Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Stavebný zákon v parlamente a odbornosť na stavbách, v ich príprave a v realizácií

Poslanci v parlamente by mohli schváliť aspoň jednu rozumnú zmenu v stavebnom zákone, ktorý je v druhom čítaní v parlamente a ktorá určite prispeje ku skvalitneniu komplexnej odbornosti v stavebnej činnosti na Slovenských stavbách.

 

Napriek tomu, že po celú dobu prípravy tzv. „nového stavebného zákona“ má ku nemu naša organizácia zásadné výhrady,  v záujme kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku v mene organizácie SASDARS Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby aj touto cestou navrhujeme aby parlament schválil aspoň toto navrhované minimum z minima v prípade, že zákon proti zdravému rozumu, logike a celosvetovým tradíciám v stavebnej činnosti budú musieť schváliť :

A) aby v pripravovanom zákone v časti 1. Štvrtá časť zákona v Prvej hlave „Základné ustanovenia“ v § 56 „Vyhradené činnosti vo výstavbe“ v súlade s tradičnými činnosťami a bežnou praxou na Slovensku a vo svete je potrebné zrušiť pôvodné definície a nahradiť ich v logickej súvislosti nasledovne:

(2) Vyhradenými činnosťami vo výstavbe sú
a) Architekt1),
b) Krajinný architekt2),
c) Projektant3),
d) Verifikovanie projektu – (kontrola)3),
e) Majster stavebnej výroby3),
f) Stavbyvedúci3),
g) Stavebný dozor3),
h) Koordinácia bezpečnosti práce na stavenisku3),
i) Energetické hodnotenie budov4),
j) Geodet5),
k) Geotechnik3).

Vysvetlivky:

 
1) §4, 4a a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
2) §5 odst.č. (1), č.(2) písm. a) až f) odst.č.3č.4, č.5 a č.6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3) §7, §7a odst.č.1; č.2. a § 22, odst.1 písm.c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v znení zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov.
 4) §4a ods. 1 písm. a) zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 300/2005 Z.z.
 5) §6 písm. d) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s navrátením prvostupňovej riadiacej kvalifikovanej funkcie „majster stavebnej výroby je nevyhnutné doplniť a špecifikovať jeho funkciu nasledovne :

(5)   Vykonávať prvostupňovú riadiacu činnosť uskutočňovania stavieb a kvalifikáciu Majster stavebnej výroby3) podľa § 56 odseku č.(2) písm. e) môže kvalifikovaná osoba, ak má vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredoškolské vzdelanie a odbornú spôsobilosť v danom stavebnom odbore:
1.  Pozemné stavby,
2.  Technické zariadenie budov,
3.  Inžinierske stavby,
4.  Hydromeliorácie,
5.  Lesné a poľnohospodárske stavby.

B)   V §59 navrhujeme odsek (1) upraviť a zmeniť nasledovne :

Pre účely tohto zákona pri uskutočňovaní stavby môžu kvalifikované odborné aplikačné činnosti vykonávať len osoby so vzdelaním v príslušnom technickom stavebnom odbore. Týmito osobami sú :

a) ktoré úspešne absolvovali stredné odborné vzdelanie ukončené skúškou a výučným listom,

b) základné aplikačné kvalifikácie  sú:
– murár
– murár obkladač
– murár dláždič
– tesár
– stolár
– strechár, pokrývač
– klampiar
– inštalatér (voda, kanalizácia, kúrenie, plyn)
– elektromechanik (elektroinštalatér)
– montér suchých stavieb,
– železobetonár (armovač)
– stavebný zámočník
– technik informačných a telekomunikačných technológií
– maliar
– podlahár

c) iné aplikačné kvalifikácie, ktoré sú obsiahnuté v projekte stavby a nie sú obsahom odseku (1) písmeno b) musia spĺňať kvalifikačné a odborné kritériá podľa § 59 odst.(1) písmeno a) nutné pre výkon danej činnosti a odbornosti.

Ďalej požadujeme aby v zákone bolo ustanovené, že každá kvalifikovaná osoba vo výrobnej sfére zhotovovania stavieb musí prejsť odbornou prípravou pre získanie danej kvalifikácie a  odbornej spôsobilosti. Takáto osoba sa musí zúčastňovať periodického celoživotného aktualizačného vzdelávania najmenej 1 krát za 24 mesiacov a musí ho úspešne absolvovať preskúšaním s vydaným osvedčením o aktualizácii odbornej spôsobilosti. Bez odbornej prípravy a priebežného úspešného vzdelávania nemôže pokračovať vo výkone svojej kvalifikácie ako samostatná osoba. To isté musí platiť aj pre autorizovanú osobu t.j. osobu vyhotovujúcu autorské dielo (projekt) podľa uvedeného odstavca A) odseku (2) písm. a),b), c), d), h) a k).

Autor: Ivan Pauer

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Expertízy a posudky porúch

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.