Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: máj 2015

Prieskumy CEEC research o vývoji Slovenského stavebníctva

Komentár:

Nedávno sa uskutočnil každoročný kvartálny prieskum spoločnosti CEEC research o vývoji a prognózach Slovenského stavebníctva. V zásade je s mnohými výsledkami  možné súhlasiť ale dovolíme si poukázať aspoň na skutočnosť, na ktorú poukázal pred nedávnom v rozhovore pre Aktuálne.sk  Ing. Peter Mihók CSc. predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a náš prezident Ivan Pauer a to, že stav nášho stavebníctva je v celom svojom priereze vo veľkých problémoch napriek optimizmu na jeho rast. Rozhodne treba pozitívne prijať posledné snahy a opatrenia vlády na podporu slovenských firiem prostredníctvom obnovy bytového fondu, výstavbu nájomných bytových domov a obnovu budov vo verejnom majetku.

Rast aj podľa CEEC research zaznamenávajú hlavne veľké firmy na zákazkách   výstavby cestnej infraštruktúry.

Je taktiež nie celkom fér porovnávanie rastu len k roku 2008. Hospodárska, politická, sociálna a ekonomická zmena celej spoločnosti a jej následný úpadok začala po legislatívnych zmenách v období rokov 1990 až 1992. Potom sa dozvieme kde sme sa naozaj dopracovali za 25 rokov zmien a aký skutočný rast máme od tejto zmeny.

Za 25 rokov sme sa dopracovali z objemu 2 330,60 mld. Kčs t.j. inflačným prepočtom z objemu 17 829,23 mil.EUR obdobia r.1990 k objemu 4624,00 mil.EUR v roku 2013. Bez ohľadu na presnosť štatistických údajov a presnosť inflačnej „kalkulačky“ to znamená jednoznačný pokles produkcie Slovenského stavebníctva v percentuálnom vyjadrení o cca 74,07 % ku koncu roku 2013! Výsledky  finančného objemu Slovenského stavebníctva za rok 2014 nemáme ešte k dispozícii. Ku koncu roka 2014 predpokladáme pokles k obdobiu 1990/1992 pokles na – 80%, takže predpokladaný rast o 3,7 % v roku 2015  k rokom 1990/1992 počítame na desatiny percenta.

Samozrejme, že pre Slovenské stavebníctvo je vynikajúcou správou každý ročný rast produkcie nad 0% a Boh a naši zákonodarcovia nech dajú aby bol stále väčší,  výraznejší a rýchlejší.

Prevzaté od SASDARS.

Návrh „Nového“ stavebného zákona v parlamente.

So zmiešanými pocitmi sme prijali mediálnu informáciu, že vláda schválila a posunula návrh tzv.“ÚPLNE NOVÉHO stavebného zákona“.

Napriek ku skutočnosti, že pán štátny tajomník Ing.Palko v rozhlasovej debate s poslancom Miroslavom Ivanom tvrdil, že so všetkými organizáciami a združeniami v stavebníctve posledný návrh spracovatelia prerokovali a za naše združenie môžeme potvrdiť, že s nami rokované nebolo a nebol nám ani poslaný návrh zákona. Každú verziu zákona nám poslali naši sympatizanti s požiadavkou o názor, alebo aby sme ho využili ako uznáme za vhodné. Toľko na úvod.

Návrh zákona v parlamente:

Zákon je systémovo chaotický, ustanovenia zo stavebného poriadku sú vložené do úvodu pred územné plánovanie.Uvedieme v skratke niektoré zo základných problémov návrhu:

§ 12, 13 a 14 patria do stavebného poriadku !

§ 12 Nepovolená stavba

 (1) Nepovolenou stavbou je stavba uskutočňovaná bez územného rozhodnutia alebo bez stavebného povolenia, ak sa vyžadujú podľa tohto zákona, a stavba uskutočňovaná v podstatnom rozpore s nimi. Podstatným rozporom sa rozumie taký rozpor uskutočňovanej stavby so zastavovacími podmienkami, ktorý vyžaduje nové stavebné povolenie.

Ustanovenie je nejednoznačné pretože dáva možnosť stavať bez stavebného povolenia na základe územného rozhodnutia, pretože stavebné povolenie je dané ako variantné druhoradé riešenie ako „alebo“. Ustanovenie dáva možnosť obísť stavebné povolenie pretože postačuje mať v územnom pláne lokalitu vyčlenenú ako na výstavbu… Druhá veta toto len potvrdzuje pretože uprednostňuje zastavovacie územné podmienky, ktoré patria do zákona o územnom plánovaní…  Inými slovami som toho názoru, že ak podľa tohto ustanovenia postavíte stavbu na území pre výstavbu podľa územného rozhodnutia, nedopustíte sa nepovolenej stavby a všeto ostatné je zbytočné riešiť, sankčne nie ste stíhateľný. Toto je vlastne stavebné povolenie alebo forma ohlásenia. (Zadné dvierka na čierne stavby)

(2) Stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak počas jej uskutočňovania alebo kolaudácie bolo územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie zrušené správnym orgánom v rámci prieskumu právoplatného rozhodnutia alebo súdom v správnom súdnictve z dôvodu, ktorý stavebník nezavinil. O takejto stavbe sa rozhodne v novom konaní.

 § 13  Neohlásená stavba

(1) Neohlásenou stavbou je stavba uskutočňovaná bez územného súhlasu alebo bez stavebného súhlasu alebo v podstatnom rozpore s nimi. Podstatným rozporom sa rozumie taký nesúlad uskutočňovanej stavby so zastavovacími podmienkami, ktorý vyžaduje nové ohlásenie alebo vyžaduje územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie.

Ustanovenie je nejednoznačné pretože dáva možnosť stavať bez ohlásenia na základe územného súhlasu (viď aj §12 čo je v zásade dtto), pretože stavebný súhlas je daný ako variantné druhoradé riešenie ako „alebo“. Ustanovenie dáva možnosť obísť ohlásenie pretože postačuje mať v územnom pláne lokalitu vyčlenenú na výstavbu a vybaviť si územný súhlas čo nebude problém ak je územie pripravované na zástavbu… Druhá veta toto len potvrdzuje pretože uprednostňuje zastavovacie územné podmienky, ktoré patria do zákona o územnom plánovaní…  Inými slovami som toho názoru, že ak podľa tohto ustanovenia postavíte stavbu na území pripravovanom alebo už určenom pre výstavbu podľa územnéhosúhlasu , nedopustíte sa nepovolenej stavby a všeto ostatné je zbytočné riešiť, sankčne nie ste stíhateľný.

(2) Územným súhlasom sa rozumie písomné oznámenie obce, že súhlasí so zmenou využívania pozemkov podľa ohlásenia.

Toto je vlastne stavebné povolenie alebo forma ohlásenia. (Zadné dvierka na čierne stavby)

(3) Stavebným súhlasom sa rozumie písomné oznámenie stavebného úradu, že súhlasí so stavbou, zmenou stavby alebo stavebnou úpravou podľa ohlásenia.

(14) Zmena stavby

Zmenou stavby sa rozumie prístavba alebo nadstavba existujúcej stavby, …

Prístavbou sa rozumie pôdorysné …

Nadstavbou sa rozumie zvýšenie…

Toto sú totálne zbytočné poučky prenesené zo strednej učňovskej stavebnej školy… Vie to každý laik so vzdelaním ZŠ  …Patrilo by to aj tak do stavebného poriadku v úvode to nemá čo hľadať…

§ 15 Stavebné úpravy

Toto sú totálne zbytočné poučky prenesené zo strednej učňovskej stavebnej školy… Vie to každý laik so vzdelaním ZŠ  …

§ 16 Udržiavacie práce

Toto sú totálne zbytočné poučky prenesené zo strednej učňovskej stavebnej školy… Vie to každý laik so vzdelaním ZŠ  … Patrilo by to aj tak do stavebného poriadku v úvode to nemá čo hľadať…

§ 17 Stavenisko

Toto sú totálne zbytočné poučky prenesené zo strednej učňovskej stavebnej školy… Vie to každý laik so vzdelaním ZŠ  … Patrilo by to aj tak do stavebného poriadku v úvode to nemá čo hľadať…

§ 18 Stavebný denník

Patrí by to aj tak do stavebného poriadku v úvode to nemá čo hľadať…

§ 20 Stavebná dokumentácia

Patrí to do stavebného poriadku v úvode to nemá čo hľadať…

Druhá hlava

Povoľovanie a uskutočňovanie stavieb

§ 61 Projektant nosných konštrukcií

Nezmysel, veď potom by sme museli mať projektanta na nenosné konštrukcie, projektanta na vodorovné konštrukcie a podobne…

§ 62 Kontrolný statik

Myšlienka dobrá ale nerealizovateľná a na Slovensku už vôbec. Chcel by som vidieť statika živnostníka, ktorý bude kontrolovať kolegu ako to urobí... Na zákonnú úradnú kontrolu projektu je potrebný verifikačný úrad tak oko je v zahraničí napr. vo Francúzsku a pod.

§ 63 Stavebný dozorca pre jednoduché stavby (dobrovoľný…)

64 Stavebný dozorca pre vyhradené stavby (dobrovoľný…)
Stavebný dozor rozdelili na dva dozory a z dozoru je dozorca ako vo väznici…

Keď máme povinnú kontrolu, skúšanie a certifikovanie materiálov pre stavby, prečo nemáme aj povinný stavebný dozor kontrolujúci správnosť technologických postupov a zabudovanie týchto materiálov do stavby. To už nevadí že super certifikovaný materiál nám pekár zabuduje nesprávne  a nikto to nemusí skontrolovať ?

Nevymýšľajme nové nikde nefungujúce nezmyselné funkcie aby ktokoľvek mohol zarábať na nových pečiatkach!

Problémom stavebníctva nie sú čierne stavby, tie sú skutočným problémom v rozsahu cca 1-2 % a krycím manévrom pre verejnosť. Problémom je nesystémová legislatíva pre výstavbu zdeformovaná neskutočným množstvom nesystémových zmien počas všetkých doterajších vlád – VŠETKÝCH !!  

Ďalší problém je pyramídový systém dodávateľsko odberateľských vzťahov, vysúťaženie zákazky firmou, ktorá ani nemá zamestnaných stavbárov ale len právnikov, ekonómov a obchodníkov. Je nejasná až chýbajúca zodpovednosť za stavebné dielo, anarchia v oceňovaní všetkých stavebných činnostiach od cien za projekt cez stavebné práce, materiály až po riadiacich a kontrolných pracovníkov a aj tento návrh zákona ktorý vychádza zo stiahnutého zákona z roku 2006 aj keď pomiešali časti stavebného poriadku do úvodu a uzemné plánovanie nadradili nad stavebné konanie a takto to vlastne celé zmiešali aj s územnuým plánovaním a so školskými definíciami na úrovni stavebného odborného učilišťa.

Toto je len výber z množstva problémových ustanovení zákona, nech sa s tým už poslanci potrápia. Najlepšie by bolo začať robiť zákon znovu a poriadne.

Redakcia SKSR

 

 

 

 

Dohoda o spolupráci so SASDARS

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky dňa 21.5.2015 uzatvorila rámcovú dohodu o spolupráci a podpore so združením  SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a osôb uskutočňujúcich stavby. V rámci tejto dohody naša Komora preberá od SASDARS  globálnu legislatívnu činnosť v rámci odvetvia stavebníctva. SASDARS sa bude zaoberať špeciálnou legislatívou v oblasti kvalifikačného vzdelávania a výkonu stavebného dozoru, stavbyvedúceho, majstra stavebnej výroby a projektanta technika.

Redakcia SKSR

Aký je skutočný stav Slovenského stavebníctva ?

 Aby sme mohli pochopiť súčasný stav Slovenského stavebníctva a stavebného priemyslu a vedieť čo spraviť pre budúcnosť, musíme sa aspoň v hrubých rysoch pozrieť späť na jeho históriu aspoň za posledných 30-35 rokov.

vystavba_Kosic_0

Výstavba v rokoch 1970-1992

Slovenské stavebníctvo od druhej polovice 70 rokov až do do konca 80 rokov minulého storočia za bývalého režimu zamestnávalo vyše cca 210 000 osôb. V rokoch 1989-1991 naše stavebníctvo zamestnávalo až 258 000 osôb čo je dnes nepredstaviteľné. V roku 2013 stavebný sektor zamestnával 158 000 osôb.

Keď sa pozrieme na počet dokončených bytov daných do užívania tak máme tiež zaujímavé čísla : od roku 1980 k obdobiu rokov 1989/1990 bolo priemerne ročne odovzdávaných cca 36 460 bytov (v roku 1990 bol výrazný prepad na 24705 bytov) a v roku 2014 bolo odovzdaných 14985 dokončených bytov. V percentách je to prepad z obdobia rokov 1980-1990 o -95,16 % a od r.1990 do r.2013 je to prepad o ďalších -64,86 %. To je úplná hrôza – zrútenie stavebníctva!

Týmto malým exkurzom do minulosti s pohľadom na súčasnosť môžem konštatovať, že v stavebnej produkcii od obdobia zmeny politického a hospodársko-ekonomického režimu sme sa za 25 rokov dopracovali z objemu 2 330,60 mld. Kčs t.j. inflačným prepočtom z objemu 17 829,23 mil.EUR obdobia r.1990 k objemu 4624,00 mil.EUR v roku 2013. Bez ohľadu na presnosť štatistických údajov a presnosť inflačnej „kalkulačky“ to znamená jednoznačný pokles produkcie Slovenského stavebníctva v percentuálnom vyjadrení o cca 74,07 % ! Ja si dovolím odhadnúť, že je to v skutočnosti čosi okolo 80-82 % k roku 2015.

vysatavba_nitra_2014

Výstavba v roku 2014

Tiež si však všimnime, že Slovenský stavebný priemysel takmer neexistuje. Skoro všetky stavebné hmoty a výrobky vyrábajú u nás firmy zahraničných vlastníkov alebo sa ku nám dovážajú. Zisky z tejto produkcie odchádzajú a zostávajú v zahraničí. Slovensko poskytuje hlavne pracovnú silu na ktorej nie je vysoká pridaná hodnota z pohľadu odvodu DPH.

Dovolím si povedať, že je to prakticky ekonomický až existenčný úpadok Slovenského stavebníctva v porovnaní s obdobím rokov 1989/1990 k roku 2013, resp. 2015.

Ak ku tomuto ekonomickému a existenčnému úpadku pridáme ešte neskutočný bezbrehý klientelizmus a korupciu v celom priereze stavebného trhu pri získavaní zákaziek, totálne deformovanie cien stavebných diel niekedy až pod nákupné ceny materiálov, zabudovávanie lacných materiálov s krátkou životnosťou, nedodržiavanie technologických postupov pri výstavbe, takmer žiadna kontrola stavebných aplikačných procesov, hovorím, že je tu aj hlboký morálny a odborný úpadok nášho stavebníctva. Týmto som dal odpoveď na otázku, kde sa nachádza a kde sa ekonomicky dostalo Slovenské stavebníctvo a stavebný priemysel.

Vzhľadom ku tomu, že na Slovensku za posledných 23 rokov takmer zanikla najsilnejšia ekonomická stredná vrstva obyvateľstva a podnikania, pretože sme zlikvidovali vlastný priemysel, je aj požiadavka na výstavbu a potrebu stavebných kapacít mimoriadne nízka. V krajinách ako Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko a ostatné západoeurópske krajiny a nie len tie, je stredná vrstva obyvateľstva najväčším ekonomickým spotrebiteľom, investorom a platcom daní. Nedostatok vlastných finančných zdrojov na Slovensku spôsobuje tiež minimálne investovanie do vlastnej výroby a rozvoja, tvorí sa prebytok pracovnej sily, deformujú sa ceny za stavebné dodávky aj pod existenčné minimum firiem, živí korupciu a klientelizmus až do sebazničenia zostatku nášho stavebníctva.

Dialnica_Lucknow_BalliaNemôžem vynechať aj pozitívny fakt a to ten, že v posledných rokoch z pohľadu aspoň čiastočného udržania stavebnej produkcie na Slovensku sa štát snaží stavebníctvo podporovať aspoň verejnými zákazkami nekonečnou výstavbou diaľníc a obnovou bytového fondu. Treba však povedať aj druhú stránku tejto snahy a to tú, že výstavba diaľníc dáva prácu hlavne veľkému stavebníctvu v zahraničnom vlastníctve s malým počtom naviazanosti na zostatok domáceho priemyslu. Obdobne je to aj s doterajšou obnovou bytového fondu, ktorá je zameraná hlavne na energetické úspory. Pri tejto obnove sa práca dáva tiež len úzkemu sortimentu remesiel a výrobe materiálov potrebných hlavne pre fasády, ktoré sú tiež od zahraničných výrobcov.

Tento rok štát pridal program podpory výstavby nájomných bytov, čo považujem za dobrý krok. Verím, že podporou výstavby nových nájomných bytov sa viac oživí stavebná činnosť, pretože takáto výstavba zamestnáva najväčší počet stavbárov a odborníkov takmer zo všetkých odvetví hospodárstva. Len pre ilustráciu uvediem, že ak by na Slovensku bol normálny stabilný legislatívny systém, stabilná vlastná priemyselná výroba a ekonomika ako je to vo vyspelých západoeurópskych krajinách a v ostatnom svete, tak v prípravnej etape výstavby dá stavba štatisticky prácu cca 29 projektantom špecialistom a konštruktérom, v hlavnej stavebnej výrobe (HSV) dá prácu cca 4 priamym riadiacim pracovníkom na stavbe a cca 29 aplikačným pracovníkom a v pomocnej stavebnej výrobe (PSV) dá prácu cca 4 priamym riadiacim pracovníkom na stavbe a cca 20 aplikačným pracovníkom. To má súčasne dopad na zamestnanosť a produkciu ďalším najmenej 50 odborom hospodárstva potrebného pre stavebníctvo. Je to nádejný krok k oživeniu výstavby a zamestnanosti. Otázkou však je koľko firiem z tých 50 odborov je slovenským, aspoň väčšinovým podielníkom v majetkovej účasti tkaej firmy.

Aby bolo dosiahnuté očakávané oživenie stavebníctva a zastavenie jeho neustáleho všeobecného prepadu, je nevyhnutné zmeniť prístup k jeho legislatíve. Preto je najvyšší čas vrátiť sa k tradičným principiálnym subordinačným dodávateľsko-odberateľským a platobným vzťahom. Je potrebné vrátiť do systému kvalifikovaných odborníkov do všetkých úrovní stavebníctva v celom jeho priereze od hora dolu až po posledného robotníka. Stavebníctvo je v prvej rade vec technická, organizačná a ekonomická. Nie je to hračka pre obchodníkov, politikov a teoretikov, čoho sme desiatky rokov svedkami.

Aké sú vyhliadky do budúcnosti?

Priznám sa, že som zatiaľ veľmi skeptický napriek náznakom snahy štátu na udržanie aspoň terajšieho stavu rôznymi podpornými programami o ktorých som už hovoril.

Po osobných skúsenostiach s úradmi v oblasti tvorby legislatívy a s skúsenosťami s organizáciami, ktoré verejne proklamujú, že sa úporne starajú o udržanie systému a odbornosti v stavebníctve, nie je vidieť nič okrem prekážok k rozvoju odbornosti a pripravovaného chaotického pozmeneného návrhu stavebného zákona z roku 2006 Dzurindovej vlády, nevidím nádej na skorú nápravu situácie v stavebníctve. Stále prevládajú osobné a skupinové pôžitkové a finančné záujmy, t.j. klientelizmus, ktorý neberie ohľad na rozvoj a kvalitu stavebníctva ako celku aspoň na úrovni začiatku 90 rokov min.storočia.

Ak by sa stal zázrak a vláda by zastavila dokončenie a schvaľovanie poslednej verzie pripravovaného nezrozumiteľného stavebného zákona a vzápätí by začala pripravovať skutočne nový stavebný zákon s inou zásadne zredukovanou skupinou odborníkov z reálnej praxe, potom vidím v dohľadnej dobe zásadné a verím, že pozitívne zmeny v stavebníctve a na neho napojené ostatné odvetvia.

Čo považujeme za najväčší problém slovenského stavebníctva ?

Akútny nedostatok vlastných investičných zdrojov do rozvoja vlastného stavebného priemyslu, chýba nám koncepcia slovenského priemyselného rozvoja a chýba systém v stavebníctve a v jeho legislatíve. Toto má potom za následok chaotickú tvorbu zákonov nie len pre stavebníctvo, neustále desiatky noviel na novely a nedostatočnú previazanosť zákonov medzi sebou. Dôkazom toho je aj spomenutá posledná verzia tzv. „nového stavebného zákona“ upravená z návrhu r. 2006. Stačí si prečítať len niekoľko strán v úvode a máte ako odborník aj laik toho dosť.

Jeden z absolútne najdôležitejších zákonov Slovenského hospodárstva nemôžem predsa pripravovať s desiatkami teoretikov, obchodníkov, ekonómov, právnikov a iných odborníkov z rôznorodých odvetví a špecializácií bez ohľadu na ich spoločenské, funkčné alebo ekonomické postavenie aby sme ich neurazili. Stavebný poriadok je výsostne vecou skúsených stavbárov praktikov z dlhodobej reálnej praxe a právnika, ktorý má v legislatívnych procesoch prax. Čím viac rôznorodých tvorcov, tým viac presadzovaných záujmov a hádok medzi nimi.

Len na doplnenie a pre zaujímavosť spomeniem, že pán profesor Cyril Northcote Parkinson v jednej zo svojich kníh kedysi o úradníkoch a tvorbe zákonov na ministerstve námorníctva v Anglicku napísal toto (voľne preložené):

1)  Keď ministerstvo dostane príkaz vypracovať nový zákon a nevie ako, alebo nemá skutočný záujem zákon pripraviť, vytvorí najmenej 50 člennú komisiu z rôznych odborov, ktorej členovia sa nikdy nedohodnú, budú zasadať niekoľko rokov až sa práce na zákone tak skomplikujú, že ich napokon ukončia pre jeho “neaktuálnosť ” a komisiu rozpustia…

2) Keď ministerstvo potrebuje vypracovať nový zákon, pretože ho potrebuje a vie čo s ním chce dosiahnuť, vytvorí 1 až 3 člennú skupinu z odborníkov v danom odbore a za niekoľko týždňov až mesiacov má pripravený zákon na schválenie v snemovni…

Som presvedčený, že pre Slovenské stavebníctvo a hospodárstvo bude prínosom zastaviť schvaľovanie teraz pripravovaného v praxi ťažko použiteľného návrhu stavebného zákona.

Následne a neodkladne považujem za absolútne nevyhnutné pripraviť a schváliť úplne NOVÝ stavebný poriadok, ktorý jednoznačne a nespochybniteľne bude riešiť jasné pravidlá prípravy, schvaľovania, realizácie a odovzdanie stavebných diel rešpektujúc tradičné Slovenské a vo svete nemenné subordinačné a obchodno-dodávateľské vzťahy typické pre stavebníctvo.

Týmto zákonom musíme predvídať problémy a predchádzať im a nie ich neustále hasiť a meniť zákony ako na bežiacom páse, keď nastane problém.

 

Autor: Ivan Pauer

Zdroje: ČSSÚ ŠSR, FŠÚ ČSFR, ŠÚ SR a MDVRR SR Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja, Odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja, INEKO, Cyril Northcote Parkinson kniha Parkinsonove zákony.

Kalendár udalostí
máj 2015
Po Ut St Št Pi So Ne
    aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.