Stavebná komora Slovenskej republiky

Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

SKSI potvrdila stabilitu panelových sústav a pochybnosti nad vinou robotníkov za tragédiu v Prešove

Je potrebné poďakovať Slovenskej komore stavebných inžinierov, ktorá včera aj keď nepriamo potvrdila náš odborný názor hneď po tragédii, že traja robotníci nemôžu byť hlavnými vinníkmi ak vôbec nejakú vinu nesú. Taktiež, že bolo potrebné budovu pred zbúraním podrobne vyšetriť.

Predseda SKSI Vladimír Benko potvrdil, že panelové sústavy boli dostatočne projektované a pevné proti prípadným výbuchom a otrasom, čo potvrdil aj extrémny výbuch v bytovke na Mukačevskej ulici 7. v Prešove. Tiež veľmi správne poukázal na potrebu podrobne preskúmať budovu po výbuchu aby bolo všetko podrobne zmapované a správne vyvodené závery pre budúcnosť, ale aj pre spravodlivé rozhodnutie o vine a nevine. Problém však je, že budova bola pred jej podrobným vyšetrením okamžite strhnutá.

Je to správny názor predsedu Vladimíra Benku a komory SKSI, škoda že neprišiel pred rozhodnutím rýchlo zbúrať budovu a dôkladne ju vyšetriť, možno by neprišlo k rýchlej likvidácii tejto stavby, ale aj tak plne súhlasíme!

 

Celý článok TU.

https://www.hlavnespravy.sk/bytove-domy-su-navrhovane-aby-vyhovovali-aj-mimoriadnej-situacii-pri-poziari-pripade-panelaka-presove-bola-explozia-extremne-silna-hovori-odbornik/1996068

 

Autor: Ivan Pauer

V dňoch 12.11. a 13.11.2019 sa uskutočnila jubilejná konferencia SZBD

V dňoch  12.11. a 13.11.2019 sa uskutočnila slávnostná odborná a jubilejná konferencia Slovenského zväzu bytových družstiev v hoteli Permon vo Vysokých Tatrách.

Krátko z histórie SZBD:

Slovenský zväz bytových družstiev vznikol na základe uznesenia ustanovujúceho zjazdu dňa 16. decembra 1968 a svoju aktívnu činnosť začal dňom 1. januára 1969.

Predchadzájúca činnosť Československého bytového družstevníctva bola riadená Ústrednou radou družstiev Praha, ktorá až do vzniku Slovenského zväzu bytových družstiev organizačne i odborne riadila bytové družstevníctvo.

Záujmové združenie vzniklo schválením založenia združenia na ustanovujúcej členskej schôdzi v roku 1992 a prijalo názov Slovenský zväz bytových družstiev.

Okrem iného bol program zameraný hlavne na témy:

  • návrhu stavebného zákona,
  • platnej legislatíve súvisiacej s činnosťou členských  družstiev  SZBD v oblasti výkonu správy,
  • produktoch a službách v oblasti poistenia podľa rámcovej dohody s ASP a. s.,
  • produktoch z oblasti úverovania, podpôr a poskytovania dotácií
  • nových právnych predpisoch predkladaných Ministerstvom spravodlivosti SR,
  • aplikácii energetickej legislatívy v praxi,
  • nových trendoch a poznatkoch súvisiacich s komplexnou obnovou bytových domov,
  • aplikácii zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov,
  • poznatkoch z kontrol vykonávaných SOI

Ing. Vojtech Molnár

Ivan Pauer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odovzdanie certifikátu členstva SZBD v Stavebnej komore SR

 

 

 

V úvode slávnostného kultúrneho a spoločenského programu pri príložitosti 50 výročia vzniku združenia bytového družstevníctva predseda predstavenstva pán Ing. Vojtech Molnár odovzdal ocenenia zaslúžilým a významným členom bytových družstiev.

Autor: Ivan Pauer

Náš web znovu napadnutý.

Ospravedlňujeme sa našim partnerom a kolegom za nevhodný príspevok, ktorý bol zverejnený na našom webe dňa 14.11.2019 pod názvom „Stát fakticky zprivatizoval zákonodárný proces“ bez podpisu. Od roku 2017 je to druhý prípad, ktorý nás má poškodiť.

Žiaľ o existencii článku sme sa dozvedeli až na upozornenie dnes 14.12.2019. Článok sme vymazali a prijímame nové technologické opatrenia na zvýšenie bezpečnosti nášho webu. Dúfame, že sa teraz podarí nájsť zdroj a miesto od kadiaľ sa napadnutie uskutočnilo.

 

Ivan Pauer

prezident SKSR

Rýchlo nájdení hlavní vinníci a rýchlo odstraňované trosky po havárii bytovky v Prešove. Prečo?

Podľa informácie z lokálnych novín Prešovského Korzára dorazil demolačný stroj z Čiech k bytovému domu na Mukačevského 7 v Prešove skôr ako sa očakávalo. Vzhľadom ku tomu, že stroj sa skladá zo štyroch častí práce začnú prirodzene za pár dní po jeho zmontovaní. V podstate by ani o nič nešlo, keby sa tieto demolačné práce vykonali po dôkladnom zmapovaní a zdokumentovaní miesta havárie, čo sa s vysokou pravdepodobnosťou ani ku dnešnému dňu nestalo.

Podľa nášho odborného názoru by sa malo postupovať tak ako u každej stavebnej, alebo inej havárie. Pred odstránením trosiek má vyšetrovateľ a ním privolaní odborníci zdokumentovať stav po havárii a až potom odstraňovať trosky.

Možno sa mýlime a nespravodlivo vnášame podozrenie do činnosti vyšetrujúcich a represívnych orgánov moci, ale v prípade bytového domu na Mukačevskej v Prešove sa od expresného obvinenia a zatknutia troch robotníkov krátko po havárii všetko deje akosi prirýchlo… S vysokou pravdepodobnosťou nemáme zmapované a zaznamenané zostatky budovy a trosky a už máme na stavbe demolačný stroj na ich likvidáciu, čo vzbudzuje podozrenie o snahe zahladiť, resp. odstrániť stopy po zrútení horných podlaží spôsobených explóziou. Podľa nášho názoru a vizuálneho stavu zostávajúcej konštrukcie panelovej sústavy je možné vykonať podrobnú obhliadku požiarnym expertom, statikom a stavebnými odborníkmi z oblasti technického zariadenia budov (elektro, voda, kanalizácie, vzduchotechnika a plyn) za podmienky súčinnosti s demolačnou firmou a požianikmi.

Stojí to na zamyslenie, pretože vo verejnom záujme považujeme za potrebné aj na tejto havárii vykonať podrobnú analýzu stavu budovy, nájsť skutočné objektívne príčiny havárie a jej dôsledky z ktorých je potrebné vylúčiť pochybnosti o vine a nevine kohokoľvek, kto má do činenia so stavenými prácami a s budovou.

 

Autor: Ivan Pauer

Stavebná komora podala trestné oznámenie pre výbuch v Prešove

Stavebná komora Slovenskej republiky sa nestotožňuje s názorom vyšetrovateľov a súdu, že hlavnými vinníkmi sú traja robotníci, ktorí obsluhovali technologické zariadenie na vykonanie prikázanej práce.

 

Stavebná komora SR neustále sleduje dianie a vývoj udalostí okolo tragickej havárie bytového domu a okolia na Mukačevskej ulici v Prešove. Prezident komory Ivan Pauer informoval, že po analýze doposiaľ známych zverejnených faktov a informácií so svojimi odborníkmi s dlhodobými praktickými skúsenosťami aj z podobných prípadov komora dospela k pochybnostiam o možnej vine troch robotníkov, ako hlavných vinníkov za tragickú haváriu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

 

Ivan Pauer uviedol, že zaistení robotníci vykonávali stavebné prace na prerážaní podzemnej trasy pre nejaký podzemný rozvod a ich úlohou bola obsluha technologického zariadenia a dodržanie vytýčenej trasy vrtu.

 

Ďalej uviedol, že všeobecne známe, že systémom podvrtávania, pretláčania otvorov v zemi ľudovo nazývaným „krtkovanie“ sa občas stáva, že bez vplyvu operátora zariadenia pretláčacia hlavica po náraze na tvrdú prekážku nekontrolovane zmení smer. Toto sa mohlo stať aj v danom prípade, ale mohlo sa stať aj to, že plynové potrubie nebolo tak uložené, ako to niekto deklaroval pri vyjadrovaní k projektovej dokumentácii, prípadne chybne zakreslil do projektovej dokumentácie. Taktiež sa mohlo stať, že pred zahájením pretláčania boli podzemné rozvody chybne identifikované a vytýčené… To sú činnosti, za ktoré robotníci obsluhujúci stroj by nemali niesť zodpovednosť.

 

Tiež sa vynára otázka, prečo plyn nevybuchol v mieste narušenia, ale až desiatky metrov ďalej v najvyšších poschodiach budovy, ale sú aj ďalšie otázky pre odborníkov a vyšetrovateľov, ktoré spochybňujú základnú vinu troch robotníkov vyšetrovaných vo väzbe.

 

Podľa názoru Ivana Pauera a jeho odborného tímu komory, činnosť vyšetrovaných robotníkov  by sa nemala považovať za primárnu a hlavnú príčinu výbuchu údajne niekoľko dní hromadeného plynu v bytovom dome. Mohol byť maximálne len sekundárnym spúšťačom, ak naozaj ním bol!

 

Zostáva taktiež nezodpovedaná otázka, ako je možné, že v bytovom dome bolo niekoľko dní cítiť zápach plynu a pravdepodobne nikto zo zodpovedných s tým nič nerobil. Na čo čakali? Taktiež je nezodpovedaná otázka, ako je možné, že sa plyn niekoľko dní hromadil v stúpačkách domu a nevychádzal vetracími otvormi nad strechu a mnohé iné otázky, ktoré čakajú na odpoveď odborníkov, a ktoré považujeme za kľúčové a zásadné pre rozhodnutie o vine a nevine dotknutých zodpovedných osôb a organizácií, povedal Ivan Pauer, prezident komory.

 

Ivan Pauer záverom uviedol, že na základe podozrení zo zanedbania pracovných povinností a neodborného prístupu pri správe a užívaní bytov v bytovom dome, podozrení z hrubého zanedbania povinností projektantov navrhujúcich stavebné zmeny v bytoch ich vlastníkov; možných pochybení projektanta obnovy bytového domu, alebo jeho jednotlivých častí; možného hrubého porušenia povinností pri správe a odstraňovaní poruchy plynárenského verejnoprospešného zariadenia alebo rozvodov v dome, ktorých suma – súčet môže mať znaky spôsobených zvlášť závažného trestného činu všeobecného ohrozenia s následkom usmrtenia a ujmy na zdraví ľudí.

 

Pre uvedené a ďalšie pochybnosti z porušenia ovinnotí, notiem a zákonov Stavebná komora SR po vyhodnotení situácie okolo tragickej havárie bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove podala včera, dňa 11.12.2019 trestné oznámenie pre podozrenie zo zvlášť závažného trestného činu všeobecného ohrozenia s následkom usmrtenia a ujmy na zdraví ľudí.

 

Dňa 11.12.2019

Ivan Pauer

Stavebná komora SR

Trestné oznámenie vo veci Tragickej havárie bytového v Prešove

Trestné oznámenie vo veci Tragickej havárie bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove pre podozrenie zo zvlášť závažného trestného činu všeobecného ohrozenia s následkom usmrtenia a ujmy na zdraví ľudí.

Sledujeme dianie a vývoj udalostí okolo tragickej havárie bytového domu a okolia na Mukačevskej ulici v Prešove.

Podľa známych medializovaných informácií polícia a vyšetrovateľ zaistil troch hlavných vinníkov. Ide údajne o troch robotníkov, ktorí vykonávali stavebné prace prerážanie podzemnej trasy pre nejaký podzemný rozvod.

Na základe našich odborných vedomostí a desaťročia trvajúcej odbornej praxe plne nezdieľame názor médií a vyšetrovateľov, že hlavnými vinníkmi sú traja nešťastníci, ktorí obsluhovali technologické zariadenie na vykonanie prikázanej práce.

Je všeobecne známe, že systémom podvrtávania, pretláčania, podtunelovania otvorov pre vloženie rôznych rozvodov ľudovo nazývaným „krtkovanie“ sa občas stáva, že bez vplyvu operátora zariadenia pretláčacia hlavica po náraze na tvrdú prekážku nekontrolovane zmení smer. Toto sa mohlo stať aj v danom prípade, ale mohlo sa stať aj to, že plynové potrubie nebolo tak uložené ako to niekto deklaroval pri vyjadrovaní k projektovej dokumentácii. Toto však podľa nášho odborného názoru a skúseností našich odborníkov nie je hlavnou príčinou tragickej havárie a výbuchu nahromadeného plynu v bytovom dome. Mohol byť len spúšťačom ak naozaj ním bol.

Dlhodobo hromadený plyn v bytovom dome bez jeho odvedenia z budovy je podľa nášho odborného názoru primárnou príčinou tragickej havárie.

Na základe uvedeného týmto podávame trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania zvlášť závažného trestného činu na neznáme osoby, ktoré podľa nášho odborného názoru pravdepodobne zanedbali svoje povinnosti pri výkone svojej práce a funkcie, čím mohli spôsobiť usmrtenie ľudí, ujmu na zdraví a majetku.

 

Dňa 11.12.2019

Ivan Pauer

Prezident Stavebnej komory SR

Kalendár udalostí

jún 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
« apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Archív

Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.