Construction Chamber of the Slovak Republic, Строительнaя палата Словацкой Республики, Chambre de construction de la République Slovaque
Odborná literatúra

Monthly Archives: máj 2018

Príprava nového stavebného zákona a naše stanovisko k poslednému návrhu.

V prvom rade musíme konštatovať, že príprava zákona momentálne spomalila pre známe vnútropolitické udalosti, ktoré mali vplyv aj na problematiku stavebníctva.

V poslednom období sa na nás stále častejšie obracajú stavebníci, úradníci stavebných úradov menších obcí a zahraničné spoločnosti, ako je to v súčasnosti s tvorbou nového stavebného zákona a prečo pripúšťame aby sa v ňom uzákonili niektoré nezmysly, medzi iným hlavne zavedenie tzv. stavebného komisára, ako úradného administrátora „ zjednodušeného stavebného konania“ a namiesto ohlásenia a stavebného povolenia v obci sa zavedie tzv. „stavebné stanovisko“, atď. a prečo to vôbec pripúšťame, či nemáme odborníkov aby sa vedeli voči štátnej mašinérii postaviť. Preto odpovedáme a predkladáme naše stanovisko k doterajšiemu priebehu prípravy zákona širokej verejnosti naraz s výťahom najdôležitejších stanovísk k problému návrhu zákona (nebola vydaná žiadna úprava o komentovaní doterajších rokovaní).

Ctená laická aj stavbárska verejnosť,našim jediným záujmom je priniesť a vrátiť Slovensku do jeho stavebníctva a stavebnej činnosti odbornosť, systém, zodpovednosť a poriadok, v čom sa aj angažujeme.

Tieto zásady sú zrejmé okrem iných aktivít aj z našich ústnych stanovísk počas rozpravy v prípravnej konzultačnej komisii pri MDV SR a posledného písomného. V tejto súvislosti stavbárom navrhujeme aby svoje sily zjednocovali a nie trieštili a uzatvárali sa do rôznych skupiniek raz proti jednému, druhý raz proti inému a pod. Dôležité pre stavbárov a verejnosť je pripraviť konečne nekomerčný stavebný zákon, ktorý bude slúžiť celej Slovenskej verejnosti a rozvoju nášho štátu a nie len niektorým lobistom a finančným skupinám, aj keď to bude nesmierne náročné nájsť kompromis.

Roztrieštený stav medzi stavbármi vyhovuje len tomu, kto nepotrebuje skutočný nový stavebný zákon a poriadok v stavebnej činnosti na Slovensku.

Naše stanovisko z poslednej rozpravy na rokovaní zo dňa 16.04.2018 a 16.04.2018 :

Ďakujeme za prípravu a úpravu pôvodného návrhu zákona a v súlade s § 38 odseku 3) kompetenčného zákona č. 575/2001 Z.z. a čl. 7. odseku 3. štatútu ako zástupca stavovskej a profesijnej organizácie sa v rámci voľného času, na vlastné náklady a n dobrovoľne zúčastňujeme týchto jednaní, navrhujeme, prosíme a žiadame, aby sme si vzájomne vážili čas a názory a podnety, ktoré tu prezentujeme, i keď nie všetky musia byť súhlasné s ministerstvom. Súčasne prosíme a žiadame, aby aj pán štátny tajomník pravdivo informoval verejnosť napr. na tlačovej besede o návrhu zákona a neposkytoval nepravdivé údaje v zmysle cit.: „kvalifikovaného odhadu“ číselnej úspory zmenou a skrátením stavebného konania 200 mil. EUR… a že ZMOS obdržal legislatívny zámer, keď žiadny neexistuje…

Ak niekto nevie ako má vyzerať a čo má obsahovať legislatívny zámer, môže sa obrátiť na  JUDr. Štefana Grmana, CSc. tajomníka legislatívnej rady vlády a súčasne gen. riaditeľa sekcie vládnej legislatívy. Tzv. „Zdôvodnenie návrhu zákona o ÚP a Výstavbe“ ktorým mával pán št. tajomník na medializovanej tlačovej besede nie je legislatívny zámer, pretože nespĺňa podmienky legislatívneho zámeru!

Programové vyhlásenie vlády na str. 17 zakladá prioritu vlády Nový stavebný zákon a v bloku zmeny kompetencií v zmysle preneseného výkon štátnej správy vkladá predloženie protikorupčnej doložky pre posudzovanie tvorby zákona.

Názov zákona žiadame zmeniť, pretože to nie je iba hra slovíčok: Zákony sa musia volať „Zákon o urbanizme a územnom plánovaní“ a „Zákon o stavebnom poriadku“. Prípadne jeden zákon Zákon o urbanizme a územnom plánovaní a Zákon o stavebnom poriadku“.

Kompetenčný zákon č. 575/2001 Z.z. v § 8.ods.1) hovorí o stavebnom poriadku a územnom plánovaní a o tvorbe a uskutočňovaní politiky územného rozvoja, teda urbanizme…

Štatút MDV SR v článku 3. úlohy ministerstva: v oblasti územného plánovania a v oblasti stavebného poriadku a nie o nič nehovoriacej Výstavbe!! Nezavádzajme do legislatívy nič nehovoriace slovné neurčitky, bude to mať vážny negatívny dopad na prax.

Veľmi sa propaguje nový trend tvorby a plánovania tzv. Smart city, Smart mestá a pod. Čo sa pod týmito peknými cudzími slovami skrýva ? Nič nové, len Urbanizmus v novom obale, ktorému sa tak každý bráni zakotviť do zákona!

Už písomne sme Vám oznámili, že základom zákona a poriadku v stavebníctve a rozvoja miest je URBANIZMUS! Ak neuzákoníme zásady urbanizmu nemáme základ pre územné plánovanie, stavebný poriadok a rozvoj miest.

Odmietame aby sa stavebné konania zrušili a nahradil sa stavebným stanoviskom vydaným Stavebným komisárom. Je to zbavovanie sa kompetencií štátu a poriadku vo výstavbe v obciach.

Kompetencie v stavebných konaniach sa musia obciam ponechať, je potrebné zvyšovať odbornosť úradníkov a zprehľadniť a zjednodušiť legislatívu pre stavebníctvo.

Nemáte jasno v mnohých definíciách zákona napr. aj v Stavba, Budova a inžinierska stavby, atď.

Definície stavieb a ich druhy musia byť zakotvené v tomto zákone a nie vo vyhláške, v právnom predpise nižšieho stupňa!

Overovanie odbornej spôsobilosti Stavbyvedúci a Stavebný dozor má všetky zákonné a praktické atribúty živnosti a nie autorskej činnosti! Nepleťme si to! Už v liste z 31. januára sme upozornili, že súčasný stav sa stáva už neudržateľný a alarmujúci! V doterajšej slovenskej legislatíve je dlhoročný nesúlad a protichodný stav štyroch zákonov –1.zákona č.50/1976 Zb.v znení…, 2.zákona č.138/1992 Z.z. v znení…, 3.zákona č. 455/1991 Zb. v znení… a 4.zákona č.568/2009 Z.z. v znení (1. Stavený zákon, 2.Zákon o autorizovaných inž. a arch., 3.Živnostenský zákon, 4.Zákon o celoživotnom vzdelávaní ) čo spôsobuje takmer nulovú zodpovednosť a vymožiteľnosť práva pri osobnom zlyhaní. V tejto veci sme už dali podnet na prokuratúru na preskúmanie zákonnosti doposiaľ vydávaných osvedčení.

V § 46a predchádzajúceho návrhu zákona ste uviedli, že certifikovanie zhotoviteľov vyhradených stavieb bude vykonávať Združenie stavebných podnikateľov, v tejto verzii definícia vypadla a ustanovili ste, že certtifikácia bude upravená vyhláškou. Principiálne nesúhlasíme aby sa akýmkoľvek spôsobom vykonávala certifikácia a registrácia zhotoviteľov vyhradených alebo iných stavieb, a už vôbec nie akoukoľvek organizáciou aj s uvedením jej mena do zákona, ktorá nie je založená ako certifikačný úrad, prípadne cerifikačný ústav. Tento krok považujeme za protiústavný, diskriminačný.

Záverom ak by ste nevedeli ako vyhotoviť zákon o urbanizme, tak tu Vám ho v paragrafovom znení ukazujem! Tento zákon a zákon o stavebnom poriadku a urbanizme máme pripravený niekoľko rokov. Môžeme sa o ňom baviť ak bude záujem.

Záverom Vám ďakujem za pozornosť a očakávame predloženie legislatívneho zámeru pre nový stavebný zákon aby sme zbytočne nemrhali časom a peniazmi. Ostatné máte v liste z 31.1.2018 a pošleme ďalšie.

 

Ďakujem za pozornosť.

 

V Nitre 26.5.2018
Ivan Pauer
Prezident SKSR

 

Ďalšia nechutnosť vďaka deravej legislatíve a chamtivosti

V TV Markíza v relácii Reflex zverejnili smutnú reportáž o podvedení mladého páru s telesným postihnutím, ktorí pri kúpe bytu od developera cez realitnú kanceláriu bytu boli uvedení do omylu a prišli o majetok a peniaze. Developer skrachoval a  zmizol, a realitka konala v zmysle zákona… Či uvidia niekedy svoje peniaze pri našom právnom systéme je otázne.

Viac TU 

Prezident SKSR opäť pri probléme občanov, ktorým splašky podmývajú rodinný dom v Novej Bani

Zdá sa, že problémy so stavbami skôr pribúdajú ako ubúdajú. RTVS tentokrát riešila problematiku únikov splaškového odpadu z netesnej kanalizácie, ktorá podmývala rodinný dom sťažovateľov. Musím konštatovať, že dlhoročné zanedbávanie opravy kanalizácie spôsobuje kontamináciu interiéru domu a podmývanie základov, zatiaľ bez následkov na stavbu. Žiaľ celý problém teraz stojí na rozhodnutí jediného človeka, starostu – ľudský faktor. Podrobnosti sú v reportáži.

 

Ivan Pauer

Prezident SKSR.

Prezident SKSR Ivan Pauer k problému lodných kontajnerov v historickom centre Nitry

Kontajnerová skládka – výstavba v pamiatkovej zóne Nitry

V hlavnom večernom spravodajstve TV Markíza bola dňa 18.5.2018 reportáž o dočasnej „skládke“ použitých lodných kontajnerov v chránenom historickom centre Nitry. Ako redaktorka ozrejmila, investor a vlastník sa už niekoľko rokov snaží získať stavebné povolenie na výstavbu apartmánového domu, ale pamiatkový úrad mu neustále diktoval ako má budova vyzerať. Majiteľ pozemku a investor sa zrejme naštval a osadil tam 16 lodných oceľových kontajnerov dúfajúc, že prejde cez rozum úradníkom pramiatkového a stavebného úradu. Kontajnery momentálne zatepluje a vytvorí z nich objekt na bývanie, prípadne kancelárie alebo niečo podobné. Podľa vlastného vyjadrenia majiteľ pozemku predpokladá, že nepotrebuje stavebné povolenie ani ohlásenie, je to jeho pozemok a on bude rozhodovať čo tam bude a nebude.

Stavebný úrad už vyrúbil pokutu v nižšej sadzbe vo výške 25 000,00 €, ale stavebník sa odvolal s tým, že nejde o stavbu, lebo položené kontajnery na plochu nie sú stavbou, preto nemôže platiť ani úradné nariadenie o odstránení nepovolenej stavby.

Ak by stavebník aj vyhotovil stavebný objekt bez pevného spojenia s pôdou, alebo spevnenou plochou nemá podľa EU smernice a  oddielu 3 „VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU“ zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) šancu objekt skolaudovať a uviesť do užívania, pretože nemá ako splniť dané podmienky . Tým však netvrdíme, že z takýchto kontajnerov sa nedajú zhotoviť aj obytné alebo podobné objekty! Dajú sa, ale musia sa vykonať nevyhnutné technické úpravy, ktoré musia splniť Slovenské a EU podmienky pre stavby a ich riadne užívanie.

V tejto súvislosti by si mal každý stavebný investor uvedomiť, že všade na svete musí rešpektovať podmienky pamiatkových úradov alebo komisií a stavebných úradov. Žiaľ po roku 1992 a hlavne po roku 1995 nastávajú časy legislatívnej anarchie na Slovensku do takého štádia, že z mnohých zákonov sa stali trhacie kalendáre, ne sú previazané a systémové, preto aj vymožiteľnosť práva napr. v stavebníctve sa v mnohých prípadoch stáva ilúziou.

V tomto prípade investor možno získa nejaký dočasné, právne alebo komerčné víťazstvo. S vysokou pravdepodobnosťou až s istootu v konečnom dôsledku to bude „Pyrhovo víťazstvo“, ak ho vôbec získa. Mesto má totiž aj iné legislatívne možnosti, ktoré  môže ešte použiť. V takýchto prípadoch podľa skúseností našej komory je najrozumnejšia dohoda s ústupom stavebníka a nie strácať čas, energiu a peniaze v prehranom boji. Pravidlá výstavby a zákony, aj keď bežným stavebníkom komplikujú „život“  treba dodržiavať, či sa nám to páči lebo nie, inak to veľa stojí a konečný efekt pri vynaložených nákladoch zvyčajne sporný a zbytočná strata.

Podľa doterajšieho priebehu prípadu je možné predpokladať , že spor sa bude stupňovať, ale mám za to, že je to absolútne zbytočné, pretože tu ide zrejme pocit vlastnej nadradenosti vlastníka pozemku nad spoločenskými záujmami a o neúctu k vlastnému mestu, k jeho histórii a k jeho občanom.

V tejto súvislosti je možné mnohé rozhodnutia vytknúť aj povoleniam na stavbám na Mostnej ulici oproti „parčíku“ pri divadle z rokov 1995 až doposiaľ, ktorých architektúra sotva korešponduje s touto historickou zónou. Žiaľ platí to aj pre divadlo, ktoré je architektonicky na danú dobu perfektne zvládnuté ale zničilo historické jadro mesta s jedinečnými stavbami v rámci Slovenska a Rakúsko-Uhorska a do tohto prostredia vôbec nepatrí podobne ako aj nákupný dom Mlyny! Žiaľ stále sme sa nevyrovnali s neblahým myslením z čias komunizmu a nemáme úctu k pôvodnej architektúre a stavebným mestským pamiatkám, ktoré najlepšie hmotne a vizuálne reprezentujú našu históriu. Úctu k miestu kde žijem sme patriotizmus a spolupatričnosť nahradili komerciou, ziskom a sebectvom s pocitom svojej výnimočnosti a nadradenosti. V minulosti to bola ideológia a likvidácia Slovenskej stavebnej histórie pod presadzovanou dogmou, že Slováci sú mladý národ bez histórie. Teraz je to moc peňazí, komercie ale aj necitlivosti našich architektov a chýbajúcich pravidiel urbanistického plánovania miest a obcí. Budeme v tom pokračovať ?

 

 

 

 

 

 

 

TV šot tu:

Ivan Pauer

Úspešný seminár združenia EPSSR o využití EPS v ETICS

Zúčastnili sme sa na odbornom seminári pre odbornú verejnosť, ktoré sa dnes,v spolupráci s SKSI a SKA uskutočnilo v Agroinštitúte v Nitre. Nosnou témou semináru bolo využitie EPS v ETICS z pohľadu Legislatívy, Požiarnej bezpečnosti stavieb a praktických skúseností z realizácií.

Cieľom odborného seminára bolo sprostredkovať odbornej verejnosti projektyntom a realizátorom najnovšie poznatky z aktuálnej legislatívy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb pri využití expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

Seminár bol zaradený do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby a do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C, s počtom kreditov 5.  Na vyžiadanie bude účastníkom seminára odovzdané potvrdenie o účasti.

Organizácia semináru a prednášky prednášateľov Ing. Jozef Cinculu zo spoločnosti PBS PROFI Košice, Plk. Ing. Miroslav Košúta z MV prezídium HaZZ a Ing. Jaroslav Varga, CSc. IZOLA Košice boli na vysokej úrovni čo potvrdzovalo aj ticho v pléne počas zaujatého náčuvu prítomných hostí.

Obzvlášť zaujali prednášky prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD z TSUS, Ing. Pavla Zemene zo Sdružení EPSCR a Ing.Ladislav Valeše Soudní znalec v oboru stavebnictví v ČR, ktorí bez obalu otvorene pomenovali problémy a príčiny klesajúcej odbornosti na Slovenských stavbách hlavne z oblasti projektovej prípravy a v remeselnej činnosti.

Žiaľ zopakovala sa Nitrianska tradícia, že z Nitry prišli len dvaja projektanti, ostatní boli z okolitých miest a krajov.

 

Sekretariat SKSR.

Ing. Marta Strapková EPSSR

Ing. Jozef Cincula, PBS PROFI Košice

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. TSUS Bratislava

Ing.Ladislav Valeš, Soudní znalec v oboru stavebnictví z ČR

 

Návrat k rozlúčke Ing. Milana Čaprndu

Vážená odborná verejnosť,

v mene našom a zosnulého Ing. Milana Čaprndu vám ďakujeme za pekné spomienky k pomoci, ktorú ste od neho dostali aj poznámkou o nevďaku mnohých, ktorí prijali a to aj opakovane jeho nezištnú pomoc a rady. Prosíme Vás aby ste sa s peknými spomienkami na Milana obrátili na jeho blízkych pozostalých príbuzných, veríme, že im to milo padne.

V tejto súvislosti s rozlúčkou žiadame tú časť odbornej verejnosti, ktorá nám vytýka ako sme nášho priateľa a kolegu využili a zarobili na jeho odborných publikáciách, či prednáškach pokiaľ to ešte bolo v jeho silách, a neboli sme schopní sa s ním aspoň rozlúčiť na pietnom akte v Krematóriu vám oznamujeme, že naša komora, ktorej bol pri zrode, nevydala a nezarobila ani na jednej publikácii a databáze panelových sústav a železobetónových konštrukcií Ing. Milana Čaprndu, pretože sme nevydali ani jednu publikáciu a nemáme od neho jediný projekt akejkoľvek panelovej sústavy. To isté sa týka aj prednášateľskej a vydavateľskej činnosti, pretože naša komora existuje len od roku 2015 (v závere prikladáme žiadosť o zmenu názvu komory z SSK na SKSR z roku 2015).

Včerajšia správa z nášho VZ potvrdzuje, že sme sa pietného aktu zúčastnili a prezident komory ako druhá osoba v poradí kondoloval a prejavil účasť na smútku smútiacej rodine za zosnulým Milanom. Za SKSI Slov. komoru stav. inžinierov, ktorej bol dlhoročným členom a ktorej nezištne odovzdal svoje mnohé skúsenosti a odborné materiály sa tam nezúčastnil nikto, okrem dvoch radových členov ako súkromných osôb. Z iných organizácií, ktorých bol členom a nezištne pomáhal sa tiež nezúčastnil nikto ani ako súkromná osoba…

Táto situácia je nám veľmi nepríjemná, nechutná a vyhradzujeme si, aby nás ktokoľvek vinil za veci, ktoré sme nespravili. Preto vás prosíme aby ste si pozornejšie prečítali názov našej komory, pretože my nie sme komora projektantov (SKSI) a žiadame vás aby ste nám v tejto veci netelefonovali, neposielali hanlivé maily .

So svojimi výhradami vás prosíme, aby ste sa obracali na iné organizácie a ich vedenie. Za najrozumnejšie však považujme nechať túto nechutnú nepríjemnosť už tak ako je a zariadiť sa do budúcnosti podľa tejto nemilej a najmenej nemorálnej skúsenosti.

Ďakujeme za pochopenie a ponechajme vecí tak ako sú a na Milana Čaprndu si ponechajme len tie najlepšie spomienky a vedomosti, ktoré nám odovzdal !

 

Ivan Pauer

prezident SKSR

Boli sme na pohrebe priateľa mimoriadneho člena komory Milana Čaprndu.

Záver z mimoriadneho zasadnutia k spomienke Ing. Milana Čaprndu.

Zástupcovia našej komory a SASDARS Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby boli osobne na pietnom akte – poslednej rozlúčke s Ing. Milanom Čaprndom, naším mimoriadnym členom a členom spoluzakladateľom SASDARS  a členom iných omnoho starších profesných a záujmových organizácií.

Rozlúčka s priateľom bola v komornom, hlavne v rodinnom duchu, kde sme si spomenuli na život a dielo tohto posledného mimoriadne nadaného a produktívneho statika, ktorý sa na sklonku života venoval problematike záchrany panelových domov a novým systémom panelovej výstavby. Atmosféru dopĺňala jedna z najobľúbenejších skladieb Milana, nosná melódia filmu „poklad na striebornom jazere“ a „Ave Maria“.

Je nám cťou, že pozostalí rodinní príslušníci s jeho priateľmi nás uprednostnili a nechali nás prvých prejaviť spoluúčasť v smútku za ich najdrahším a našim členom a hlavne priateľom.

Smutný tieň na túto rozlúčku vrhol tieň nezáujmu jeho kolegov a organizácií, ktorých bol členom a ktorým roky nezištne svojou odbornosťou, článkami, odbornými buletínmi, príručkami, prednáškami a radami pomáhal. Ten človek si takúto „vďaku“ a nezáujem od nich nezaslúžil.

Spomíname na Teba Milan

Prezídium SKSR a SASDARS

Opustil nás významný statik, odborník, člen a priateľ Ing. Milan Čaprnda, Eur Ing., PhD.

Dňa 2. mája 2018 vo veku 76 rokov nás opustil spoluzakladateľ a čestný člen našej komory, vynikajúci odborník – statik a priateľ Ing. Milan Čaprnda, Eur Ing., PhD.

Milan Čaprnda, bol pre nás a Slovenské stavebníctvo veľkým prínosom obzvlášť v posledných rokoch, kedy sa ako jeden z mála odborníkov venoval poruchám a kritickým stavom panelových sústav bytových domov. Vďaka jeho otvorenosti a ochote vždy poradiť a pomôcť kolegom pomohol v špecializácii na tieto problémy aj niekoľkým ďalším kolegom, ktorí  pokračujú v jeho ceste.

Sme presvedčení, že jeho pôsobenie, skúsenosti, odbornosť a originálne technické riešenia  zanechalo významnú stopu v oblasti bezpečnosti stavieb. Dielo a skúsenosti Milana však zostávajú v nás.

Bohužiaľ Slovenskému stavebníctvu jeho odchod z našich radov ale aj verejnosti bude chýbať.

Rozlúčka bude dňa 7. mája 2018 v Bratislavskom Krematóriu o 8:45 hod.

 

Česť jeho pamiatke!

Ivan Pauer,

prezident a prezídium SKSR

Kontajnery pod Nitrianskym hradom

Televízia Markíza nás oslovila o názor pre výstavbu montovaného kontajnerového domu. Je t to zaujímavá kauza kde vlastnou vinou ťahá za kratší koniec stavebník. Pravda bude niekde blízko ku stredu problému, ale stavebník rozhodne ťahá za kratší koniec špagátu. Musíme si uvedomiť, že keď aj sú momentálne zákony v SR na hrane právneho  poriadku, nemôže si robiť sebe silnejsi občan čo chce,

 

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/82874_televizne-noviny

 

 

V rekreačnom areáli Dubník pri Starej Turej sa zrútila časť rozostavanej budovy

Zdroj: 01. 05. 2018 19:00 | TV Markíza / STARÁ TURÁ

V noci z 30.04. na 01.05.2018 sa zrútila časť rozostavanej budovy v rekreačnom areáli Dubník v Starej Turej. V susedných chatách boli desiatky preľaknutých hostí, ktorí sa museli zbaliť a odísť. Polícia varuje pred zrútením sa zvyšnej časti.

„Začalo praskať na tej budove a potom sa zborila. Je to veľmi stará budova,“ hovorí svedok. Rovno pod cestou je niekoľko chát a domov. Chýbalo len pár metrov a trosky mohli zasiahnuť aj tie. 

Viac TU

Kalendár udalostí
máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« apr   jún »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Archív
Diagnostika porúch stavby

Copyright © 2015. All Rights Reserved Ivan Pauer, Strmá 616/26, 949 01 Nitra, Slovenská republika.