Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: január 2017

Dnes agentúra TASR zverejnila našu tlačovú správu

Agentúra TASR zverejnila našu čiastočne zredukovanú tlačovú správu. Vzhľadom ku tomu, že chýbajú z nej niektoré myšlienky, zverejňujeme našu poslednú autorizovanú verziu pred odoslaním na úpravu PR agentúre a agentúram:

TS-SKSR 30. 01. 2017

Má MDaV SR alebo vláda skutočný záujem pripraviť naozaj nový stavebný zákon a splniť sľuby pre zavedenie nového poriadku vo výstavbe a zabezpečenie kvality a bezpečnosti stavieb ?

Minister dopravy a výstavby vyhlásil 15. decembra 2016, že pripraví náčrt Stavebného zákona do konca roku 2017. Budúcnosť nového stavebného zákona je však stále neistá. Na základe komunikácie s MDV SR sa predstavitelia Stavebnej komory SR (SKSR) domnievajú, že sa ešte prípravou nezaoberá, nemá jasnú koncepciu prípravy a nemá záujem ani o dočasné riešenie legislatívne predchádzať krízovým situáciám v období do schválenia nového zákona. SKSR vypracovala a doručila na MDV SR už v novembri 2016 štyri návrhy vyhlášok riešiacich prípravu kvalifikovaných odborností, preskúšanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti kvalifikácii stavbyvedúci a stavebný dozor, projektovú prípravu stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe. Odpoveď však dostala 27.01.2017 len na jednu z nich, a aj tá bola omylom adresovaná partnerskej organizácii SASDARS (Slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby). „Návrhy našich vyhlášok dávajú legislatívny základ pre odbornosť v prípravných, realizačných a kontrolných činnostiach vo výstavbe do doby schválenia nového stavebného zákona. Je to riešenie minimalizujúce akútne problémy nášho stavebníctva pre chybné a neodborné konanie účastníkov celého spektra stavebného procesu od projektovej prípravy cez administratívu, až po realizáciu,“ upozorňuje Ivan Pauer, prezident SKSR. V súčasnosti je bežné, že murárske práce nevykonáva vyučený murár, ale napr. automechanik, konštrukcie pozemných stavieb projektuje napr. projektant TZB a stavebný dozor na líniové stavby vykonáva napr. elektrotechnik.

Odpoveď MDV SR na návrh vyhlášky uvádza, že ho vzalo na vedomie a v prípade, ak bude korešpondovať s koncepciou návrhu nového zákona, budú jeho časti posúdené a v primeranom rozsahu a forme zapracované do pripravovaného materiálu. „Touto formuláciou MDV SR potvrdilo nielen to, že sa doručeným návrhom v rámci úpravy platného zákona 50/1976 Zb ani nezaoberalo, ale zatiaľ ani žiadnu koncepciu nemá a teda na ňom ani nemôže pracovať,“ dodáva Ivan Pauer. Takýto postoj k riešeniu upadajúcej odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb považuje len za povrchné mediálne vyhlásenia zavádzajúce odbornú a laickú verejnosť Slovenska.

Výstavba sa na Slovensku stále riadi starým zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení viac ako 40 rokov s desiatkami problematických zväčša nesystémových účelových noviel a vyhlášok. Podľa SKSR má tento stav niekoľko príčin, ale hlavnou je neustále účelové „zmäkčovanie“ legislatívnych kritérií pre osoby činné v celom stavebnom procese a vnášanie nesprávne preložených a zle pochopených odporučení EU. Slovensku chýba jasný ucelený legislatívny rámec pre stavebníctvo i verejnosť a použiteľný prehľadný jednoznačný stavebný poriadok. „Žiadame MDV SR aby aspoň postupne začalo naprávať nedostatky v legislatíve pre stavebníctvo a komunikovalo s autormi návrhov na zlepšenie stavu. Môžu tak zabrániť ďalším zbytočným poruchám a kolíziám stavieb, ktoré môžu na našich stavbách hoci kedy nastať. Zoberú si ich príslušní úradníci MDV SR, prípadne aj členovia vlády na svoju osobnú zodpovednosť?“ pýta sa Ivan Pauer.  

 

Ivan Pauer

prezident SKASR

Má MDaV SR alebo vláda skutočný záujem pripraviť naozaj nový stavebný zákon a splniť sľuby pre zavedenie nového poriadku vo výstavbe a zabezpečenie kvality a bezpečnosti stavieb ?

Má MDaV SR alebo vláda skutočný záujem pripraviť naozaj nový stavebný zákon a splniť sľuby pre zavedenie nového poriadku vo výstavbe a zabezpečenie kvality a bezpečnosti stavieb ?

28.1.2017

Budúcnosť nového stavebného zákona je stále neistá. Výstavba sa na Slovensku stále riadi starým zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení viac ako 40 rokov s desiatkami problematických noviel a vyhlášok. Zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby  SR naposledy vyhlásili, že pracujú na novej verzii a pripravia ju do konca roka 2017 alebo 2018.

V praxi sa najviac stretávame s chybným a neodborným konaním prakticky u všetkých účastníkov celého spektra stavebného procesu od projektovej prípravy cez administratívu, po realizáciu. Sťažnosti prichádzajú najviac na odbornosť riadenia výstavby a na kvalitu remeselných prác.

Tento stav má niekoľko príčin ale hlavnou je pretrvávajúci legislatívny klientelizmus vedúci k neustálemu účelovému zmäkčovaniu legislatívnych kritérií pre osoby činné v celom stavebnom procese a vnášanie zle preložených a zle pochopených odporučení EU.

Slovensku chýba jasný ucelený legislatívny rámec pre stavebníctvo a verejnosť, t.j. chýba použiteľný prehľadný a jednoznačný stavebný poriadok – zákon !

Vzhľadom na neklesajúci tred problémov s kvalitou stavieb a ich bezpečnosťou naša komora vypracovala a doručila v období november až december 2016  štyri návrhy vzhlášok riešiacich prípravu kvalifikovaných odborností,  preskúšanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti kvalifikácii stavbyvedúci a stavebný dozor, projektovú prípravu stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe, (návrhy sú na našom webe www.sksr.sk)..

Tieto návrhy vyhlášok dávajú legislatívny základ pre odbornosť v prípravných, realizačných a kontrolných činnostiach vo výstavbe do doby schválenia nového stavebného zákona.

Naša komora je sklamaná z postupu MDaV SR, pretože napriek mediálnym výstupom o boji za kvalitu a bezpečnosť stavieb, si jeho úradníci nenašli čas ani na oznam, že naše návrhy ministerstvo obdržalo… Paradoxne naša partnerská organizácia SASDARS nás informovala, že MDaV SR nič neposlala a obdržala odpoveď na návrh nejakej vyhlášky.

V nesprávne adresovanej odpovedi MDaV SR je však zaujímavá informácia cit.: „Vami predložený materiál sme vzali na vedomie s tým, že v prípade, ak predložený návrh, alebo niektoré jeho časti budú korešpondovať s koncepciou návrhu nového zákona, tieto budú posúdené a v primeranom rozsahu a forme zapracované do pripravovaného materiálu a následne vhodnotené v rámci štandardného legislatívneho procesu“.

Týmto oznamom v liste MDaV SR potvrdilo, že sa s doručeným návrhom riešiacim nejaký problém v rámci úpravy platného zákona 50/1976 Zb ani nezaoberalo. Autorovi návrhu len oznamuje, že návrh odkladá  a možno z neho niečo použije v novom zákone, pretože teraz nevie či bude korešpondovať s koncepciou návrhu nového zákona, lebo momentálne žiadnu koncepciu zrejme nemá. Inými sovami, keď MDaV SR nemá koncepciu nového zákona, nemôže ani na ňom pracovať.

Takýto postoj MDaV SR k riešeniu upadajúcej odbornosti, kvalite a bezpečnosti stavieb cestou postupného vylepšovania neutešeného stavu súčasného stavebného poriadku cez vyhlášky a postoj k príprave nového stavebného zákona sa podľa listu ministerstva dajú jeho mediálne vyhlásenia považovať len za povrchné, zavázajúce odbornú a laickú verejnosť Slovenska.

Máme opodstatnenú pochybnosť, či MDaV SR alebo aj vláda majú skutočný záujem v najkratšom možnom čase pripraviť a zaviesť nový poriadok vo výstavbe a dať štátu  a verejnosti naozaj nový stavebný zákon bez komplikujúcich straníckych, politických, či obchodných vplyvov a splniť tak niekoľkoročné sľuby aj predošlých vlád.

Vyzývame MDaV SR aby aspoň postupne začalo naprávať nedostatky v legislatíve pre stavebníctvo a nezavádzalo verejnosť, že ich rieši, keď ich nerieši.

Ďalej ministerstvo vývame aby seriózne komunikovalo s autormi návrhov na zlepšenie legislatívneho stavu v stavebníctve, teraz s našou komorou vo veci nami predložených štyroch návrhov vyhlášok upravujúcich prípravu kvalifikovaných odborností,  preskúšanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti kvalifikácii stavbyvedúci a stavebný dozor v zákone 138/1992 Zb., projektovú prípravu stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe, na ktoré nám od začiatku novembra doposiaľ vôbec nereagovalo. Tieto návrhy v konečnom dôsledku legislatívnou prevenciou riešia kvalitu a bezpečnosť stavieb aj tých nemedializovaných (viď len posledné veľké medializované havárie stavieb).

Zoberú si zodpovední úradníci MDaV SR, vláda, prípadne aj poslanci na svoju osobnú zodpovednosť za kvalitu a bezbečnosť stavieb v prípade ich kolízie ak mohli kolízií zbrániť zmenou zákona napríklad tým, že budú odďalovať alebo odmietnu do zákona zakomponovať povinnosť vykonávať napr. murárske práce vyučeným murárom a nie automechanikom, aby napr. projektant TZB neprojektoval konštrukcie pozemných stavieb a neriadil výstavbu ako stavbyvedúci, alebo aby napr. elektrotechnik nemohol vykonávať stavebný dozor na líniové stavby a iné problémy riešené v našich predložených návrhoch vyhlášok?

Stavebný zákon je výnimočný základný hospodársko ekonomický zákon v každej normálnej krajine sveta a dúfam, že sa tam ešte zaraďujeme. Odbornosť osôb v celom stavebnom procese, kvalita, bezpečnosť stavieb, zrozumiteľné a vykonateľné zákony pre prípravu a uskutočňovanie stavieb sú vo verejnom záujme štátu a jeho daňových poplatníkov a tí čakajú poriadok v stavebníctve a na tento zákon už najmenej 17 rokov!

Ivan Pauer

Prezident SKSR

STANOVISKO MDaV SR NA PODANÉ NÁVRHY NAŠEJ KOMORY

SKSR – naša komora poslala Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) 4, slovom : „štyri“návrhy na vyhlášky, ktoré by do doby schválenia nového stavebného zákona upravovali projektovú prípravu stavieb, zvyšovali odbornú kvalifikáciu, bezpečnosť, odbornosť a zodpovednosť za svoju prácu stavebných odborníkov.

Ministerstvo si žiaľ nenašlo priestor, aby nám poslalo informáciu, že návrhy dostali a ako s nimi naložili. Keď sa aj nebudeme držať administratívnych povinností, tak aspoň slušnosť hovorí, že dám odosielateľovi nejakú odpoveď. Nestalo sa.

Veľká väčšina odbornej verejnosti v štátnej a miestnej administratíve, v prípravnej a výrobnej sfére stavieb, ale aj rozširujúcej sa mase verejnosti veľmi dobre vieme, že odborná úroveň od návrhu cer realizáciu po ukončenie stavby má neustále prepadajúci trend odbornosti, kvality a žiaľ aj bezpečnosti stavieb. Tento stav vieme potvrdiť aj rastom sťažností vlastníkov a užívateľov stavieb na našu komoru a našich členov a partnerov. V neposlednom rade je to vidieť aj v televíznych programoch RTVS a Markíze.

Naše návrhy sú nepolitické, neobchodné, praktické a dávajúce základ zvyšovania odbornosti na stavbách, sekundárne dávajú základ na zvyšovanie kvality, bezpečnosti stavieb a následne zodpovednosť a vymožiteľnosť práva. Keď bolo potrebné vyhovieť nejakému investorovi alebo lobistovi zmeniť na rýchlo zákon 50/1976 Zb. v platnom znení trebárs formou vyhlášky, alebo novely zákona , nebol to doposiaľ žiadny problém, máme ich niekoľko desiatok.

Uvidíme, čo sa stane s našimi návrhmi, v ktorých nejde o obchodné záujmy ale výlučne o celospoločenské záujmy mať  kvalitné a bezpečné stavby, a mať nástroje na postih za nezodpovednú prácu odborníka v stavebníctve. Ak by ministerstvo prijalo naše návrhy hoci aj nejakými úpravami, ktoré nezmenia podstatu, potom by tieto vyhlášky mali platiť do doby schválenia naozaj nového stavebného zákona o ktorom naši politici hovoria od roku 2006 a ktorý bol pre nezrozumiteľnosť , komplikovanosť a iné dôvody už 2x stiahnutý z rokovania parlamentu (r.2006 a 2015).

Pre informáciu uvádzame naše návrhy sme dostali nie veľa, ale zato pozitívne názory a pripomienky na ich doplnenie. Ak ministerstvo bude chcieť o našich návrhoch rokovať a prejaví skutočný záujem pomôcť nášmu stavebníctvu, niektoré návrhy určite doplníme.

Odoslané návrhy vyhlášok beh akejkoľvek odozvy MDVRR SR, teraz už MDV SR:

dňa 10.11.2016:

návrh vyhlášky dočasne upravujúcu zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch  upravujúcu preskúšanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti kvalifikácii stavbyvedúci a stavebný dozor.

dňa 12.11.2016:

návrh na vyhlášku o príprave kvalifikácií a osvedčovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (ukázať) pre kvalifikácie Majster stavebnej výroby, Stavbyvedúci, Stavebný dozor a Projektant.

dňa 28.11.2016:

návrh na vyhlášku o príprave projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavieb.

Pôvodný zákon č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) po desiatkach zmenách od roku 1993 v znení poslednej úpravy platnej od 1.1.2016 v mnohých prípadoch radikálne znížil a neustále znižuje nároky a požiadavky na rozsah, kvalitu a odbornosť projektovej prípravy a kontrolu uskutočňovania stavieb podľa projektu. Stavebný zákon len vágne predpisuje čo má stavebník so žiadosťou o stavebné povolenie alebo na ohlásenie stavebnému úradu predložiť. Súčasný legislatívny stav nevyžaduje aby stavebník, prípadne zhotoviteľ musel vyhotoviť realizačnú dokumentáciu. Na druhej strane však v  § 103 zákon požaduje na stavebníkovi aby realizačnú dokumentáciu udržiaval a archivoval po celú dobu existenciu stavby… Tento stav, hlavne neexistencia realizačnej dokumentácie má významný negatívny vplyv na kvalitu stavby, jej bezpečnosť a životnosť. Neobíditeľným dôsledkom je tiež fakt, že prakticky zaniká zodpovednosť projektanta, stavbyvedúceho a stavebného dozoru za chyby stavby a následná vymožiteľnosť práva.

dňa 5.12.2016:

návrh na vyhlášku o vybraných činostiach vo výstavbe .

Pre výrobnú stavebnú činnosť uskutočňovania stavieb sa ani v posledných zmenách uvedených zákonov nevyžadujú kvalifikovaní remeselníci, ani prvostupňové riadenie stavebných prác vo svete všeobecne známym Majstrom stavebnej výroby a nevyžaduje sa ani príprava a odborná spôsobilosť stavbyvedúcich a stavebných dozorov v súlade s §7, §7a odst.č.1; č.2. a § 22, odst.1 písm. c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v  znení neskorších predpisov v znení zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 o celoživotnom  vzdelávaní v znení neskorších  predpisov. Pre tento chýbajúci legislatívny základ už roky klesá kvalita uskutočňovania stavieb a záujem o výuku remesiel v celom spektre stavebných činností. Doterajšia legislatíva nevyžaduje ani periodické odborné aktualizačné vzdelávanie projektantov a ostatných zodpovedných riadiacich a kontrolných pracovníkov na stavbách so záverečným preskúšaním tak, ako je to bežné vo svete.

Sme veľmi zvedaví, ako sa ministerstvo postaví k našim návrhom.

Sekretariát SKSR

Dôležité UPOZORNENIE pre stavebné firmy s vyslanými pracovníkmi do Francúzska

Upozorňujeme Slovenských zamestnávateľov vysielajúcich zamestnancov na prácu v oblasti stavieb a verejných prác vo Francúzskej republiky (ďalej FR), že sú bezodkladne povinní registrovať svojich zamestnancov na špecializovanej web stránke: https://www.cartebtp.fr/demande-de-carte/acces-pas-apas.html.

Názorná ukážka preukazu

Táto povinnosť  vyplýva z nadväznosti tzv. Macronovho zákona z r. 2015 ktorá vstúpila do účinnosti v prvý januárový týždeň roka 2017. Pracovníci v sektore stavieb a verejných prác (BTP) sú povinní sa preukazovať profesijnou identifikačnou kartičkou. Nariadenie dopĺňa postupné opatrenia vlády FR v boji proti nelegálnemu zamestnávaniu a zneužívaniu modelu detašovaných zamestnancov (zamestnancov vysielaných do iného ČŠ EÚ v zmysle smernice EÚ z r. 1996).

Každá kartička musí mať okrem fotografie, osobných údajov, čísla pracovného povolenia alebo pobytovej kartičky a informácií o zamestnaní obsahovať aj OR kód, ktorý vďaka špeciálnej mobilnej aplikácii umožní rýchlu kontrolu inšpektorom práce, colníkom, zadávateľovi zákazky alebo samotnému zamestnávateľovi.

Povinnosť pracovníkov na stavbách preukázať sa identifikačnou kartičkou síce platila už aj v predošlých rokoch, nebola však všade vyžadovaná rovnako, nevzťahovala sa na všetkých pracovníkov a nebola dostatočne technicky zabezpečená proti falzifikácii. V zmysle zákonníka práce FR sa aktuálne vzťahuje aj na detašovaných pracovníkov a na zmluvy na dobu určitú, t. j. celkovo by sa opatrenie malo dotknúť približne 2,5 mil. zamestnancov, resp. 500 tis. zamestnávateľov. Na zaručenie bezpečnosti sa kartičky vyrábajú v národných tlačiarňach špecializovaných na tlač pasov, občianskych preukazov a aktuálne aj nálepiek Crit’Air pre motoristov.

Kým pre francúzskych podnikateľov sa bude povinnosť vzťahovať postupne podľa jej implementácie v jednotlivých krajoch, pre zahraničných zamestnávateľov je povinnosť registrovať svojich zamestnancov bezodkladná (samotná kartička bude doručená podľa kapacitných možností tlačiarne). V praxi to znamená, že súčasťou každého prehlásenia o vyslaní zamestnanca na prácu do iného ČŠ EÚ za účelom prác v oblasti BTP už musí byť profesijná identifikačná kartička zamestnanca.

O vystavenie kartičky sú podnikateľské subjekty zamestnávajúce pracovníkov na stavbách povinné požiadať prostredníctvom špecializovanej web stránky  (Francúzska). Cena vystavenia je fixne stanovená na 10,80 EUR.

V prípade, že zamestnanec nebude vybavený špecializovanou identifikačnou kartičkou, hrozí zamestnávateľovi pokuta až do výšky 2 000 EUR. Platnosť kartičky je nastavená na dobu trvania pracovnej zmluvy, resp. vyslania zamestnanca na výkon práce vo FR. Maximálna doba platnosti pre dočasných zamestnancov je 5 rokov.

Správou a kontrolou identifikačných kartičiek ako aj ukladaním pokút bola poverená Únia poisťovní Francúzska (Union des caisses de France, UCF).

Zdroj: MZVaEU SR ZÚ Paríž

Úrad SKSR 12.1.2017

 

Pozvánka na seminár o daniach_31 Január 2017

Brtská obchodná komora Vás pozýva na:

TAX SEMINAR

31st January 2017
Hotel Crown Plaza

Hodžovo námestie 2, Bratislava

 

On behalf of the Foreign Chambers of Commerce in the Slovak Republic
we warmly invite you to join an event
for business professionals.

Tax Seminar

„Changes in Tax Legislation“
with focus on health and social insurance
on Tuesday, 31st January 2017
13:30 – 16:30

The seminar will provide an overview of all the tax amendments and important legal changes for corporations, valid from January 1st 2017. The seminar will cover changes in the system of social and health insurance and include practical examples.

Speakers:
Wilfried Serles, Managing Partner, IB Grant Thornton
Bart Waterloos, Partner, VGD SLOVAKIA s.r.o.

*
„Zmeny v daňovej legislatíve”
 so zameraním na zdravotné a sociálne poistenie
v utorok 31. januára 2017
13:30 – 16:30

Prednášajúci odborníci Vám predstavia aktuálne zmeny v daňovej legislatíve a významne právne zmeny, predovšetkým v systéme sociálneho a zdravotného poistenia.Ide o zmeny
platné od 1. januára 2017 a doplnia ich o množstvo názorných príkladov z praxe.

Prednášajúci:
Wilfried Serles, Managing Partner, IB Grant Thornton
Bart Waterloos, Partner, VGD SLOVAKIA s.r.o.

Program:

  • 13:30 – 14:00:  Registration / Registrácia
  • 14:00 – 16:30:  Seminar and discussion / Seminár a diskusia

The “TAX SEMINAR” will be held in ENGLISH with Slovak Translation. / Seminár bude prebiehať v anglickom jazyku a bude simultánne tlmočený do slovenčiny.

REGISTROVAŤ SA DO  27th January | Click here

View this email in your browser

Participation fee / Účastnícky poplatok:
Free of charge for members of the organising Chambers / Zdrama pre členov
35 € for non-members / 35 €  pre ostatných účastníkov
Deadline for registrations: 27th January 2017 / Termín potvrdenia registrácie najneskôr: 27. januára 2017

Reservation is essential – limited number of participants / Rezervácia je nutná – počet účastníkov je limitovaný

 

 

 

Kalendár udalostí
január 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
« dec   feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.