Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: máj 2024

Záväznosť STN v stavebnej praxi

Slovenské technické normy (STN) v stavebnej praxi.

Medzi účastníkmi stavebnej činnosti a v súdnej praxi je často spor o tom, či technická norma platí, alebo nie, a ak áno, tak v akých prípadoch platí a neplatí. Pretože s danou problematikou sa v našej praxi stretávame takmer každý deň, často aj na súdnych sporoch, poskytujeme Vám nasledovné vysvetlenie, ako to s našou STN po vstupe do Európskej únie je:

V § 3 ods. 10 zákon č. 60/2018 Z. z. v zn. neskorších predpisov definuje cit.:

Dodržiavanie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je dobrovoľné. To však neznamená, že STN sú neplatné, zostávajú v platnosti!

Použitie STN je povinné v prípade:

 • rozhodnutia orgánu štátnej správy dodržať konkrétnu STN uvedenú priamo v texte všeobecne záväzného právnom predpise,
 • odkazu na technické normy v zmluve medzi účastníkmi obchodného vzťahu (nie je podmienka presnej špecifikácie každej normy, ale odporúča sa),
 • odkazu na technické normy v zmluve v rámci pracovnoprávnych vzťahov,
 • odkazu na technické normy v projekte stavby.

Väčšina stavebných diel, zhotovovanie ich častí, rekonštrukcií, obnovy, opráv, zmien a i. sa v praxi priamo riadia normami STN na základe zmluvného vzťahu medzi zhotoviteľom a stavebníkom a v prípade projektantom určených konkrétnych STN v projekte stavby.

 • Prípady najčastejšieho porušovania predpisov pri výstavbe, ktoré sa často vyskytuje na stavbách, môžeme všeobecne rozdeliť do troch hlavných kategórií:
 1. navrhnutie nevhodného stavebného výrobku na použitie v stavbe – dôsledky navrhnutia nevhodného výrobku môžu byť závažné, vrátane zlyhania konštrukcií, neefektívnej obnovy budovy, problémov s vlhkosťou a plesňami, či dokonca zdravotných rizík pre obyvateľov;
 2. aplikovanie nevhodného stavebného výrobku v stavbe na deklarovaný účel napr. zámenou výrobku za iný, zvyčajne lacnejší, ale hlavne s inými technickými parametrami, prípadne pôvodne určený na iný účel – dôsledky použitia nevhodného výrobku môžu byť závažné, vrátane zlyhania konštrukcií, neefektívnej obnovy budovy, problémov s vlhkosťou a plesňami, či dokonca zdravotných rizík pre obyvateľov;
 3. nesprávne zabudovanie vhodného stavebného výrobku – dôsledky takýchto chýb môžu zahŕňať potrebu drahých opráv a rekonštrukcii, predĺženie časových rámcov výstavby a v najhorších prípadoch potenciálne nebezpečné situácie pre užívateľov budovy;
 4. nedodržanie technických riešení, technologických postupov, výpočtov a i. stanovených technickou normou, alebo aplikačným predpisom výrobcu stavebného, alebo iného výrobku zabudovaného do stavebného diela, alebo jeho časti.

V uvedených prípadoch ide o porušenie Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v §43d ods1. písm. b), ktorý ustanovuje v § 43d Základné požiadavky na stavby

 • Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby. Základnými požiadavkami na stavby sú:

a) mechanická odolnosť a stabilita stavby,
b) požiarna bezpečnosť stavby,
c) hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia,
d) bezpečnosť stavby pri jej užívaní,
e) ochrana pred hlukom a vibráciami,
f) energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.

V prípade uvedenom v bode 1) ide aj o porušenie § 43f tohto zákona, ktorý ustanovuje v § 43f Stavebné výrobky

Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (ďalej len „vhodný stavebný výrobok“).

Taktiež sa môže jednať o porušenie Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov v §2a, ktorý ustanovuje v § 2a Uvádzanie na trh

(1) Na trh možno uvádzať len stavebný výrobok, ktorý je vhodný na použitie v stavbe na deklarovaný účel (ďalej len „vhodný na použitie v stavbe“).

(2) Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, ak svojimi vlastnosťami umožní, že stavba, v ktorej má byť použitý, bude po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby.

V prípade uvedenom v bode 2) a 3) ide o porušenie Zákona č.50/1976 Zb. v § 43g ods.2, ktorý stanovuje § 43g Stavebné práce

(1) Stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi:

1)

a) trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologického vybavenia stavby,

b) stavba pripája na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

 

(2) Ak sa podľa osobitných predpisov  vyžaduje na vykonávanie určitých stavebných prác odborná kvalifikácia a zdravotná spôsobilosť, môže ich vykonávať iba fyzická osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť.

Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi.

Podľa zákona č. 264/1999 Z.z. prestali byť STN od 1.1.2001 záväzné.

Nezávaznost’ technickej normy však neznamená jej neplatnosť!

Nezávaznost’ technickej normy sa prejavuje v tom, že pri danej problematike je možné použiť aj iné riešenie ako stanovuje norma s tým, že nové riešenie musí kvalitatívne zodpovedať minimálne pôvodnej požiadavke.

Hoci nie sú tieto normy záväzné, ich plnenie je považované za splnenie obecnej požiadavky stanovenej právnym predpisom.

V praxi to prináša tri možnosti:

prvá — výrobca dodržuje národnú harmonizovanú normu. Pokiaľ výrobca takto robí, získava v prípade možného sporu o výrobok a náhradu škody dôkazný prostriedok, že jeho postup bol v súlade s právom,

druhá —

a) výrobca môže použiť iné riešenie ako popisuje technická norma. V prípade sporu o náhradu škody, ak sa chce výrobca zbaviť zodpovednosti, musí dokázať, že jeho výrobok zodpovedal posledným poznatkom vedy a techniky, ktoré existovali v dobe, keď svoj výrobok uvádzal na trh.

b) Výrobca znáša dôsledky nie pre to, že nedodržal technickú normu, ale preto, že jeho postup mal za následok škodu u užívateľa ak nevedel preukázať, že jeho výrobok zodpovedal posledným poznatkom vedy a techniky, ktoré existovali v dobe, keď svoj výrobok uvádzal na trh.

tretia — v prípade, že finálny výrobok sa skladá z viacerých výrobkov napr. strecha, v takom prípade zhotovenie takéhoto výrobku podlieha priamo príslušnej STN predpisujúcej jeho spôsob navrhnutia a vyhotovenia. Samozrejme jednotlivé výrobky z ktorých sa finálny výrobok vyhotoví musia tiež spĺňať príslušné technické predpisy a normy pre stavebné výrobky. 

V súlade so zámermi približovania sa v obchodnej činnosti trhovému hospodárstvu v Európskej únii, prešla aj Slovenská republika na tento systém. Súčasne vydávané STN preberajú európske normy – prispôsobujú sa im.

Platí hierarchia predpisov:

 • zákon je nadradený vyhláške,
 • vyhláška je nadradená norme (STN),
 • norma je nadradená iným predpisom, ak však výrobca parametre výrobku a jeho zabudovanie predpisuje vo svojom aplikačnom predpise, alebo v technickom liste je takýto dokument nadradený technickej norme,pritom nižší predpis môže byť prísnejší ako vyšší. Naopak nie.

Poznámka:

Ak výrobca uvádza na trh výrobok na základe posledných poznatkov výskumu, vedy a techniky, ktoré existovali v dobe, keď svoj výrobok uvádzal na trh a parametre výrobku a jeho zabudovanie predpisuje vo svojom aplikačnom predpise a deklaruje v technickom liste je takýto dokument nadradený technickej norme.

 

Zákon č. 264/99 rozlišuje pojmy:

technický predpis — všeobecne záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky a služby, ktorých dodržiavanie je povinné,

technická norma — súhrn pravidiel, usmernení, charakteristík, výsledkov činností zameraných na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom opakovanom použití.

Technická norma je verejne prístupná a špecifikuje osobitné druhy technických noriem:

harmonizovaná STN — STN sa stáva harmonizovanou, ak preberá harmonizovanú európsku normu a vo vestníku je oznámená možnosť jej použitia na posudzovanie splnenia technických požiadaviek na výrobky, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením, alebo na posudzovanie splnenia požiadaviek na výrobky ustanovené osobitným predpisom,

STN vhodná na posudzovanie zhody — UNMS SR určuje vhodnú STN na posudzovanie zhody v prípade, že je to nevyhnutné na prevzatie technického predpisu orgánmi európskych spoločenstiev. Po prerokovaní s ministerstvom oznámi UNMS SR určenie normy vo vestníku, prípade, že úrad zruší určenie STN vhodnej na posudzovanie zhody, oznámi súčasne, ktorá harmonizovaná STN ju nahradila.

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.