Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z.

Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Expertízy a posudky porúch

Archív

Odborná literatúra

Obnova bytového domu z pohľadu jeho bezpečnosti

.

Ak chceme mať bezpečne a kvalitne obnovené bytové domy, alebo ak sa ktosi rozhodne vykonať v spoločných bytových domoch vykonať akékoľvek prestavby, nadstavby, prístavby, zmeny v stavebných konštrukciách panelových sústav a železobetónových rámových nosných konštrukcií (skeletov napr. z rokov 1948 a viac) musia byť posúdené v súlade s platnými Slovenskými technickými normami a eurokódmi, hlavne :

a) STN EN 1990:2002 (73 0031 ) Eurokód – Zásady navrhovania konštrukcií, určuje zásady a požiadavky na bezpečnosť, používateľnosť a trvanlivosť konštrukcií, popisuje zásady ich navrhovania a overovania a uvádza pokyny pre súvisiace hľadiská spoľahlivosti konštrukcií.

b) STN EN 1991-1-1:2007-05 Eurokód, Zaťaženia konštrukcií Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia; Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov, vyhotoviť aj statický posudok na vyhodnotenie vplyvu zmien na statickú bezpečnosť bytového domu, a jeho časti.

c) STN EN 1992-1-1 + A1/NA: 2015 (73 1201), Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií Časť 1-1 Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy a ďalšími dotknutými STN EN, zvlášť, keď budova je umiestnená na problematickom podloží.

d) STN ISO 13822:2012-04 (STN 73 0038) Táto medzinárodná norma poskytuje obecné požiadavky a postupy hodnotenie existujúcich konštrukcií (budov, mostov, priemyslových stavieb, atď.), ktoré vychádzajú zo zásad spoľahlivosti konštrukcií a z následkov ich poruchy. Podkladom je ISO 2394.

e) STN 73 4301 Táto norma platí pre navrhovanie a projektovanie budov na bývanie a obytných častí budov členených na: a)bytové domy; b)rodinné domy; c)polyfunkčné bytové domy; d) nové byty vrátane nových bytov v nadstavbách, prístavbách a v budovách s iným primárnym účelovým využitím. Teplotné a vlhkostné parametre vnútorného prostredia v bytoch.

f) Vyhláška MZ SR č. SR 210/2016 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.;o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia;

To znamená, že ak sa majú vykonať, vykonávajú sa, alebo boli vykonané akékoľvek zásahy do nosných stavebných konštrukcií stavieb, osobitne pri panelových sústavách do všetkých stavebných konštrukcií okrem kovovo-plastových bytových jadier, musí byť celá budova statikom zmapovaná – skontrolovaná, musia byť zakreslené všetky stavebné zmeny voči pôvodnému projektu a vyhotoveniu, a musí byť stavba statikom prepočítaná z pohľadu vplyvu týchto zmien na stavbu so zahrnutím všetkých existujúcich zmien.

1.  Každý seriózny projektant obnovy domu, alebo projektant plánovaných zmien domu od roku 2010 by sa mal riadiť uvedenými technickými predpismi – normami a eurokódmi. Žiaľ, málo kto to tak robí, mnohé stavebné úrady túto povinnosť nekontrolujú a nevyžadujú, nech už je dôvod akýkoľvek, kontrolujú len či je nejaké vyjadrenie statika ku projektovanej konkrétnej zmene.

Takmer vo všetkých prípadoch sa projektanti a úrady odvolávajú na normu ETAG, ktorá nevyžaduje takéto posúdenie budovy pred zateplovaním. Predpisujú to však iné právne a technické pravidlá a predpisy, ktoré by mal projektant vo svojom projekte zohľadniť. Ak sa takéto opatrenia zanedbávajú, v mnohých prípadoch neskôr pridaním hmotnosti a zmenou pôsobenia síl na konštrukciu budovy vznikajú nové trhliny pre nerovnomerné sadanie, alebo iný pohyb budovy. V tejto súvislosti musím upozorniť, že každá trhlina v stene znamená nezvratnú poruchu steny bez ohľadu na to, či je nosná, alebo nenosná, vždy je to určitý stupeň jej oslabenia, ktoré sa nedá v mieste trhliny opraviť do pôvodnej kompaktnosti, pevnosti a tuhosti. Cez trhliny potom preniká kondenz, teplý, alebo studený vzduch, pri zmene parciálnych tlakoch vzniká vlhnutie v bytoch a neskôr tvorba plesní v tom lepšom prípade…

 

2.  Čo sa týka samotného schválenia obnovy domu stavebným úradom máme za to, že povinnosťou stavebného úradu je mať kompletnú projektovú dokumentáciu k obnove budovy, teda aj komplexné statické posúdenie budovy obsahujúce všetky stavebné úpravy a zmeny v bytoch z dôvodu zachovania statickej bezpečnosti budovy, čo ukladá aj zákon č. 50/1976 Zb. v aktuálne platnom znení okrem iného aj §47 ods. k) bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi..; § 48 ods. (5) Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a..; § 66 ods. (3) písm. c) dodržanie príslušných technických predpisov,… §66 ods. (4) písm. c) predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov… §66 ods. (4) písm. g) spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby (poznámka: vzťahuje sa aj na zmeny stavby!)…

To znamená, že projekt musí byť vyhotovený v súlade platných technických predpisov uvedených v úvode a samozrejme aj ďalších, objekt musí byť posúdený s podrobnými statickými výpočtami podľa zákona zákon č. 50/1976 Zb. v aktuálne platnom znení a samozrejme podľa príslušných technických predpisov – noriem.

 

Záverom,
v rámci predprojektovej prípravy by mal každý projektant a jeho statik komplexne posúdiť všetky zmeny v budove v rámci odbornej obhliadky budovy pred vyhotovením projektu obnovy v rozsahu projektu a v jeho cene.

Ak projekt komplexné posúdenie budovy s vplyvom nových konštrukcií, ako zateplenie obvodového plášťa a strechy budovy, navrhované zásahy do stavebných konštrukcií a doterajšie stavebné úpravy v bytoch bez ohľadu na ich legálnosť neposúdi, môže byť projekt považovaný za projekt neúplný a nevhodný pre stavebné povolenie. Nie je pritom dôležité, či si projektant takéto posúdenie započítal do ceny projektu, alebo nie! Zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon jasne hovorí, že stavby musia byť bezpečné a zdravé.

Žiaľ nie všetky stavebné úrady poznajú a vyžadujú komplexné statické posúdenie v zmysle uvedených technických noriem – eurokódov, preto niekedy tieto prípady ex post riešime s nimi aj my, prípadne vyšetrovateľ a prokuratúra, ak je podozrenie z porušenia zákonnosti, alebo ohrozenia bezpečnosti stavby.

 

UPOZORNENIE:

Uvedené informácie nenahrádzajú žiadne právne a technické predpisy platné na území Slovenskej republiky! Je to jen nezáväzná orientačná pomocná informácia na zlepšenie úrovne prípravy stavieb a je na projektantoch, investoroch a úradníkoch, či sa pri svojej práci budú niečim z nej riadiť!

Autor: Ivan Pauer

Sme rodina stiahla návrh nového stavebného zákona.

Ak je toto pravda, tak je to dobrá správa pre odborníkov, mestá, obce a občana!

.
Nakoniec vyše 1750 pripomienok je dostatočným ohodnotením návrhu zákona. Už len ich štúdium a začleňovanie do návrhu zákona znamená ďalšie mesiace práce… Zákon musia tvoriť výlučne odborníci z reálnej mnohoročnej praxe a nie politici, obchodníci, lobisti a stavbári s viac teoretickou praxou ako na stavbe…
.
Po preštudovaní návrhu zákona a niektorých pripomienok si dovolím potvrdiť, že navrhovaný zákon okrem iného zneprehľadní zástavbu v mestách a obciach a rozhodne obmedzí možnosti ochrany práv občana aj miest a obcí. Čo sa týka skutočného presadzovania odbornosti a kontrolných mechanizmov vo výstavbe ako celku sa dá tiež veľa polemizovať.
Pan Sulík zasa okrem iného hovorí, že zákon má pobádať stavebné firmy k súťaženiu, ale dobrý stavebný zákon nie je o podnikaní, súťažení a obchodovaní. Dobrý stavebný zákon je výlučne o pravidlách rozvoja územia, jeho zástavby, výstavby, odsúhlasovania – povolovania a kontroly!
.
Masová výstavba napr. bytov sa dá uskutočňovať aj za teraz platného zákona, treba len zredukovať 45 úprav a pridružené zákony ovplyvňujúce výstavbu (napr. Zák. o verejnom obstarávaní ap.), uzákoniť pravidlá urbanizmu pre plánovanie rozvoja územia obytných sídiel, aby sa nestavali byty bez infraštruktúry, kde ich ani netreba, aby sa súčasne s bytovou výstavbou budovala aj primeraná infraštruktúra.
.
Štát musí v prvom rade „poľudštiť“ podnikateľské prostredie pre slovenské stavebné a výrobné firmy a umožniť im vytvoriť výrobno technickú základňu pre masovú výstavbu. Bez tohto sú reči o masovej výstavbe bytov len prázdne, pekne znejúce vyhlásenia.
.
Autor: Ivan Pauer
.
Výstavba štátnych bytov sa odkladá. Sme rodina stiahla návrh. Koaliční partneri majú výhrady
Zdroj: hlavnydennik.sk

Stále aktuálna téma ?

Stále aktuálna téma o stavebných prácach a ich kontrole stavebným dozorom. Diskusia alebo názory privítame na našom FB.
.
Prikladám neskrátený rozhovor pre denník SME z roku 2014, ktorý napriek časovému odstupu nestráca nič na aktuálnosti. Našli sa aj jedinci, ktorí ma vtedy odsúdili za očierňovanie stavbárskeho stavu, ale na veci to nič nemení aká je realita v živote. Škoda, že redakcia napokon z rozhovoru použila možno 30% z odpovedí, ale išlo o rozsiahlejšiu tému ku ktorej sa vyjadrovali aj iní odborníci a funkcionári, nie však tak otvorene. Posúďte sami z vlastnej skúsenosti aké zmeny od roku 2014 nastali.
.
1. Ako stavebný dozor vidíte mnohé stavby v praxi, vrátane prác na zateplení. Veľa sa hovorí o fušerine, šetrení na nesprávnych miestach, nekvalifikovaných zásahoch počas prác, manipulácii s naberanim dodávateľov, odklonoch od projektov, alebo nedôslednej dokumentácii. Je to všetko pravda? S čím z toho sa stretávate?
.
Je to všetko pravda? S čím z toho sa stretávate?
.
Aby nedošlo k nedorozumeniu, najprv musím upozorniť, že som síce prezidentom SASDARS (Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby) ale nie som formálne registrovaný, ako odborne spôsobilá osoba pre výkon stavebný dozor. Oficiálne som vykonával stavebný dozor, ako zamestnanec v rôznych podnikoch za bývalého režimu do roku 1992 podľa vtedy platných predpisov. Od vzniku Slovenskej republiky vykonávam stavebný dozor v rámci svojej firmy pod zodpovedným zástupcom a vďaka mojej bohatej praxi a odvedenej práci nikomu neprekáža či mám nejaký „papier“ alebo nie a nikto doposiaľ nepýtal osvedčenie, alebo pečiatku – stačil môj podpis.
.
A teraz k Vaším otázkam. S uvedenými problémami sa stretávam. Žiaľ je vo veľkej miere pravdou čo spomínate, ale nemôžem osobne ani všeobecne povedať, že je to tak všade. Tento stav má množstvo príčin, ale budem sa snažiť uviesť aspoň tie najhlavnejšie. V prvom rade je to stav peňazí v peňaženkách obyvateľov a vlastníkov bytov a rodinných domov priamo sa viažuci na istoty v zamestnaní. Ľudia na Slovensku myslím tým hlavne generácie nad cca 40 rokov stále viac zvažujú na čo peniaze dajú, alebo nie, resp.kde môžu ešte ušetriť.
.
Fušerina:
Na stavbách nám chýbajú kvalifikovaní odborníci od robotníka – aplikačného pracovníka (klampiar, pokrývač, tesár a pod.) cez už neexistujúcu funkciu prvého kľúčového riadiaceho a kontrolného pracovníka – „Majster stavebnej výroby“, k stále viac chýbajúcim kvalitným kvalifikovaným Stavbyvedúcim v danom odbore, až po v zákone zvrátenú a nepochopenú kvalifikáciu Stavebný dozor. Vôbec nie je nezvyčajné ak pekár muruje, automechanik omieta, kaderník kladie škridľu, stavbyvedúci je elektrotechnik a stavebný dozor je chemik, alebo strojár. Výsledky činnosti takýchto odborníkov sa nám na stavbách často ukazujú.
.
Šetrenie na nesprávnych miestach:
Ak sa rozhodnú napr. vlastníci bytového domu vykonať obnovu ich stavby, prvé na čom budú šetriť je projekt obnovy. Nechajú si vyhotoviť len projekt pre stavebné povolenie čo na realizáciu vôbec nestačí, pretože sa jedná len o technickoadministratívny dokument o plánovanej činnosti na objekte. Takýto projekt stačí vyhotoviť v najmenšej mierke 1:100 ktorý by mohol mať približne pre 46 bytov hodnotu asi 800-1200 €. Klobúk dolu pred projektantmi a vlastníkmi ktorí si dajú zhotoviť aj realizačný projekt so všetkými technickými podrobnosťami a grafickými detailami za možno 4-5000 € alebo aspoň kompromis „podrobný“ projekt pre stavebné povolenie v mierke 1:50 s niektorými aspoň kľúčovými detailami ako to požaduje ŠFRB v cene cca 2500-3500 €. Žiaľ stavebný zákon v dnešnej totálne deformovanej podobe podporuje tento stav, pretože nevyžaduje zhotoviť akúkoľvek stavbu pre výrobu, služby, komunikácie a bývanie podľa vykonávacieho projektu ! Vykonávací projekt sa v zákon prakticky nevyžaduje vôbec.
.
Ďalšou významnou úsporou vlastníka bytu, alebo domu je neobjednanie si od samého počiatku úmyslu vykonať nejakú stavebnú činnosť svoj Stavebný dozor. Stavebný zákon nevyžaduje prítomnosť stavebného dozoru na stavbe ak stavbu realizuje stavebná firma. Stavebný dozor je vďaka platnému, žiaľ aj pripravovanému zákonu nesprávne chápaná činnosť. Slovák a občan Slovenska čo nemusí to nespraví aj keď ide v konečnom dôsledku o jeho peňaženku, nebodaj aj o život… 22 rokov devastácie legislatívy v stavebníctve degradovalo kvalifikované vykonávacie a kontrolné činnosti v stavebníctve na čosi zbytočné – nepotrebné, na čo netreba dávať peniaze. Môžem konštatovať, že len vďaka zkonu o ŠFRB, zahraničným investorom, niektorým verejným zákazkám a stavebným úradom, sa kde tu stavebný dozor naozaj vykonáva. Vo verejnosti je už zaužívané, že stavebný dozor je zbytočný a drahý, pritom si neuvedomujú, že je to jediná inštitúcia, ktorá vlastníkom-stavebníkom môže zachrániť a kontrolovať ich rozpočet a kvalitu ich stavby.
.
Uvedené dôvody sekundárne prinášajú tlak na cenu samotných stavebných prác a dodávok, preto vlastníci tlačia na najnižšiu možnú cenu zhotoviteľa. Nie je ojedinelé, ak zhotoviteľ má cenu niekedy 10-15 % nad hodnotu materiálu, len aby vyhral zákazku. Podpíše sa zmluva o dielo, zaháji sa dodávka s prácami a vlastníci sa nestačia diviť, že každú chvíľu sú na stavbe iní „majstri“, nevykonali sa žiadne testy muriva a podkladu pre zateplenie, kotvy zateplenia nezodpovedajú parametrom podľa projektu, alebo testu ak sa robil, nie je namontovaný dostatočný počet kotiev, nanášané vrstvy hmôt sú príliš tenké, a pod. Málo vlastníkov si chce priznať a uvedomiť, že nízka cena prináša nízku kvalitu práce, nižšie množstvo potrebného materiálu, nízku úroveň kontroly a často krát dodatky k cene a zmeny termínu ukončenia. Po peripetiách počas výstavby máme napokon dom krásne vymaľovaný a všetci si vydýchnu a sú spokojní so svojim pekným domom. Problém nastane až vtedy, keď sa začne vydúvať izolant, praskať alebo rozpadávať omietka a pod. Potom vlastníci zistia, koľko majú v dome „odborníkov“, čo mali spraviť, ale nespravili… Lenže sa pýtam, je na vine len zhotoviteľ ? Ja si myslím, že nie, každý má svoj podiel na tomto stave.
.
Nekvalifikovaných zásahoch počas prác:
Zvyčajne sú dve príčiny. Prvou je neznalosť zhotoviteľa na úrovni stavbyvedúceho, ktorý sa spolieha na fortieľ aplikačného pracovníka, ale ten má tiež svoj kvalifikačný problém a spolieha sa na skúsenosť stavbyvedúceho. Výsledok síce občas po trojstrannom trápení aj so stavebníkom je napokon ako tak prijateľný, ale stáva sa že neuplynie ani záručná doba a nastanú problémy, ktoré občas riešime…
Druhou príčinou a nie nečastou je zásah samotného vlastníka stavby a to tým, že núti zhotoviteľa počas realizácie zmeniť materiál, alebo postup, lebo kdesi na internete alebo v nejakom letáku našiel iný odporúčaný spôsob vyhotovenia a použitých materiálov údajne s rovnakým výsledkom, ale lacnejším. Zhotoviteľ sa niekedy nechce hádať, potrebuje zaplatiť ľudí, dá si od vlastníka podpísať zmenu postupu prác a materiálu a po nejakom čase nás pozvú pozrieť prečo má stavba poruchu… Zvyčajne vlastník potom musí dať asanovať celú dodávku a urobiť všetko znovu na svoje ďalšie náklady.
.
Manipulácii s naberaním dodávateľov:
Na Slovensku sme zlikvidovali väčšinu tradičných stavebných firiem s množstvom kvalifikovaných zamestnancov – profesistov, ktoré vedeli postaviť napríklad celé bytové domy takmer bez potreby subdodávok. Zmenou poisťovacej a odvodovej politiky spojenej s ubúdaním a upadaním najsilnejšej strednej vrstvy obyvateľstva (nie len však tohto) stavebné firmy sa najprv začali úzko špecializovať napr. na kúrenie, ploché strechy, klampiarstvo a pod. pričom minimalizovali počet realizačných pracovníkov na zvyčajne 5-12 zamestnancov. Pokračovaním zvyšovania nepriamych odvodov za zamestnancov a sprísnením postihov za meškanie úhrad, alebo ich nezaplatenie aj v prípade druhotnej platobnej neschopnosti stavební zamestnávatelia napokon zmenili svoje správanie. Začala éra kaskádového a aktuálneho – krátkodobého zamestnávania firiem podľa zákaziek. Neskôr stavebné firmy prepustili všetkých realizačných zamestnancov a ponechali si len ekonóma, právnika a stavbyvedúceho a stavby doposiaľ realizujú manažérsky. To znamená, že víťaz zákazky – generálny dodávateľ (zhotoviteľ) si objedná základných poddodávateľov podľa druhu prác a dodávok a tí si zasa objednajú nižších dodávateľov, tí nižších a tí samostatných živnostníkov, ktorí práce a dodávky vykonajú. Má to niekoľko efektov z ktorých vyberiem tie hlavné a to obídenie odvodovej politiky, znižovanie zisku a zahmlenú až stratenú právnu zodpovednosť v kaskáde jednotlivých dodávateľov v prípade porúch alebo havárie stavebného diela. Môžeme viniť za tento systém zhotoviteľov ? Ja si myslím, že nie! Chyba je v nastavenom a nestabilnom systéme ak sa vôbec odvážime povedať, že tu nejaký systém ešte zostal… O kvalite takýchto stavieb môžeme polemizovať, zvlášť v pohľade na životnosť stavieb a ich neustále sa meniacu odpisovú politiku.
.
Odklonoch od projektov alebo nedôslednej dokumentácii:
S projektami a ich odklonmi je to dosť komplikované ale aj nie. Mnohí odborníci v stavebnej aj úradnej praxi poukazujú na rastúci trend znižovania kvality projektovej dokumentácie, sám sa s týmto občas stretnem. Tu si dovolím poukázať na fakt, že mnohé stavby a ich obnova sa už dlhodobo uskutočňujú bez vykonávacieho projektu ale len podľa projektu pre stavebné povolenie. Podľa projektu pre stavebné povolenie je takmer nemožné ho striktne zhotoviteľom držať, pretože zhotoviteľ musí často krát riešiť chýbajúce detaily a návrh materiálov, prípadne technologických postupov podľa vlastného zváženia a na svoju zodpovednosť. Ťažko potom viniť zhotoviteľa, ak mu investor v rámci finančných úspor nedá vykonávací projekt a ak ešte ku tomu má len administratívny stavebný dozor, alebo ho nemá vôbec. Problém však nastáva ak sa nám na stavbe stretne chybný projekt, problematická realizačná firma a neznalý, prípadne administratívny stavebný dozor a dielo skazy máme na svete. Vinníci sú všetci a nikto. Nie je na Slovensku jediný takýto prípad na všetkých úrovniach stavebných investorov.
.
2. Aký je pre to podľa vás dôvod?
Dôvod vidím v zle nastavenom ekonomicko-hospodárskom systéme počnúc radikálnymi zmenami v celom spektre legislatívy bez jej nahradenia a nastavenia na nové pomery po roku 1992. Mám za to, že 22 rokov improvizujeme, súťažíme koľko zákonov denne zmeníme veriac, že teraz to už dobre dopadne, ale ako vždy vyskočí nový problém a nastúpi novela na novelu. Chýba koncepcia a ciele v hospodárstve, v stavebnej legislatíve je chabá previazanosť na iné zákony. Návrhom nového stavebného zákona v poslednej podobe sa dostávame do patovej situácie pre jeho zrozumiteľnosť a použiteľnosť v laickej a odbornej praxi. Jednoducho prostredie na Slovensku je pre stavebníctvo a jeho rozvoj minimálne neprajné až zničujúce. Veď skončením „hromadnej“ výstavby montážnych liniek a veľkoskladov s hypermarketmi stavebníctvo na Slovensku neustále upadá. Výstavba diaľníc pre stavebníctvo nepostačuje a zlým signálom už je, keď sa veľké stavebné kolosy uchádzajú o výstavbu 100 chodníka kdesi v hornom dolnom, pričom to aj tak bude robiť 5-6 miestnych živnostníkov… Príčin je však oveľa viac, dovolím si povedať v celom spektre našej spoločnosti, ale uvediem ešte tie ktoré najviac vidí mysliaci občan:
.
A) nedostatok peňazí v strednej vrstve obyvateľstva, neustále klesajúci počet a sila strednej vrstvy, jej neustále nepriame zaťažovanie zmenami odvodov a rôznych poplatkov, aby si potom mohla dovoliť investovať do bytov, domov, drobných prevádzkarní pre služby – aj obchody a pod., a vôbec do domácej spotreby,
C) katastrofálny stav legislatívy v stavebnom poriadku, územnom plánovaní, chýbajúci zákon o urbanizme a naň nadväzujúce zákony,
D) totálna legislatívna nestabilita v stavebníctve a naň nadväzujúce zákony,
E) prílišná závislosť a neistota občanov na cestovných zahraničných investoroch, to znamená, že zahraničný investor jednoducho vyhlási, že naše nízke platy a štátne stimuly-dotácie sú pre neho už vysoké tak odíde do lacnejšieho priestoru, a pod. Nečudujme sa, že občan má obavu investovať do vyššej spotreby kam počítam aj obnovu bytového alebo rodinného domu, nie to ešte jeho výstavbu alebo kúpu nejakej prevádzkarne na službu, alebo obchodík…
.
3. Musí, alebo mal by byť stavebný dozor prítomný počas prác na zateplení bytovky či rodinného domu? Ako je to pri svojpomoci? A čo sa deje v praxi?
Podľa môjho názoru a mnohých kolegov s ktorými som v kontakte musí byť stavebný dozor na každej stavbe pre výrobu, služby, bývanie a inžinierske stavby. Stavebný dozor predsa kontroluje prípravu, uskutočňovanie a ukončenie stavby v súlade s platnými zákonmi, normami, projektom a rozpočtom. Inými slovami stavebný dozor kontroluje a chráni zákonnosť, bezpečnosť, kvalitu a i. vrátane ekonomického záujmu objednávateľa.
.
Čo sa týka výstavby svojpomocou, existuje v zákon zvrátenosť, že stavebný dozor je povinný riadiť výstavbu svojpomocou. Stavebný dozor už svojim významom slova nieje riadiacim článkom uskutočňovania stavby, ale dozorným – kontrolným. Stavbu aj svojpomocou má riadiť minimálne Majster stavebnej výroby, alebo stavbyvedúci ako je to aj v inom, dokonca v menej rozvinutom svete ako Slovensko… Stavebné úrady vyžadujú pri výstavbe svojpomocou mať na stavbe aj stavebný dozor, ale v praxi je verejným tajomstvom, že ide len o administratívny stavebný dozor, t.j. dozor na dokumentoch pre úrady… Je preto len osobnou vecou, či sa stavebný dozor stavby svojpomocou zúčastní naozaj, alebo nie pretože malý stavebník rodinného domu nemá záujem zaplatiť viac ako 100-200 € za celú stavbu, pričom keď si zhodnotíme strávený čas, dopravu, zodpovednosť, riadenie robotníkov a i. je táto odmena smiešna… Takže každý si to rieši ako vie.
.
4. Je poplatok za výkon stavebného dozoru v prípade rekonštrukcii a zateplenia taký vysoký, že môže byť dôvodom obchádzania tejto možnosti (povinnosti)?
Nie, nie je. Problém je len v ľuďoch, pretože nevidia zodpovednosť, odbornosť a ochranu ich spotrebiteľských záujmov, vidia len človeka, ktorý občas príde, pozrie, odmerá, odfotí, odíde a dá si to všetko zaplatiť z ICH peňazí.
.
5. Koľko sa vlastne zaplatí napríklad pri rodinnom dome, alebo pri bežnom paneláku?
Cena za výkon stavebného dozoru sa pohybuje je od 0,5 do 1,5 % z celkovej ceny diela v závislosti na objem prác, požiadavky na periodicitu kontrol, či si musí prizvať špecialistu a pod. Pri zateplení sa cena dozoru pohybuje okolo 1% z konečnej ceny.
.
6. Ak ste prizvaný ako stavebný dozor a zistite nezrovnalosti, čo môzete urobiť pre nápravu a čo ak vás nerešpektujú?
Žiaľ podľa teraz platnej legislatívy nemá stavebný dozor veľa priestoru v prípade požadovania nápravy. V prvom rade musí stavebný dozor skontrolovať zakrývané časti stavebnej konštrukcie aby mohol odsúhlasiť na zakrytie a pokračovanie v prácach. Odsúhlasenie, alebo iné svoje stanovisko, dozor zapíše do stavebného denníka. Pokiaľ zistí vadu alebo nesúlad s projektom, prípadne s technickou normou, zapíše do stavebného denníka, že žiada vykonať nápravu a nepovoľuje pokračovať v následných prácach. Informuje o tomto objednávateľa – stavebníka, odporučí stavebníkovi, aby neplatil zhotoviteľovi za problematickú časť až do odstránenia vady. Je potom už na stavebníkovi, ako sa zariadi. Jednou z významných právomocí stavebného dozoru je, že neprevezme od zhotoviteľa vadnú časť diela, alebo aj celé dielo v prípade, že zhotoviteľ nerešpektoval stanoviská a príkazy stavebného dozoru. Musím tu však uviesť, že bremeno vykonania tejto právomoci napokon aj tak skončí na rozhodnutí stavebníka, či on sám prevezme dielo, alebo aj neprevezme, alebo dielo zaplatí akoby bolo v poriadku. Stáva často na škodu objednávateľa, že podcení vady diela na ktoré poukázal stavebný dozor a dielo – stavbu prevezme ešte aj s dovetkom v protokole, že stavba je bez závad, spĺňa technické normy a stavbu preberá. Potom sa vlastníci a užívatelia takýchto stavieb nestačia diviť koľko problémov stavba má a prečo prehrávajú súdne spory.
.
Odpovedal: Ivan Pauer

S KÝM MÁ VEDENIE SKSI PROBLÉM ?

***

Vážení kolegovia stavbári, odborná verejnosť a členovia našej komory a komory SKSI – Slovenskej komory stavebných inžinierov,

dňa 1.apríla 2021 nám vedenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej SKSI) doručilo „prvoaprílový žartovný“ list „Opakovaná výzva na odstránenie protiprávneho stavu – zmena názvu občianskeho združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z.List na stiahnutie TU. Aby tento „prvoaprílový žart“ bol úplný, tak vedenie SKSI poslalo tento list aj Ministerstvu vnútra SR ako prílohu k jeho listu „Žiadosť o zabezpečenie nápravy a odstránenie protiprávneho stavu, vo veci poškodzovania mena Slovenskej komory stavebných inžinierov  a Žiadosť o súčinnosť vo veci zmeny názvu občianskeho združenia Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z.“ (stiahnúť TU) .

V dobe, keď všetci prežívame vážny hospodársky útlm a všetci prežívame rastúce existenčné problémy, ako osoby tak aj firmy, tak v tomto problémovom období namiesto vzájomnej pomoci a súdržnosti, opäť niektorí jedinci vo vedení SKSI majú problémy s našim občianskym združením „Stavebná komora Slovenskej republiky“ (ďalej SKSR) a s jej prezidentom. Vzhľadom na históriu od júla roku 2012 by bolo správnejšie poradie: s prezidentom SASDARS (obč. združenie Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby * Anno 2010) a teraz so Stavebnou komorou Slovenskej republiky(Anno 2015)…

Ivan Pauer a naše združenie sme nikdy nekonali a nekonáme proti žiadnej organizácii a osobe! Nevykonávame žiadne ohováračské kampane v médiách, úradoch a organizáciách vrátane ministerstiev, tobôž proti osobám a členom v SKSI, ktorá v minulosti pre Slovenské stavebníctvo vykonala veľa prospešného. Už niekoľko rokov nám život ukazuje, že takáto činnosť sa neustále vyvíja proti nám.

Nerobíme pre peniaze, kariéru a tituly!
Robíme pre občanov Slovenska, Slovenské stavebníctvo a Slovensko !

Ako to všetko začalo?

Zmena vo vzťahu SKSI ku SASDARS nastala tesne pred voľbami nového predsedu SKSI v roku 2012. SKSI v apríli 2012 vypovedala Rámcovú zmluvu o podpore a spolupráci , ktorú januári 2012 podpísal bývalý predseda prof. Dušan Majdúch so združením SASDARS zastúpenú prezidentom Ivanom Pauerom. Dôvod vypovedania zmluvy bol aj na Slovenské právne pomery unikátny, „zmena predsedu SKSI“, nezmysel, ale v poriadku, vedeli sme kto za tým a prečo stál a nechceli sme zbytočný konflikt veriac, že sa dohodneme na spolupráci v prospech zvyšovania odbornosti na stavbách....

Jadro problému je, že SASDARS založil Ivan Pauer so svojimi spolupracovníkmi, a tento Ivan Pauer bez akademického vzdelania a nečlen SKSI, si dovolil v súlade so živnostenským zákonom (stiahnuť ustanovenia § 7a a § 22 ods.1) písm. c) a e) zákona 455/1991 Zb.) a zákonom  o celoživotnom vzdelávaní vypracovať a dať akreditovať na Ministerstve školstva vzdelávacie programy celoživotného vzdelávania pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti kvalifikácií majster stavebnej výroby, stavbyvedúci, stavebný dozor a projektant.

Napriek listu SKSI pre Ministerstvo školstva zo dňa 26.7.2012 jej vtedy nového predsedu,  v ktorom píše, ako je výborné riešiť celoživotné vzdelávanie, ale nie združením SASDARS a už vôbec nie na základe nečlena SKSI akéhosi Ivana Pauera, ktorý má len osvedčenie SKSI na výkon stavbyvedúci a akéhosi Ing. Vladimáíra Beluského, ktorý nie je ani členom SKSI a nemá dokonca ani žiadne oprávnenie SKSI na výkon činnosti… Ministerstvo školstva potom  SKSI vyradilo z komisie pre konflikt záujmov… Stanovisko SKSI zo dňa 26.7.2012 na stiahnutie TUstanovisko SASDARS zo dňa 11.7. k stanovisku SKSI zo 4.7.2012 na stiahnutie TU, nezmysel, ale dobre, vedeli sme kto a čo bolo za tým.

Po dvoch rokoch akreditačného procesu pre obštrukcie SKSI a MDVRR SR a vylúčení SKSI z komisie pre konflikt záujmov až po havárii mostu v Kurimanoch Ministerstvo školstva SR akreditovalo vzdelávacie 4. programy SASDARS Majster stavebnej výroby (stiahnuť), Stavbyvedúci (stiahnuť), Stavebný dozor (stiahnuť) a Projektant (stiahnuť), ale bez možnosti vydávať osvedčenie o nadobudnutí odbornej spôsobilosti. Dôvodom oklieštenej akreditácie bolo podivné stanovisko vtedajšieho Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, v ktorom sa uvádza, že oprávnenie vydať osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti nebolo pridelené nikomu okrem SKSI. Teda nie, že nikto iný v zmysle živnostenského zákona nemôže vzdelávať, skúšať a vydávať osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti, alebo len odbornej spôsobilosti v stavebníctve, pretože aj v živnostenskom zákone sú v definíciách nejasnosti podobne ako v zákone č. 138/1992 Zb… (Pozri zákon č.455/1991 Zb. a zákon č. 138/1992 Zb)

Takto sa podarilo niektorým akademicky vzdelaným vrcholovým jedincom vo vedení SKSI zničiť pripravené, poctivé, nekomerčné akreditované celoživotné vzdelávanie pre pracovníkov v stavebnej výrobe. V tom čase (rok 2013) bol pod gesciou Ministerstva školstva pripravený vysoko odborný 28. členný lektorský tím  zo Slovenských  a Českých technických univerzít, ale aj odborníkov z praxe. Žiaľ, učebné osnovy a programy vypracoval stredoškolák len s maturitou a s autorskými právami na tieto programy a nie nejaký funkcionár  obostretý titulmi a bez praxe na stavbách. Od marca roku 2013 ucelené systémové celoživotné vzdelávanie na Slovensku prakticky neexistuje, pretože nikto nepôjde do školy, ktorá mu nedá doklad, že nadobudol odbornú kvalifikáciu…

Čo na tom, že ktosi za dva dni akéhosi kurzu získa neodnímateľné celoživotné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť „stavbyvedúci“ alebo stavebný dozor“. Platiaci uchádzač osvedčenie o čiastočnej, alebo úplnej kvalifikácii odbornej spôsobilosti v súlade so živnostenským zákonom, zákonom o celoživotnom vzdelávaní a so zákonom č. 138/1992 Zb.  nedostane (stiahnúť § 7a a § 22 ods.1) písm. c) a e) zákona 455/1991 Zb.stiahnuť § 31 zak. 138/1991 Zb.) !

SKSI nespĺňa žiadne ustanovenie zákonov č. 455/1991 Zb. a č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.

Jediná organizácia čo spĺňa zákonné podmienky pre vydávanie osvedčenia odbornej spôsobilosti je SASDARS, ale bez oprávnenia vydať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 568/2009 Zb., preto sa nikto na také vzdelávanie ani neprihlási…  Ale čo môžeme očakávať na Slovensku za posledných 20-25 rokov, nieto ešte teraz, keď mnohé zákony na Slovensku vydržia maximálne jedno neúplné volebné obdobie a sú už aj tak len trhacím kalendárom pre klientelistické záujmy rôznych záujmových skupín, movitých jedincov a politikov.

Že nám stavby stále častejšie stavajú podľa chybných projektov pre stavebné povolenie, ktorý pojem zákon nepozná, a že stavby vedú stavbyvedúci, ktorí nestíhajú a niektorí dokonca ani nevedia čítať projekty, alebo nám narastá počet stavebných dozorov, ktorí nevedia ani,kde je stavba ani čo dozorujú, pričom ich činnosť v zmysle §44 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb. vôbec nie je kontrolnou činnosťou ako sa mnohí domnievajú…  Že stavby zhotovujú remeselníci bez vzdelania v stavebnom odbore, to už tiež nikomu nevadí.

V posledných rokoch je však pre niekoho najdôležitejšie, odpratať zo stavebníctva „Stavebnú komoru Slovenskej republiky“ s jej prezidentom a ďalšie občianske združenia, ktoré spoluzakladal, nech to stojí čo to stojí.

Nepomohol hanlivý urážajúci inzertný článok v TASR zo dňa 24. mája 2018, nepomohla sťažnosť na RTVS listom SKSI č. 2291/2018 zo dňa 20.11.2018, nepomohla ani výzva renomovanej advokátskej kancelárie Vojčík & Partners, s.r.o zo dňa 28.11.2018, ktorá žiadala aby sme zmenili názov, činnosť a stanovy Stavebnej komory Slovenskej republiky (výzva kancelárie na stiahnutie TU ), nepomohol anonym rozposielaný v dňoch 10 až 25.januára 2020 do médií, niektorým našim známym členom, partnerom, klientom  a kriminálnej polícii o právnej neexistecii nášho združenia a o kriminálnej činnosti Ivana Pauera, prezidenta SKSR a SADRAS… (Anonym na stiahnutie TU). Pre predmetný anonym s ďalšími súvislosťami sme podali podnet na  vyšetrenie podozrenia zo spáchania trestných činov, ktoré po odmietnutí s prapodivným odôvodnením vyšetrovateľa je po našej sťažnosti na príkaz prokuratúry v štádiu vyšetrovania.

Teraz tu máme ďalší najnovší materiál autorizovaný vedením SKSI (Opakovaná výzva na odstránenie protiprávneho stavu… na stiahnutie TU) napísaný údajne dňa 12.3.2021, ale doručený až dňa 1.4.2021, v ktorom SKSI opätovne vyzýva na zmenu činnosti, stanov a názvu združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky“ a okrem iného nás obviňuje:

 1. z poškodzovania dobrého mena SKSI,
 2. z priživovania sa na dobrej povesti SKSI,
 3. z nekalej obchodnej súťaže,
 4. z vykonávania činnosti v rozpore so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovných stavebných inžineroch,
 5. z oslovovania prezidenta združenia Ivan Pauera stranou RTVS a uverejňovania jeho osoby v RTVS…
 6. z chybného uvedenia Ivana Pauera redaktorom RTVS, ako prezidenta stavebných inžinierov v spravodajskom vysielaní dňa 3.11.2018, napriek tomu, že RTVS na list SKSI č. 2291/2018 zo dňa 20.11.2018 so sťažnosťou sa obratom elektronicky písomne vedeniu SKSI ospravedlnilo a vysvetlilo, ako došlo k nejasnosti. (Informáciu o vyriešení nedorozumenia z nejasnosti podalo RTVS na osobnom rokovaní  dňa 8.2.2019. RTVS opakovane, po tomto „incidente“ písomne ponúklo SKSI spoluprácu, ale SKSI na ňu nereagovalo. (Zápis z rokovania RTVS na stiahnutie TU.)
 7. že cit.: „pán Ivan Pauer sa ako prezident občianskeho združenia k problémom v stavebníctve vyjadroval aj v dňoch 26.2.2021, 27.2.2021, 2.3.2021 vo vysielaní správ RTVS…
 8. atď…

Zaujímavé však je, že vedenie SKSI vo svojej výzve na jej druhej strane v druhom odseku uvádza cit.:

„Postavenie občianskeho združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky“ a Slovenskej komory stavebných inžinierov sú z hľadiska spôsobu a cieľov zriadenia, pôsobenia, účelu skladby členov diametrálne odlišné.“ !!!!!

V štvrtom odseku nám SKSI zakazuje zastupovať stavebných inžinierov…

Takže nezodpovedanou otázkou je, čo vlastne niektorí jedinci z vedenia SKSI chcú, keď na jednej strane tvrdia, že ich poškodzujeme v obchodnej súťaži a žiadajú nás a ministerstvo, aby sme zmenili názov a činnosť pretože im podľa obchodného zákona nekalo konkurujeme a na druhej strane tvrdia, že máme diametrálne odlišné ciele, pôsobenie, činnosť a členov… (Odpoveď nášho združenia ministerstvu vnútra na stiahnutie TU.)

Výsledok tejto rovnice sa ukazuje v dvoch rovinách:

 • primárne: nenávisť k prezidentovi združenia SASDARS a našej komory,
 • sekundárne: odstrániť konkurenta, ktorý konkurentom nie je aj podľa vyjadrenia samotného vedenia SKSI…

Predmetné dokumenty sme postúpili našim právnikom na posúdenie aktuálnej situácie aj z pohľadu, či takéto konanie nesie znaky trestného činu voči našej komore a jej prezidentovi. Ak ich stanovisko bude, že najnovšie konanie voči nám má znaky možného spáchania trestného činu, bude toto podozrenie neodkladne postúpené orgánom činným v trestnom konaní, pretože všetko má svoje hranice.

SADARS a naša komora nie raz  ústne aj písomne ponúkla vedeniu SKSI spoluprácu pri vzdelávaní a osvedčovaní odbornej spôsobilosti pre „výrobárov“ na stavbách (majster, stavbyvedúci a stavebný dozor) a tiež v legislatívnom procese prípravy nového stavebného zákona. Ani raz sme sa nedočkali odpovede, iba v máji 2015 svitla nádej na dohodu na osobnom rokovaní, ale po zaslaní návrhu zmluvy zostalo ticho.

Tento hlúpy, ješitný a detinský stav nás profesionálne mrzí, ale ak niekomu vyhovuje, tak vyhovuje už aj nám. Je to však na škodu hlavne pre zavedenie skutočného systému a poriadku v legislatíve pre stavebníctvo a uceleného systémového, odborného celoživotného vzdelávania a osvedčovania  odbornej spôsobilosti tak, ako to predpisuje živnostenský zákon, teda bez komerčných a politických vplyvov.

Akreditované celoživotné vzdelávanie mohlo v prospech oboch organizácií SKSI a SASDARS spolu s 3. slovenskými a 1. českou univerzitou  už 8. rokov fungovať a školiť.

Pre ješitnosť jedinca, prípadne viacerých jedincov sa ucelené systémove vzdelávanie pre odborníkov v stavebnej výrobe a vôbec pre stavebníctvo pod gesciou Ministerstva školstva doposiaľ nevykonáva. Pri neustálom raste neodbornosti už takmer v celom stavebníctve a v ním dotknutých odvetviach je to na škodu aj celej spoločnosti.

Na druhej strane to má vďaka „utešenému“ nárastu aj závažných chýb na stavbách pozitíva pre rast práce znalcov a znaleckých ústavov…

V Slovenskom stavebníctve sú ďaleko vážnejšie problémy !  Je potrebné sa venovať naprávaniu napáchaných škôd v stavebníctve a vo vzdelávaní odborníkov, namiesto nekonečného vymýšľania nových a nových hlúposti, ako zo stavebníctva odstrániť  naše združenie a jeho prezidenta.

Vzhľadom ku tomu, že vedenie SKSI vo svojej žiadosti Ministerstvu vnútra SR upozorňuje, že nezastupujeme stavebných inžinierov, tak teraz oznamujeme, že zastupujeme aj stavebných inžinierov a radi privítame aj autorizovaných stavebných inžinierov, členov SKSI bez toho, že by museli u nás platiť  nejaké členské príspevky.

Členovia SKSI platia za povinné členstvo v SKSI už dosť na to, aby mohli vykonávať svoju prácu – projektovať… Preto členovia SKSI u nás nebudú musieť platiť nič, ale nebudú mať niektoré požitky riadnych členov. To však nie je prekážkou, aby sme si nemohli pomáhať a podporovať jeden druhého v tomto chaotickom období neustálych zmien a zhoršujúcej hospodárskej situácii nie len u nás…

Kto bude chcieť prispeje, kto nie, neprispeje. Našej komore nejde o zisky a vysoké platy. Svoju prácu od vzniku komory robíme všetci bez nároku na odmenu, len za náhradu nevyhnutných nákladov !

 

Nám ide o vrátenie odbornosti, morálky, poriadku a systému do stavebníctva. Aby stavebníctvo prestalo byť dojnou kravou a aby zodpovedne slúžilo občanom a tomuto štátu a aby sa stavbárom vrátilo ich spoločenské postavenie a úcta.

 

Nerobíme pre peniaze, kariéru a tituly!

Robíme pre občanov Slovenska, Slovenské stavebníctvo a Slovensko !

 

Každý odborník je vítaný, nie len vyslovene stavebný, ak chce snami spojiť sily a pomôcť svojim umom a skúsenosťami Slovenskému stavebníctvu a hospodárstvu .

 

Ivan Pauer

Prezident komory

 

 

 

Prinášame Vám Webinář STAV-INVEST + JUTA: folie na šikmé střechy 2

Dalšie on-line školenie zo dňa 1.4. od 08.00 hod.
Tentokrát na téma aké sú hraničné vlastnosti podstřešných fólií (PHI) pre ich použiteľnosť na streche (pre základné použitie a pre použitie pri funkcii provizórnom zakrytí strechy), ale aj vysvetlenie, prečo je určite vhodné aj na bungalove pod podstrešnou membránou aplikovať bednenie.

https://www.stavinvest.cz/specialista-radi/webinar-folie-na-sikmou-strechu-2/

Prinášame Vám Webinář STAV-INVEST + JUTA: folie na šikmé střechy

Ďakujeme naším Českým partnerom a osobitne firme JUTA za poskytnutie záznamu z prednášky špičkového experta na strešné fólie pána Jana Rypla. Je to prednáška pre český okruh odborníkov, preto sa treba riadiť Slovenskými technickými normami, ale pravidlá a stavebná fyzika je rovnaká bez ohľadu na štáty a národy.

 

Dalšie on-line školenie sa plánuje na 1.4. od 08.00 hod.
Tentokrát na téma aké sú hraničné vlastnosti podstřešných fólií (PHI) pre ich použiteľnosť na streche (pre základné použitie a pre použitie pri funkcii provizórnom zakrytí strechy)

 

Naša komora od svojho vzniku v roku 2015 pomohla 162 stavbám.

Pri príležitosti vyhodnotenia našej činnosti za obdobie existencie našej Komory, t.j. od roku 2015 v oblasti pomoci verejnosti Vám predkladáme objem vykonaných posúdení a konzultácii k problematickým stavbám na Slovensku do konca roku 2020.
.
Za toto obdobie sme diagnostikovali a poradili:
rok 2020: 20 posúdení + 4 konzultácie na mieste stavby
rok 2019: 24 posúdení +  9 konzultácií na mieste stavby
rok 2018: 23 posúdení +  8 konzultácií na mieste stavby
rok 2017:  11 posúdení + 17 konzultácií na mieste stavby
rok 2016: 19 posúdení + 15 konzultácií na mieste stavby
rok 2015:   8 posúdení +  4 konzultácií na mieste stavby.
————————————————————-
Spolu : 105 posúdení + 57 konzultácií
Úhrnom sme riešili 162 prípadov problematických stavieb.
.

Podrobnejšie informácie nájdete TU.

.
Autor: Ivan Pauer

Množia sa problémy s novostavbami rodinných domov

PROJEKTANTI, STAVEBNÉ FIRMY A STAVEBNÍ DOZORI NEPODCEŇUJTE POTREBU KVALITNE VYKONÁVAŤ SVOJU PRÁCU A NEPRECEŇUJTE SVOJE VEDOMOSTI !

Minulý rok sa sme riešili 20 stavieb s rôznymi poruchami. Potešujúce je, že začínajú sa na nás obracať vlastníci bytových domov pred rozhodovaním o obnove ich bytového domu. Veľmi potešujúci a vítaný stav.

Problémom sa však stávajú novostavby rodinných domov s plochými jednoplášťovými strechami. Minulý rok sme riešili 3 novostavby vo veku 1-2,5 roku a jednu 4,5 ročnú novostavbu. Ku dnešnému dňu 9.3.2021 už evidujeme 16 problémových novostavieb s problémami plochých jednoplášťových striech, čo je zarážajúci veľmi zlý stav. Príčin je niekoľko, ale veľmi zjednodušene môžeme opodstatnene konštatovať, že ide hlavne o chyby v projekte, v realizácii a v kontrole stavebných prác a dodávok materiálu.

Pre názornosť prikladáme niekoľko fotografií čo dokáže spraviť chybný projekt, realizácia a neznalosť stavebného dozoru s jednoplášťovou strechou. Najzničenejšia konštrukcia strechy bola v spálni, v detskej izbe a v kúpeľni. Mykologický rozbor ovzdušia a povrchu konštrukcií je na konci príspevku.

Stav konštrukcie jednoplášťovej strechy po 4 rokoch užívania mladou rodinou:

Výňatok z mykologickej expertízy:

Kvalitatívna analýzavýsledky ovzdušia:

 • ovzdušie v otvore nad kuchyňou: Penicillium sp., P. olsonii, Aspergillus versicolor
 • ovzdušie v obývačke s jedálňou: Ulocladium sp., Alternaria sp., Penicillium chrysogenum, Cladosporium sp., Dematiaceae, hylohýfomacéty (bledosfarbené huby) – sterilné mycélium;
 • ovzdušie medzistrešné nad sadrokartónom: Neurospora crassa, Fusarium sp., Penicillium olsonii, Chrysosporium sp., Alternaria sp., Mucor sp., Dematiaceae;
 • vonkajšie ovzdušie na záhradnej terase pri okne od okna 200mm: Drechslera sp., Fusarium sp., Cladosporium sp., C. cladosporioides, Acremonium sp., Trichoderma sp., Penicillium sp., Dematiaceae, hyalohýfomycéty – sterilné mycélium, kvasinky;
 • ovzdušie v kuchyni: prerastené Rhizopus sp., viditeľné Dematiaceae, Penicillium sp.

 

Kvalitatívna analýza a výsledky konštrukcií domu:

 • trám v konštrukcie s viditeľnými plesňami: Penicillium spp., Ulocladium sp., Alternaria sp., Cladosporium sp.
 • trám v kuchyni s viditeľnými plesňami: Penicillium chrysogenum, Chalara sp., Alternaria sp., Dematiaceae
 • fólia v detskej izbe s viditeľnými plesňami: prerastené Rhizopus sp., viditeľné Penicillium sp., Alternaria sp., Dematiaceae (tmavosfarbené melanizované huby)
 • trám v spálni s viditeľnými plesňami: Phoma sp., Penicillium sp. P. olsonii, Dematiaceae, Ulocladium sp., Alternaria sp., Cladosporium sp.

 

Pôsobenie identifikovaných mikroorganizmov na osoby v danom kontaminovanom priestore.

Hubové zárodky môžu u zdravých predisponovaných osôb prispieť k rozvoju alergických ochorení, u pacientov s alergiou, resp. astmou môžu spôsobiť významné zdravotné ťažkosti, vrátane závažných astmatických záchvatov  až anafylkatického škového stavu a pod. Silný alergizujúci potenciál majú melanizované huby (kladospóriá, alternarie, ulokládia), ale aj penicíliá, aspergily, trichodermy a neurospory. Silnými producentmi rôznych mykotoxínov a/alebo prchavých organických látok s dráždivým účinkom na sliznice, potenciálne až rakovinotvorným účinkom, sú penicíliá aj aspergily. Aspergillus versicolor je toxická huba produkujúca karcinogénny mykotoxín sterigmatocstín. Jeho izolácia z akéhokoľvek vnútorného prostredia v budovách je považovaná za vážne hygienické riziko. Kvantitatívne  limity zárodkov plesní vo vnútornom obytnom prostredí stanovené Vyhláškou MZ SR 210/2016 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa Vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z. vo výške max. 500 KTJ/m3 boli v ovzduší tohto RD významne prekročené. Takisto vyšetrované prostredie nespĺňa kritérium neprítomnosti toxických a patogénnych (silne alergizujúcich) húb v ovzduší – viď vyššie. Toto vnútorné prostredie teda klasifikujeme ako zdravotne nebezpečné pre súčasné a pokračujúce bývanie v tomto dome bez zásadných opatrení na odstránenie súčasného stavu.

 

Toľko z mykologickej expertízy a expertízy ovzdušia v 4 ročnej novostavbe v ktorej 4 roky žila rodina s dvomi deťmi vo veku 2,5 a 4 roky. Ovzdušie sa už zapísalo na zdravotnom stave detí.

 

Autor: Ivan Pauer

V Demänovskej doline sa má opäť stavať.

Na Slovensku ožíva odpor k zástavbe Demänovskej doliny a strediska Jasná.

Trenčiansky investor pripravuje pri vstupe do Demänovskej doliny výstavbu apartmánových a rekreačných domov. Zámer je pripravený v dvoch variantoch, odhadované náklady sú minimálne 18 miliónov eur bez DPH.

Ponuku ubytovania v blízkosti turisticky atraktívnej Demänovskej doliny chce rozšíriť trenčiansky investor Real 4 Trade, ktorý tu plánuje postaviť minimálne 38 rekreačných a polyfunkčných objektov. Zámer v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) už investor predložil odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši.

Výstavba rezortu Pod Vápenicou je plánovaná v liptovskomikulášskej mestskej časti Demänová tesne pred vstupom do obce Demänovská dolina. Celková plocha zasiahnutého územia predstavuje viac ako 15 hektárov prevažne nelesnej vegetácie, pričom 60 percent výmery je vo vlastníctve investora a zvyšok v správe Slovenského pozemkového fondu.

 

Celý článok si môžete pozrieť  TU

 

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.