Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: október 2018

Naša komora víta iniciatívu a snahu Ministerstva dopravy a výstavby dať Slovenskému stavebníctvu a občanom Slovenska nový stavebný zákon,

avšak veríme, že to nebude ani jedna verzia, ktorú ministerstvo prezentovalo počas rozhovorov od novembra 2017 do augusta 2018.

 

Ministerstvo dňa 25.10.20108 prostredníctvom  pána ministra zverejnilo informáciu, že úspešne dokončuje prípravu „Nového stavebného zákona“, ktorý sa bude skladať z dvoch zákonov. Bude to doterajší „Zákon o územnom plánovaní“ a „Zákon o výstavbe“ namiesto pôvodného názvu Zákona o stavebnom poriadku.

Naša komora má k pripravovaným právnym úpravám viac vážnych a zásadných pripomienok ale spomeniem aspoň tie základné:

1/ Zákon o územnom plánovaní :

Objektívne treba uznať, že tvorcovia časti návrhu stavebnej legislatívy o územnom plánovaní navrhujú určitý zjednodušený spôsob územného konania, ktorý by mal byť v konečnom dôsledku prínosom pre skrátenie tohto procesu. Naša komora toto považuje za prínos, zásadne však trváme na tom, aby základným pilierom plánovania akejkoľvek výstavby bol záväzný urbanistický dokument – generel silou zákona na obdobie najmenej 20-25 rokov. Vzhľadom na zdevastované právne povedomie politikov a už aj občanov, musí to by to byť „Zákon o urbanizme“.  Stavebná komora SR ho má pripravený, ponúkla ho na rokovanie, ale ministerskí úradníci odmietli o tomto návrhu diskutovať.

Zákon o urbanizme určí, stabilizuje a zaviaže vlády, VUC, okresy, mestá a obce dodržiavať národno-štátnu politiku rozvoja Slovenska vo všetkých základných rozvojových otázkach Slovenskej republiky ako štátu. To znamená, že určí dlhodobé rozvojové najmenej 20-25 ročné smerovanie hospodárskej, ekonomickej, priemyselnej, bezpečnostnej, zamestnaneckej, zdravotnej, sociálnej, vzdelanostnej, bytovej, enviromentálnej, poľnohospodárskej  a potravinovej politiky, o ktorej politici desiatky rokov krásne hovoria, ale nič pre to nerobia a neustále hasia problémy tvorením ďalších problémov. Týmto zákonom sa súčasný charakter Slovenska z realitnej kancelárie s najväčším stavebným pozemkom pre priemysel zmení na štát s ucelenou rozvojovou a stabilnou politikou pre Slovákov a všetkých občanov.  Zákon o urbanizme a urbanizmus samotný je základom pre územné plánovanie! Dokonca aj návrh zákona o územnom plánovaní  MDaV sa miestami odvoláva na urbanizmus, ale nechce ho mať taxatívne upravený v legislatíve. Prečo, to nie je ťažké si domyslieť.  Preto aj na tomto mieste pripomíname ministerstvu, že trváme na zákonnej úprave urbanizmu buď ako samostatný Zákon, alebo zlúčený ako Zákon o urbanizme a územnom plánovaní!! Je už po dvanástej hodine začať chrániť poľnohospodársku pôdu, vodné zdroje, lesy, životné prostredie vôbec a dať Slovensku dlhodobú rozvojovú politiku. Potom nemusíme riešiť odchod našich detí za prácou do západných štátov EU a dovoz pracovnej sily z menej vyspelých štátov do zahraničných montovní, skladov a iných prevádzok na Slovensku vďaka chýbajúcej rozvojovej politiky štátu a Slovenského stavebníctva.

2/ Zákon o výstavbe:

Naša komora počas všetkých rozhovorov o zákone v MDaV, jasne a nie raz definovala nesúhlas s navrhovaným paragrafovým znením aj s dôvodením, že nerieši problémy súčasnej praxe a budúcnosti. Autori návrhu však minimálne dbali na naše návrhy, ale aj na návrhy iných účastníkov.  Naša Stavebná komora má okrem iného zásadné výhrady ku kozmetickej zmene názvu zo stavebného poriadku na nič nehovoriaci „Zákon o výstavbe“, a to aj preto, že kompetenčný zákon nepozná pojem „Výstavba“, pozná len stavebný poriadok a štatút Ministerstva dopravy a výstavby pozná tiež len „Zákon o stavebnom poriadku“. Nesúhlasíme tiež s odobratím kompetencií a prenesený výkon štátnej moci zo stavebných úradov na nový neznámy a nezaužívaný inštitút v povoľovacom konaní stavieb tzv. „Stavebný komisár“, ktorý údajne skráti a zjednoduší stavebné konanie… Autori toho návrhu a výmyslu funkcie „stavebného komisára“ zverujú štátnu moc fyzickej osobe, ktorú ani sami autori nevedia presne definovať, či to bude živnostník, štátny zamestnanec, zamestnanec obce, alebo kto!… Vraj sa to vyrieši vyhláškou! Zavedením stavebných komisárov bude podľa názoru expertov našej komory v reálnej praxi  doslova „Európsky experiment“, a pri súčasnom zrušení vydávania stavebných povolení na jednoduché stavby doslova hazardom v stavebnej praxi! Ľahko sa môže stať, že primátori a starostovia obcí nebudú mať tušenie, čo za stavby  to vyrastajú v ich mestách a obciach. Bude tiež veľmi zaujímavé sledovať, ako budú súdy riešiť pochybenia týchto osôb a ako  MDaV SR v zmysle Programového vyhlásenia vlády v Protikorupčnej doložke MDaV SR doloží a zdôvodní prínos komisára v Stavebnom konaní v odstraňovaní korupcie…

Návrh zákona MDaV vôbec nerieši podmienky na zvýšenie kvality projektových, kontrolných  a vykonávacích – aplikačných remeselných odborných prác na stavbách. Nerieši kontrolu projektov, nerieši obsah vyhotovenia projektov pre urbanizmus, nedostatočne rieši obsah pre územné plánovanie a hlavne vôbec nerieši stupne projektov a ich obsah pre výstavbu – uskutočňovanie stavieb. Definovanie zodpovednosti projektanta a jej rozsahu návrh zákona nerieši prakticky vôbec.

Návrh zákona vôbec nerieši jednoznačnú podmienku zhotovovania stavieb priamo na stavbách kvalifikovanými osobami v aplikačných – remeselných činnostiach. Nemôžeme súhlasiť so všeobecnou definíciou „odborne spôsobilé“ osoby!

Návrh zákona vôbec nerieši  zásadnú a principiálnu otázku získavania odbornej spôsobilosti na výkon kontrolnej a riadiacej činnosť nad vykonávaním stavebných prác, nerieši celoživotné vzdelávanie a nerieši priamu osobnú zodpovednosť všetkých osôb v stavebnom a administratívnom procese stavebnej činnosti. Nekonečné odvolávanie sa na Zákon č.138/92 o autorizácii projektantov s použitím pre priame vykonávanie a kontrolu stavebnej činnosti na stavbách je právny, vecný a v skutočnosti protiprávny paškvil, pretože sa jedná o viazanú podnikateľskú činnosť v zmysle zákona č.455/91 Zb. v aktuálne platnom znení v súčinnosti so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Súdna prax jasne hovorí, že napr. stavebný dozor je prakticky právne nepostihnuteľný! V stavebnej a v súdnej praxi nás život neustále presviedča, že právne postihy chybujúcich zodpovedných osôb v stavebníctve sú prakticky neuskutočniteľné a obeťami so státisícovými až miliónovými škodami bez náhrady sa stávajú investori stavieb.

Návrh zákona tiež jednoznačne nerieši protispoločenské konanie svojvoľnej výstavby nepovolených stavieb, svojvoľných úprav stavieb, spôsob zamedzenia nepovolených stavieb, napriek hrozbám vysokých pokút. V tejto časti je návrh zákona pre verejnosť efektný ale bezzubý! Poukazujeme na skutočnosť, že výstavba nepovolených stavieb je spoločenským problémom a problémom pre štát v rozsahu sotva 1-2 % z problémov celého stavebníctva a spoločenského života občanov…

Za súčasného stavu vymožiteľnosti práva a postupného pretrvávajúceho úpadku odbornosti a morálky v Slovenskom stavebníctve s predpokladaným progresom aj v nasledujúcom období naša komora navrhuje a požaduje, vytvoriť skutočne Nový jednoznačný návrh „Stavebného poriadku, Zákona o urbanizme, Zákona o územnom plánovaní“ s presne definovanými a zrozumiteľnými pojmami, právami, povinnosťami a osobnou zodpovednosťou tak, aby sa v maximálne možnej miere obmedzila možnosť a kreativita „iného právneho názoru“. Zákon musí mať súčasne vlastnosti celospoločenskej objednávky mať vzdelaných stavebných odborníkov, čím vytvorí tlak na prípravu mládeže v strednom a vysokom školstve.

Nesúhlasíme s tým, aby sa tvorcovia a predkladatelia návrhu zákona neustále odvolávali na Európske príklady a vzory zo štátov s často inými tradíciami, zvyklosťami a spôsobmi v stavebnej činnosti po problematických prekladoch dokumentov zo štátov EU do slovenčiny, dúfajúc, že si to nikto neoverí. Tvorcovia tento zákon musia pripraviť pre Slovenské firmy a pre Slovenských občanov so zažitým tradičným systémom a zvyklosťami v stavebnej činnosti na Slovensku.

Záverom konštatujeme, že na základe len týchto niekoľkých uvedených pripomienok naša komora nesúhlasí ani s jedným z predložených návrhov zákonov, vrátane posledného augustového návrhu a neodporúčame ich dopracovanie a schválenie. Opakovane navrhujeme, vyhotoviť veľkú novelu súčasného zákona, vyhotoviť Zákon o urbanizme, alebo novelizovať zákon o územnom plánovaní s doplnením o urbanizmus, prípadne prerokovať návrh zákona o urbanizme, územnom plánovaní a stavebnom poriadku z dielne našej komory. Súbežne by sa vyhotovovali principiálne naozaj nové systémové a jasné zákony  o urbanizme, územnom plánovaní a stavebnom poriadku, prípadne ich súbor ako jeden zákon s tromi časťami.

Súčasný deformovaný legislatívny stav, úpadok profesijnej odbornosti a vymožiteľnosti práva si neodkladne vyžaduje naozaj nový systémový koncepčný legislatívny poriadok aj pre oblasť stavebníctva, ale aj na prípravu mládeže pre stavebnú činnosť v celom spektre stavebníctva. Iná cesta a „slepé držanie“ sa nezrozumiteľného a komplikovaného návrhu zákona MDaV už teraz znamená pre Slovensko nesmierne škody na životnom prostredí, dlhodobom rozvoji hospodárstva štátu a rozvoja Slovenska.    

 

Ivan Pauer

Odborná, morálna, systémová a legislatívna kríza Slovenského stavebníctva pretrváva

Tlačová správa zo dňa 25.10.2018

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky pri príležitosti tretieho výročia vysťahovania nebezpečnej polyfunkčnej obytnej budovy Centroom v Piešťanoch (8.10.2015), sobotňajšom zrútení zateplenia bytového domu v Stupave a včerajšom zrútení ešte neskolaudovaného niekoľkotonového prístrešku v škole vo Veľkých Úľanoch, upozorňuje a poukazuje  na dlhotrvajúci neriešený súčasný stav stagnácie odbornosti a takmer úplne chýbajúcej kontrole a zodpovednosti v celom procese stavebnej činnosti na Slovensku.

Tento stav sa preukázal najviac nárastom vážnych kolízií a havárií stavieb hlavne po roku 2012 zrútením mostu aj s ľudskými obeťami pri obci Kurimanoch, havárie časti polyfunkčnej stavby Trinity,  niekoľko novostavieb rodinných domov, bytových a administratívnych budov s vnútorným zdraviu nebezpečným hygienickým prostredím spôsobeným plesňami a spórami, nezvratné statické poruchy bytoviek po neodborných zásahoch do konštrukcií panelových sústav, statické poruchy po neodbornej výmene a doplnení ďalších výťahov atď., atď.

Stavebná komora Slovenskej republiky okrem iných problémov v systéme stavebníctva vidí základný problém hlavne v nestabilnej legislatíve pre stavebníctvo. Najväčšie problémy nastali po roku 1992 zrušením významných predpisov týkajúcich sa obsahu, povinností a zodpovedností projektanta, majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho, technického dozoru a ako aj stavebných úradov bez náhrady! Zostal len pôvodný stavebný zákon č. 50/1976 Zb., ktorý pod zámienkou prispôsobovania európskym kritériám neustále podlieha desiatkam nesystémových účelových zmien a hasenie problémov pre potreby rôznych developerov a lobistických skupín. Podobná situácia je aj s technickými normami, verejným obstarávaním a pod.

Výsledok je taký, že prácu projektanta, resp. projekt po jeho vyhotovení nikto nekontroluje, pretože už neexistuje zákonom predpísaná výstupná kontrola projektu a vstupná kontrola projektu na strane zhotoviteľa stavby.

Projekty by podľa stavebného zákona mali kontrolovať a osvedčovať stavebné úrady, ale mnohé úrady sú personálne – kapacitne poddimenzované a niekedy aj odborne nepostačujúce. Toto je však výsledok nedomyslenej zmeny kompetencií stavebných úradov od 1.1.2003. Stavebné úrady odvtedy jednoducho nestačia pokrývať potreby zvýšenej administrácie, byrokracie a výstavby.

Dlhoročné problémy sú aj v osvedčovaní odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu stavbyvedúci a stavebný dozor, teda pre výrobnú činnosť, ktoré bez vzdelávacej prípravy podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní vydáva organizácia združujúca projektantov, ktorá nie je akreditovaná a ani vzdelávacia podľa živnostenského zákona.

Prakticky od roku 1992 neexistuje skutočné celoživotné vzdelávanie v celom spektre stavebníctva.

Činnosť stavebného dozoru je podľa stavebného zákona vymedzená len na vedenie a uskutočňovanie jednoduchej stavby vykonávanej svojpomocou.

Máme za to, že je skutočne akútny čas pripraviť naozaj zmysluplný, zrozumiteľný a   vykonateľný stavebný zákon, ktorý zavedie a prinavráti systém do stavebníctva v záujme mať na Slovensku bezpečné a zdravé stavby.

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Krutá realita v stavebníctve

Na Slovensku zaznamenávame nárast sťažností na chyby a nedostatky pri obnove -rekonštruovaných budov a nových dokončených stavieb. Najčastejšie sa vyskytujú problémy tečúcich striech, praskanie stavebných konštrukcií – statike, praskanie omietok, vlhkosť a výskyt plesní v stavbách, výmene výťahov a pod.

Počiatok vzniku problémov pri stavebných a montážnych prácach je dnes všeobecne známy: často prakticky nefunkčný stavebný zákon, nedostatočná technická príprava stavby, najnižšia cena, realizácia len podľa najlacnejšieho projektu pre stavebné povolenie a klesajúca odbornosť pri realizácii stavieb.

Prítomnosť stavebného dozoru alebo akéhokoľvek stavebného odborníka pri rozhodovaní stavebníka o jeho stavbe, pri výbere zhotoviteľa, alebo pri realizácii samotných stavebných alebo montážnych prác je skôr výnimkou ako pravidlom, pretože stavebný zákon v dnešnej podobe taxatívne nevyžaduje prítomnosť stavebného dozoru a jeho zodpovednosť.

Podľa teraz platného stavebného zákona, stavebný dozor pre objednávateľa nie je nutný, ak dielo zhotovuje firma v zmysle § 44 ods.(1) stavebného zákona… Vzhľadom k tomu, že objednávateľ stavebných dodávok „musí“ na investícii ušetriť každý cent, nech ho to stojí koľkokoľvek, vykonávací projekt si nedá vyhotoviť lebo je „zbytočne drahý“, rekonštrukciu stavebnému úradu radšej ani neohlási a stavebný dozor, alebo inú osobu znalú v tejto oblasti si nezabezpečí, lebo by ho musel zaplatiť… Realita na Slovensku je taká, že čo nie je taxatívne prikázané to sa nerobí, aj keď je to v konečnom dôsledku na vlastnú škodu objednávateľa stavby alebo obnovy. Túto skutočnosť nám potvrdzujú všetky dodatočne kontrolované prípady z Trebišova, Svitu, Levíc, Kláštora pod Znievom, Šale, Trnavy, Stupavy, Bratislavy, Zvolena, Kapušian, Prešova a i.

Tento stav má viac príčin, ktoré sú zvyčajne na strane objednávateľa aj zhotoviteľa. Prvotná príčina je však v mizernej legislatívnej podpore základných pravidiel stavebnej činnosti z ktorých sme za existencie samostatného Slovenska od roku 1993 spravili „trhací kalendár“. Aby sme boli spravodliví, „sametoví revolucionári“ zrušili k 1.1.1992 všetky kontrolné mechanizmy a pravidlá prípravy a vykonávania stavieb…

Súčasne platná legislatíva je mimoriadne aj v rámci EU unikátne zdeformovaná do takej miery, že nikto za nič nezodpovedá, nikto nič nie je povinný plniť a takmer nikto nevysúdi spravodlivé riešenie sporu v stavebníctve. Väčšina technických noriem na rozdiel od minulosti je len odporúčajúca – náväzná. Prečo by si potom zhotoviteľ, ale aj objednávateľ nezľahčovali život, keď sa dá, keď im zákon a normy taxatívne nič neprikazujú, kontrola neexistuje a nikto za nič nezodpovedá okrem nešťastníka stavbyvedúceho…

Teraz platná legislatíva neprikazuje aplikačné stavebné a montážne činnosti na stavbách vykonávať výhradne odborne a kvalifikačne spôsobilými osobami. Podľa živnostenského zákona sú mnohé kvalifikované živnosti voľné a naopak tie čo môžu byť voľné sú viazané. Taktiež podľa živnostenského a stavebného zákona postačuje, ak má firma zodpovedného zástupcu na danú činnosť. Prax je taká, že zodpovedný zástupca stavbu málokedy vidí, zvyčajne len vtedy, keď sa ukáže problém. Nie je však nič výnimočné, keď zodpovedný zástupca je imobilný, alebo sa po rieke Styx pred rokmi odplavil do iného sveta…

Nikto v tomto štáte do doby pokiaľ sa nestane tragický úraz, nekontroluje projekty a aplikačné práce, ktoré vykonávajú nekvalifikovaní aplikační pracovníci. Keď príliš iniciatívny stavebný dozor požiada o predloženie výučných listov remeselníkov na stavbe, býva táto požiadavka takmer vždy odmietnutá, pretože sa jedná o požiadavku nad rámec zákona. V tejto súvislosti si treba priznať, že firma aj živnostník najímajú na práce len takých ľudí, akých im poskytuje Slovenský stavebný pracovný trh a seba zničujúce nízke ceny pokiaľ nejde o verejné obstarávanie. Len na okraj, ak ide o verejné obstarávanie, nie je neobvyklé, že buď bude cena extrémne nízka a dodatky budú extrémne vysoké, alebo bude cena extrémne vysoká a v súlade so zákonom…

Problém prirodzenej výmeny kvalifikovaných remeselníkov je v tom, že sme úspešne zlikvidovali desaťročia dobre zabehnutý systém vzdelávania a praxe učňovskej mládeže, ktorý svojho času bol vzorom pre iné, aj nekomunistické krajiny osobitne pre severské krajiny, ktoré sú nam dnes dávané za úžasný príklad. Slovensko zaznamenáva akútny nedostatok kvalitných kvalifikovaných klampiarov, pokrývačov, tesárov, murárov a i., ale aj kvalitných projektantov na čo poukazujú mnohé stavebné firmy z celého spektra ich veľkosti a už aj ministerstvá a vláda ako taká.

Nie je nič horšie, keď sa na jednej stavbe stretne chybný projekt a zhotoviteľ, so stavebným dozorom, ktorí majú problém s odbornosťou a kvalitou. Je nešťastím pre stavebných investorov a stavebníctvo vôbec, keď doterajšie vlády a organizácie združujúce stavbárov v legislatíve umožnili vydávanie celoživotných osvedčení o odbornej spôsobilosti bez povinnosti  aktualizovania vedomostí, ich kontroly a aj jej prípadné odobranie, keď takýto odborník spôsobil svojou neodbornosťou škody. Taktiež je nešťastím, že Slovenská legislatíva umožňuje získať odbornú spôsobilosť pre stavbyvedúceho a stavebný dozor akémukoľvek občanovi s technickým vzdelaním, napr. elektrotechnickým alebo strojárskym…

Viac ako 40 novelami zničený platný stavebný zákon a všetky doterajšie návrhy nového stavebného zákona z MDV SR ani len neuvažuje o nejakej úprave, ktorá by riešila odbornosť, kvalitu, bezpečnosť a kontrolu stavebných prác priamo počas uskutočňovania stavby. Darmo sa vo všetkých doterajších návrhov stavebného zákona veľmi komplikovaným spôsobom zvyšuje zodpovednosť a povinnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru, keď murár nie je murár, tesár nie je tesár a stavbyvedúci a stavebný dozor môže byť niekto, kto má akékoľvek technické vzdelanie, napr. chemik a kontrolné a sankčné opatrenia sú bezzubé… Ani jeden návrh Stavebného zákona v tomto smere v konečnom dôsledku vlastne nič nerieši, skôr naopak !

Ukazuje sa, že návrh nového stavebného zákona je zmesou všetkých 40 zmien, množstva zabudovaných záujmov jeho desiatok tvorcov je opäť pre prax nepoužiteľný. Základný problém stavebného poriadku pre prípravu, schvaľovanie, a hlavne uskutočňovanie a ukončenie stavieb nový návrh stavebného zákona zásadne nerieši. Tvorba legislatívy pre stavebníctvo potrebuje odborníkov so znalosťami z praktického plánovania, prípravy a uskutočňovanie výstavby a nie úradníkov na ministerstve, alebo prizvaných študentov práva, ktorí nemajú tušenie o skutočnej príprave stavieb a ich výstavbe.

V tejto situácii vidíme ako prvý základný krok k vytvoreniu skutočne nového zákona zastaviť a nepokračovať na dokončení „X-tého“ pripravovaného „Stavebného zákona“ a začať novou koncepciou ako samostatný Zákon o urbanizme, o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku.

Len takto dokážeme vyhotoviť ucelenú systémovú právnu normu pre prípravu a uskutočňovanie stavieb, rozvoja hospodárstva a štátu a vymožiteľnosť práva.

V stavebnom poriadku musia byť taxatívne stanovené základné pravidlá pre prípravu, schvaľovanie, uskutočňovanie a odovzdanie stavieb. Spomeniem aspoň niektoré z najdôležitejších

Zásad, ktoré zákon musí vyžadovať :

 • Uskutočňovať stavby a ich zásadné zmeny len na základe schváleného realizačného projektu.
 • Povinnosť vykonávať autorský dozor projektanta na každej stavbe uskutočňovanej podľa realizačného projektu.
 • Vykonávať celkovú kontrolu realizačného projektu verifikačnou (kontrolnou) inštitúciou.
 • Vykonávať aplikačné práce na stavbe len kvalifikovanými pracovníkmi napr. murár, tesár, klampiar a pod.
 • Uskutočňovať všetky stavby pod priamym vedením funkcie majstra stavebnej výroby pre daný odbor.
 • Znemožniť vykonávanie stavebných činností firmám bez technických a aplikačných zamestnancov.
 • Povinnosť viesť maximálne 2 stavby jedným stavbyvedúcim.
 • Povinnosť prítomnosti stavebného dozoru na každej stavbe v ktorej a na ktorej sa budú zdržiavať alebo pohybovať ľudia, alebo zvieratá, kde sa budú skladovať, alebo upravovať suroviny, energie a pod.
 • Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti len pre kvalifikované osoby na obmedzenú dobu a uskutočňovať periodické aktualizačné školenia s následným preskúšaním o vedomostiach obdobne ako v zdravotníctve, advokácii, pedikúre a pod. (v stavbách ide o náš život a bezpečnosť !!)
 • Vymedziť pravidlá na uskutočňovanie stavieb systémom vyšší dodávateľ a poddodávateľ
 • Riešiť dodávateľsko-odberateľské neobchodné vzťahy v stavebnej činnosti.
 • Zvýšiť právomoci Slovenskej stavebnej inšpekcie.

A ďalšie…

Bez skutočného zrekonštruovania legislatívy pre stavebníctvo bude ťažko očakávať nejaké zlepšenie v požiadavke na vzdelávanie v školách, zvyšovanie kvalifikácie a odbornosť v príprave a vykonávaní stavieb a zvyšovanie kvality stavbách a samozrejme aj zamestnanosť.

Vyžadovaním uskutočňovania stavebných činností len stavebne vzdelanými kvalifikovanými odborníkmi v celom spektre činností je reálne očakávať tlak na obnovenie vzdelávania remesiel a pozitívny tlak na odbornú prácu remeselníkov, projektantov, majstrov, stavbyvedúcich, stavebných dozorov a ostatné profesie v stavebníctve.

Na Slovensku sme si za  posledné roky v legislatíve zvykli riešiť len aktuálne „horiace“ problémy a na koncepciu a kontinuitu celého spektra stavebníctva, rozvoja a legislatívy štátu  sme zabudli.

 

Ivan Pauer – prezident SKSR

Odborná konferencia Zväzu bytových družstiev.

V dňoch 16. a 17. okt.2018 sme sa na pozvanie Zväzu bytových družstiev aktívne zúčastnili odbornej konferencie o problematike správcovstva v hlavných témach :

 • platnej legislatíve súvisiacej s činnosťou členských  družstiev  SZBD v oblasti výkonu správy,
 • nových trendoch a poznatkoch súvisiacich s komplexnou obnovou bytových domov,
 • cenovej regulácii v tepelnej energetike,
 • ochrane osobných údajov u správcov bytových domov,
 • produktoch z oblasti úverovania, podpôr a poskytovania dotácií,
 • produktoch a službách v oblasti poistenia podľa rámcovej dohody,
 • a viesť diskusiu o spoločných témach.

Náš prezident pán Ivan Pauer mal príspevok o vzťahoch stavebného dozoru so správcom pri obnove obytných budov. Prednáška na stiahnutie TU. V Mnohých témach a počas diskusií sa stále objavovala nevraživosť medzi súkromnými združeniami správcov, združeniami spoločenstiev vlastníkov a bytovými družstvami čo z pohľadu našej komory považujeme za zbytočné problémy vedúce k nejednotnosti názorov v pripomienkovaní zákonov o bývaní a výstavbe na ich vlastnú škodu. Tento stav považujeme za kontraproduktívny pre všetky tieto združenia ale aj pre nás stavbárov, pretože tieto zákony spolu pomerne úzko súvisia. Padli už názory, že chýba jednotnosť, kompromis a jeden partner ktorý bude presadzovať záujmy správcov pri tvorbe a pripomienkovaní zákonov. Tu vidíme priestor pre zjednotenie s nami, stavbármi v komisii pre bytovú politiku a v legislatívnej komisii. Stojí za úvahu odložiť vzájomný antagonizmus,  zjednotiť naše sily a začať novú spoluprácu v legislatívnej oblasti. 

Ďalšími odbornými témami a prednášajúcimi boli:

Aplikačná prax  zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a  doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a koncepčné zámery v oblasti bývania – Ing. Miloš Hajdin,  riaditeľ odboru koncepcie bývania a mestského rozvoja MDV SR

Efektívna a kvalitná obnova bytovej budovy s podporou ŠFRB – Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania

Cenová regulácia v tepelnej energetike – Ing. Mária Marková, riaditeľka odboru regulácie tepelnej energetiky ÚRSO

Ochrana osobných údajov u správcov bytových domov – JUDr. Lucia Bezáková Kopná, Úrad na ochranu osobných údajov SR;

Poznatky SOI z vykonaných kontrol v oblasti energetiky – Ing. Štefan Dubovský, riaditeľ odboru, Ústredný inšpektorát SOI;

Novela zákona o stavebnom sporení 2018 a jej vplyv na financovanie obnovy bytových domov – JUDr. Katarína Niňajová, poradkyňa člena predstavenstva PSS, a. s., pre právnické osoby;

Poistenie podľa Rámcovej dohody s Allianz – SP, a. s., Bratislava – Ing. Milan Holinďák, vedúci oddelenia, Allianz – SP, a.s.

Dodávky od SPP – Ing. Erich Gaďo, riaditeľ sekcie, SPP, a. s.

Vzdelávací program – Správa bytového fondu – Mgr. Lucia Gembešová, viceprezidentka AINOVA

Současné problémy spojené s výkonem správy družstevních nájemních bytů z pohledu SČMBD – Ing. Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD;

Poznatky z aplikačnej praxe uplatňovania Vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla – Ing. Sylvia Martinkovičová, manažérka oddelenia rozúčtovania ista Slovakia, s.r.o.

Poznatky z aplikácie zákona o konkurze a reštrukturalizácii a exekučného zákona, novela Občianskeho zákonníka, upomínacie konanie, dražby – JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR.

Mini fotogaléria:

Hotel Permon-pohľad z okna o 7:45 ráno…

 

Záver prvého dňa konferencie.

 

Sekretariát SKSR.

Škôlka vo Veľkých Úľanoch po zrútení niekoľkotonového altánku

Stavba mala slúžiť žiakom na vyučovanie najmä v letných mesiacoch.

Stavebná komora Slovenskej republiky (SKSR) podala podnet na Generálnu prokuratúru SR na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia a marenia vyšetrovania, pretože stavebná konštrukcia nemala priečne zavetrenie konštrukcie krovu k stĺpom a zavetrenie nosných stĺpov, nebola spájaná predpísanými tesárskymi spojmi a bola nesprávne až nebezpečne zakotvená do spevnenej betónovej plochy. SKSR nemala možnosť preskúmať vyhotovenie konštrukcie samotného krovu. Poukazuje i na to, že konštrukcia nebola zhotovená na základe projektu overeného stavebným úradom a stavebný úrad obce nemôže vydávať stavebné povolenie sám sebe.

Podľa podnetu SKSR pochybenia urobil aj samotný policajný vyšetrovateľ, ktorý vyhlásil, že nejde o trestný čin, neprizval na obhliadku znalca z odboru stavebnej statiky, na základe čoho bola zrútená konštrukcia následne operatívne odstraňovaná, čím ide podľa SKSR o zmarenie dôkazov z miesta nehody. Nie je jasné, či polícia dôkazy zdokumentovala. V prípade skolaudovania altánku na letné vyučovanie by boli podľa SKSR ohrozené životy detí aj pedagóga a bolo by iba otázkou času, kedy by stavebná konštrukcia povolila.

„Takýto postoj už považujeme za rozklad a stratu morálky a zodpovednosti za svoje činy na Slovensku,“ uviedol prezident SKSR Ivan Pauer. Dodal, že nie je možné, aby kontrola neprebehla, hoci bola stavba vyprojektovaná oprávneným projektantom a statik ju schválil. Problémy v stavebníctve siahajú podľa jeho slov až do roku 1992, od roku 2003 ide podľa Pauera o neustále zmäkčovanie legislatívy.

Viac na TV Noviny – Markíza

 

Tlačová správa SKSR k havárii stavby vo Veľkých Úľanoch

Stavebná komora Slovenskej republiky podala návrh na preverenie podozrenia zo všeobecného ohrozenia a marenia vyšetrovania pre zrútenie prístrešku v základnej škole Veľké Úľany.

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky po medializovaní ďalšej nehody stavby na Slovensku, tento krát prístrešku pre výučbu detí v letnom období je znepokojená z vyhlásení zodpovedných osôb, ktoré majú s touto stavbou do činenia, s klesajúcou odbornosťou v stavebníctve  a s takmer žiadnou zodpovednosťou v celej škále činností v stavebníctve.

V tejto súvislosti je tu principiálna otázka, Ako je možné, že sa postaví stavba, ktorú vyprojektuje oprávnený projektant s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom, statiku stavby navrhne statik s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom a statika má vážne až nebezpečné chyby; ako je možné, že hotový projekt po technickej stránke nikto neskontroluje; ako je možné, že stavba už počas výstavby vykazuje závažné viditeľné nedostatky a nikto to nekontroluje; ako je možné, že miestny stavebný úrad vydá stavebné povolenie sám sebe; ako je možné, že stavbu ktosi postaví bez ohlásenia a stavebného povolenia, a bez akejkoľvek zodpovednosti a postihu; ako je možné, že stavby bez stavebného povolenia napokon úrady zlegalizujú; ako je možné, že problémové stavby posúdia odborníci a určia príčiny závažných vád na len na základe dohadu bez výpočtov a prieskumu; ako je možné, že prizvaný vyšetrovateľ k havarovanej stavbe vyhlási, že nejde o všeobecné ohrozenie bez toho, aby si prizval odborníka na poruchy stavieb alebo znalca atď… Tých otázok a problémov v našom stavebníctve je ďaleko viac a ich korene siahajú až do roku 1992 odkedy neplatia predpisy určujúce kontrolu a zodpovednosť za prácu v stavebníctve a stavebných úradov. „Zlatý kliniec“ do devastácie povoľovania, uskutočňovania a kontrolovania stavieb dala nedomyslená zmena kompetencií stavebných úradov od 1.1.2003 a neustále zmäkčovanie legislatívy. V tomto názore nás utvrdzuje a dáva odpovede na niektoré otázky aj príprava tzv. nového stavebného zákona, kde vidíme viac rôznorodého klientelizmu a komerčných záujmov, ako odbornosti a záujem mať pod kontrolou bezpečnosť stavieb a rozvoj stavebníctva na Slovensku.

Na prípade zrúteného prístrešku v základnej škole vo Veľkých Úľanoch je zarážajúci dopad deformovaných zákonov na ľudí a ich konanie.

Neuvedomujú si, že konštrukcia, ktorú mali o pár dní kolaudovať, bola technicky odsúdená na skoršiu, alebo neskoršiu haváriu a mohla zabíjať aj ich deti, alebo vnúčence. Konštrukcii podľa nášho zistenia chýbali základné prvky jej bezpečnosti. Takýto postoj už považujeme za rozklad a stratu morálky a zodpovednosti za svoje činy na Slovensku. Až sem sme sa dostali nevšímaním si dôsledkov klientelizmu a osobných záujmov na legislatívu a celú spoločnosť.

Vedenie našej komory sa pre uvedené dôvody rozhodlo podať trestné oznámenie vo veci havárie tejto stavby a vidiac stav v stavebníctve a v spoločnosti naša podala v histórii komory prvý návrh na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia a marenia vyšetrovania.

Naša komora súčasne bude trvať na zásadnej zmene prístupu k novému stavebnému zákonu a výraznému zásadnému obnoveniu kontrolných činností v celom spektre stavebníctva a jeho administrácie.

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

SKSR dňa 9.10.2018 vydala tlačovú správu k výročiu budovy CENTROOM

Odborná, morálna, systémová a legislatívna kríza Slovenského stavebníctva pretrváva.

 

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky pri príležitosti tretieho výročia vysťahovania nebezpečnej polyfunkčnej obytnej budovy Centroom v Piešťanoch (8.10.2015), sobotňajšom zrútení zateplenia bytového domu v Stupave a včerajšom zrútení ešte neskolaudovaného niekoľkotonového prístrešku v škole vo Veľkých Úľanoch, upozorňuje a poukazuje  na dlhotrvajúci neriešený súčasný stav stagnácie odbornosti a takmer úplne chýbajúcej kontrole a zodpovednosti v celom procese stavebnej činnosti na Slovensku.

 

Tento stav sa preukázal najviac nárastom vážnych kolízií a havárií stavieb hlavne po roku 2012 zrútením mostu aj s ľudskými obeťami pri obci Kurimanoch, havárie časti polyfunkčnej stavby Trinity,  niekoľko novostavieb rodinných domov, bytových a administratívnych budov s vnútorným zdraviu nebezpečným hygienickým prostredím spôsobeným plesňami a spórami, nezvratné statické poruchy bytoviek po neodborných zásahoch do konštrukcií panelových sústav, statické poruchy po neodbornej výmene a doplnení ďalších výťahov atď., atď.

 

Stavebná komora Slovenskej republiky okrem iných problémov v systéme stavebníctva vidí základný problém hlavne v nestabilnej legislatíve pre stavebníctvo. Najväčšie problémy nastali po roku 1992 zrušením významných predpisov týkajúcich sa obsahu, povinností a zodpovedností projektanta, majstra stavebnej výroby, stavbyvedúceho, technického dozoru a ako aj stavebných úradov bez náhrady! Zostal len pôvodný stavebný zákon č. 50/1976 Zb., ktorý pod zámienkou prispôsobovania európskym kritériám neustále podlieha desiatkam nesystémových účelových zmien a hasenie problémov pre potreby rôznych developerov a lobistických skupín. Podobná situácia je aj s technickými normami, verejným obstarávaním a pod.

 

Výsledok je taký, že prácu projektanta, resp. projekt po jeho vyhotovení nikto nekontroluje, pretože už neexistuje zákonom predpísaná výstupná kontrola projektu a vstupná kontrola projektu na strane zhotoviteľa stavby.

 

Projekty by podľa stavebného zákona mali kontrolovať a osvedčovať stavebné úrady, ale mnohé úrady sú personálne – kapacitne poddimenzované a niekedy aj odborne nepostačujúce. Toto je však výsledok nedomyslenej zmeny kompetencií stavebných úradov od 1.1.2003. Stavebné úrady odvtedy jednoducho nestačia pokrývať potreby zvýšenej administrácie, byrokracie a výstavby.

 

Dlhoročné problémy sú aj v osvedčovaní odbornej spôsobilosti pre kvalifikáciu stavbyvedúci a stavebný dozor, teda pre výrobnú činnosť, ktoré bez vzdelávacej prípravy podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní vydáva organizácia združujúca projektantov, ktorá nie je akreditovaná a ani vzdelávacia podľa živnostenského zákona.

 

Prakticky od roku 1992 neexistuje skutočné celoživotné vzdelávanie v celom spektre stavebníctva.

 

Činnosť stavebného dozoru je podľa stavebného zákona vymedzená len na vedenie a uskutočňovanie jednoduchej stavby vykonávanej svojpomocou.

Máme za to, že je skutočne akútny čas pripraviť naozaj zmysluplný, zrozumiteľný a   vykonateľný stavebný zákon, ktorý zavedie a prinavráti systém do stavebníctva v záujme mať na Slovensku bezpečné a zdravé stavby.

 

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Dnes je to 3. rok po mimoriadnej situácii CENTROOM v Piešťanoch

V roku 2015 bol náš prezident komory dočasne povereným vedúcim stavebného úradu v Piešťanoch, keď len niekoľko dní po poverení prišli zástupcovia vlastníkov bytových a nebytových priestorov do kancelárie vedúceho úradu pána Ivana Pauera. Pri tejto príležitosti prinášame krátky spomienkový rozhovor s naším prezidentom komory Ivanom Pauerom. Pán prezident, ako to bolo, keď k Vám prišli zástupcovia vlastníkov tejto budovy a oznámili Vám, že majú veľký problém s ich stavbou? V ten deň 8.10.2015 som sa venoval oboznamovaniu sa s povinnosťami vedúceho celého odboru, pretože som mal v náplni okrem stavebného úradu aj odbor životného prostredia a odbor majetku, investícií a informatiky. Bolo to pomerne hektické obdobie, pretože mestský úrad prechádzal celkovou organizačnou prestavbou, ktorá priniesla so sebou aj niektoré negatívne situácie a bolo ich potrebné prakticky denne riešiť, čo nebolo zrovna jednoduché. Práve v ten deň a jeden-dva dni predtým boli pokojnejšie a ako som uviedol, musel som si naštudovať niektoré vnútorné smernice, pracovné náplne podriadených a pod. Takže v ten deň prišli tuším traja zástupcovia vlastníkov a opísali mi aké majú problémy so svojou budovou. Z počiatku som považoval ich informáciu za mierne zdramatizovanú, ale keď mi neskôr priniesli Odborný posudok spoločnosti Betoning & Partners s.r.o. a prečítal som si jeho záver, bolo mi hneď jasné, že tu pochybnosti končia a vec je vážnejšia ako vážna. Potom sme spolu išli pozrieť na stavbu, kde som si spravil prvú foto dokumentáciu. Čo ste po tomto zistení vykonal?

Ivan Pauer a Miloš Tamajka

Nuž prvé čo som spravil bolo, že som si otvoril stavebný zákon a študoval som. Súčasne som zvolal krízový štáb mesta, ktorému som vysvetlil situáciu ako ju vidím ja a oznámil som, že bez ohľadu na názory vlastníkov a krízový štáb dám v záujme ochrany životov a zdravia osôb v budove a okolo nej vypratať stavbu s okamžitou platnosťou. Faktom je, že som zavolal aj niektorým kolegom z iných stavebných úradov a na ministerstvo vnútra a výstavby, ale len vnútro so mnou komunikovalo aj keď mi nevedelo poradiť v tejto situácii, pretože sa jednalo o problém v jurisdikcii stavebného zákona. Ministerstvo výstavby odpovedalo až po asi dvoch mesiacoch v zmysle aby som postupoval podľa citovaných § zo stavebného zákona, ale to som už mal problém vyriešený a už som bol aj mimo úrad… Takže z nadriadených centrálnych úradov nebola žiadna pomoc? Nie, len ministerstvo vnútra malo snahu, ale to muselo vec komunikovať s ministerstvom výstavby a to s ním operatívne nekomunikovalo tak ako ani so mnou. Bola veľmi dobrá spolupráca s miestnou štátnou políciou, mestskou políciou, hasičmi, civilnou obranou a okresom. Vráťme sa ku tomu jubilejnému dňu. Čo bolo ďalej? Nuž volal som ešte prof. Vladimíra Benku, ktorý bol podpísaný pod posudok spoločnosti Betoning & Partners s.r.o. a požiadal som ho o operatívne stretnutie a bližšie vysvetlenie k posudku. Neviem už presné časy, ale prišiel a všetkým v krízovom štábe vrátane asi 25-30 vlastníkom vysvetlil o čo ide a potvrdil, že rozhodnutie mesta vypratať stavbu bolo správne. Je pravdou, že mnohí vlastníci sa odmietli vysťahovať, ale trval som na vysťahovaní a v tejto súvislosti musím poďakovať primátorovi Tamajkovi, prednostke pani Rehákovej a kolegom stavebného úradu, že ma v tomto rozhodnutí plne podporovali a pomáhali v neľahkej situácii. Takže potom to už prebiehalo hladko? Vôbec nie! Nastúpili právnici správcu budovy Centroom, právnik vlastníkov a pôvodného investora Centroom, s.r.o., BK construction, s.r.o. a susedného Auparku. Takže namiesto hladkého priebehu a čakania na rozhodnutie vlastníkov ako chcú riešiť situáciu sme bojovali s útokmi právnikov na neplatnosť rozhodnutia o vyprataní, na kadejaké možné drobné formálne nejasnosti a pod. Súčasne prebiehali rokovania s firmou, ktorá ponúkla vlastníkom nemalú dotáciu na náklady opravy a pod. (vlastníci túto, podľa mňa korektnú dotáciu z mne doteraz nepochopiteľných dôvodov vraj na radu právnika odmietli…). Tiež sme riešili ochranu okolia a bojovali sme aj s množstvom iných vyvolaných problémov, ktoré stavebný zákon nerieši. Bola to neľahká situácia, keď na Slovensku takýto stav a takýmto spôsobom ešte nikto neriešil, jednoducho precedens. Prečo ste mali problém so stavebným zákonom? Je to jednoduché ale aj zložité. Túto situáciu, vypratanie stavby pre jej nebezpečný stav rieši jediný § 94. v pôvodnom znení z roku 1976 s tým, že vykonávací predpis bol po nežnej revolúcii zrušený bez náhrady… Ide o to, že za socializmu mal štát, kraje, okresy a mestá fondy na krízové situácie vrátane bytov pre takéto situácie. Prišlo nariadenie úradu a ľudí jednoducho presťahovali do iných bytov ak nastala takáto situácia. Samozrejme čakatelia na nový byt boli o poradie odsunutí, ale pokiaľ viem pre takéto dôvody nikto nereptal.  Poisťovňa alebo štát zaplatil a vec bola vybavená. Tu sme museli riešiť veci veľmi komplikovane, pretože išlo o súkromné byty a nebytové priestory a štát, kraj,  okres a ani mesto v dnešnej dobe okrem rómov nikomu nič nedaruje. Takže vlastníci si museli zaplatiť úplne všetko aj s poriadne drahou opravou. Teraz už tretí rok čakajú na vyšetrenie zodpovednosti za havarijný, resp. nebezpečný stav ich budovy. Polícia už vyšetruje, kto je vinný? Nuž, pravdu povediac som sa po odchode z úradu už nezapodieval problémom Centroomu. Z médií na jar tohto roku som sa dozvedel, že Centroom sa nevyšetruje. Napriek tomu však ešte v roku 2016 po mojom odchode z Piešťan sa nie raz stalo, že mi ktosi hodil do schránky nejaké dokumenty zo stavby (kópie aby bolo jasno). Po mojom odchode z Piešťan som sa síce 2-3 x stretol s oznamovateľmi na úrade, čo som vedel poradil som, ale to bolo všetko. Do určitej miery ma to aj potešilo, že mi ktosi neznámy prejavil dôveru a nádej, že mu pomôžem, pravdepodobne nejaký vlastník, alebo vlastníci, ale žiaľ nie som vyšetrovateľ ani spasiteľ. Prekvapuje ma len, že vyšetrovanie trvá už tri roky a stále nič nie je jasné… Po zverejnení článkov v rôznych médiách a po televíznom vysielaní Občana za dverami, ako stavbár mám na problém tejto stavby svoj názor na mieru zavinenia statika Tomčániho ale aj niekoľkých ďalších osôb, ktoré z titulu svojej odbornosti mali konať a nekonali, ale o ktorých sa cudne mlčí. Niekedy mám dojem, že z Tomčaniho chce ktosi spraviť obetného baránka a výstražný prípad namierený na nesprávnu cieľovú skupinu. Takých statikov s principiálnymi chybami v projektoch je na Slovensku viac. Sám mám v aktuálnom riešení 4 stavby, ktoré Tomčániho nie sú. Niektorým ľuďom by sa môj názor na osoby, ktoré riešili a nevyriešili problém budovy Centroom nepáčil, preto ho nebudem zverejňovať, lebo by ma ukrižovali. Verím, že vyšetrovateľ a prokurátor dospeje k podobnému názoru a uprednostní pravdu a spravodlivosť pred tlakom funkcionárov, aj keď sa v tejto spoločnosti na pravdu a spravodlivosť veľmi spoľahnúť nedá. Nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť, že v vo väčšine prípadov s ktorými som mal do činenia, mali by vyšetrovatelia, prokurátori, advokáti a sudcovia výrazne zvýšiť spoluprácu s odborníkmi v odvetví v ktorom aktuálne konajú. Sú dobrí v trestnom poriadku, v obchodnom a občianskom zákone, v správnom poriadku ale v legislatíve pre stavebníctvo sú často mimo realitu a „obraz“. Nie raz som sa stretol s doslova odporom k aj právne odôvodnenému názoru stavbára z pohľadu stavebného zákona k riešenej veci, až prehrali spor svojho klienta. Ale to len na okraj. Môžete uviesť , kto je podozrivý? Tak ako každý svedok je poučený, aj ja som bol poučený a oboznámený s tým, že je trestne stíhaný pán Ing. Tomčáni, statik budovy Centroom ale aj Správca budovy. Sú tam dve podania. Viac ku tomu neviem uviesť. Čo si vy myslíte o práci zodpovednosti tohto statika? K pánovi Tomčánimu môžem povedať len toľko, že je asi nepochybné, že spravil v statike budovy chybu. Po odchode z výsluchu a znalosti niektorých dokumentov, ktoré poznám už z úradu a z neskôr anonymne doručených dokumentov, už nie som presvedčený, že statik je na 100% vinný. Som presvedčený, že vinný je celý rozbitý systém v príprave a v uskutočňovaní stavieb na Slovensku.  Čo je však hlavné, od 1. januára roku 1992 chýba kontrolný a celoživotný vzdelávací systém v celom spektre stavebníctva. Od roku 2010 poukazujem na klesajúcu odbornú a morálnu úroveň stavbárov všeobecne, aby sa nikto neurazil, ale zodpovední pracovníci za legislatívu, ale aj v niektorých bývalých dominantných združeniach stavbárov, namiesto toho aby počúvali a spolupracovali, sledujú len svoje komerčné záujmy donorov a vymýšľajú kadejaké výhovorky ako sa nedá vynucovať zvyšovanie odbornosti a zodpovednosti v stavebníctve… Škoda slov! Poukazujem aj na nedostatky v projektových dokumentáciách a na katastrofálnu právnu úpravu riadiacu projektovú činnosť, vôbec vyhotovovanie projektov a ich neexistujúcu kontrolu. Nejde však len o projekty ale aj o vykonávanie stavieb a hlavne chýbajúca KONTROLA na všetkých stupňoch prípravy a riadenia výstavby!!! Takže je vinný len pán Tomčáni? Myslí si niekto, že keď podhodia verejnosti Tomčániho s exemplárnym vzorovým rozsudkom tak odstránia systémovú chybu? Ja tvrdím, že nie! Dovolím si oponovať, pretože v zákone je Stavebný dozor a ten je predsa na kontrolovanie! Áno, máme stavebný dozor, ale viete kde je priestor na jeho činnosť? Stavebný dozor má priestor len pri uskutočňovaní jednoduchých stavieb svojpomocou a aj to v rovine, že túto stavbu vedie (ako stavbyvedúci)!! Dokonca stavebný zákon hovorí, že to ani nemusí byť stavebný dozor, zjednodušene povedané: postačuje iná odborne vzdelaná osoba s primeraným vzdelaním a praxou (§44 ods.2.). Čo ma však hnevá je, že tvorcovia nového stavebného zákona otázku kontroly ešte viac komplikujú a paralizujú napriek tomu, že sa mu návrhu zákona viac venujú… Je tam príliš veľa klientelizmu, neznalosti problematiky a názvosloví. Vráťme sa k Centroomu a k statikovi stavby. Statik svojou chybou vydal nebezpečenstvu života budúcich vlastníkov stavby tak musí niesť zodpovednosť. Vy však poukazujete na chybu v systéme stavebnej činnosti a preto by nemal byť na 100% vinný podľa Vás. Ale zákony sú také, aké sú, takže nemá byť kto iný vinný! Zdalo by sa, že máte pravdu, ale musím povedať, že vlastne aj nemáte pravdu. Ide totiž o to, že na tejto stavbe sa neistota o jej bezpečnosti vinie už od jej začiatku výstavby v roku 2009, o čom hovorí niekoľko dokumentov, hlavne ďalšie dva posudky z roku 2010 a 2011. Preto sa pri výsluchu vynorila otázka, že Ako je možné, že sa roku 2009 – 2011 postaví budova, ktorú vyprojektuje oprávnený projektant s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom, statiku stavby navrhne statik s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom, a táto budova už počas výstavby vykazuje závažné viditeľné nedostatky vo forme veľkých trhlín v nenosných stenách, má viditeľné priehyby stropov nad 4 cm, objednávateľ stavby objedná posudky na zistenie príčin trhlín, skupina odborníkov s autorizačným osvedčením a pečiatkou so štátnym znakom vypracuje dva posudky – odborný 1/2010 a znalecký 4/2011 s určením neexistujúcej príčiny viditeľných a opakujúcich sa porúch, a napriek tomu ten istý autor posudkov až v roku 2015 asi dva mesiace po záruke zistí, že budova môže neočakávane spadnúť a usmrtiť ľudí, ktorí sa v danom čase kolapsu budú v nej nachádzať ?“ Nie je to divné? Aby som Vám odpovedal, tak Tomčániho považujem za vinného ale nie absolútne! Naznačujete, že sú tu aj nejakí iní vinníci okrem zlých zákonov, teda štátu? V predchádzajúcej odpovedi som uviedol, že boli včas spravené dva posudky, ktoré vyhotovilo niekoľko odborníkov a z nepochopiteľných dôvodov neboli po týchto posudkoch vykonané žiadne technické opatrenia na zlepšenie statickej bezpečnosti budovy. Prečo? Ak by sa vtedy spravili zabezpečovacie opatrenia, boli by lacnejšie, určite účinnejšie a dnes by sme sa bavili o niečom celkom inom… Je to vecou vyšetrovateľov na koho úradne ukážu a obvinia a nie mojou, nás. Smutné však je, že je vo hviezdach či nevinní vlastníci vôbec niekedy uvidia svoje peniaze za drahú sanáciu. V každom prípade musím konštatovať, že legislatíva pre stavebníctvo je v katastrofálnom stave a jej aktuálne tvorená rekonštrukcia mi vôbec nedáva nádej na zlepšenie. Hlavného vinníka vidím v legislatíve a v takmer úplnej nevymožiteľnosti zodpovednosti – práva, aj keď sa ukáže, kto a kde chybil bez ohľadu na dôvod vzniku chyby. Takže je to jednoduché a nie je to jednoduché? Presne tak, pokiaľ nebudeme mať nekomerčný, jasný a jednoznačný zákon a vykonávacie predpisy pre stavebníctvo budeme mať stále takéto prípady a nie len takéto. Treba v stavebníctve konečne spraviť poriadok a vniesť systém, ktorý je od roku 1992 priebežne ničený – odstraňovaný. Čo by ste mohol ešte na záver povedať? Záverom? Čo povedať, asi len toľko, že túto stavbu považujem za precedens v Slovenskom stavebníctve v celom rozsahu a zároveň je to aj zrkadlo odvrátenej strany Slovenského stavebníctva. Žiaľ! Na druhej strane má táto stavba pre mňa osobný význam, dovolím si povedať, že zlomový, pretože od tej doby sa venujem hlavne diagnostikovaniu porúch stavieb a zvyšovaniu nárokov na vzdelávanie a legislatívu v Slovenskom stavebníctve. Ďakujem za rozhovor. Dňa 8.10.2018, Vladimír Uheľ    
Kalendár udalostí
október 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« sep   nov »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.