa na Vášho právnika, ktorý má povinnosť a zodpovednosť pomôcť vo veci.

Autor: Ivan Pauer

Obnova bytového domu z pohľadu jeho bezpečnosti

.

Ak chceme mať bezpečne a kvalitne obnovené bytové domy, alebo ak sa ktosi rozhodne vykonať v spoločných bytových domoch vykonať akékoľvek prestavby, nadstavby, prístavby, zmeny v stavebných konštrukciách panelových sústav a železobetónových rámových nosných konštrukcií (skeletov napr. z rokov 1948 a viac) musia byť posúdené v súlade s platnými Slovenskými technickými normami a eurokódmi, hlavne :

a) STN EN 1990:2002 (73 0031 ) Eurokód – Zásady navrhovania konštrukcií, určuje zásady a požiadavky na bezpečnosť, používateľnosť a trvanlivosť konštrukcií, popisuje zásady ich navrhovania a overovania a uvádza pokyny pre súvisiace hľadiská spoľahlivosti konštrukcií.

b) STN EN 1991-1-1:2007-05 Eurokód, Zaťaženia konštrukcií Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia; Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov, vyhotoviť aj statický posudok na vyhodnotenie vplyvu zmien na statickú bezpečnosť bytového domu, a jeho časti.

c) STN EN 1992-1-1 + A1/NA: 2015 (73 1201), Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií Časť 1-1 Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy a ďalšími dotknutými STN EN, zvlášť, keď budova je umiestnená na problematickom podloží.

d) STN ISO 13822:2012-04 (STN 73 0038) Táto medzinárodná norma poskytuje obecné požiadavky a postupy hodnotenie existujúcich konštrukcií (budov, mostov, priemyslových stavieb, atď.), ktoré vychádzajú zo zásad spoľahlivosti konštrukcií a z následkov ich poruchy. Podkladom je ISO 2394.

e) STN 73 4301 Táto norma platí pre navrhovanie a projektovanie budov na bývanie a obytných častí budov členených na: a)bytové domy; b)rodinné domy; c)polyfunkčné bytové domy; d) nové byty vrátane nových bytov v nadstavbách, prístavbách a v budovách s iným primárnym účelovým využitím. Teplotné a vlhkostné parametre vnútorného prostredia v bytoch.

f) Vyhláška MZ SR č. SR 210/2016 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.;o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia;

To znamená, že ak sa majú vykonať, vykonávajú sa, alebo boli vykonané akékoľvek zásahy do nosných stavebných konštrukcií stavieb, osobitne pri panelových sústavách do všetkých stavebných konštrukcií okrem kovovo-plastových bytových jadier, musí byť celá budova statikom zmapovaná – skontrolovaná, musia byť zakreslené všetky stavebné zmeny voči pôvodnému projektu a vyhotoveniu, a musí byť stavba statikom prepočítaná z pohľadu vplyvu týchto zmien na stavbu so zahrnutím všetkých existujúcich zmien.

1.  Každý seriózny projektant obnovy domu, alebo projektant plánovaných zmien domu od roku 2010 by sa mal riadiť uvedenými technickými predpismi – normami a eurokódmi. Žiaľ, málo kto to tak robí, mnohé stavebné úrady túto povinnosť nekontrolujú a nevyžadujú, nech už je dôvod akýkoľvek, kontrolujú len či je nejaké vyjadrenie statika ku projektovanej konkrétnej zmene.

Takmer vo všetkých prípadoch sa projektanti a úrady odvolávajú na normu ETAG, ktorá nevyžaduje takéto posúdenie budovy pred zateplovaním. Predpisujú to však iné právne a technické pravidlá a predpisy, ktoré by mal projektant vo svojom projekte zohľadniť. Ak sa takéto opatrenia zanedbávajú, v mnohých prípadoch neskôr pridaním hmotnosti a zmenou pôsobenia síl na konštrukciu budovy vznikajú nové trhliny pre nerovnomerné sadanie, alebo iný pohyb budovy. V tejto súvislosti musím upozorniť, že každá trhlina v stene znamená nezvratnú poruchu steny bez ohľadu na to, či je nosná, alebo nenosná, vždy je to určitý stupeň jej oslabenia, ktoré sa nedá v mieste trhliny opraviť do pôvodnej kompaktnosti, pevnosti a tuhosti. Cez trhliny potom preniká kondenz, teplý, alebo studený vzduch, pri zmene parciálnych tlakoch vzniká vlhnutie v bytoch a neskôr tvorba plesní v tom lepšom prípade…

 

2.  Čo sa týka samotného schválenia obnovy domu stavebným úradom máme za to, že povinnosťou stavebného úradu je mať kompletnú projektovú dokumentáciu k obnove budovy, teda aj komplexné statické posúdenie budovy obsahujúce všetky stavebné úpravy a zmeny v bytoch z dôvodu zachovania statickej bezpečnosti budovy, čo ukladá aj zákon č. 50/1976 Zb. v aktuálne platnom znení okrem iného aj §47 ods. k) bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi..; § 48 ods. (5) Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a..; § 66 ods. (3) písm. c) dodržanie príslušných technických predpisov,… §66 ods. (4) písm. c) predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov… §66 ods. (4) písm. g) spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby (poznámka: vzťahuje sa aj na zmeny stavby!)…

To znamená, že projekt musí byť vyhotovený v súlade platných technických predpisov uvedených v úvode a samozrejme aj ďalších, objekt musí byť posúdený s podrobnými statickými výpočtami podľa zákona zákon č. 50/1976 Zb. v aktuálne platnom znení a samozrejme podľa príslušných technických predpisov – noriem.

 

Záverom,
v rámci predprojektovej prípravy by mal každý projektant a jeho statik komplexne posúdiť všetky zmeny v budove v rámci odbornej obhliadky budovy pred vyhotovením projektu obnovy v rozsahu projektu a v jeho cene.

Ak projekt komplexné posúdenie budovy s vplyvom nových konštrukcií, ako zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy, navrhované zásahy do stavebných konštrukcií a doterajšie stavebné úpravy v bytoch bez ohľadu na ich legálnosť neposúdi, môže byť projekt považovaný za projekt neúplný a nevhodný pre stavebné povolenie. Nie je pritom dôležité, či si projektant takéto posúdenie započítal do ceny projektu, alebo nie! Zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon jasne hovorí, že stavby musia byť bezpečné a zdravé.

Žiaľ nie všetky stavebné úrady poznajú a vyžadujú komplexné statické posúdenie v zmysle uvedených technických noriem – eurokódov, preto niekedy tieto prípady ex post riešime s nimi aj my, prípadne vyšetrovateľ a prokuratúra, ak je podozrenie z porušenia zákonnosti, alebo ohrozenia bezpečnosti stavby.

 

UPOZORNENIE:

Uvedené informácie nenahrádzajú žiadne právne a technické predpisy platné na území Slovenskej republiky! Je to jen nezáväzná orientačná pomocná informácia na zlepšenie úrovne prípravy stavieb a je na projektantoch, investoroch a úradníkoch, či sa pri svojej práci budú niečim z nej riadiť!

Autor: Ivan Pauer

Kalendár udalostí
august 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archív
expertízy a znalecké posudky
Odborná literatúra

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.