Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Legislatívne prostredie

Tlačová správa SKSR k havárii stavby vo Veľkých Úľanoch

Stavebná komora Slovenskej republiky podala návrh na preverenie podozrenia zo všeobecného ohrozenia a marenia vyšetrovania pre zrútenie prístrešku v základnej škole Veľké Úľany.

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky po medializovaní ďalšej nehody stavby na Slovensku, tento krát prístrešku pre výučbu detí v letnom období je znepokojená z vyhlásení zodpovedných osôb, ktoré majú s touto stavbou do činenia, s klesajúcou odbornosťou v stavebníctve  a s takmer žiadnou zodpovednosťou v celej škále činností v stavebníctve.

V tejto súvislosti je tu principiálna otázka, Ako je možné, že sa postaví stavba, ktorú vyprojektuje oprávnený projektant s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom, statiku stavby navrhne statik s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom a statika má vážne až nebezpečné chyby; ako je možné, že hotový projekt po technickej stránke nikto neskontroluje; ako je možné, že stavba už počas výstavby vykazuje závažné viditeľné nedostatky a nikto to nekontroluje; ako je možné, že miestny stavebný úrad vydá stavebné povolenie sám sebe; ako je možné, že stavbu ktosi postaví bez ohlásenia a stavebného povolenia, a bez akejkoľvek zodpovednosti a postihu; ako je možné, že stavby bez stavebného povolenia napokon úrady zlegalizujú; ako je možné, že problémové stavby posúdia odborníci a určia príčiny závažných vád na len na základe dohadu bez výpočtov a prieskumu; ako je možné, že prizvaný vyšetrovateľ k havarovanej stavbe vyhlási, že nejde o všeobecné ohrozenie bez toho, aby si prizval odborníka na poruchy stavieb alebo znalca atď… Tých otázok a problémov v našom stavebníctve je ďaleko viac a ich korene siahajú až do roku 1992 odkedy neplatia predpisy určujúce kontrolu a zodpovednosť za prácu v stavebníctve a stavebných úradov. „Zlatý kliniec“ do devastácie povoľovania, uskutočňovania a kontrolovania stavieb dala nedomyslená zmena kompetencií stavebných úradov od 1.1.2003 a neustále zmäkčovanie legislatívy. V tomto názore nás utvrdzuje a dáva odpovede na niektoré otázky aj príprava tzv. nového stavebného zákona, kde vidíme viac rôznorodého klientelizmu a komerčných záujmov, ako odbornosti a záujem mať pod kontrolou bezpečnosť stavieb a rozvoj stavebníctva na Slovensku.

Na prípade zrúteného prístrešku v základnej škole vo Veľkých Úľanoch je zarážajúci dopad deformovaných zákonov na ľudí a ich konanie.

Neuvedomujú si, že konštrukcia, ktorú mali o pár dní kolaudovať, bola technicky odsúdená na skoršiu, alebo neskoršiu haváriu a mohla zabíjať aj ich deti, alebo vnúčence. Konštrukcii podľa nášho zistenia chýbali základné prvky jej bezpečnosti. Takýto postoj už považujeme za rozklad a stratu morálky a zodpovednosti za svoje činy na Slovensku. Až sem sme sa dostali nevšímaním si dôsledkov klientelizmu a osobných záujmov na legislatívu a celú spoločnosť.

Vedenie našej komory sa pre uvedené dôvody rozhodlo podať trestné oznámenie vo veci havárie tejto stavby a vidiac stav v stavebníctve a v spoločnosti naša podala v histórii komory prvý návrh na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia a marenia vyšetrovania.

Naša komora súčasne bude trvať na zásadnej zmene prístupu k novému stavebnému zákonu a výraznému zásadnému obnoveniu kontrolných činností v celom spektre stavebníctva a jeho administrácie.

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

SKSR dňa 9.10.2018 vydala tlačovú správu k výročiu budovy CENTROOM

Odborná, morálna, systémová a legislatívna kríza Slovenského stavebníctva pretrváva.

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky pri príležitosti tretieho výročia vysťahovania nebezpečnej polyfunkčnej obytnej budovy Centroom v Piešťanoch (8.10.2015), sobotňajšom zrútení zateplenia bytového domu v Stupave a včerajšom zrútení ešte neskolaudovaného niekoľkotonového prístrešku v škole vo Veľkých Úľanoch, upozorňuje a poukazuje  na dlhotrvajúci neriešený súčasný stav stagnácie odbornosti a takmer úplne chýbajúcej kontrole a zodpovednosti v celom procese stavebnej činnosti na Slovensku.

 

Tento stav sa preukázal najviac nárastom vážnych kolízií a havárií stavieb hlavne po roku 2012 zrútením mostu aj s ľudskými obeťami pri obci Kurimanoch, havárie časti polyfunkčnej stavby Trinity,  niekoľko novostavieb rodinných domov, bytových a administratívnych budov s vnútorným zdraviu nebezpečným hygienickým prostredím spôsobeným plesňami a spórami, nezvratné statické poruchy bytoviek po neodborných zásahoch do konštrukcií panelových sústav, statické poruchy po neodbornej výmene a doplnení ďalších výťahov atď., atď.

 

Stavebná komora Slovenskej republiky okrem iných problémov v systéme stavebníctva vidí základný problém hlavne v nestabilnej legislatíve pre stavebníctvo. Najväčšie problémy nastali po roku 1992 zrušením významných predpisov týkajúcich sa obsahu, povinností a zodpovedností projektanta, majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho, technického dozoru a ako aj stavebných úradov bez náhrady! Zostal len pôvodný stavebný zákon č. 50/1976 Zb., ktorý pod zámienkou prispôsobovania európskym kritériám neustále podlieha desiatkam nesystémových účelových zmien a hasenie problémov pre potreby rôznych developerov a lobistických skupín. Podobná situácia je aj s technickými normami, verejným obstarávaním a pod.

 

Výsledok je taký, že prácu projektanta, resp. projekt po jeho vyhotovení nikto nekontroluje, pretože už neexistuje zákonom predpísaná výstupná kontrola projektu a vstupná kontrola projektu na strane zhotoviteľa stavby.

 

Projekty by podľa stavebného zákona mali kontrolovať a osvedčovať stavebné úrady, ale mnohé úrady sú personálne – kapacitne poddimenzované a niekedy aj odborne nepostačujúce. Toto je však výsledok nedomyslenej zmeny kompetencií stavebných úradov od 1.1.2003. Stavebné úrady odvtedy jednoducho nestačia pokrývať potreby zvýšenej administrácie, byrokracie a výstavby.

 

Dlhoročné problémy sú aj v osvedčovaní odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu stavbyvedúci a stavebný dozor, teda pre výrobnú činnosť, ktoré bez vzdelávacej prípravy podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní vydáva organizácia združujúca projektantov, ktorá nie je akreditovaná a ani vzdelávacia podľa živnostenského zákona.

 

Prakticky od roku 1992 neexistuje skutočné celoživotné vzdelávanie v celom spektre stavebníctva.

 

Činnosť stavebného dozoru je podľa stavebného zákona vymedzená len na vedenie a uskutočňovanie jednoduchej stavby vykonávanej svojpomocou.

Máme za to, že je skutočne akútny čas pripraviť naozaj zmysluplný, zrozumiteľný a   vykonateľný stavebný zákon, ktorý zavedie a prinavráti systém do stavebníctva v záujme mať na Slovensku bezpečné a zdravé stavby.

 

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Na Ta3 dnes v Téme dňa o stavebnom zákone

Ministerstvo dnes v relácii Téma dňa propagovalo ďalšiu verziu stavebného zákona. Rozhovor o „výhodách“ pripravovaného zákona bez Legislatívneho zámeru so štátnym tajomníkom Petrom Ďurčekom je na pozícii 29:00.

Ministerstvo poskytlo až 22.12.2017 členom komisie „Zdovodnenie navrhov ZUP a ZOV“ čo nie je Leg.zámer ako to vyžaduje riadny leg. proces. Na rozdiel od tlačovej besedy ministerstva už pán št.tajomík jasne potvrdil, že vláda chce odobrať stavebné úrady obciam a povoľovanie zverí stavebným komisárom… Vyznieva to tak, že objednávateľ zákona a jeho tvorcovia nedávajú veľký priestor ZMOS a UMS a pripomienky našej SKSR akoby nikdy neboli…

 

 

Ivan Pauer – Prezident SKSR a prezídium SKSR

Tlačová správa: Stavebná komora SR považuje návrh stavebného zákona za neprijateľný

Dnes bola zverejnená naša tlačová správa. Žiaľ editor vynechal dôležitý odstavec, ktorý v plnom znení zverejňujeme:

Nitra, 15. februára 2018

Návrh nového stavebného zákona je v súčasnosti v procese prípravy a pripomienkovania odborníkmi. SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky má však k aktuálnej verzii návrhu zásadné výhrady a neodporúča pokračovať na jeho dokončení. Oproti tomuto návrhu je podľa komory nateraz vyhovujúcejšia novelizácia starého.

Vynechaná stať:

Predložený návrh stavebného zákona prináša viac nejasností a problémov, ako riešení. Nespĺňa dlho očakávaný cieľ dosiahnuť konečne jednoduchý, jasný a vykonateľný stavebný zákon a vrátenie systému do stavebníctva, jeho školstva a sekundárne aj hospodárstva. Zástupcovia Stavebnej komory SR SKSR sú presvedčení, že nový stavebný zákon má byť skutočne NOVÝ a nie ďalší experiment.

 

SKSR sa vývojom prípravy stavebného zákona dlhodobo zaoberá. „Považujeme za nevyhnutné, aby bol zákon jednoznačný, vyžadoval kvalifikáciu a odbornosť, jej zvyšovanie a pravidelné aktualizovanie na všetkých stupňoch prípravy, schvaľovania, vykonávania, kontroly, údržby a spravovania stavieb,“ zdôrazňuje Ivan Pauer, prezident SKSR. Ako ďalej uvádza, je potrebné jasne definovať a sprehľadniť práva, povinnosti a zodpovednosť za výkon jednotlivých činností v celom stavebnom procese. Tiež je nutné vrátiť do prípravy stavieb presné definície, čo je urbanistická projektová dokumentácia, územnoplánovacia projektová dokumentácia a projekt stavby. Podľa SKSR je potrebné budúcu výstavbu schvaľovať podľa jednoduchšieho projektu pre stavebné povolenie, vykonávať každú stavbu len podľa vykonávacieho projektu a archivovať realizačný projekt skutočného vyhotovenia. Tento postup sa prestal vykonávať v roku 1992 a ani v jednom z doterajších návrhov od roku 2006 nie je zahrnutý.

 

SKSR odmieta experimentovanie s odobraním preneseného výkonu obciam a vytvorenie nových stavebných inšpektorátov v novovytvorených umelých neprirodzených obvodoch a vytvorenie inštitútu stavebného komisára, ktorý sa prakticky nikde vo svete neujal. „Sme proti snahe o zavádzanie nových definícií a názvov z nesprávnych prekladov z iných európskych jazykov či z nedostatočnej znalosti praxe. Je kontraproduktívne, aby sme sa tvárili novátorsky a pritom obsah zostane pôvodný, alebo ešte horší,“ upozorňuje Ivan Pauer. Podľa neho je však problémov na riešenie v zákone ešte omnoho viac.

 

„Aktuálna verzia pripravovaného stavebného zákona je v mnohých prípadoch nejasná, nejednoznačná čo spôsobí problémy pri vynucovaní práva.  Za súčasného stavu navrhujeme v najlepšom prípade vykonať audit teraz platného stavebného zákona so všetkými jeho desiatkami zmien od roku 1992, aj s roztrúsenými položkami v iných zákonoch, a vyradiť nesystémové a nefunkčné zmeny a nejasnosti,“ hovorí prezident SKSR. Po takomto audite by potom bolo možné vyhovujúce a použiteľné ustanovenia zachovať a sústrediť ich s novými, pre prax použiteľnými návrhmi z predloženého návrhu a  pripomienkami konzultačnej komisie do Veľkej novely.

 

Kontakt pre médiá:
Ivan Pauer
SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky
Tel.: 0948 544 404
e-mail: info@stavebnakomora.sk
http://www.stavebnakomora.sk/

Bon Žúr s.r.o. 

Ingrid Kántorová

PR konzultant

kantorova@bonzur.sk

Mobil: +421 903 717 938

 

 

PRINCÍPY RIADENIA VÝSTAVBY – NASTAL ČAS NA NÁPRAVU !

Vážená odborná a široká laická verejnosť,

realita súčasného celospoločenského života aj v stavebníctve potvrdzuje, že výsledkom činnosti do seba zahľadenej „tradičnej“ organizácie projektantov ustanovenej zo zákona a skutočného prístupu Ministerstva dopravy a výstavby SR s vyhláseniami o úpornom boji za skvalitnenie legislatívy, odbornosti a zvýšenie bezpečnosti stavieb sú len prázdne slová pretože v skutočnosti v roku 2016 pribudlo len ďalšie zmäkčenie podmienok na odbornosť v príprave a uskutočňovaní stavieb a úplné vyradenie kontroly zo stavebných procesov a činností.

Spoločenské postavenie stavbárov, činnosť projektantov a odborníkov vo výrobnej sfére uskutočňovania stavieb sa v celospoločenskom vnímaní skôr zhoršuje, ako zlepšuje.

Najväčším „úspechom“ zodpovedných organizácií od rokov cca 2010-2011 je odďaľovanie  zlepšenia legislatívy v snáď najdôležitejších činnostiach vo výstavbe až po takmer ich úplnú likvidáciu:

 • kontrolných činností inštitútom „Stavebný dozor“ zo zákona,
 • kontrolných činností inštitútom „Autorský dozor“ zo zákona,
 • nutnosť výstavby podľa vykonávacieho projektu zo zákona,
 • nutnosť vykonávať odborné stavebné aplikačné remeselné činnosti pracovníkmi vzdelanými v danom profesnom odbore tiež zo zákona.

Je najvyšší čas legislatívne upraviť zákon č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) aspoň v časti stavebného poriadku upravujúcej odbornosť, projekčnú činnosť, údržbu, zodpovednosť a  krízové situácie stavieb.

Naše legislatívne návrhy vychádzajú z týchto základných princípov prípravy a riadenia výstavby, ktoré sa podarilo zodpovedným organizáciám zdevastovať tak, že sa čoraz častejšie  stretávame s problematickou kvalitou a bezpečnosťou našich stavieb.

Považujeme za nevyhnutné v najkratšom možnom čase v teraz platnom stavebnom zákone upraviť:

 1. pôsobenie odborníkov v príprave stavieb;
 2. pôsobenie odborníkov v uskutočňovaní stavieb;
 3. uzákoniť činnosť prvostupňového priameho riadenia realizačných prác kvalifikovanou funkciou „Majster stavebnej výroby“ podľa jednotlivých odborov;
 4. uzákoniť vykonávanie remesiel v stavebníctve len vyučenými a preškolenými remeselníkmi;
 5. uzákoniť kontrolnú činnosť vo výstavbe vykonávanú stavebným dozorom, ako zákonom povinnú na všetkých stavbách, okrem drobných stavieb do 30 m2;
 6. ustanoviť kontrolnú činnosť autorským dozorom projektanta ako zákonom povinnú súčasť vykonávacieho projektu na všetkých stavbách, okrem drobných stavieb do 30 m2. Činnosť projektanta – stavebného inžiniera v projektovej príprave stavieb a počas jej realizácie ako autora projektu s autorským dozorom takto stabilizuje jeho postavenie, vážnosť a zodpovednosť;
 7. uzákoniť povinnosť začať stavebné práce len podľa overeného vykonávacieho projektu. Realizovať stavbu len podľa projektu pre stavebné povolenie nebude možné;
 8. v záujme skvalitnenia a zvýšenia bezpečnosti stavieb na Slovensku je nutné zákonom stanoviť základné podmienky odbornosti, práv, povinností a zodpovednosť všetkým osobám činným v procese prípravy, riadenia a realizácie stavieb.

ZÁSADY ŠTRUKTÚRY RIADENIA VÝSTAVBY

ZÁSADY RIADENIA VO VÝSTAVBE

ZÁKLADNÁ SCHÉMA PROJEKTOVEJ PRÍPRAVY

ZÁKLADNÁ SCHÉMA REALIZÁCIE VÝSTAVBY

ZÁKLADNÁ SCHÉMA PRÍPRAVY A REALIZÁCIE VÝSTAVBY

Vážená odborná a laická verejnosť,
ponúkame Vám tieto návrhy, na názorovú odbornú diskusiu. Považujte naše návrhy za výlučne nepolitické a neobchodné. Vaše názory nám určite pomôžu k vynútenej otvorenej komunikácii s NR SR, prípadne aj s MDV SR, pretože je najvyšší čas presadzovať verejnom záujme aj nekomerčné zákony.

 

Sú to stavby aj pre Vás a Vaše deti.
V Nitre 23.2.2017

Ivan Pauer
Preident komory SKSR
a
Ing. Vojtech Mozgay
Viceprezident pre
legislatívu a medzinárodné
vzťahy a riaditeľ úradu komory
Expert on Human Settlements registered in the International Directory of Experts
UNITED NATIONS CENTRE (HABITAT)

NEBEZPEČNÝ MOST V NIŽNEJ: RIEŠME LEGISLATÍVU NA KRITICKÝ STAV STAVIEB A ICH BEZPEČNOSŤ!

Nitra, 21. februára 2017

Krízová situácia mostu v obci Nižná na Orave opäť ukázala vážny problém, ktorý naša platná legislatíva nedokáže jednoznačne riešiť. Znalci vyhlásili stavbu za nebezpečnú s reálnou možnosťou jej nepredvídateľného zrútenia. Krízový štáb na nej však len upravil prevádzku, stavebný zákon mu to umožňuje.

Most v Nižnej na Orave je poškodený a tridsať členov krízového štábu sa zhodlo, že situácia je kritická a most sa môže kedykoľvek zrútiť. Krízový štáb síce vyhlásil mimoriadnu situáciu a potrebu okamžite konať, ale namiesto vypratania a uzatvorenia nebezpečnej mostovej stavby sa na nej len upravila dopravná prevádzka, umiestnili sa výstražné tabule a pripravujú riadiť dopravu svetelnou signalizáciou. „Toto rozhodnutie krízového štábu považujeme za veľmi odvážne. Obmedzenie prevádzky nepokladáme za riešenie ochrany zdravia, životov a majetku. Bohužiaľ, platný stavebný zákon na Slovensku je pre takéto situácie nedostatočný – zastaralý,“ upozorňuje aj z vlastnej skúsenosti prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky SKSR Ivan Pauer. Legislatíva totiž nariaďuje vypratanie nebezpečnej stavby, ale nedefinuje akým spôsobom, za akých podmienok, aké povinnosti a zodpovednosti vypratanie zahŕňa a i.

Most pri tomto druhu poruchy sa podľa Ivana Pauera môže zrútiť kedykoľvek aj pri upravenej prevádzke, informačné tabule ani svetelná signalizácia tomu nezabránia, preto je potrebné prijať oveľa prísnejšie opatrenia. V súvislosti s touto aktuálnou situáciou a tiež neklesajúcim trendom problematických stavieb v SR poslalo prezídium SKSR 17. februára 2017 návrh vyhlášky o údržbe stavieb a o vyprataní a uzatvorení stavieb. „Odporúčame, aby tento návrh MDV SR v skrátenom konaní schválilo vo verejnom záujme ochrany zdravia a životov,“ hovorí Ivan Pauer.  Ako ďalej uvádza, tento návrh je upravený výňatok z pripravovaného alternatívneho návrhu Zákona o stavebnom poriadku z dielne SKSR.

Podľa SKSR je nekonečné posúvanie tvorby nového stavebného zákona do neurčita doterajšími vládami nebezpečné. V záujme predchádzania haváriám stavieb, je nevyhnutné urýchlene a operatívne sa zaob  erať aspoň ich bezpečnosťou, kvalitou a odbornosťou v celom spektre prípravy, výstavby, údržby a administrácie. „Vláda dokáže novelou zákona operatívne riešiť rôzne účelové nesystémové komerčné záujmy v stavebníctve „zo dňa na deň“, prečo to nie je možné pri ochrane zdravia, životov a bezpečnosti stavieb?“ pýta sa prezident SKSR.

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky dlhodobo poukazuje na zásadné nedostatky v celom spektre stavebníctva.  Ministerstvu dopravy a výstavby SR v roku 2016 ponúkla pripravovaný návrh stavebného zákona a spoluprácu pri tvorbe nového stavebného zákona. Od novembra 2016 mu poslala už štyri návrhy vyhlášok na legislatívne riešenie vybraných akútnych problémov v oblasti klesajúcej odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb, na ktoré MDV SR doposiaľ nereagovalo.

Autor: Ivan Pauer

PR:

Bon Žúr s.r.o.

Ingrid Kántorová

PR konzultant

kantorova@bonzur.sk

Mobil: +421 903 717 938

Zoznam návrhov vyhlášok SKSR pre bezpečnosť stavieb

Ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky pánovi Árpádovi Érszekovi naša SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky  od novembra 2016 poslala už päť návrhov na novelizovanie zákona č. 50/1976 Zb, (stavebný zákon) z kategórie bezpečnosti stavieb a vo veci riešenia krízového stavu stavieb.

Zoznam návrhov vyhlášok:

1). Dňa 10.11.2016 / Nariadenie  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016 o príprave a udeľovaní osvedčení odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby,stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru z osobitných dôvodov.

2). Dňa 10. 11. 2016 / Návrh zmien v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

3). Dňa 28.11.2016 / Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016 o projektovej príprave a projektovej dokumentácii stavieb.

4). Dňa 6.12.2016 / Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016 o Vybraných činnostiach vo výstavbe.

5). Dňa 18.2.2017 / Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2017 o údržbe stavieb a o vyprataní a uzatvorení stavieb.

Naša komora je zvedavá či sa aj na náš posledný návrh ministerstvo dopravy a výstavby vykašle ako na predchádzajúce, ktoré údajne možno budú riešiť v prípade, keď budú v koncepcii prípravy stavebného zákona údajne pripravovanej ministerstvom, to znamená nikdy…

Premýšľame nad osobnou zodpovednosťou tých, ktorým sme dali legislatívne riešenia a tí nič nevykonali a dôjde k nejakej havárii stavieb a budú aj mŕtvi.

 

Autor: Prezídium SKSR

Nebezpečný most v Nižnej na Orave a riešenie problému úradmi

Posledné živé prípady problematických bytových stavieb, ktoré rieši naša komora v Prešove, SASDARS v Komárne a Slovenská správa ciest nebezpečnú mostovú konštrukciu v Kysuciach v Nižnej nad Oravou jasne hovoria o neubúdaní kolabujúcich stavieb na Slovensku.

Zdroj SITA. Foto Naďa Kalisová

Dňa 15. 02. 2017 bol agentúrou SITA a 16. 02. 2017 v televíznom spravodajstve zverejnený prípad havarijného a životu nebezpečného stavu mostovej konštrukcie v Kysuciach v Nižnej nad Oravou. Tento most čaká na opravu už od roku 2012. Výsledkom posledného mimoriadneho zasadnutia tridsať členného krízového štábu bolo konštatovanie, že situácia je kritická a most v Nižnej sa môže kedykoľvek zrútiť. „Každý jeden človek, ktorý bol na zasadnutí krízového štábu, sa vyjadril, že situácia je neúnosná a treba okamžite konať.“ Problém sa rozhodli riešiť umiestnením svetelej signalizácie – semafórom. Je to „odvážne“ a hlavne zvláštne rozhodnutie…

 

Zarážajúcou skutočnosťou na prípade nebezpečného mostu v Nižnej nad Oravou je, že komisia a zodpovední  úradníci aj keď vedia, že most sa môže kedykoľvek zrútiť a môže spôsobiť zranenia, alebo smrť vodičov, prípadne iných osôb, nedokážu vydať okamžitý zákaz používať a uzatvoriť vstup na most do odstránenia nebezpečného stavu.

Máme za to, že nedôraznosť a váhavosť rozhodovania vlastníkov a správcov stavieb prípadne úradníkov miestnej, verejnej a štátnej správy je daná hlavne nejasnou legislatívnou úpravou povinností, práv a zodpovednosti v teraz platnom stavebnom zákone č. č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, osobitne v § 86 Údržba stavby a v § 96 Vypratanie stavby.

Podľa platného stavebného zákona má vypratanie stavby nariadiť stavebný úrad. Problémom je, že v zákone sa nerieši na akom základe, na aký podnet stavebný úrad bude vo veci konať, kto nesie zodpovednosť za havarijný stav a kto ponesie zodpovednosť za vzniknuté náklady, ujmy a škody ak bude alebo nebude vydané nariadenie na vypratanie stavby a nariadenie na odstránenie nebezpečenstva.

Tento nejasný legislatívny stav preukazuje, že Slovenská republika nemá pre stavby legislatívne vyriešené a stanovené základné krízové nariadenia pri zistení nebezpečných život ohrozujúcich porúch stavieb a budov.

Na základe predom uvedeného stavu nejasnej a ťažko vykonateľnej úpravy teraz platného stavebného zákona pre krízové situácie stavieb a priamych osobných praktických skúseností a skúseností členov našej legislatívnej komisie, vo verejnom záujme mať bezpečné stavby a ich bezpečné užívanie, prezídium našej komory dňa 17. 02. 2017 uvoľnilo časť z nami pripravenej verzie návrhu stavebného zákona pre použitie ministerstvom a parlamentom. Vybranú časť sme upravili ako návrh novely teraz platného stavebného zákona č. 50/1976 Zb., ktorý upravuje legislatívne krízové nariadenia po zistení nebezpečných, život a majetok ohrozujúce stavby.

Dúfame, že sa problematikou bezpečnosti stavieb a riešenia ich kritického stavu bude ministerstvo konečne zaoberať, preto sme ako vždy pri predchádzajúcich návrhoch pripravení túto problematiku so zodpovednými úradníkmi ministerstva konzultovať.

Návrh vyhlášky SKSR § 86 Údržba stavby a v § 96 Vypratanie stavby k zákonu 50/1976 Zb. na náhľad a stiahnutie.

 

Ivan Pauer

prezídent SKSR

 

Problémových stavieb neubúda – príčina ?

Naša partnerská organizácia SASDARS, ktorá sa venuje aj diagnostikovaniu porúch stavieb opäť obdržala žiadosť o pomoc od správcu budovy pri riešení technických problémov ním spravovanej novostavby v Komárne.

Len pre informáciu odborníci zo  SASDARS od roku apríla 2014 do decembra 2016 odborne pomáhali až v 40 prípadoch prípadoch. Prevážna väčšina porúch sa týkala chybného zateplovania a obnovy bytových domov (13), problémy so strechami (11), podmáčanie a vlhnutie stavebných konštrukcií (4), havarijný stav stavebných konštrukcií stavieb ako celku (7), nebezpečný stav stavebných konštrukcií s ich možným kolapsom (5). V roku 2014 SASDARS pomohol v troch (3) prípadoch, v roku 2015 jedenásť prípadov (14) a v roku 2016 dvadsaťšesť prípadov (23)…

Vzhľadom na obmedzené kapacity partnerskej organizácie SASDARS dňa 1. 2. 2017 naša komora uzatvorila so SASDARS dohodu o spolupráci v oblasti odbornej pomoci a spolupráce pri posudzovaní poruchových stavieb. SASDARS súčasne od 1. 2. 2017 nebude vykonávať poradenstvo v problematike stavebných konaní a v právnych problémoch v oblasti stavebníctva. Túto problematiku preberá naša komora od 10. februára 2017.

Naša komora od augusta roku 2016 úspešne pomohla v dvoch prípadoch (2) aj v stavebných konaniach pri sporoch medzi stavebníkom a stavebným úradom.  V súčasnosti sú dva vo vysokom štádiu rozpracovanosti, v ktorých sme zatiaľ úspešní, pretože v oboch prípadoch prokurátori vzniesli protesty, ktorých výsledkom je zrušenie protiprávne „právoplatných“ vydaných stavebných povolení. V jednom z nich na Východnom Slovensku prokurátor preveruje možnosť obvinenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Dnes 3. 2. 2017 sme v rámci pomoci SASDARS vykonali vstupnú obhliadku polyfunkčného domu, ktorého vlastníci a správca majú problémy so zatekaním strechy a vlhnutím obvodového muriva. Po vykonaní obhliadky sme však zistili vážne, elementárne chyby vyhotovenia konštrukcie krovu, chybne vyhotovenú hydroizoláciu základového múru, čo je však najhoršie, potvrdilo sa nám podozrenie (na základe predchádzajúceho telef. opisu stropu pivnice) zo statickej poruchy.

Boli sme povinní upozorniť na problém stropu podzemnej garáže a zakázať jej používanie do doby vyhotovenia sanačného projektu a sanácie samotnej. Momentálne naši odborníci pracujú na posudzovaní ďalších možných dôsledkov a opatrení. Isté však je, že strop tejto novostavby je rizikový a musí byť prioritne riešený.

Záverom musíme konštatovať, že z nášho pohľadu, ale aj z médií neubúdajú chyby stavieb všetkého druhu. Naopak závažné chyby nám stále pribúdajú a nie len nám ale aj súdnym znalcom ! Príčiny nie len my, ale aj úradníci na stavebných úradoch, vidíme hlavne v problematickej projektovej príprave a chýbajúcim vykonávacím projektom. Väčšina zahraničných investorov ich vyžaduje bez ohľadu na to či im to náš deformovaný zákon prikazuje alebo nie.  Ak pridáme k chybnému projektu, nekvalifikovanú montáž a vedenie stavby nedostatočne znalým stavbyvedúcim(občas aj nestavbárskym vzdelaním), potom k nešťastiu nemusí byť ďaleko. Častým problémom je, že mnohé stavby majú stavebný dozor len kvôli pečiatke na dokladoch, a keď celú stavbu vykonáva firma, podľa stavebného zákona nepotrebujete ani stavebný dozor. Zlé však je, keď aj stavebný dozor na stavbu aj občas príde, nemôže skontrolovať všetko. Tiež nie je neobvyklé, že stavebný dozor nemá stavbárske vzdelanie… Jeden z výsledkov je na fotografiách najnovšieho prípadu. 

Naša komora v novembri roku 2016 poslala ministerstvu dopravy a výstavby 4 návrhy na riešenie práve týchto problémov. Ku dnešnému dňu nám MDaV SR na ne vôbec nereagovalo. 

TASR našu dodanú tlačovú správu zredukovalo len na otázku či MDaV SR pripravuje nový stavebný zákon, alebo nie s poznámkou, že spolupracuje len s relevantými odborníkmi.

Naša komora má vo vedení jedného právnika, jedného informatika a ostatní sú stavbári z praxe. Koľko relevantných stavbárov z praxe má ministerstvo na vedúcich postoch počnúc jeho šéfom s tajomníkmi, riaditeľmi a ostatnými úradníkmi ? Podľa dostupných informácií sú na rozhodujúcich postoch ministerstva pedagógovia, agrotechnici, ekonómovia, právnici, strojári, lekári, dvaja architekti a možno aj jeden alebo až dvaja stavební inžinieri.

Zoberie si ministerstvo na hmotnú a právnu zodpovednosť budúce havárie stavieb, keď má od novembra 2016 na stole legislatívne návrhy s preventívnym obsahom riešenia zodpovednosti, povinnosti a práv všetkých odborníkov v stavebnom procese okrem úradníkov na stavebných úradoch ?

Stavebníkov a investorov vystríhame a odporúčame im :

NEPOČÚVAJTE RADY, ŽE STAVEBNÝ DOZOR NEPOTREBUJETE AK VÁM STAVBU VYKONÁVA FIRMA !!!

NESTAVAJTE BEZ VYKONÁVACIEHO PROJEKTU A ZABEZPEČTE SI STAVEBNÝ DOZOR AJ NA VÝBER PROJEKTANTA, PROBLÉMY STAVIEB NEUBÚDAJÚ !!!! 

NEHĽAĎTE NA TO ČI VÁM TO ZÁKON PRIKAZUJE, ALEBO NIE A BUĎTE ZODPOVEDNÍ SAMI KU SEBE PRI VÝBERE LACNEJ ALEBO KAMARÁTOVEJ FIRMY !!!

Ivan Pauer

Prezident SKSR

SKSR vypracovala a poslala na MDVRR SR návrh o vybraných činnostiach vo výstavbe

SKSR – naša komora dňa 5.12.2016 poslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) návrh na vyhlášku o vybraných činostiach vo výstavbe .

Pôvodný Zákon č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bol do dnešného dňa zmenený už 38 krát čo v mnohých prípadoch spôsobilo jeho výrazné znefunkčnenie a radikálne znížilo a neustále znižuje pokles požiadaviek na kvalitu a odbornosť príprava a uskutočňovania stavieb. Dávame Vám do pozornosti súčasný nedobrý stav v Slovenskom stavebníctve spôsobený dlhodobou klesajúcou požiadavkou na odbornosť aj vo všetkých remeselných profesiách a riadiacich pracovníkov v príprave a na uskutočňovaní stavieb priamo na staveniskách. Dlhodobý pokles kvality stavieb a odbornosti na stavbách, je spôsobený hlavne chybami v legislatíve, t.j. v zákone č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení poslednej úpravy platnej od 1.1.2016, zákona č. 138/1992 Zb. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení od 1.7.2016 a schvaľovanom návrhu zákona a zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v platnom znení od 1.7.2016.

Pre výrobnú stavebnú činnosť uskutočňovania stavieb sa ani v posledných zmenách uvedených zákonov nevyžadujú kvalifikovaní remeselníci, ani prvostupňové riadenie stavebných prác vo svete všeobecne známym Majstrom stavebnej výroby a nevyžaduje sa ani príprava a odborná spôsobilosť stavbyvedúcich a stavebných dozorov v súlade s §7, §7a odst.č.1; č.2. a § 22, odst.1 písm. c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v znení zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov. Pre tento chýbajúci legislatívny základ už roky klesá kvalita uskutočňovania stavieb a záujem o výuku remesiel v celom spektre stavebných činností. Doterajšia legislatíva nevyžaduje ani periodické odborné aktualizačné vzdelávanie projektantov a ostatných zodpovedných riadiacich a kontrolných pracovníkov na stavbách so záverečným preskúšaním tak, ako je to bežné vo svete.

 

Úrad SKSR

6.11.2016

 

Kalendár udalostí
september 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
« jún    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.