Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque

Monthly Archives: február 2017

Pripravili a poslali sme poslancom NRSR návrhy zmien zákona 50/1976 Zb. (Stavebný zákon)

Z dôvodu pribúdania poruchových nebezpečných stavieb sa Prezídium SKSR dňa 17.2. 2017 na svojom operatívnom zasadnutí  uznieslo na uvoľnení niekoľkých ustanovení zo súboru pripravovaného návrhu zákonov SKSR pre stavebníctvo. Na základe uznesenia Prezídia SKSR legislatívna rada SKSR od 17.2.2017 ku dnešnému dňu upravila  4 návrhy na zmenu zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) týkajúcich sa legislatívnej úpravy majúce dopad na kvalitu a bezpečnosť stavieb. 1 návrh sa týka zmeny zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavených inžinieroch – projektantoch.

Prezídium súčasne súhlasilo, že tieto návrhy môžu poslanci NRSR predložiť na rokovanie ako svoj poslanecký návrh zmeny zákona.

Tieto nami pripravené „poslanecké“ návrhy na zabezpečenie odbornosti, kvality, bezpečnosti, údržby a havarijných stavov stavieb budú zajtra expedované každému poslancovi národnej rady.

Teraz uvidíme, ako počúvajú hlas ľudu poslanci a ako im záleží na ochrane zdravia, života a majetku občanov v stále rizikovejších stavbách na Slovensku. Ako sa k návrhom na zvýšenie odbornosti a bezpečnosti stavia Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktoré od našej komory obdržalo IV. kv. roka 2016 4 naše návrhy už poznáme, doposiaľ nám neoznámilo, že ich obdržalo a ako s nimi naložilo…

 

Za prezdum SKSR:  Ivan Pauer, prezident SKSR

 

 

NEBEZPEČNÝ MOST V NIŽNEJ: RIEŠME LEGISLATÍVU NA KRITICKÝ STAV STAVIEB A ICH BEZPEČNOSŤ!

Nitra, 21. februára 2017

Krízová situácia mostu v obci Nižná na Orave opäť ukázala vážny problém, ktorý naša platná legislatíva nedokáže jednoznačne riešiť. Znalci vyhlásili stavbu za nebezpečnú s reálnou možnosťou jej nepredvídateľného zrútenia. Krízový štáb na nej však len upravil prevádzku, stavebný zákon mu to umožňuje.

Most v Nižnej na Orave je poškodený a tridsať členov krízového štábu sa zhodlo, že situácia je kritická a most sa môže kedykoľvek zrútiť. Krízový štáb síce vyhlásil mimoriadnu situáciu a potrebu okamžite konať, ale namiesto vypratania a uzatvorenia nebezpečnej mostovej stavby sa na nej len upravila dopravná prevádzka, umiestnili sa výstražné tabule a pripravujú riadiť dopravu svetelnou signalizáciou. „Toto rozhodnutie krízového štábu považujeme za veľmi odvážne. Obmedzenie prevádzky nepokladáme za riešenie ochrany zdravia, životov a majetku. Bohužiaľ, platný stavebný zákon na Slovensku je pre takéto situácie nedostatočný – zastaralý,“ upozorňuje aj z vlastnej skúsenosti prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky SKSR Ivan Pauer. Legislatíva totiž nariaďuje vypratanie nebezpečnej stavby, ale nedefinuje akým spôsobom, za akých podmienok, aké povinnosti a zodpovednosti vypratanie zahŕňa a i.

Most pri tomto druhu poruchy sa podľa Ivana Pauera môže zrútiť kedykoľvek aj pri upravenej prevádzke, informačné tabule ani svetelná signalizácia tomu nezabránia, preto je potrebné prijať oveľa prísnejšie opatrenia. V súvislosti s touto aktuálnou situáciou a tiež neklesajúcim trendom problematických stavieb v SR poslalo prezídium SKSR 17. februára 2017 návrh vyhlášky o údržbe stavieb a o vyprataní a uzatvorení stavieb. „Odporúčame, aby tento návrh MDV SR v skrátenom konaní schválilo vo verejnom záujme ochrany zdravia a životov,“ hovorí Ivan Pauer.  Ako ďalej uvádza, tento návrh je upravený výňatok z pripravovaného alternatívneho návrhu Zákona o stavebnom poriadku z dielne SKSR.

Podľa SKSR je nekonečné posúvanie tvorby nového stavebného zákona do neurčita doterajšími vládami nebezpečné. V záujme predchádzania haváriám stavieb, je nevyhnutné urýchlene a operatívne sa zaob  erať aspoň ich bezpečnosťou, kvalitou a odbornosťou v celom spektre prípravy, výstavby, údržby a administrácie. „Vláda dokáže novelou zákona operatívne riešiť rôzne účelové nesystémové komerčné záujmy v stavebníctve „zo dňa na deň“, prečo to nie je možné pri ochrane zdravia, životov a bezpečnosti stavieb?“ pýta sa prezident SKSR.

SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky dlhodobo poukazuje na zásadné nedostatky v celom spektre stavebníctva.  Ministerstvu dopravy a výstavby SR v roku 2016 ponúkla pripravovaný návrh stavebného zákona a spoluprácu pri tvorbe nového stavebného zákona. Od novembra 2016 mu poslala už štyri návrhy vyhlášok na legislatívne riešenie vybraných akútnych problémov v oblasti klesajúcej odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb, na ktoré MDV SR doposiaľ nereagovalo.

Autor: Ivan Pauer

PR:

Bon Žúr s.r.o.

Ingrid Kántorová

PR konzultant

kantorova@bonzur.sk

Mobil: +421 903 717 938

Je možné, že na Slovensku môžeme očakávať ďalšie havárie mostov !

Po moste RUŽÍN v havarijnom stave Košická lokálna televízia TV Košice dnes ráno zverejnila informáciu, že len v Košickom kraji je známych 5 mostov v havarijnom stave. (originálna správa :V havarijnom stave je v kraji ďalších 5 mostov TELEVÍZIA KOŠICE, 21.02.2017 06:59 | Spravodajstvo)

Košický samosprávny kraj má v správe zhruba 660 mostov. Väčšina z nich má železobetónové konštrukcie. Viac  problémov je ale s tými, ktoré sú predpínané káblami. Lanová predpätá konštrukcia doslúžila už na  Ružínskom moste, čo skomplikovalo život stovkám ľudí.

O jeden až dva roky budú v havarijnom stave
Mám informácie o mostoch, ktoré sú smerom na Veľké Kapušany. Je tam päť mostov za sebou. Jeden z nich je takej istej konštrukcie, ako je most cez Ružín, ale našťastie, konzoly sú tam menšie, resp. nie sú také dlhé. Všetkých 5 mostov bude o jeden až dva roky v havarijnom stave,“ prezradil pre TV Košice statik, Jozef Kurimský.

Na Slovensku je však viac takýchto problematických mostov. Príčiny kritického stavu mostov sa nezužujú len na konštrukcie predpäté „káblami“. Tých príčin je viac ale uvedieme aj jednu veľmi dôležitú a nezanedbateľnú spoločnú pre všetky a to, priebežná pravidelná údržba, ktorá nebola nijako extra za socializmu. Je smutné, že za posledných  20 rokov pozorujeme menšiu intenzitu údržby mostových konštrukcií, zväčša sa pristupuje k rozsiahlym opravám až v čase keď hrozí kolaps. Máme teraz aj čerstvý prípad v obci Nižná na Orave, kde sa pridružila aj systémová chyba mostu z čias projektovania a realizácie.

V každom prípade, je nevyhnutné pristupovať k údržbe stavieb a riešeniu kritických problémov všetkých druhov stavieb omnoho zodpovednejšie na všetkých úrovniach riadenia.

Za mimoriadne dôležité považujeme aspoň doplniť v legislatíve pre stavebníctvo riešenia krízových stavov stavieb bez rozdielu ich druhu a využitia. Ministerstvo dopravy a výstavby by malo principiálne zmeniť svoj postoj k tvorbe nového stavebného zákona a k návrhom na zlepšenie prevencie bezpečnosti stavieb.

 

Autor: Ivan Pauer, prezident SKSR

 

Náš web portál zaznamenal absolútne rekordnú návštevnosť 13 922 návštev !

Ako nás informoval správca našich stránok, ku dňu 18. februára tohto roku zaznamenali naše stránky historicky najvyššiu návštevnosť stránok a historicky najväčší počet sťahovaní našich legislatívnych návrhov. Čo je najviac potešujúce až neuveriteľné je to, že záujem Slovákov „preválcoval“ záujem zo zahraničia !! Tento mimoriadny záujem a rast návštevnosti a preberania našich návrhov nastal po 12. februári 2017.

Počet nových návštevníkov : 13 922

Prenesené dáta : 2,29 GB Slovensko

Prenesené dáta : 2,17 GB ostatní

Prezídium SKSR prime ďakuje za tento mimoriadny záujem o našu prácu. Tento stav svedčí o naozaj veľkých legislatívnych problémoch trápiacich odbornú aj laickú verejnosť na Slovensku, čo nás zaväzuje pokračovať a zintenzívniť našu prácu.

 

Prezídium SKSR.

Zoznam návrhov vyhlášok SKSR pre bezpečnosť stavieb

Ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky pánovi Árpádovi Érszekovi naša SKSR Stavebná komora Slovenskej republiky  od novembra 2016 poslala už päť návrhov na novelizovanie zákona č. 50/1976 Zb, (stavebný zákon) z kategórie bezpečnosti stavieb a vo veci riešenia krízového stavu stavieb.

Zoznam návrhov vyhlášok:

1). Dňa 10.11.2016 / Nariadenie  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016 o príprave a udeľovaní osvedčení odbornej spôsobilosti pre výkon majstra stavebnej výroby,stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru z osobitných dôvodov.

2). Dňa 10. 11. 2016 / Návrh zmien v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

3). Dňa 28.11.2016 / Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016 o projektovej príprave a projektovej dokumentácii stavieb.

4). Dňa 6.12.2016 / Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2016 o Vybraných činnostiach vo výstavbe.

5). Dňa 18.2.2017 / Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa ……2017 o údržbe stavieb a o vyprataní a uzatvorení stavieb.

Naša komora je zvedavá či sa aj na náš posledný návrh ministerstvo dopravy a výstavby vykašle ako na predchádzajúce, ktoré údajne možno budú riešiť v prípade, keď budú v koncepcii prípravy stavebného zákona údajne pripravovanej ministerstvom, to znamená nikdy…

Premýšľame nad osobnou zodpovednosťou tých, ktorým sme dali legislatívne riešenia a tí nič nevykonali a dôjde k nejakej havárii stavieb a budú aj mŕtvi.

 

Autor: Prezídium SKSR

Nebezpečný most v Nižnej na Orave a riešenie problému úradmi

Posledné živé prípady problematických bytových stavieb, ktoré rieši naša komora v Prešove, SASDARS v Komárne a Slovenská správa ciest nebezpečnú mostovú konštrukciu v Kysuciach v Nižnej nad Oravou jasne hovoria o neubúdaní kolabujúcich stavieb na Slovensku.

Zdroj SITA. Foto Naďa Kalisová

Dňa 15. 02. 2017 bol agentúrou SITA a 16. 02. 2017 v televíznom spravodajstve zverejnený prípad havarijného a životu nebezpečného stavu mostovej konštrukcie v Kysuciach v Nižnej nad Oravou. Tento most čaká na opravu už od roku 2012. Výsledkom posledného mimoriadneho zasadnutia tridsať členného krízového štábu bolo konštatovanie, že situácia je kritická a most v Nižnej sa môže kedykoľvek zrútiť. „Každý jeden človek, ktorý bol na zasadnutí krízového štábu, sa vyjadril, že situácia je neúnosná a treba okamžite konať.“ Problém sa rozhodli riešiť umiestnením svetelej signalizácie – semafórom. Je to „odvážne“ a hlavne zvláštne rozhodnutie…

 

Zarážajúcou skutočnosťou na prípade nebezpečného mostu v Nižnej nad Oravou je, že komisia a zodpovední  úradníci aj keď vedia, že most sa môže kedykoľvek zrútiť a môže spôsobiť zranenia, alebo smrť vodičov, prípadne iných osôb, nedokážu vydať okamžitý zákaz používať a uzatvoriť vstup na most do odstránenia nebezpečného stavu.

Máme za to, že nedôraznosť a váhavosť rozhodovania vlastníkov a správcov stavieb prípadne úradníkov miestnej, verejnej a štátnej správy je daná hlavne nejasnou legislatívnou úpravou povinností, práv a zodpovednosti v teraz platnom stavebnom zákone č. č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, osobitne v § 86 Údržba stavby a v § 96 Vypratanie stavby.

Podľa platného stavebného zákona má vypratanie stavby nariadiť stavebný úrad. Problémom je, že v zákone sa nerieši na akom základe, na aký podnet stavebný úrad bude vo veci konať, kto nesie zodpovednosť za havarijný stav a kto ponesie zodpovednosť za vzniknuté náklady, ujmy a škody ak bude alebo nebude vydané nariadenie na vypratanie stavby a nariadenie na odstránenie nebezpečenstva.

Tento nejasný legislatívny stav preukazuje, že Slovenská republika nemá pre stavby legislatívne vyriešené a stanovené základné krízové nariadenia pri zistení nebezpečných život ohrozujúcich porúch stavieb a budov.

Na základe predom uvedeného stavu nejasnej a ťažko vykonateľnej úpravy teraz platného stavebného zákona pre krízové situácie stavieb a priamych osobných praktických skúseností a skúseností členov našej legislatívnej komisie, vo verejnom záujme mať bezpečné stavby a ich bezpečné užívanie, prezídium našej komory dňa 17. 02. 2017 uvoľnilo časť z nami pripravenej verzie návrhu stavebného zákona pre použitie ministerstvom a parlamentom. Vybranú časť sme upravili ako návrh novely teraz platného stavebného zákona č. 50/1976 Zb., ktorý upravuje legislatívne krízové nariadenia po zistení nebezpečných, život a majetok ohrozujúce stavby.

Dúfame, že sa problematikou bezpečnosti stavieb a riešenia ich kritického stavu bude ministerstvo konečne zaoberať, preto sme ako vždy pri predchádzajúcich návrhoch pripravení túto problematiku so zodpovednými úradníkmi ministerstva konzultovať.

Návrh vyhlášky SKSR § 86 Údržba stavby a v § 96 Vypratanie stavby k zákonu 50/1976 Zb. na náhľad a stiahnutie.

 

Ivan Pauer

prezídent SKSR

 

Spustili sme video informácie o názoroch a činnosti komory pre širokú verejnosť

Vážená verejnosť,

dnešným dňom naša komora začala informovať svojich členov a širokú verejnosť o názoroch a činnosti komory k problémom Slovenského stavebníctva (http://www.stavebnakomora.sk/?page_id=1938). SKSR má ako prioritný záujem vo svojej činnosti vykonať všetky možné kroky pre zabezpečenie odbornosti, kvality a bezpečnosti stavieb na Slovensku.

Jedným z krokov je zvýšenie informovanosti verejnosti o našich krokoch vykonaných v prospech stavebníkov aby mali bezpečné a kvalitné stavby, ale na druhej strane aj v prospech samotných realizátorov stavieb, pretože často sú to aj samotní stavebníci, ktorí nútia realizátorov meniť materiály a postupy v záujme mať najlacnejšiu stavbu a rýchlo. Nemôžeme sa čudovať, že realizačné firmy tlaku podľahnú, pretože stavba je rozostavaná, majú v nej veľa nezaplatených peňazí a potrebujú pri týchto deformovaných vzťahoch firme prežiť.

Tiež si musíme uvedomiť, že 25 ročné „vylepšovanie“ legislatívy pre stavebníctvo prinieslo stavebníctvo do morálneho, finančného, odborného, kapacitného a zákazkového úpadku. Tento stav môžeme sledovať prakticky od roku 1992 a osobitne po roku 1995 vďaka zisteniu politických špičiek, že zo zákonov si môžu urobiť trhací kalendár podľa momentálnej potreby ich sponzorov.

Čo sa týka samotnej odbornosti na stavbách a v administratíve (hlavne v štátnej), ktorá by mala celému spektru stavebníctva skvalitňovať legislatívne zázemie, mala by byť obsadená hlavne profesne vzdelanými odborníkmi zo živej stavebnej praxe zo stavieb, ich prípravy a kontroly. Je tomu tak ? Odpoveď môže byť aj vo vyše 40 účelových zväčša komerčných legislatívnych úprav stavebného zákona, z ktorého je už takmer zdrap papiera s negatívnym dopadom hlavne na malých stavebníkov, malé stavebné firmy a živnostníkov…

Výsledok tohto marazmu je rastúci počet poruchových stavieb, rastúci počet neodborníkov v stavebných remeslách a nezáujem o vzdelávanie v týchto remeslách, zmäkčovanie kritérií pre vykonávanie a riadenie stavebnej činnosti a prakticky úplné vyradenie kontrolných činností od prípravy po ukončenie stavieb.

Budem sprostý, ale bude asi potrebné, aby sa na Slovensku opäť zrútila nejaká stavba, pozabíjala a zdravotne poškodila aspoň desiatky ľudí… Som si istý, že potom zodpovední úradníci objavia naše návrhy dávajúce legislatívny základ pre zabezpečenie odbornosti, zodpovednosti, kvality a bezpečnosti a vláda predloží svoj návrh do parlamentu na jeho schválenie…

Je zaujímavé, že vláda dokáže operatívne zmeniť zákon, alebo vyhlášku ak sa z nej ukazuje politický škandál, ale keď sa jedná o verejný záujem mať bezpečné stavby (aj pre samotných politikov) tak sa to operatívne nedá, musí sa dodržiavať roky trvajúci legislatívny proces do stratena. Prečo sa v politických a komerčných záujmoch dá operatívne zmeniť zákon k horšiemu a vo verejnom záujme sa to nedá ?

Pozrite si : (http://www.stavebnakomora.sk/?page_id=1938)

Autor: Ivan Pauer

Problémových stavieb neubúda – príčina ?

Naša partnerská organizácia SASDARS, ktorá sa venuje aj diagnostikovaniu porúch stavieb opäť obdržala žiadosť o pomoc od správcu budovy pri riešení technických problémov ním spravovanej novostavby v Komárne.

Len pre informáciu odborníci zo  SASDARS od roku apríla 2014 do decembra 2016 odborne pomáhali až v 40 prípadoch prípadoch. Prevážna väčšina porúch sa týkala chybného zateplovania a obnovy bytových domov (13), problémy so strechami (11), podmáčanie a vlhnutie stavebných konštrukcií (4), havarijný stav stavebných konštrukcií stavieb ako celku (7), nebezpečný stav stavebných konštrukcií s ich možným kolapsom (5). V roku 2014 SASDARS pomohol v troch (3) prípadoch, v roku 2015 jedenásť prípadov (14) a v roku 2016 dvadsaťšesť prípadov (23)…

Vzhľadom na obmedzené kapacity partnerskej organizácie SASDARS dňa 1. 2. 2017 naša komora uzatvorila so SASDARS dohodu o spolupráci v oblasti odbornej pomoci a spolupráce pri posudzovaní poruchových stavieb. SASDARS súčasne od 1. 2. 2017 nebude vykonávať poradenstvo v problematike stavebných konaní a v právnych problémoch v oblasti stavebníctva. Túto problematiku preberá naša komora od 10. februára 2017.

Naša komora od augusta roku 2016 úspešne pomohla v dvoch prípadoch (2) aj v stavebných konaniach pri sporoch medzi stavebníkom a stavebným úradom.  V súčasnosti sú dva vo vysokom štádiu rozpracovanosti, v ktorých sme zatiaľ úspešní, pretože v oboch prípadoch prokurátori vzniesli protesty, ktorých výsledkom je zrušenie protiprávne „právoplatných“ vydaných stavebných povolení. V jednom z nich na Východnom Slovensku prokurátor preveruje možnosť obvinenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Dnes 3. 2. 2017 sme v rámci pomoci SASDARS vykonali vstupnú obhliadku polyfunkčného domu, ktorého vlastníci a správca majú problémy so zatekaním strechy a vlhnutím obvodového muriva. Po vykonaní obhliadky sme však zistili vážne, elementárne chyby vyhotovenia konštrukcie krovu, chybne vyhotovenú hydroizoláciu základového múru, čo je však najhoršie, potvrdilo sa nám podozrenie (na základe predchádzajúceho telef. opisu stropu pivnice) zo statickej poruchy.

Boli sme povinní upozorniť na problém stropu podzemnej garáže a zakázať jej používanie do doby vyhotovenia sanačného projektu a sanácie samotnej. Momentálne naši odborníci pracujú na posudzovaní ďalších možných dôsledkov a opatrení. Isté však je, že strop tejto novostavby je rizikový a musí byť prioritne riešený.

Záverom musíme konštatovať, že z nášho pohľadu, ale aj z médií neubúdajú chyby stavieb všetkého druhu. Naopak závažné chyby nám stále pribúdajú a nie len nám ale aj súdnym znalcom ! Príčiny nie len my, ale aj úradníci na stavebných úradoch, vidíme hlavne v problematickej projektovej príprave a chýbajúcim vykonávacím projektom. Väčšina zahraničných investorov ich vyžaduje bez ohľadu na to či im to náš deformovaný zákon prikazuje alebo nie.  Ak pridáme k chybnému projektu, nekvalifikovanú montáž a vedenie stavby nedostatočne znalým stavbyvedúcim(občas aj nestavbárskym vzdelaním), potom k nešťastiu nemusí byť ďaleko. Častým problémom je, že mnohé stavby majú stavebný dozor len kvôli pečiatke na dokladoch, a keď celú stavbu vykonáva firma, podľa stavebného zákona nepotrebujete ani stavebný dozor. Zlé však je, keď aj stavebný dozor na stavbu aj občas príde, nemôže skontrolovať všetko. Tiež nie je neobvyklé, že stavebný dozor nemá stavbárske vzdelanie… Jeden z výsledkov je na fotografiách najnovšieho prípadu. 

Naša komora v novembri roku 2016 poslala ministerstvu dopravy a výstavby 4 návrhy na riešenie práve týchto problémov. Ku dnešnému dňu nám MDaV SR na ne vôbec nereagovalo. 

TASR našu dodanú tlačovú správu zredukovalo len na otázku či MDaV SR pripravuje nový stavebný zákon, alebo nie s poznámkou, že spolupracuje len s relevantými odborníkmi.

Naša komora má vo vedení jedného právnika, jedného informatika a ostatní sú stavbári z praxe. Koľko relevantných stavbárov z praxe má ministerstvo na vedúcich postoch počnúc jeho šéfom s tajomníkmi, riaditeľmi a ostatnými úradníkmi ? Podľa dostupných informácií sú na rozhodujúcich postoch ministerstva pedagógovia, agrotechnici, ekonómovia, právnici, strojári, lekári, dvaja architekti a možno aj jeden alebo až dvaja stavební inžinieri.

Zoberie si ministerstvo na hmotnú a právnu zodpovednosť budúce havárie stavieb, keď má od novembra 2016 na stole legislatívne návrhy s preventívnym obsahom riešenia zodpovednosti, povinnosti a práv všetkých odborníkov v stavebnom procese okrem úradníkov na stavebných úradoch ?

Stavebníkov a investorov vystríhame a odporúčame im :

NEPOČÚVAJTE RADY, ŽE STAVEBNÝ DOZOR NEPOTREBUJETE AK VÁM STAVBU VYKONÁVA FIRMA !!!

NESTAVAJTE BEZ VYKONÁVACIEHO PROJEKTU A ZABEZPEČTE SI STAVEBNÝ DOZOR AJ NA VÝBER PROJEKTANTA, PROBLÉMY STAVIEB NEUBÚDAJÚ !!!! 

NEHĽAĎTE NA TO ČI VÁM TO ZÁKON PRIKAZUJE, ALEBO NIE A BUĎTE ZODPOVEDNÍ SAMI KU SEBE PRI VÝBERE LACNEJ ALEBO KAMARÁTOVEJ FIRMY !!!

Ivan Pauer

Prezident SKSR

Britsko-Slovenská obchodná komora ponúka členom komory a partnerským organizáciám

Britská obchodná komora pre členov našej komory, partnerské organizácie a priateľov ponúka akcie pre mesiac fbruár 2017.

Predslov výkonného riaditeľa:

do roku 2017 sme vstúpili s veľkým množstvom zmien v povahe budúcich vzťahov UK / Európa, ale som si istý, ako premiér Theresa May uviedla už tieto zmeny môžu priniesť plodné obchodné vzťahy v budúcnosti.
Britskí občania hlasovali za novú formu svojej budúcnosti a budúcnosti pre Veľkú Britániu, majú jasno o tom, že Veľká Británia je európska krajina – Británia a neopúšťa Európu. Zostáva v národnom záujme britov, aby EÚ mala mať úspech, je to J v záujme Britskej obchodnej komory v Slovenskej republike a na podporu svojich členov a partnerom môže aj Vám pomôcť – našim terajším aj budúcim zákazníkom a klientom, k obojstranne prospešnému úspechu v bilaterálnej spolupráci v Britskom a  Slovenskom podnikateľskom prostredí.

Práve sme vo fáze plánovania našich činností pre rok 2017, ktoré budú odrážať stratégiu DIT (oddelenie pre medzinárodný obchod), s ktorými budeme užšie spolupracovať v budúcnosti.

Dovoľte mi, aby som vás uistil, že budeme aj naďalej tvrdo pracovať pre našich členov a obchodných partnerov, ktorý vám pomôžu posilniť podnikanie pri nadväzovaní nových obchodných kontaktov prostredníctvom trvalej podpory a individuálnych služieb, aby vyhovovala vašim špecifickým potrebám.

S pozdravom,

Denisa Brighton
Executive Director
British Chamber of Commerce in the Slovak Republic

Podrobné informácie:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kalendár udalostí
február 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
« jan   mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Archív

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.